...

Pertanyaan Seputar Shalat Jum`at

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Pertanyaan Seputar Shalat Jum`at
'#
r^seg reun nqv
ruepreu\l-lv
:t:D///AnaUJ(I
IYWNI I\rTSHS
UVIncIgS I'{VV.ANVIUId
CNIINgd NVflVdNVf
tueqI VIV u,pn r ! qseN pe LuLueqny1 q>1
1etg
rsli:
.fr-rcl,-r1
A/ ,1/u ih,tltrtt \4li',1
',rt
.'l.tihti I tttati
.\ld.yi/i/ .l,uti :tl,
Pcngarartg:
.\y't1k.l.t.\1 wrtttrtd Xa.r1.,trrdin.'11.,1/luni
Pcnerbit:
) k k/t lutu/ I :/atri I )ruttyrl.
(.thtktu fut7ana. 1)82 H.
Edisi
Indonesia:
JAWABAN PENTING PERTANYAAN
SEPUTAR SHAI.ATJUMAT
P cn cr j c mr h :
ir,.l/ ,\lulari
.1ln Lluar Ptasf
I lclito r:
Hau,iu IltrltdJtr,
l-ar'(lut:
:lltdul/aL I{J.,oir
Pencrbit:
A/ Qonattt,Jl. .\'idonrkti )2 Certtatri,tt/p. / Jix. (A271)
722t49, PO. BOX. 11, .\'r,/0,[. ndil: a/rlauun(.r.11.1t/a.ra
Cctalia.nI:
llmt 2002
urod uv?,iuutrJd drpuqJ{
uuqE^\{rf
s z E n p J _ j u r o c l u v E , ( u ut . r J d u u q E . r \ E _f
il
urzPV
; utrustll
u z r i t ? r J P ] 1 s r o u ? d u)
9 l E r u ut r a d u r o d u z & i u z t r s d u v q € ^ \ r f uculstn UEZPVslrPuH
9l
tt
uEqPr\\rf
uuE,\uvtlJd srllJ.
lsunf
luItqS
JelndJS
uEE,{uE}JJd .Eur1ue4 uyqz.trrf
unsn{u:tr rvtueEur4
rsI Jrr{no
rsr uvJ.{vo
Ketiga
26
A p a k a h l l c n a r a S u c l a l .Ar d r d i J a m e n
Nabi?
30
J au,abar.rT c r h a d a p P c r t : r n l a a n P o i n
I.,ccmpat
31
Hadits-hadits tentang Pclaksanaan
J u m a t d i \ \ , ' a k t u B er b c d a - , 1 0
A t s a r - a t s a r B e r k a i t a nd e n g a nJ u m a t
di \{/aktu Lain
43
Shalat
Sunah
Qablir,ah J umat
TidakTidak Shahih Riu,'ar.atnya
50
T a k S e o r a n gI m a m p u n B e r p e n d a p a t
Adanl.a Sunah SebelumJumat (r3
D i b o l e h k a n S h a l a tS c b c l u m N { a t a h a r i
Oondong di Hari Jumat
Kesimpulan Pembahasan
Hukum-hukum Jumat
6u
82
85
Hukum ShalatJumat
87
lmam l(zham
89
Ja"EbdnPnhq
P.rtuDar, .\q,/,r.\
lnkt lt/,Ltl
6Zr
TZL
LIra-uaf
lEu]Lf rrEI I EpEd qu(plq-qe(prg
qPqrnq\l
IP
PIlszI{
lruu.\rq?J.
Lls
I1rl1:
Lullt?rr{l Huz,i runln 11-runlng
ZZI
6l I
I E I rq q
SurluucLrdurrll rrzp qvqlnLl)l 1:prrrd;.ldruryl
LlvqlnqllJ8 rurq uzqlrdrurstg
601
Huv.i ulrq rdy
uvp rlrqtnq\ Err-) f,tuJ
r_u
rrrurrf qr<pnr1-s1
urnln 11
trrunI tpurlq run1n11
t0I
p1 r.rr11 uprcltrrun f unyng
l{ll
oo
qUIJJ
u!l"uusriuJr(J
rrunf.
ulsutlrU
rurutrl]i-rg
r;dy irlrqS
'
t
s n r r : JI r u r n f t r l r r l q U I J ti i i - u q r . . 1 i r u r , r I L r 1 r 1 ;
r- (r
r6
i-un drul..1
ntrS rP tuLunf Lrrr!rpslrli(l rdur:q.rg l,irrrpl
uo
tr:uini lrp:qq ttv1r1 uuHurirll
'qr.iunq qr,rru"l- ptlsuJ\,
f;nturjdrto:i:iur
r u r v d q r l r p r u . i u u n s n . i u r d E , r r i l E qu N l ] r r u - i s r ; r - r r : u
qxpns
trrpuJs nll
urz.iuzttad urr_iuzt::ld
u n d t l s : r 1 1 u t r s r l n tl ; l q r u n s u e l l n l u n r r t u r r c l r p
8uz,( ur8uzl Epurt rqnqnqrp 1rpu ntr uuu,iuulrad
-uvE,\u"]]ed
l r ) J l u t s a r u u r u S u c ps t l n l r p l S u e - (
urv,iuurrad qrnq rdvraq.rcl rsr.rJqsttJel qznqrs l,ivs
zprdal uzlqr:;aiuf,ut LIUITIH 0/€t unqrl u?qprrur5
u x J n q I " , \ v r p e d ' r r 1 1 u E l J _ rr l - u r r o a sq c J E q
:nPrr?qPIIIury
.z.iuqn,iniasnrrlJq
tf,qtq sS
rrzd urp nrrlacl r:8;zny:1 luurs ,z-i1rq
lr.isrg rprdr_.1
p
J
uul.)Sl^l
u P ) q r d u l l l J t t ! p 1 r\ u r p t r ^ \ L l lL l \
'lnlqlpur uvrlp)J\
q(llU 'qvll\ Inpq rnJ ,.1vS.r!
11/tt.lOJJ/Ap / t:.lD|J/ t:/?11/ /t/ t ttI
NNSNANEId UVINVCNAd
K i n r , . r . i i a ns 1 i \ : lr) e r t r n v r k c p a c i l s a l a h- . c o r a n gc l i
. i : r : - i i . in - r c r c k r .( ) r a n t t i t L r m en r b c r i t : r l t u k l n b l l t u a
i f r i . t : l \ . 1 l l nl c r t i l n l a r n i t u r t c m a n g b e r a - s adi a ri
f . l n i t l r it ar sc b u t .
i a h r v ap e r t a n v a a ns e j e n i s
S r l a s u d r h m c n g e t a h ub
iusr sudah dilontarkan kepadabanlak Slatkh dan
u l a n . r ad, e m i m c m p c r o l c h j a r v a b a nd a r i m c r e k a .
S e c a r az h a h i r , t u j u a n n v a t i d a k l a i n a d a l a h m e n c a r i
k e s i m p u l a n k e b e n a r a n d a n m e n g e t a h u rd a l i l - d a l i l
fang otomatis akan dilampirkan oleh para ulama
dalam jau,aban-jawabanmereka terhadap pcrtenyaan
tcrsebut. Para anggota panitia itu kelak akan
m c m p er b a n d i n g k a nj a u ' a b a nj-a u . a b a nt e r s c b u t ,l a l u
m c n c d r r m a n a \ a n F p . r l i n u k L r a td a l i l n r " . u n r u k
k e n u c l i a n d i l a k s a n a k a nk o n s c k u c n s t n l a d i m a s j i d
vang mcnjadi tan!!gung jarvabmcrcka, karena
m c r e k a s e b a g api e n g e l o l a n l ' aN. { e r e k ad i t u n t u t u n t u k
n r e n c r e p k a nk e b e n a r a n d a l l n . r m a sj i d t c r s c b u t .
Dengan scmuaigu, mcrcka dapat menghrlangkan
k e s i m p a n g s i u r avna n g t c r j a d is e l a m ai n i d a l a r nm a s j i d
tersebut:
Karcna terkadang dalam masjid tcrsebut
dilakukan sltu kali aclzen di pintu nasjid,
se b a g a i m n
aa d a l a m a j a r a n A s - S u n a h . ' f e r k a c l a n q
lanatar Putru.2llrt.nyt
.\.1,/,r .\/td/,ttl,,L1l
u f , u , i u z l ; f , du t 1 l r l u o J t L U p l a l t 1 1 1E i | u r q J s s l J l J r u
.plrrlu
uulle,\\xqlf, I uN)lnqulruJLlrn-ur.i qu1nlr
IEI{
r p u d r l r r d r u r s 3 u z . i n u l r u l r l up u u p r n L l E t r l r p
l j u r , i s r t u q s r t u q u r uI r p u u q r , p r q r l r : r p u r q i r r a u i
u v p r / r u t / . \ ' - ! Vu E t " I r r ] n l r n - u J r u] E n l t E l s r q J ? q
llur-i tpnurrd t.rEd uf,n-u?lrl r:vp r,(urlola8uatu
f u e . i e q r u z d y p r d r l r l u c l u r : r In t l u e r r u E l n r l
' z , i u r u n u r nu p r d
p r l s r r u - p r l s r r ur i r l el u ; u ; r - u u .u( i r l
q r , p t q r z i i e q ; a qu r p , t u u r n l q r l c t a s u r l n - 1 z p p F u r . i
r n q n q z t E I n q s e p u : l x p n , ( r r z z p vu r r l l e s )n t l p i l s r u r
rp uz1,!ue
putrunl tp
Jrstrq
" l " n s - z l v n s" p z l x J . q r , p t q
q t i u n l : s r l r p s B q r ( l l J t. q ? u n q _ s yu r l l r 8 a u : r u F u u . i
e r r n qr l e f l u q n l n l f , sr p p l l s r u r , i u n l r s n t r s u t l 8 u n u
u ? l q u c l ' s n ) s ? u r z g r p p r { s e r uz . ( u n r r s - n r r sq r l e p c
Rll pllsvu 'u"rlrru)p r-lsJl.{.uEllnLU-IErulp
n11pllsuru
e l n r u a sl u l a s t n q a s r ; t p t l s r r ur s l p u o l L I r J u z r ) r u r ? C
iuElnlEIrP
.rvunf qu,irlqrI
lepn Surpr-1.rat.unurpN
lrytqg
r r 8 v q r s t n q a s r p S u r , i 1 r 1 z q su n l n l u J r p z f i n l f u e p r l
i u E p r \ . q t s r q n u t e l c p S u e p r y r r t. n t u r dt E ) e p p r l : ^Luu
r u ? l € pr p u r ) n l ? l r p z r u r t : a d u r z p € u r u l u z r r d r u a s r l
rpzd r.rrtuaru:q qrtrql uudrpvq rp rnp)) u?zps
U E P' p r l s z r un t u r d I p r u z t r a d u e z p e u u 1 n 1 u 1 r p
zfnl
a - u E p unl - u r p r l u U r p n r u e \ . u p z p r :l l u : l x n p u v l n l E l r p
pertanlaan tersebut kcpada para ulama l a n g muha.
