...

GÈrongan ladrang Mirip, irama tanggung laras slÈndro pathet

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

GÈrongan ladrang Mirip, irama tanggung laras slÈndro pathet
Gérongan ladrang Mirip, irama tanggung laras sléndro pathet manyura (Harjito)
M
L
-
-
F
H
-
-
M
O
O
Wi-
ngit ka-
pi
I
J^
J
L
O
M
Pra- dång- gå
Q
P
O
Le-
F
-
F
H
H
Dèn cip-
O
la-
I
ÎI
tå
gon
J
ÓO
M
P
M
L
ÎL
J
reng swa-
M
J
ra-
nyå
M
O)
nggèn-
nyå
ngre-
ra-
kit
M^
J
L
J
I)
ning
ang-
gå
M
L
J@
J^
L
J
L
ÎP
jro-
ÎM
ÎM
J)
O
sa-
Q
L
I
ÎL
J
L
M
ÎO
bi-
sa-
né
mi-
M
L
«O
J
rip
Gérongan ladrang Mirip, irama dadi laras sléndro pathet manyura (Harjito)
-
-
-
-
M
-
F
-
Q
-
F
-
-
-
O
F
L
-
H
-
P
Q
J
M
O
Q
ËQ_ _P_ ÓO
I
J^
J
-_ _J_ ÓM
O
M^
ÐP
-_ _Q_ ÎO_ _P_ O
ÓM
H
I
J^
ÐH
-_ _I_ ÐI
H_ _J_ J
-
-
O
-
M
P
M
O
J
M
O
L
-_ _J_ ÐM
O_=M_=L_ J
L
M
O)
ÐO
-_ _M_ ÐM
O_ _P_ O
L
J
I)
ËO_ _M_ J
L
M
L
J)
ÐL
P
-
I
M
-
-
ÎJ_ _L_ J
I
L
J@
ÐM
O_=M_=L_ J
Gérongan ladrang Mirip, irama wilet laras sléndro pathet manyura (Harjito)
-
-
-
-
-
M
J
M
J
Wi-
ngit
M
J
M
J
La-
gon
I
-
-
-
-
I
J
M
O
kang ka-
pi-
J
M
J
L
L
L
ËM_ _P_ O
L
I
H
I
J
sa-
rip
ËM_ _P_ O
jro-
ning ang- gå
J
-
I
I
-_ _I_ ÓJ
M
J
-
J
L
M
O
P
-
-
-
J
J
-_ _J_ ÓM
Q
P
O
-
Q
P
O
-
-
-
J
-
O
-
-
L
-
O
Q
Q
Q
ËQ_ _S_ P
M
O
Q
ËS_=Q_=P_ ÓO
-
-
H®
-
-
O
O
-_ _O_ ÓP
J
J
-
F
H
I
J®
-
-
F
J
O
-
-
I
kit
-
-
H
ngre- ra-
-
-
I
nggèn-nyå
J
ËH_ _I_ ËI_ _J_ J
P
M
L
reng pra- dång- gå
Q
P
M
H
L
Q
P
ËL_ _M_ I
J
-
Q
M
ËI_ _L_ J
Q
P
M
ËL_ _M_ I
H
ËI_ _L_ J
dèn
cip-
tå
bi-
né
mi-
-
-
-
P
-
-
L
L
P
O
Q
M
O
M
O_ _P_ ÐM
O_=M_=L_ J
Q
P
O)
ÐO
-_ _M_ ÐM
O_ _P_ O
P
O
M^
ËQ_=S_=Q_ Q
M
Q
ÎO_ _P_ O
M
L
J
I)
-
P
M
ËP_=O_=M_ ÐM_ _O_ P_=O_=M_ ÎJ_ _L_ J
Q
ËQ_ _S_ ÐP
F
H
-
J^
ÐM
-
Q
L
L
M
«I
L^
-_ _Q_ ÎO_ _P_ M
«L
I
J@
-
ÐM
O_=M_=L_ J
Fly UP