Ketika saya teliti pcrtanyaan-pertanyaan itu, saya
terdorong untuk memberikan jawabannva, sehagai
upaya dari saya untuk turur andil dalam rncniadikan
masjid lcbih dckat kepada As-Sunah dan lebih jauh
dari hid'ah. Schingga d i h a r a p k a n akan hilang
kesimpangsiuran t e r s e b u t , setelah jawaban itu
diserahkan kepada panitia, dipelajari d a n diamhil
k e s i m p u l a n , m a n a yang l r b i h d e k a t k e p a d a
kcbcnaran, tanpa bcrpihak kepada satu golongan
atau mengikuti kebiasaan.
Usai m c n u l i s jawaban t e r s e b u t , saya
menyerahkannya kcpada panitia. S a p tidak t a h i ~ ,
apakah ulama lain r a n g d i s o d o r k a n kepadanya
pertanyaan scrupa juga sudah mcnycrahkan jawaban
mereka, dan bagaimana pula sikap panitia ilmiah itu
terhadap jawaban kami.
Itu terjadi s e p ~ l u htahun yang lalu. Sekarang, saya
berkeinginan u n t u k m e n e n g o k kembali jawaban
tcrscbut dan mcnambahkan bebcrapa catatan baru
rang tidak keluar dari tema pembahasan. Saya pun
melaksanakan rencana itu, schingga lahirlah risalah
ini yang kini ada di hadapan pembaca.
I
rt1t||\ltt.l)r/urrt\t
(lu.rrLuil\i L,rtnrrrq\ri\
prrururLlnl{,riurjrr)rtrlu\ lnrnfLlsj/,4rl/j
(
Lryultlt,\ P't/xr\}!t\' 11t!!t 1|./t.:
/n!.pt/.\ Inpltrtl sn\nql LllrNsD
Lu'jpp urllrqr;rrp urrpnlu.I n-ux.i,ltsgt l/zt.j
/r//,r(.f rIUl,rj rrrrlxl)
rur uriltosJ]dul8u)p Lrriiun.lnq.s
srlnrx.irsqNr:r.diiuri rd, rxq!
L
z u r " l n r r r d ] u d ? p u r d u r p t ? q E r l t r S[ r f , d ] E s t r u r p
l r J x pu E q E q u r r tu r l u s p . l n s u u q € u n s u u p q u l l n q E t r )
IlEP iII?P JIJrPIulJJs4).5uei urqr.,irrl lqni3nsrpsnJrLI
rur UrsuqrquJJd uJl]lxp qtrJesrJr:rclurad rjUcl E,\qUq
q z F p z e : r q r u a d x l E d ? p r d r l r u t u E s r l n lu u ) I q r J U J L u
Inlun
".ixs
Suoropuaru 3ur,i t.rutuB rC
(r.uclrprpurd uauratrrdag r_rzp
uu8urqu.rrqurn-uJp ur)nlulrp Buu_iurlluq.rrd r,iudn
r r 8 e q r o qu r f u a p ' : r s : y g , e r r 1 r 3 f i u u r : l r ; z 8 : u q v l 8 u z l
nn)r3ulu rurapzfnf .prfseu reErqrrq cllprqrat
qr,tvl-3unt-Suztraq uzp qr:rq8raq Fur,i Buzro Bur;o
rlllo uEInyEIrprsrrq 3uer.uzlluq.rad sr8nt nnlr8u:u
u z p u r . r r y l r u a dr 8 u v r a u r u r I n t u - l . x . i u x r q r r u e u l
{l
E q E s n r a qu , i e sr l z u r , s n s n q ) n l n q q u n q J Sr u E l N p
,E.\u-r/o.toj
IIITaIIPutP Jndrunlrrl nzdEprpurlu
{rpu
uEp qIIIJ clutll lzieqreq ur8unpuel urrlup (nru1r
lntunuad) ttaf lrq4u// 8ur:oas qalo rrudrptp r,iurq
3uz,( qulzserunfirq.raq ruulrp u.iestudepu:rtlprlaulu
qrler r.iys z,tqrq uzurlr_ia1r:q zizs f,uJru-I uE(J
b c s a r , r ' a n g c l a p r t c l r a m b i lf a r u a n r a d a n d i j a c J i k a n
s c b a g a ip a nu t a n .
I-cbih dari rtu, banvak perrbaca lrns tclah
b e f t a n v as c p u t e rp c r s o 2 r l apnc r s o a l a nV a n gt c r c a n t u m
dalan.rrisalabini. trlaka mcnerbitkan risalah ir.ridapat
m e n g g a n t i k a np e k c r j a a nr a n g m e m b u t u h k a nb a n v e k
ucapan dan rvaktu vang panlang.
De mikian juga, karcna srya secarapribadi
b c r h a r a p a k a n a d a 1 ' a n { m em p c r i n g e t k x n s a v a
t e r h a d a p k c k e l i r u a n a t a u k c s a l a h p e h a r n a l r elna n g
mungkin muncul dari sava)\'ang mcnrang tidak akan
I c p a s d a r r d i r i m a n L r s i a .B i l a p e n d a p a t s a r . a
drsebarkan,para ulama akan berkcsenrpatan
m c n c l a a h n Y ad a n n r e n g c t a h u ik c m u n g k i n a na d a n v a
k c s a l a h p a h a m adna l a m r i s a l a h i n i , u n t u k k e m u d i a n
m c r e k aj e l a s k a ns e c a r at e r t u l i se t a u s e c a r al i s a n .l l i l a
a d a , s a v aa k a n b e r t c r i m a k a s i h k c p a d a m c r e k a d a n
m e m b er i b a l a s a n . y a n bg a i k k ep a d a m c r c k a .
'an
Risalah ini sar,anamakan ,4/-Aja'ibalrn Nqfr'alt
Asiloti I ajnati 14ayidi/ Jani'alt.
S a y a m c m o h o n k e p a c l aA l l a h a g a r m e m b c r i
m a n f a a td e n g a n t u l i s a n i n i d a n m e m b e r i p c n u l i s
Jtmahd" l'otin!
Pcrtdraal
Iq,Lt,.\/)d/dt
l't/,dl
L
utlrt
.! ),/xr'i).|
IUEqIV-IV urpurqsEN peulruErlntr [
'11
'r
08t I t:la1lrH
L/ //fa/a [
7!trlt/o(f
'u-iN
uu?llnuJJ)u?p uptsruulnJlur8uf,p ,u_iuEualpy
rlrqvd
6
r,//tl
/t/b.t\ o/t4i.\ t,,1i4/t4
rit4u14 |r.tp,tlrl
: rlrilv urru]r+uinl
(sl' [qr]
Iq"N-"\') ,, tar1qabunaVDpu/t/l/tr.l rryr/ uour1o1ilad
t oI uactttsttt b'up (' 7up.to op oda qo t t ao1.t) q t).dt)
7
I
I.{ tt
a1
.'
\
I lln (n- ( iO c:+ (.rr!.6. - ,
t"-'o-.
i,.,|t.),
:LlEJlyuuurru nnlrilui)tu [uf,O:np,eq l'.rl\
.////pvr.1/11lr,I 1.lA//A/'X/tlpJ?!u utl:l tr/r
1 t/u/rlar! v
11/1l|t.t.t 11/tl Ultltl.t.t/t/r111x./
r 1{I
-nq5si5r-Ei-x.iErrfiI
I\tNNf
IIrTiTHS UVINdqS NVVANYIUAd
CNIINgdNVSV,4[vf
''..1.qar
trgkar uLttieltt:kn kQrtda ttautrsia dot tid&.
(.\li lmran |3l :1lt:) jugr srbcla
ttttu.1entburr1ikttt14tt,"
Nllri: "...r/azh'u/ar.i i/ttttrtia, dplt-)ltr.<dr,tnaIkau
dutgar11a.."
\ l e k a k a r n i m c m o h o n k c p a d a A n c l a r r n t r r kt c l r t
n ] c n c l i t i b e b e r a p a p c r so al an - Per so al an b c r i k u l .
na h r l e n l a :
S c r r o g aA n d r n r e n t l a p a t k a p
1 . - \ p . r k a hA n c l a b e r p e r . r d r p tbt a h u a c l i b o l c h k ' . r
s c c a r am u t l a k m c n t i k ut i p c r b u a t u t l L l t s t n a n
s e h u b u n g a cn l c n g a na c l z e nk e d u ap a c l eh a r i J u n a t ?
A t : r u h a n i a b i l a a c i aa l a s a ns eb a g a i n a n a a l a s a n
| a n g m e n d o r o n g L r t s m a n m e l l k L r k : r n n | a .i ' a j t u
k a r e n ab c l i a u m c l i h a t b a n l a k n v aj L r m l a l kt a u n r
muslimjn dan mcreka tclah tenggelxrn d:rlnrrk c s i b u k a nm e n c a t i r e z e k i ?
D c n g a n k a t ai a i n : U i l a a d a m a s j i d\ ' r n g t j d e k x d a
k a m p u n g a t a u p u n p a s e r d i d e k a t n v a ,m a s j i t l i t u
juga tidak memiliki lmam vanu tet,rp atxupun
. r d . r p a dt i
m s - r . l l J. r d , / r n . c p , r 1 i m , r ' : r . lr ' . , n r -t u
a s r a m aI i u m : r i d l a h , a p a k a h b l s a d i l a k u k a n a p a
l a n g d i l a k u k a no l c l . rL i t s m a n ?A t a r Lc u k u p c l e n g a n
l,,tatur I\ttinq I)ttatar.n
\',1r,t .\tr/dI b,
l
Ll
lt,//,I tr/rt.\
lr.huJt rpjudl
/11!t\ wtttllr0,t;tlt,tt
anir, tl
(,,. rrurt:rtJ urzpr) uurust-l Lrlrzprl
r u ) r , \ - u r r l l l t i r [ ) u i ] p u r l l g . ; J N ( l r u t rru1 c l l p r q f u r u r
ituu,t Ptlslr.u nlurd lp nult tuuLll tLCl111rrlr
urdrp rp ulln)ryl) 'lnsxU qrlo ur:)rlrrur.rrdrp
,t-ur.i ntrr:.( 'vnp.tl tr:,runl urzpl
qulrdy
,rnpJ:l iuu,\ urzplr uEILlntn(lLrttLrr)ixprl
'rlls utzpu njus
drtlnr rltpns rllrrlr '1tll1ls nt)1;.\\
r - r q t t r r l q u r o dl r l v r ; r r l u : r u n d r u r r u r l r p n s n l r u r z p r l
L l r s u . r r i l - u )Ldu J l s r su L l J l u t l ' l . i u 1 1 1 | q aus l t l L l l r ( ln r t \ .
.ulrlrr)rlrp ri-nl (ltll.\\
L r l r r u sIl
u 1 r ) l U r u ? r p; - u v . i l d r : u 1 c r u . n . r n I u l , - l L l n l n l J s
f , l t l r l u r l s n t r l r , \ \ u u n L L t , t r l l c l r u l ctlr : 1 1 r p l l u r u r
ndrulur i-ur,i ulzpu rsiun-1 rrr1r1ut1ru.r;-u:ru
n it r
ujrns surf,SuJd uli-rr)P Ltrzpr uus^utla-Ltt.iuutlul
r d r : t ; t ' r r : s u d u l p r l l r L U n Jr r r P r l n r l i - u x - i p r l s t r u
)nlun utlLlnlnqrP lupq nlr urrusln utzpu 1r.\\rlucl
'lrch;;,uadrrc1
S u r i u p 1 . l-L u n l n r l l r s r : 1 1 r ; c 1 r r r :rrHr un l
n t r r j p u y t n r n u J L Uq l l r d r ' ( ; r 1 r r r l , . ^ p n o . 1 ) r r r n s
sp;lfurd
rrr:1lun;-ii-u:rru uua-urp utsIl1rrsrp rlcpn:^
tnclrs;rr prlsrru rurpp urzplr urp qrqtnql r:pqrd1.'
; l l l r l l ( l n r ( l ? l l E qi t - u u l o l r r 1 r
u u l ) r q u N u l t r l u l r p l . i u 1 r : qr u u u u z , , t - r q Jusr z p u n t u s
m e n g u m a n d e n g k a n n dv ia p i n r u r r r s j i d i
4
[ 3 r l a v a n g a c l r h a n r , a l a hs a t u a c l z a n ,k a p a r . r k a h
waktu pelaksanaannya?
A p a k a h d i a s , a l* a k r u d z u h u r a t a u b L r k a n ?
llila dj
au,al rvaktu zhuhur, clan \r,'aktunyxkctik:r khatib
n a i k m i m b a r , k a p a n k a hd i l a k u k a ns u n a hq a b l i l a h ,
b i l a m em a n g a d a ?
A p a k a h s h a l a ts u n a hi t u d i l a k u k a ns c t c l a hm a s u k
u'aktu tanpa menunggu atlzan,kcr.nucliab
nrru
khatib
nark
mimbar
dan
muadzin
mcngumandangkan
a d z a n n v aa
, tau bagaimana?
f.
U n t u k s c t i a p p e r r a n \ r a a pn e r t a n v a e nt e r s e b u t ,
k a m i m c n g h a r a pd i l a m p i r k a n n a s h - n a s hI a n g
A n d a j a d i k a n s a n d a r a nd a l a m p e n e l i t i a n A n d a ,
s e l a n j u t n \ . ak a m i b e r t e r i m ak a s i h k c p a d a A n d a ,
d a n s e m o g aA l l a h m e m b er i k a np a h a l aS
. em o g aA l I a h n r e m b e r i k a nt a u f i k k c p a d a k t t a s e k a l i a n
m e n u j u i l m u , p e m a h a m a nd a n i t t i b a ' k e p a d t
R a s u l . H a n r , aA l l a h v a n g m c m b e r i p c t u n j u k
menuju jalanbimbingan.
Jadhan Peai4 Petorya'1 .\?p,/ar.\kt/d/ J",tdl
:t .r1 t / .\
t
.Llt'. t .-.t t.
I
: l n q i s r J l s t r p E r sl l : I t r l ) i r , r r g. n l r s l r p E qd r p r L l r J l
l " t u f , r I ] o l l n l u t q r u r l t l ) r u c L U Ju t r d u r 5 u r l U l r J U p
t.iuuuLltqurzt-urq?quJEluup ntr strpErlurlrtnlrfurur
a-ur,i rlrs zdrts urlsrlal u,\rs urrpnrrJ)
I I u r r ' r r r 1 i i r n r n l r p u u l p n l ) r u r . l l pr \ L U ,) : i r : . 1 ) l r L
t ul . 5 uap i u 1 l . i z - iu u u1 I r r r i sr3 u r r u u l i u ; r p , l e s r
slpr:q rpzd uuytrdup r,ius a-ue.\uuLIrqLUlturLlvclr.gp
urlrrdrurl t,ius ulyt'qvparj
u r ; 1uu r n d r ul . i u : tr u
: l n t u n u . \ \ q u q u r ; t - u u p u u d ;ce1e , i n l r - i r s , n r s u p r q
l.rrrld c;rd tu-ir-irrrurrfrqas eped trdu;,rlt
)rprl l-ur,i
l n q J s l J t s l r p r r l r p r d u r q r c l u r l u d u a c l ; r cu1l ) u l r u r r r l
unutN ur)n1nq utrl ux{rr iu|,i vucurnri-uqls,tnlrJJq
uulrosrodtsdtrJ(lrq Lurpp utszruJiqul:dsruod lprluru
uvlz,Yur.i qNInll stlpxq ruarrl .zruulrrd fuu_i urrusr.l
u r z p z r l u r t u e t s l l p r : q ; r t r . i u : u r r , i us , u z s n ; r q a 1
n l v s u E )q E q ' u i u y r r c l z p r 1 r d u p 1 ; d 1 a q r : . ( v s
'urcp,r,.rluulrlnu;ai-urur
urnlJqas uiur-lniiiiunseq
:uz;l-uolot.rad
uoqoulrur eivs qrl1y rpvdll u.iurq
u u P - t r u u x q r , \ \ r L u r il r l t q u l z q : n p r ? q p u r t u v
; lulD lp.tt.tou /.,t-1111ttu.,ryp.4/kD/D, tu/,'t
tl
lt,, t ll
Iiiq5stql{p.B-_Iu".}-t-aJ: itEEf u€ir-a--EEqE,t\Dt
Hadits Adzan Utsman bin Affan :&
;
lr.nar.n
Az-Zuhn ;^t bcrkata:
?ntl7;'6itI ,rlii ,i , i-;-u',...t--t
o;i
,l Ai a" i;f::l;; 3u t,i rs lrrpi,
I i>ai.-u r;1
* i;:i .c."J.l';:;it;.'O,
r-Jsi,-s 1
," ,r, *
:*
*
i'
*
;( 1Sirtilc(:l}6t k', lJ i:t-'uk
,J'Ni:y-t'1t
e':>4:errr:!ui;:+ii";- r*
j'a;'1"i'
'&.
; [l] ,, rol tru i,,L:s]tt ,2j
e
7":*',y1,(,,'rij,'"Jt; r\ii [s'r':]r
u.\ *';'!:'.:;
,[c,:rrLs;;i ti uAt
" 4.,
f' :f
. . r r r ,' , , r ,
.,i.t
.'..
" i . _t ' , . _ 'a, . '
Y'.y.v
).1:,l''r J/ur .,^l- r,! l.ftr
l;a;>:;t
14
'larya
lawtt xrtarr.\ba/,x I D'a/
/t1t/"tl tr/trt \'.1x/r*.\ nrttr/.1).1 ;rr,
! u,t, l!l
rrilL,.rurs ruL,rq'rqL
Lp\r urp fn.\'i(I nqH l1)| I;n)) LlrLrr(lLrrrt.
rbrqrrg.tvulppnr'rit, (u ur| 'rnprt urqrqruu rrr[r.rlr)q LrIrturr]
urP qrrLun:7nLr\
nUql '!qrinrtrunuql ux| !tUfu.d rtrr.rElu1jqr(tLllrt.
q
\ ' t r x . \ \ r P r ! l \ t )r \ n p l j j \ n u q r u r p r r T p u n r \n u q l i I r r u ] l r L r r q
LrPq\,'
urP lru.lrrll r{r\"(qrr.\r\rul qr \nqr}t LrI|thltt\t .{1|(f : (rff
: rrr) prLuq\,(9r)Z,Z6l : rr) rhx(lrrfll\r 'f{.tfi .I,:tt\)rroltl|jt: \urttf
pnrrl lnu.lt qato urnl '9'r : I l/x/.)1L.rurl?p rir+uiss\.,isZa I I)
LtrL'jt\frr( rt)tirntxt"rrrrrqqrt(,ur:tqrquqs'P
uxp (c, I : rr) rzprLUI.J_
.nfrrrq urp rur qzr..]xT
rrrp (t,I
\' 1-02 : l) rLrsrN'uV q)to r:ifl
: I ) p n - \ y on q \ : ( . r t , 9 t t , t l t :
Jrtrrnt.lr(t it
II) ur\).s IY Ll.l.u
0 iPu!Iy lP loloqr (ror/s'bfa,I//
7oP/l) aoTptl du/aI au t)ry/]ad tDtlrq t)/r.iua//t Dl1Jellt
'rol/aq /f)u///
lr(rpo(1
7t1pq fuplo-ftntot ttual ftus?itroJ.t;tt
I/t lrtl !:/rlup/T/tuap ohTltrlts !rq4 t1o1t7/p/1/ l' talrl:
-toib 1ar1e7 wllttl
tryrfl rarlpq rqol birota,a'uo.ro
l1./xfqt!
u,lo/// tD.ulr7
,alro7. !r!? tp uilpo qoltu.yfiurpatutTlp
r,tl,'y t'r1 ' P fhrl .tr:rd lp 'ft,!/.,, .lt/th /rhtt/.t . ' ' .p
(,,uuptV ailpn,, :tttu1 7ni(,b,ur.t
11./plt
p Lrp ,,rttlt1.ttd t*po.,
lulit,tru ulrs taoJop) a:a'UaVrolpo uaVqulur.ratu)///aprutl,-l
rryott ' r1urf ut:yo hr (lru J uluo Tataf uap' o,(uqolrtt[
qr,haq rltpns ://1///su//./
//./noyur/u!/ ) t)srx/ t)q/l rVt/)\,1
'R
.ut///t) tu! .utlog tlqb.
qtllulntoy usuttt upod .pt/irtrt
t4utt/ tp Jottrrtl'uurl opr( .y'1ot1r tl!.f!.1lp!p uuVr tJttlrju
/!rp .u).1/(t/// !l .ftry)up tltlp!
z/./o///l arylfl qo/ap! o,lu/o,x,
apac/ .ttu,nj11t
///pltp qo/1L..lit/t) rrflt/tl)s+) Jtru,(t to*pt
rr,t{.lpq 't/zlpo4)v tlDvltlqpluau r/?/al
ftzo,\ tltq qlpI
l l i l e s u d a h k i . r p a h a m i h a d i r s t c r s e b u t ,s e k a r a n g
kita langsunq menja\.ab pcrten)'aen.Kami kat:rkan:
Iauaban Pertan\aan Poin Pertama
1 . K a m i t i d a k b c r p a n d a n g l nd i s v a r i a t k a nm c n g i k u t i
L i t s m a n ,s e c r r am u t l a k m l r u p u nt e n p a k c t c n t u a n .
Dari haclitstcrdahulu,kita suclahmcmahamibahu'a
Utsman mcnambahkenadzan pertana krrena satu
alasenvang 1ogis,vakni banvaknla kaum muslimin
d i m l n a r u m a h - r u m a hm er e k as a l i n gb c t j a u h a nd a r i
NlasjidNabav'i.Orang vangmcncliti aiasantcrscbut,
lalu ia secarabcbas mengikLrtiperbuatan Lltsman,
berlrti padachsarnvaia tidak mcngikuti jejak beliau.
J u s t r u i a t c l a l m e n l c l i s i h i b e l i a u ,k a r e n ei e t i c l a k
umbehro kcenp: t darl Ibnu Humrid, lLnul l{undzir dan Ibnu
i\{arduyrh (N{arder:aih). Disebutkrn olch Al Aini <lntm .tl/t'ndalt
(lll:213)
t a n p a p e n y r n d r t a n p e r i \ \ ' a r . a t a nl ). m b a h a n k e l i m : r d r r i
I b n u l t f a j a h d a n I b n u K h u z a i m r h , d x n r a m b l h n n d i d a h m n r ' : rd a r i
'Iambahan
r\th Thabrenr.
k e e n a mj u g a d a r i A l h T h e b r e n i . S c m c n r e r : r
t a m b a h a nk e t u j u h .y a k n i t e m b a h a nt e r a k h i r ,b e r a s adl a l I b n u H u m a i d ,
Ibnul ,\Iundzir dan Ibnu \fardur':rh.
A d a p u n r i v a v r t k e d u a t e n t r n s a d z a n p c r t a m e ,r ' a k n i d a r i A h m a d d a n
I b n u K h u z a i m r h . S e m e n t x r ar a n g k c r i g x b e r x s r l d r r i . \ l t l u k h a r i d : r n
Asy 51af i. I-ih:rt F,tl*l Ban , Talkbnhr/ Hahir , lial$t
Raynl dn
.4d Da,m/ )\ld gr
lanahan Pe,tnt.!.Penau,ad,.tepltrt.lrd/d/ I'Ddl
LL
t r)tuJt, I u;: p t,. tlr.t/ r, tu| tltd M,d',r
'lqrrsnru;luD.\nnrnsrs
linrunurxr(urdLunr.d
rut
(t
(r rlusE(l SuruJq
u E l ) r 8 r u J r u l u x q r ( l x p Q n ? l u \ . r 3 ? l D r J 3 t r pL U n l J q a s
'urnlnq
ursuPur{ r?3rqJs uelrprlrp rlrloq qriltprr
f,)ul\J.uluJEstP uP?
)tprt ntr uJlJxiras uurlrqurrl
['rlrza] rJlrtrlrJLU
)n(lrs nleil)l Llrpns uruJrIsnut
uInEl tuJlx\r
: n 1 l t . \ ' u r r l u v s t l r ] u U q r ]( l i l t u u ; )r l r
I
utiluap utt.(ur1:rd urllep rur.ttuEtJtrliirru_iunckpl,
't,\uuJnlaq
JS utl srlJLrp vurtrutuisuqes, p t/iaru
/.tpp pVd.ta/t/rltutu.r t.,,lu11uu/uDp u////t/u///1 rurnV qryrtuI
o,0q o[i uq :lu1r.i'uruvr;ad uuzpE u?]rlrqrutruf, Lu nrrlrq
ttl.tPnqr.)d
u U . p l , t l , ,t U J L uj L L r , .qi r q : . U ) . ) t \ r : l J t , J l J L U
ulnuaP
tllrlul)u tnqf,sl:t
uuursli) urtvnq;td
JruJq rltstJs rlotuotuJLu urrr,uzrlrrurp
uuHua6l
'nrrlrq
ulnlrqrs qtslrlrqyEnpqruns urp 5gqr11n1nsru
qruns
uulLlEquruJut uEliBlxPu uxlustil ,ntr ursrlr uduyt
8uu,i ':nqasret uusuluuvfuladuau urHu:p nrlru:ru
r \ l a s u nt c r s c b u th r m p r r t i d a k n r u n u k i n r c r j a t l id i
i r m r r nk i t r s e k a r a n gi n i , k e c u r L a m a t i a r r n s s c k a l i .
Y r i L u s c p c r t rd e l r n r s c b L r a kho r a b c s a rl a n q m c s k i p u n
lurLs rtlnrun penuh sesak <lcng,rn manusia
s c b a g a i m r n ah a l n l a k o t i r I l a c l t n a hl k a l a i t u ) , r ' l n g d i
d e l a m n v l h l n l a t c r d a p a ts a t u m a s i i ( lu n t u k s c m u a
k r u r . nr . n u s l i m i nI.l a s j i d i t u m c n j a d i j a r - r hk, a r c n r
b a n i ' a k n t ' ar u m a h , s c h i n u g as u a r a m u a d z i n \ . l n g
r n c n g u m a n d a n g k a ne d z a n d i p i n t u m a s j i d t i c l a k
t c r d e n g a r .. { d a p u n c l a i a n rs a t u k o t a l a n g b a n , , a k
r r a sj i c l j a n i ' d i d a l a m n la , D a n r a s k u sm i s a l n ,a, , b i l a
s c s c o r a n gb c r j a l a n b e b e r a p al a n g k e h s a j a , a k r n d i a
, 1 .r t f . r r. l . , r . r, , d z . t nJ r r n , r rr l . r r ia t . r . n r c r J r J - l r (n . r r . l
m a s j i d .B a h k a np a d a s c b a g i a nm a s j i d a t a u i r a n l a k
m e s j i dj u g a c l i p a s a n g
a l a t f e n g c r a ss u e r a .t r I a k al l n u
m e n j r d i t u j u a n a d z a nU t s n a n p u n s u d r h r e r c a p a t
Y a i t u m c m b c r i t a h u k a nk e p a d ak a u m n r u s l i m i nb a h s a
$.aktu shalat Jumat sudah tiba, sct>agairnan
tercantum dalam.hadits di atas.Demtkianlah isi dari
a p e y a n gd i j e h s k a no l c h A l - ( ] u r t h u b i d a l a m t a f s i r n l a
( X \ - l l l : l 0 U ; d . r r rA l - \ l . t ua r d r :
" A d a p u n e c l z a np e r t a m a a d a l a h b j d ' a h . H a l i t u
hanla diperbuatoleh Litsmanagxr kaum muslin.rin
b c r s i a ps i a p u n t u k h a d t r m c n d e n g a r k a nk h u t b l h ,
Itrrr tu, Ir" /ut.!. P.nr q rd
"
.\ t Dt!th .\ rli
t I t hr l
|t"r/!/,1Lr:t/
61
tt,t/..u,t|(
1 nlp\
(.2 | , 6ZZ;rc1ur1) r.iu pt-?.t1p.lruEINpsllq)nl\
lV
IqzqI nqv q3lo rrEltu.\rA\rrrQ,,'(/u,p!qrlultyu rruo1ta(
tn py,, loturbt urTbirxpuutnfi)uerulp/!fl ,tlo(lr (lVJaq
tgitl lt?/4 lqrN u/!U nuLpt uoqb'uupunuulluaur
ltJtg
,lD./ 'roqullt/ Ttuu e1t1o{n# !1oN a,(ur1rbiiuus,t.1.,,
I lK(tC t6.l n ,t-rt
19\Jtfr'Kg
,'"
t
:
-
-
rcf,
' ' . : ,i.' i)
i-r
' : . ' aoe' . ",c5
.,
-dt-.ctn,
af
,it
',i:
o-fr
:
( -1n tc <?ii
rw
' . rr-v
(
\tf tTn
,:'
"=1{. 1,,c,
:utlr]lll.\uaru ..R .lt!un nuql
'rclnqtrn
f;-11 qr1o urlsrlr lrp rur:runi-rqrs
'uErustil uulnluJrp iiur,i q;tdas
uuq?qruf;lulln)rlJru
'
v
l
p
,
uJuvr
L { r : r l nu\ l . r } u u r ) l l r i u l J r up \ u u ( l q r p l )
ts]OI IP 'fr qIItqT Iq\T UIq IiY UEUI}iN-UNIUTI
LIUJN]
,
1
*
u e s ? l rI n t u a l ; r u l q i u r : . i u r s z p r d u z t
r1ullnlnszX
qtsunsqrclruuu-rlucluJuuJur
uulrnqrad urlr:dnraru rur
s l J t u o l t x r l s p r ; r l r d y q : 1 o c I1N p Q t s ) E L U, r p E q r p n s
a - r r z ,ni t r n s c s u r l u . i r c l n i t - u ; t r lun l u n u r L u s l t l u u z p s
I r t r p I r l x p l r q L U u i - u ) r u' r . i u 1 r q u r r l r u r r p n r l E - . I
i)s
., rJU-l
l u , i u r q r : , ( u l n p n p u a du v p s e n l t " l u r r , r u r t o l u u a r z _ -
Kcsinrpul:tnnll, kanli bcrplnclangenbaht l cukup
krta mclakukrn aclzenAs-Sunah, vans dilllkukan
ketikl Im:rrr keluar untuk naik nlimllar. I.'arene alasln
v a n g m c m b o l c h k a n a t l a n ta t : r m l r a h a n a d z l t n l . i t s n l a n
sudah trdak adr. Den'rikian juga dcmi mcngikuti sunah
Nabi $
:
,
,
ttt ,:*
"Baratg:itf
a y4q
"',',
ct
'..
.'r.1
6/" af =tt
o-
lidak strka dengan srotal.'kt' tttaka ia
htkanlah untalkr."')
1)
ldntt llldltn)rb lrr.en;il.tt
Sr:rikh.\bdul Kirim.\l Kxtrnj dxlxn\
"1/
t;aikI \atkr na Hi;ltttil
'\lattqihi
nl
Ba.rl:,1ir
1r,.1',
serup2 .lxri kitxb
li
Ll tlat.U,,1A!!hr (l : 80 81) lxn-q tcksn\r:
" D a h u l u b t l i r L r v a k n i S v e r k hI { L r h r n r a t lb i n N r s h i t i r ' r n ra m c h k u k r n
Katcnr
s r t u : r d z a n ,s e l l r n i g r n l a h ( l c r n i m c n c o n t o h R e s u l u l l r h ; 5
rru trdrk pcnrah dilakukrn di irmrn Rrsulolhh i4, mrulun di irmxn
A b u B a k x r U ' , b q r d a s a r k a nt i r v a | a t l a n g p r l i n t n t s r h u r ' l t u b e r u
a d r d i j a m r n k c k h r l i f : r h a n L t s m e n S c m c n t a r ' rd i i r r l r l R a s u l u l k h
dan r:rng dapet
e - r 4h, r n v : r d i l : r k u k a n s e k a l ia d z : r n l t u h h t e n g b e n e r
dijadikan srnd.rnn, sebagrrmlrr:r dijehskrn dtlmt Fatlt lJatt'
Scmentrra .,1/i /,y'ii, (tl : 32?) menlcbutkal bah{r mcngamxlkxn
s u n a h i n r m e n i . r d rk e b i . r s e e nc ! \ l e r o k o h r n g g ] j t m r n b c l i x u . \ : ' k n l
j a m a n l b r r L r] h i : L r , p r d r r b r d k e d e l e p r n " I l c l i r u r v r f : r t 8 5 2 ' \ r t i n t : r '
b a h r v a- . u n r h i t u h e n a h r n h i n q g r p c r t e n g a h x nr l ' ] x d k e t h i j r i t a h '
20
la'al'u
Pc nqI'etatyun.\q
tdr.\hdi.tt ln"n
,t u,t
ln;\t,1.
tr1t,,.urt\,rl
t!,\lt\
.,.,,.,,",,",,'"'l;Lo'liiiJ::;
r\,su,nq,,ii-ur(,s
;:lliI;1,1.'..1
f.ttqxq rr.iu.{,r undr|\'
dntntr qrpn\ riu.lnrr .ftrs qrr,S \lrpfLI
r P " r . \ L , f f rf ! I f q u | r F ? n r t r \
i t a r : I l t r : l i 4 l 1 t : q : : 1 ou r $ : r i u r p
, r r r ri , r . , : . r t ' : . u j r l r r | t . , . r
r, .t ,u-,)t
I, I
tI
r.
| ..
r r r t r r r \ r n r t i \ ! . r ! r ! r t i - u r " . u ) d r n - f qu r s , , J I r l ) f
l r p r I : u r 1 r : r r : 1r : r r q
(1
u d r r r ( l J ( lr j p u u l l ( l u d V. r r ) n s n l E L l r ( l ) l
+ qrllnlnstN
rsr:u rpr;cl ulrlin)rlrp usrrq ;]-ur_u
i )xr! ,JUuJq
; - u r - i u n d r u r l l , . ( r q u - i r . \ \ u n l r\ [ . ) l o] u n q t pn l l , : l l u l . r J q
nutlJfl
l l t c l J s l ) l e L U U t l J d r r u z l ) u I l tl t q _I r t ] L lr u ; )r u
;ur.\ ulrus]-l r.\\quq rJr);unLUJru quuJJd urlt!!,
c l r u \ ^s I r I r u r l u u j ] n q t . \ u I L U
:ulri-\1,rrq
rrrP nln qrPrr )
nurIJq r]rrpnLuJ\
. . ,r a - u lu u z p u
uuIquqruruilrlr
r d i r r t L I U q t n r l ) l J t ( l r r u p I r ) a - u r q u J J i t - a s. U U Z [ ) f ,
Ius111rIrg f,.\uutzpli, Uvla-U[(Il]il-LrJtuuIZ
J)lItru qEJnJuq
'L]N)nlrlrp
L l x l ) n s n t r N I r f l . r l r q r l r r L us E l c r p
lnprlp
upp Insuru prlsrlU ulrrur r)lttI
uu)n-ulpuuLUn)rp
. ' | l u ]|
ln.,/1r,. , ltqr dI
r r . : i r . i t rr r u
r \r.S,)
l r x u q J s r . \ u s l . t ] n - u r . i, ( f
_I
z;I
u_\unIn(l uJEIrp rulrl ul,rrtu-iuJf,du1r:jutp
: ln)urq
I l) ////1/)jf.
lclnr:rs o--uv-iu u1dr1.,quniu: Lu r;-nl r,rir.iq ruluil
o r a r l qm u a c l z r nv a n gm e n g u m a t d a n q k a na c l z : r nk c t i k l
l m a m < l r r c l u kd i a t a s m i m b a r , l r l u l c l z a n i r u
dikumrnclenqkan dua kali scbagair.nane
vant
c l i l a k u k a no r a n g o r a n g s c k a r l n qt n i b i l a i m a m d u d u k
di n.rimb'rr,su,a tidak mcnvukainva.Nar.nunshalatnla
t i c i a kr u s a k s c d i ktrp u n ."
D c m r k i a nj u g a k a m i n i ' a t a k a ns c h u b u n g a nd e n g a n
" m a s j i d " r ' . r n qd i . c h r r t. . s l r u t d a l a r n p c r r , r n \ . r J n .
h a r u s l a hc l i l a k u k a n
d a l a n m a s j i dt e r s e b u st u n a hr " a b i ,
b u k a n s u n a h U t s m a n v a n g d i d a s a r k a nk e p l d r c l u a
alasan:
Yar.gptrtanta, bahwa adzan itu tjdak tcrclengar
o l c h p a r a p c n d u c l u kk a r e n ej a u h n l a r u m a h - r u m a l r
mercka,bahkan tidak tertlengaroleh orang vang lervat
s c k a l i p u nd i j r l a n l a n t n t e l a L u pi c r k a n r p r r n g a nc l a r i
a r a h t i m u r d a n s e l a t t n . t r l c i a k u k a na d z e n U t s m a n ,
s a m a sc k a l i t i d a k c l a pa t m c n l a m p a i k an k c p a d e
m l k s u d l a n t c l i i n g r n k a nU t s r . n a ns e n d i r r .S e h i n g t a
nrcnjldr sepertibermain rnain dalam soel syerlxt!\'ang
h a l i t u h a r u s l a hd i h i n d a r io l c h s c o r a n gr l i u s l i m .
\iup kednr, orang orang r-angdat:rngke masjrd ini
s em a t a m e t a s c n g l j a m en c l a t 3 n g r n \ ' en. t c s k i p r , r r .
j a r a k n l a a m x t j a u h . S e a n c l a i n vm
a cr.eklr.nenclcngrr
adzan, itu hiikanlah scLab yang m c n j a d ~ k a nrncrcka
bisa mcndapatkan khuth:ill clan shalat. Karcna dengan
iauhnya jarak antnra kcdiaman niercka dcngati maslid,
rncrcka h a r i ~ skcluar rurnah s c b c l ~ i i nadzan dalam
n.aktu yang bcrbccla-bcda scsuai d c ~ l g a njaraknya,
dckar atau jauh scliingg:~m c r e k a d a p a t mengciar
\vaktu shalat. Y;lng mcrek:l lakukan sama dcngan !3ng
r n c r c k : ~1nkuk:in pacla \v:iktu shalat Idul Adlia clan
I d u l 1:1tr1 d i m u s I i ; ~ l : a~t a u n ~ : i s j ~ iyi a n g trd:ll<
~tt.;!.ariatLan untuk. cilail;.:~ni d a n d l ~ q a t n a h k a nuntuk
rncnunjukkan rn:ici~hny:i \rakru.
Mcmang, kira tidak n ~ c l a r a n gdilakukann!.a adzan
Ltsni:ln, l ~ i l adtlnkukan di pintu gcrbang ki)t:l, karcna
,,rang-orang Fang lc\vat aka11 m c n d c n p r n y a dcng;iti
h:~ik~1:111 mctilacil tabu bahwa dal:tni kota adz rnasjid
!-ang didirikan shalat dl d:~larnnya. Alcrck:~pun akan
rncnuju rnasjid i t ~ iurlt~ikshalat dl sana. Scbagaimana
adzan it11 juga akin didengar olch orang-orang yang
r u r n a h n ~ adckat'). N a m u n scyogianya antara adzan
itu d e n g a n adzan yang di rnasjid tidak dipisahkan
dcncan rvaktrr vane lln.rl. Karena sunlhnt'a riclalah
b e r s c g c r a m c n c l e n g a r k a nk h u t b a h s c m c n j a k p c r t a m l
kali matahart conclong setclah aclzan,scbagaimrna
dijsvaratkan clalam haclits tcrdahulLr: "...ba/Lttuadi,trr
poda an,a/r1,a dda/a/t kttikt
luuu
dat afabiltt akar dilirik-ar
stdan.q iudrk
tli uirtlttr
sl.t,r/at..."i'akni scteiah rcle
sebab didrrikanni l shllrt, r'akni conclonqnva marlLirari.
D a l r m h l l i t u b a n l a k l a s r h a d i t s - h e d i t sl a r n l a n g l c b i h
tcgas lrti tlrri hadrts tcrscbut, n2nti akxn drsebutkan
untrrk mcnjas'ab lorn kcenrp!rt, ittsyaA/Ltl.t'1'ak
l L r p as r l r ! n r c r l r t a k a n : b l h r l a p c n d e p r L tl a n g
kami pilih ini aclalah aprbila ltlzan di pintu gcrbrnq
. . . p u n c ; r kp u n c r k L c l , u k i r , r n ,n r e l r r r r k r r rh ; r n rr d r N I i s j i ( h l I I r r : l n r s . t j i .
itl:h. rdr Jt urtxrl mctk.r irnl rngqrl dr pclosol pclosi,k \fckrh
: r t : r uj r u h d r r i I l . t s i t c l t ll l . t r r m . r , 1 .<r , r r n q o n r g r e n l t t . r n n l l s r l d e r i
pchksrurro slralrt. Itrr bcrl;rnesunr htngrr cletang nrsr.\mirul
I l u k n r r n i n I I r r u n . " S r r t i t L : ,. \ i x h l k h h i n \ l ; r l i k r t r u o r L n g l , r r ny e n g
s c d e r : r p t d c n g r n n i , r d . r r , r n qk e I I e k r h , t c t t i n g r r r l t 1 : r r ip c l : r k s : r r . r a n
slrllrt den tidak mcnclcrgrr surrr ltz.rn
\f,rk,r. ir ncnrcrint,rhkrrn
a q e rc L l ' u : r r k ; r n r e o i , r , L l ip u n c r k p r : : r t : L tl , c l , L r h r : l nr , r n { l , c r J c k . i r r n
d e n r : , n y , c L , s , , kp c k r s o k t h n i c n n , a n l c n r l , r I I I c k r h u n t u k r l i t u n r k ; r n
n r e n g L , r r r n r h n g k r n r d r r n . f ' r d . r n r x \ x r i u p i L r xn , u , r 1 ; , , r r l , I c n g , r l r ,
n r m r n s c h n j u t n r r i r m e n l h e : , t t L , r nf L n r L c r i : r r s r r r k c l , . r J r n , c r e k r
itu. I-rntrs, rrsrrdrh nrfrfkr htrl rL,,Lringq.rlk.rrr
24
l,t ahu l)oh4
l\rduarn
.\tiuto.\lllit
lrnrl
tt"r/'/ ) utut/
u.t/o.uD,Gtl tlotb\
'uryl urzpr uuFurp r.(u ur)qrqurruJur
r8r:1n1:ad
r
:
H
H
u
r
q
r
s
'
t
n
q
:
r
s
r
r
t
u
r
f
u
r
p
rulr:
urliiuvpurrunltp
1r:prt
;t-ur-iqruns utzpu ut?;-uepurlclnlntulu
urlu nxrltrcl
Q s v d ' r t 1 1 t r d r p u a d u u r r un r . q r : q . r) ,si u u u l r u n ; i - 3 luu r
r l . r l o q u r H u r p u r d . r a c l n u r l r ( l u l r p u p u r s ll
u u u u L r p x p l r n l . r J ) ! r d s p n o l u l r q ' u r 1 r : . ri . i r E
'n;dt:rll qrpnsntr ruvt;rd utzpr ul;-ueP
uurustr-1
I l l p u J q J r i t p i L t r . \ i r r n l n t ' r : r l l l d s 1 t r - r ou1u , r - - t - r ; r p
u r l n l u l r p q r p n s u . \ u L l r i r r su u z p u u l r < 1 r d r,o, . . r , 1 z y
tlt,yrrtlrutl t/lri'z tltllNq urlt'1irrt.roi'rrp-t
rt -rpit....
r r i r ,, . d L " l l , 1 , r ' \ I r , l ' t l l ) l r , , r ' ' , , . ,1 , r . , ' 1 ' . , 1
r - i u u r n l l c l r su l ) ] i t n ( l r s r pr l N I J , l : u u l r l l ( l t u r t r u r u )
t u r s r 1 1' u l l s l l r l r p N l l s n l l . l l u l r u n r l l t : c 1 .' ll n
sLlJstJl
u r l r o s : . r d L u l r l r ' [L) l r n I ] r r lq r q n J l L U L l u l ) i u p ul r u n s
sr.iliuld uufu.tp uuzpr:r;.iutl:1n1r1rp
r.(ur1nl-frrnslq ;
pn pEJl ur.(,d Uxutrup.)j-a-fEql^\Ei
r.\urunlJ(lJS
u r 1 s l l r l r p r u l l u m i - u ( l ) s ' r 1 t r l r r tr l l p n s
; t - L n ;n
. il t n s ; s m d r l L r ) L Ur . l ( ) r l r J L Lirt r l J . ) q u r r l t r u ) l )
f u r t t r r r r r l ' L l r l o qn t r l . u r l r q t r , c l l p u l d l ) q ) l p l l r L u t )
' r - t u n ss t : r ; r i - u l cu]l i - u . r pu I 1 r r 1 l 1 r pr I I f l
uJUns r:tla-ucd
n v l v . t r T o ) ( / tp t l t ) l u f , n u ) p u r l n l r J r p ) i r p l t n ] l r . l o r l
lawaban Pertanyaan Poin Ketiga
P c m b u k t i a nc l a n P c n c t a p a nP o s i s i A t l z e n A s S u n e hd a n A c l z a nL l t s m a n
- i . , J n v a b r n n v au n t u k p c r t a n v a a ni n i d a p a t d i p a h a m i
d a r i h a c l i t st c t i a h u l u . " D a l t r h d y n N d b i , , , L b u
Bakar dar (lnar dildktkdn di pittfu nuyid, sen/erlanl
adqan Ulsnan di hktkar
di Zatra'." Apabila acla
alasanuntuk mclakukan adzan sebagaiman:L
lang
d i l a k u k a n U t s m a n , s c b a g a i m a n at c l a h d i r i n c i
s c b e l u m n l a .h a r u . J i l c t r L k . r nJ i t c n r p r t r a n g
dibutuhkandan sesuaikemaslahatan,
bulian di pintu
masjid,karcnartu lokasi adzanNabi, juge bukan di
tlti -tqbar, katena itu bid'ah r':ng diad,rkan sejak
ma:1 Bani !l nlal'qb,\ins clcmikianrtu trdrk dapat
merealisasikan tujuan darr adzan, yaitu
pemberitabuanu'aktu sl.ralat.
I b n u A b d i l B r r r n r c n u k i ld e r i N l a l i k :
"Scsungguhnt,a'aclzan di hadapanImam, bukanlalr
t c r m a s u ka j a r a nl a m a ( A s - S u n a h ) " . Y a k n i t c r m a s u k
b i d ' a h . I { e l i t u t e l a h d i t e g a s k a no l e h l b n u A b i d i n
dzlan :1/-Hdsyil,ab(l : 362), lbnul I Ie j chlan.r l/
,\ladkl.,a/(1I : 208) dan ,,'ungIrtnnt a dari kalangan
tt..
..1\...,. ,..:r..r... \,. a
,11.
t,
tr42r.) xr:
4ryr urnt1
u1'lt l
u " r u ? l z S S u r r lu u l n l x l r p d ? 1 ; r 1 B q u r 1 1suu l r J I l t x u
tuurul SII]JI ut)nlullP nlr uxzPf, U,'l\rlxqqrqtH nuql
rlrlo urltnqJsrp fur.1 ,,qrunq-sy wrulu uulednrau
1 u r - \ ! i x l n t l q r i J n l n s t s Uu u l n ) r l r p ; u r ] . \ u u L U t sI
u f , z p u u r p r l u u l r su r z p l r r s r s o du u d u t : r u . r 4 ,:.r l n l J f , c l
n l r I . r . 1u u 1 r n l r r l l J \ ' u l r i . r I I r l r ' .r I u ' 1 r n q . r . i u : r u
N a n Ln " r i r ( l u E r P n r u r \ . P , { s n un u q l L i J l ou r l n ) l E l r p
bur,i r:uururrHlcllsln(lJsrr] unpt-isr11-rnr3uynql rred
u!p qrllnln srx rlr JOuu)r1ju{rp ;-ur-i rdr uellncl;r.iurru
q r q r H n u q L . r l N u n Ss y u u r r : l r u r l r d n . r . r u 3 u r . i
r l r l n r r u n P r . ( s E lrln u + ? l n r l \ u r : d u u p L l r l J n i n s r iqui l o
u r ) l r l l r l r p ; - r r u . \ ' L l u , p rq( rl l r P r n t J : u u 1 r n L u r l r up . i s n g
r r u , r t l u t i , t r | l t1 . t . l . t u l l r ' ; 1 i u l |'I i r l l 11r ' r r , . r.,1 r - 1'r111t
r r l d q l l o n r l l p l - ( u u r ; t r n q l l c l r n , r p r r r u r y r u u r uI
r r rt l r ' 1 ,r'1 , y u r ' 1 r 1 r ' ; , t r r . l. rl l1l )t . r\ \ r , r u . l ) l r ' ) r r l r l r l
ti-uu-iuz z pu r r x I lr r LLr.)
s' (r;-;-rru tr clLurt ) q u1r.r,isn ru
r l f , J r - r 1 rrZp u u l n l i r l t p r . i u l r i i o . i r s , ; - u u . u
i lzpr'
u , l L l I l ' u r t u J u rI l . \ r l ' l \ I n P , l \ u t r l r r r 'i . r H r l r l r l "
, \ L . u r: l l l \ r ' ' t L r t u t t t t r ' : lr t u t : t r J : u t
\
rlr,lir,l\r,.r.rr- -
n . l r u u ) r r l ' ( l - u r r r : 1 l p ; r l n J I U r r rn t r l u r x r l l r r x r l N p u J
. u r. u ; u r J r ' 1 ' r 'tql ' L r ' . , 1 1: u\ t1 r ' t t . i t t l t fu i . r r p r r u q 1 , ,
:r:.ruursrlliur-r;-ur.i (1y 1-9y1
I l) ft/uq-tutlr/ rurlrp ue1du1;r-unl-u:r,u
rclrqtr.iq-is1'
'l.irrunpol rJEprurp Llrqalu"p l()rurs qt(lJl fur,i ururln
L r s r r e n $ i . , s c s L r x(il c n g 2 n r i \ \ ' r r l e tl a n { d t n r r k i l p e r a
p e k a r , . \ h l i I l i u r t a t d c n q a n c t r 1 l \ - : r n qs h a h i h . I r t s n r a n
t i r l a k m c n e n r b a h k e n e c l z a nd l r t r ' : L n qb i a s a c l i i : t k u k r n ,
k c c L r a La r i z a n c l i Z e u r l . S c l r r n g q l r i s r l a t v a n g d j n L r k i l
olcir Ilisvlm
tcntang lclzln vrng disvarietkan cli
n r c n a r an t e s j t dl r i n s g e k c h a c h p e n I t n e m a < i . r l l hb i d ' a h
tlllan
svariat vlnq acla.
tiriek atlr rilat-at
Hcnclaknva clikctahui. bahla
s a m r s c k r l i i r a h u ' a a c l z u n l r L n g c l i s u n a h k r n a c l a i a hc l i
hrciapan mirrbar, vrkni di dekatnla.
\ l -l ' , . ' . n r i r i n r L n . ' . r r . r k . , r r l r .
"Sava bcium ncnclapatkan claljl untuk adztn di
d a l a m m l s j i d , d a r t n a z h r b v x n g e n . r p a t ,k e c r r a l i v a n g
d i r r r a t a k x r rl i l c h p e n u l i s , l / J I i d 4 ' a / , t ' l l a l i t u s u d a h
m c n j a c l i k c b t a s a a n t u r L r n t c m L r r L r n ,l a l u d i r k u t i o l c h
gencrlsi sclanjutnva.'l)eri situ sava bisa mcmaliami
b a h * a m c r c k a t i c l a k l L hr r e n r i l i k i d a l i l s c l a i n d a r t v a n g
clrnlxtaken olch pcnuirs ,.!/'Ilida1alt. ()lch se[rab itu,
t)
Dtltn
t , t ; i l n l Q r l a i l l : i i i l , l i r o l , L r t k r nc t c n i k i : r n l l . l , t u i ( l : t l x n
\ h L I i k r h t l u r . r i l r h b . r r r . g i . r t m c n r p c i r ; r r i i , r , l L r sd L
s . r 1 . rshr o i n q
l n t l i r . I l i l r , r u n r c r c L r L h r L l r r s .m c s l i p u n k i l m q k r ' l , r n q n r r n r r I s i b i
|,'1 .:'I -ll
.i:
l',...,r,r
I
.I
:t
i
hnut/l
urLn.
N1/r,u.it(l
u'J,.!
- l V p r i s U r ur r u p u r I ; u r l [ l r p s n ] E r l u 3 3 u r q f , s ' r l n ) r r p
Llrloq lvpD 8ur.i qr,prcl qvlrpz pllsrru LU?lrprp rqe\
utzpr urrp prlsrru ntrrrd rp uEuJStiluvzpr uzlrpulu:xu
r , t q l q s t 1 : l I p E l u t r r un l n r l r p r e l u r s r l ; l u r d l t z C
. lrI.rlilu qf,lo uu) sxirtrp
. l - u t . i r u t u t t r B r c l : r s ' u r l r r q u t l n r u u u p t l c l l r l e ' . ^r r t d
u u l u l l r l I P u r n t u n t l t p n s n t r 1 r r 1r l t q r s n l o s r l i - r q r s
I r l r p u ? . l l r p u i r1p] s r (rl , \ u u q n t r u u ? s l r r q J lt u p u U r r J J r \
t l s u u u z l J u l ; r u u i - u r : t r r l t r l q i u t . \ n - r r c 1r r r t r : nq . r : r d
n t u s u u p ) n r d r p l r s r c ;l - u r . i u r r r h l r d x p [ 1 r p r . L , ,
, ( O 9 t ' I ) 1 1 a / i n g 1 r - r. u u l z pu r l r l r . i u r u r u r p r q \ . n u q l
u r x l u J t l r J q n u n l r l u u l t l r ) L l r r P n isu r , i r u z r u r r f l q r s
I r q x r l x q r . r ed u l t u l l r p u u l n ( l ' u r r . i s r 1 1r r r r u l i
rp Lllrltpt nl urtrn(prd r:.inlnrrrnrur.\\rlrq '//ryr\
' u . \ u L l L I ) n s rusl r P r - \ s t u
rnt-Itinq\
eJrd utp qtllnlnsElJ rlruns urBur;r
n l i u t t t - r l l r e q n t r u r t r n ( l r r d ] | - L t l Jillt']a / ( D / . t ) J
uEsLluunP u?)-llrslrPJt(l
' r l u s u u l u s r u l r u { l t l l u J J r ur l r
I.r
l ) v pn n t J u n l n L U J l
un.rnt1?p€'p1r.rrq 8uv-i i-ue;o r;t-r11:ur1rt11 r.irq
un,rnt
utusEIqJl
trpu
epudal
,,-lnq:)s.rJl!lnlnrlr]l
e1a;eru
lnlnrcru
- fa m i ' a h ,c l e m rm c n c g a k k a ns u n r h \ e b r g ; .
Anakah Mcnara Masiid Sudah Ada di lamrn
Nabi ?
Sudlh driclaskandalar.nucepan ;\s,,'Si'athibi clan
d a r i r i r v a v r t o f a n { o r x n g Y n n qn t c n u k i l d a r i b c l i a u :
"Bal.,ta odiott l\dl)i ]r,1da Lori Jrnal itt di/akrkar di
I b n u l F l r j j r i s r m c n e g a s k a nh a l i t L r d r l a m - , 1 /
fldkbal, r'lng ringkrsannll :
" S c s u n g t L r h n r sr u r r t h ( a c l z a nN a b i ) d a l a m a d z a n
J u n r l t a d r l a h i r i l a I r n a m s u d r h n a i k r n r m b a r ,d a n
h c n d a k n v em r - r l d z i nb c r r d r c l i m c n a r a .D c n r i k i a n l a h
v r n s d i l a k u k a nd i j a m a n \ e b i t 5 : , i \ b u l l a k a r d a n
Limar, dan juga di arvelkckhaliiahan Lltsmrn.
K c m L r c l i a nL l t s m a n m e n a r r b a h k a nr d z a n l a r n d i
Zaurl, ketika keum muslimin suclahbanr.ak.
Scr.nentam
i r r i z a nN a b i i t u t c t r p c l i l a l i u k a nd i m e n a r a ,
k c t i k a k h e r i b n a i k m i l n b a r k c r i k ar r u . " I i c m u d i a n
bcliaLm
r c n u k i l k i s a h H i s l a n r s c h u b u n g a nt l c r . r g a n
a c l z a nj t u s c p c r t i l a n g t e l a h c L c c r i r a k a no l e i r A s r Sv a t hi b i .
30
fu it,fu 1\rn2
l)otar,,att .\t!'n,
\intitt lo
!
yt/ll1y oou11, y:yafi.'
x.\u)r?u Ellrluu lrrrl u.radls qulr,(ur:q rnprJq rIaJf,1I-I
utzpz xJptuu nlrlr-\\ lrlul,, . NtxIJJq urrslf
1y
it it/' t4:yp,u DqU p/xl u)Iyr rn1rtqnJatt
,, 17tttlu11:
p,\itt'q D! utratty
o,(nuo!po tpqiirt:ptroruuf,'trst4
tt/t//7pI\:1/t/1//,) //uql rbtr'ur1 qqruruurr tlLIt upVtI[
,
-<-
ofr
t <C 1r.
1 J,-<:--JJ 6i.v ( {co
1'
" :'),':,";',
:rPqtsJtq
fi
r l r J l n l n s u Ur 1 u 1 1 ( _ r r l r . 1
runlrqrs rurut.rrd urzpr
uf,rl LUNIuru
r p u l r z p l l l t r ( lu s u r q l r l r g r . i u q n i i u n s r q
; ',:,; qr:.isr1-.
r.t1rp'P1rurtrtri
Llr]I\ rUq rutsvfl
:
Irrp
(()
lrrt:l-lt/fl-/f.'
t/lrlt1q.\'
LLtl1rq uxzprrr(l
I | .\Ii
I\r
,lrrunl'
lu)u.r)l I)nrLitl) ;Llr\ ntunsJs mllLUirlt
urq
rpId
ur]zpu ulli-uul)uuunti-uJru
rsrrq iur:.i-
Jlrlrfl 1r.\\quqrrpcloci l-uu.( ru.ir-lrr qrlo r;-rl urritrnlrp
n1l lflJ
nrurd W tll/tl/t/! surlr rP uu)nIrlrP ntr lr-\\Ll1](l
' " 1 . ) lr u ) ' \ I ' 1 . . ( r . n r u r J r l u r ' ) r r : i r I r ln) I \ \
Ir,|[.:ir \
'nln qlll)l;)l s IPULl LUlr
LLInluxll;)l
;-utr.i
l
uutLu
tu;vq:rs
lllP
l l r n . \ r I I r r ' r i) r u r l \ . l i l , l , r t l u r l t . r r . L tl l , t q r ' \
u u z p r u . \ \ q 1 r csl l ; - r t u u p s l 1 . l l r r u : : r s i r u 1 1 n ( u n u l r u
u' \inlu.'urru llpll p irq : ur.)r'r rl r'\pS
:ur'\
\':lng satu dan turunnva rxnt lair.]."
Kenrr,rnqkinrncli pintu tetseb,-rt,t1iarls .zrlrl
itu,
t e r ( l : r p ast c s u a t ul a n g t i n g L i m c n r e r u p a im e n a r a .I t u
d j b u k t r k a n j u g a o l e h r i \ \ ' a l a t v a n g c l i k c l u a r k a no l c h
'f
Ilrnu SaacltI a,n .,41h l.taluqat(\'l I I : 30fi) dcngan
. r n r d n r r s en c l i r i c l a r i U n m u Z a i c l b i n T s a b i t
l r n i '. , , . , t k, " l ' . , l t r r .rrx L s rk . r t r :
Xb dt
&
J)i
'l.
"Dr/rr runaL,l..uadaluL.1angpalit.q tit.qli di ykitar
nayid. .\'nteryak partatra ka/i hrad14n, tsi/a/ stla/tt
lt/akukdtttl'a di alas nrnabkt, :drupai lLt.vr/u//abpi
tren hanam ruaslid.A da ba,gj
an n asj)d .yan,qditit.q1tkan
hin,gqalte\ebili 1:ttttgqut.q nayid |trsehul."
N a m u n s l n a c lh a c l i t si n t l e n a h . H a n v a s a j a A b u
D a u , u d d a n v a n g l a i n n r - em e r i u r v a t k a n j u t a d e n g a n
sanadlang hasan,tanpa Llcapannla:
ltnaL'at l\rrttg I'err,ta,nrr .\q)"11t .\lnlilt l",L!l
tt
P'/J" t\- t'Jtrol\' .t"7'dt,
,/4,2/ s Pxq u 3u.P 'rurs r.\uun:lrH
Irqrqrq n-uxlors Llrtt:Pr r.iuur:tlrrt:iu)tu n'u!.i 'Iq x iulitl utr.'l ,,L|M
s r r p r q r v 5 r ; q : su n l n q q r t r t l l : t u r i l t r ] , , ' q l r u ' r ss \ . ' u r r r L i l n s r u r r l . ! ,
' l t n q s nn L
: r , r 1 1 r 1i i u r : : o a su r : r ] i : n r . r L l t q
II turtrjP ur)rrtiqr.r "'L,tr
q r 1 u r r 1 r L u ) o q n p : q . : ' u r i p f u r s u r n - u i t ( l : 9 1 1: 1 ) q l r . l t r i q r q l n u q l
L l r l ( , u x ] j r . n t ) t r C r t u u r 1 n : 1 ' 1 : L uN s u q u r p u : s q f l l n t q \ ' , , P ' L s ' i L ruf
q . L U N brrt t i pu r u r l u ' P u t r p r q r t r j p t L r r u n ' ' s Y U r r ' , L rl n s r L U r r l - , ,: r , I ( l r . L
r q b , b r : . i 5r f l t 1q r l t n F l \ ' u N ( h : , n u f : i u . P u x ; u t l u . r u r q r i r P u r u r l Y I l
prlstlu n-un:t;und)I ta-Hutqqap-iurq nlls IP lrLuvLurtu
uun-urp ur)pnsIxLuIP iuE,i t,\\qr(l uxutl;unI'Ur:i
u u r L l r l s ; E q sr
ur ) srlr []f
r , ( u r u nl . r qr s
rp V
' t u l u r d r p s n J r L l ? n - i l - u r q t r s ' P I l 5 ^ sElLl lU
E IP I;;uIl
lNdtuJt rp qEiupunll rsUul U[)?duuzPEL\\quq qEluPr
u E { q s ? d I Pl r d r P n - u t su- in t r r t N I E U r l l P t l t P n s n l I ( r =
r ( l x N r s ? r u r P E l u u . L Ux . \ \ q u qI l l n q j f , l ) N P I I : q E I t P f
s r l r . r u J dt n l n u t L u r u r u ? s N q ? q t r l ) du E s l l S u I {
'/uo/tLl uqqlo)I
,, t//1 P//iotu 2|rwlifur{ uap itk'u4
(lul\ pbEuxlupdkiu//lP ,'aoL'n1tptfruru uoliiDq,PV,
(n(Q
r, 4
{o qc.i
s al : 1 . ' /
Aclekenrunckinan juel ncmanjat kc sultu tentplt
r , a n g l e b r h t i n g u t d e r i p u n g g u n g m e s j i c l ,s e b a t a i m , r n a
clalam riu alat 7,atd.
llanapun kcnletlan rtng tcriadi scbcnarnla, \'an[
dapat kit.r p:rsttkrrnrdalrh
b a l i s ' a n i c t . I l t r i i\ ' : i n g
tlikcnal sckuranu irr bukanlah tcrtnasuk lirtrln AsSunlh saml -.cklli. Namun llnq
c l i d i r i k a n n v ar r c n r r r l t u
aclzan-
aclelrLlrhal
n r c n j a c l rt u j u a n
lakni tlenirmpriken
suar:r
rlislartutkrLn. llilr
lang
penlampniln suara itu hanvl bisa dilakLrkln clcnqan
adenla me nrtrt, maka;radl sl,.tt ltll fcmi)Ltittrltt ntcntra
c l i s v a r i a t k e n ,s c b l g l i t n a n a c l i t e t a p k l n d a l e n r i l n t r r
l shul lrikih : ".\tttu l.,a/ 1atr,gtttnerlrktn
lt'rkk.rdnunlt
'
ala/,tlt
la.11lt.
\lcnurut
u
tjib
l.,rkrttttya
t//ttlt .Jtt?:l
p c n d a p e t s a r l , a c l a n v al h t - l l l t
pcngcras sulrl suclal.r
cukup, sehingtr tidak clipcrlulian lart nrcnan untrrk
liarus
adzan. r\paleqi
.suatl
b
r
n
l
r
k
.
\
l
c
n
b
a
n
eun
nengciLrarkan birt'r v:rng
rrenvebrrkan
i I
Drrr h,rclit. t rrrlr l,tn .{z ZL,l,.,,r .1 .,
,,!r(1i))t,tl)trr Bii,ti rtttl t;,ntl;.; ; . :
[ r ' i ' a l , l ) i t e l L , . r r k r no i c h I ] r n L , \ f
I r . . . 1. l l .
.,,
rllL,
Itta,,t t"t,t
t\, .
:
.:
I
:
'
lt.ittl'lhl' {'
\lrt t ,.ii lt r:,t;
I L l r r r g r r rs , L , r , r L
'
Pt/rrt{ o.tor?t{ qtilo1l/
3 u r . r o u r d r p z q r p 1 ud r u r r u i r - a - u r q r.sv , i u u r d v p u q
r p u u z p x , r J qr r n 1 u 1' r - t u r u r l u pr [ ) n ] E n s s r t t B u r d
; - u l s r d r p n 1 r 1' t r l u r : d r p f i u r . i p r l s e u s u r z u ur B z c l
r t \ r r \ r r ' l ) 1 " J 1 u ) 1 l ' n 1 r u . r .\ .nr l r . r l r ' \ u u p ) r \ r . \ r. )[ 1
r.]ul
l n l u l l u x l t r t l l l s x u r l l U n P z . t t r u u u r l H u n c l r i t - 3 urcu
r 3 3 r n q : r s ' u o J U r l r u r u r d u p z q r l ) u E Z p € J J qu r p
l \ r l , r ' t u' ' l r ' l l ' I l p u r ' ) ) r ' d l r " r r r u1r i u 1 1 . 1 ' u Juqt l p p n u l
;-uvro:rsr,,,t1rc1lrdzpurdJ)q rruz-lntr quqJs qtlo
'(urzpr)
r u r H u n t ' u3 u u . i r u l l s 1 u r u r N r ; r l - i s r u r n d u r a . i u r d
r r r l r d n r o r u n t r p q t p r d ' l r d u r r t l r p u u r z p u n r uu z p r q
urEI (lrqrq 'llrzprtrq ulp lrllqs 'ur..rrrf 11. lrrqrurur
.-j-uuprs
ir-uu.iprlsuruul:pp tp i-uf,Joa-Ltllloniir-uri-.,"ulu
n t r u u . r r l r l u . i u r . r r l u l r p ' q r q ) s c c l t - r a q a qr u r ; r 1
u r l l r r . r r . i s r i rl u p i t ' u o l o r l r r u u r d r p r q 1 1p>r l s u r ur u u p p
r p u v z p r r . t q u q u l n d u l l r - i r r u r l r d E l f , lu u r l y
'IlLs xrr]ns stl.riurd urlvuni8ulru
c l n y n r r d z t ' r r e z p f u r 1 3 u r 1 , u r : L U n . , - -l u
r LnUt n q J s r J l
n ;l u
u j t u r l u s u t ?J l ) r ? u l l p q u i n l u r z p l n r u u r r d u , n q r q
' r r i r i u r r e l ; r s u . i u u u n . 3N p r
)rpB sl1;l-sr1tl uuutru
r , \ q v q r l l n ( l u r u t u u r ( J u u s o . r o c l r u l di l - u n p u t s ; u J L U
rurrvl'ux)tEur-isrp qrllupn srlr{'r.iuuulrrurSir'urru
;t-uc.iurrl lulu rpu qzpns rrr:lurruas '.llx,prqqxppr nr{
I U r ll i i r p d r ' r - i r r u u r p u a l u u r l r u i J pu l x t u J L U J s , E J u u s r
Dan\raK.
D i a n t a r af l i d : r h n l a , b i l a r l i r a n l i s t r i k t e r p u t u s l ) ,
m u a d z j n b i s a t e r u s n t e n g u ma nd a n g k an a d z , r nd a n
m c n l a n r pa ik an n l l
kepadaoran{ banvak clari atas
m a s j i c lI.r a t r J r h
i n t j e l a st i d a k e k a nd i p c r o l e hb i l a d a l a m
k o n d i s rt c n s c b r r tm u l c l z i n n r e n g u r r a n d a n g k aand z l n
d i d a l a r nm a sj i d .
H a r u s d i i n g : r t k a nd i s i n i b a h u , ap a r r m u a d z i n
hcndaknvarnclneliharasr-rnahNatri r:ritu mcnolel.rkc
kanan clan kc kiri pada saat mcngucapkan ,'Ila11,d
'aloi,
:lta/41t,"<hn "Hai1u hlal .lala/i'. Ilcrckr hampir
s a j a n . r c n i n g t u l k a ns u n a h i n i c l c n g u nn c n g h a c l a pk c
r r a h m i k r o f o n . ( ) l c h s c b : r bi t L rk a r n i r l c n b c r i s a r a n
aqrrrclipasrutgcluantikrofr.,ncli kjri clanclt klnrn, aglr
d l p e t n t cn g t a l rL l n g k ] n l L n t a f l r n c r e l l i s r s i k a ns u n a h
d e n g a nn t e l u r L s k aj rern g k a u a ns u a r as e c e r t s c m p u r n l .
Tidrk
bisa clikatrkan, baht a trrjtrrn dari
n e n o l c h k r n k c p a l a a d e i a h s c k c d a r m e m p er l u a s
j".qka.r"n suara saja. Srhrngge sLrdah ticlak
l)
36
- { r x u f c n r e r l 1 ( s l r ; r t r n y ar u s r k .
lrntla
h,ti,!
hddutdtr
\,i)!.,,r \t,,.,t.rl',;.tl
Lt
\/Vt
t ,\ I tpti4fi,ttt\ t.hu.l
'i-uopuof,
u z r l u t ? u r1 1 u r 1 r u l r _ i , l r l t s q s u t ) l r r p u J r x
vr;b'rs uElr rr)nJli uulHuupuurunyrp uEZpE
r . \ q r : q s r ; r t u x n - u J pu u l ) n l u n u J u l s E l r r [ )
JrlrCJ
pvry|
oll .tr44/111/
i /!/oq-t apTL//p/pat).lt)
tp .:l//!ull
)'rrtp;t trrurrtl,,1!)i qDlpppc(u1u,rtr
rynt! ui!pu r,u,1r,1..:,,
: (llrS sllPULlLlrppr r-iulrpp urururcl ;-ur.i undrpv
i-uriur' ijo ruq..,e
r.,"..,,
rJrrcrpuruqv
o;)irilll
r l r l u [ ) r ] r u I r r - - n l] l q r r t r r u
lrriu quuLpi ulr])) lrup
Ii-Li()l)uo:)rJULlutrrlr ltljx.\\ utn[i)(lts ,r:r7^7 .-1uq1u11ui
)nru qDrrl) uIl1.l) ulp;-unsiiur;1 .--uopuo:l rrrqutlrru
LlltlJl)s '!)///pt-/)d:ntrilt.\\ 1:np t:ltJluJJulLll,ults uuzl)\.. .i
r r t t p t r - r u n c ] r u r r u n t r t r r l r n 1 -r . \ L I r ( l u l r r ) n ( l u 1 : : r l
' u n . f u c hr,s r p u , , 1
L U r l l p r u r r l l r r m su r u L l r J . r L L r J
r l l l l r p u u r u r l n L 1 l q r il u r . q . u r s n u N urr. l J I or n q u l r l r p
) u p p : i u l . ( u t u l r n r n l n l - u r n l n ll l l p r u l r u n t r l u r l t p r l
u s r [ J u r r ) r t U ) p u 1 ] ) ) n l u n L r r unI- u u . i
IIrp rpf, lupr"L
: u u j r t r ) r L U:e, i u u J l u \
'r-rrns sulti-u.)d
up.Irrlt,[]ns uu.tJrI ,ra-nJur;-lrlntnqrp
scbrgximanaclliclaskens e b c l u m n v a , c l l n k c t j k a l n l a m
ducluk di atas minbar pacla s'aktu ttu. ltu diktratken
o l c h b e b c r a p ah a d i t s :
-lt 3t
g c lr
-t\5 r:l .J- r o'r
Dai .\'aad;11Qtrall,i, tttrudiit ktstkllal't LY balturt
ia ptnalt herarliatpadd l.tari .ltutrl di na:a l:!'asnlulltt
.Sg,hila ha1'at.qart
stddlt stltrti .reranpatseurla/1)
Hadits ini clirisalatkan olch lbnu \tajah (l : 3'12)
d a n A l H e k i m ( 1 1 1: 6 0 1 ) .
, . \I H a f i z h l b n u H a j l r r n e n v e t a k a n 2:) " D a l a m
l
2)
I r u t e r j . t ( Lp , r t l , r v r l c < , n c l o n g n r ' . rn r : i r : h . r r rr. r L r i ' 1ri ']L x qd r m r k \ u d k : r n
D c m r k r ; LJ, r n r r t r k r n o l c h . \ L u 1 l l l s r n . \ s S r r r ' l'il r l t n t l . n r r : n t r r r t tt
rcrh:rdrp .\rr,:;r lt,rr .1J,,,'rl'.
Dann laikll.lt
IlL,rrrrrh srcrrl
lt|airt
1\tirL
l l a i ' t l l l \ ' : r r ( l l b e l : . r Lnr r ' : r : r ' r r l r I r n h r L d j t s' \ b u
r r l l u ' : " l J . r ' , r / ' r r i : i , r" t ' ; . " " i ' t i " i ' ! n l " / r t t t l t / t t i
|'ttttrttn,
\ .'':1..: '
: ') '
6t
'/ptu"1 t,rlbsyr.l
tito/u4 4ry,ll r/rrH
qrqLu)I '].\urj Ltu:lu UI)!lr!
tL trtt tltt/t]l unrlrp rlrdrp rrrqrurd rrdrp;ur\
u|\ft)Lu)d
u r r l l ' p n I l r l r r ' 1 r r r ! r r . l r I u i c l r l i r l r d I r - ; - L r r u . ) r uL | l : l ; r
rllr]|ll lI
'1f6a:
,, U1r\;"unu 1(lol rrrqu r(u r.\u;urjl)Lor runl,.i:r\ rrnT,:l ,tffrls
L u r . r u tr i r ' r r r t l r u r u . i r i i u l ] . \ I : r . s r 1 , r L tr r n P l L u r r u t
|.N!r.t qrlrprl
.i. i
,:
1 . r . r . r . :r . , . , , . . i _ l
.
u, I
" \
iln.\ rms .!q)r rprrl rpr r:rquru riu;-uopuor r.\qrq
srt)l rPt)ns,,
, f r , , : 1 . ) qn u t . ) t l r u r u : : 1 r u r : i r r r s r p r d q f l , , t , E
r!",Lur .\rurntr) r.rqril rtrtrrH
t \ r J ) t ( ,u l r : J r n q . s r ti rj u r \ r . t r , ] l ] p t q r
c r q r i i n u r r u J r l L L r : ) [rrI u r \ \ \ r : \ u \ r r j ] 1 . \ r n , p r " o r n l
rrrrt! orjflll11n))t
', t,.,.,]l
rt ,u|
..,
,..r. r.:".1,.:.:..,.
..j
| :.1i\\.,1 |
t r r ' , T f p , , i u L , r t r l n u . Lnuf r t ) q r i , t r l , I . r . , j s , , , , s r Nu 1 r p r . c l : 1
qzrlr:11
l\: rrl:prn \u).1 (lrurl)rrnrui\
r . n - l lz ? / , / I T l , i t t t \ t \ . r r l t . t , 1 t j . . , t
lt
u f r j r N q . ) s r lu, r r : . i l r L , . c 1 ! t t ! n 1 , l t , ; t t t . , t u l ; r t , / t , , n 1 r !
,,
1t:1tr7u rttl ,t't//1tt |,fix
u,ihL) r,tttjt.l!)tt tl
1t.t1,.i.trktit,)1 t!!! .11)( t .)l fit'.( ,q!|;ntuq,,.!!j)t
\/t,,tl rtr.trU,t r/t,l
.rt/.1)tt 1:/t1t)tu1
tr,li,,.t t/t/.,ttka.uDx/rt ttp/.
41 utrt/!./f:t ,/t,(tll/
l,tt))!
srrpr!trdxr)qrq''pr ,ur'l nrtu-*.prtlnllni:;:#'"n
DFiqi.II--nr{Em=FEE
iEulrri-]iEr.
-:fU?.}-E.l -SlJPEq:SIp
u-tsrtp.l ad_'-
EH-
L IJllqxlIut t.ruil-UOPUOJ
'txEUt
q
E
P
n
S
n
l
r
n
r
u
j
r
q
i1r.\\E
ulul uup qrqJ[ JUnl]:l
r u r r u l u l r q x d r r,'r\qvq u?IInqJstP 1tt!try-t1L.. tlru
.\.
diritt'd-1'alktn[tahtt'ai't
Dari .\'almtdb bit
"1/':1ku'a'
btrkatd :"Karui dabtrlu ruelaksanak,tt :b,tltt lmtaf)
bersana Rdnhrllalt $ ltila nataltarL stdah condo4q
Ktnudiart kaut ptrlang tnorgik i bayarydntttalabai..1'anq
srdul: mdon.4."
Dikeluarkanoleh Al-Bukhari, Nluslim dan )ain-lain,
dalamAl-XLrclwnf (l :20i
termasukIbnu Abi S1'aibah
: 1).
i. ''..,
,
rtz, iU d- S*
,
'..,'t ''"..i
), |
dr'
ru" 1' ,:t
I
1op
aa.t.
1 S 1l>Qt olJ.r) .rJr
ta
,*.
,(..-
", a' {"
a
;'3
-
,
t,
n^-+'
Dai Arus ,lir'ro-7otko, babu'aRastrh/lalt#'€ biasarrya
1)
\'/M,ti"
r t r l \ . \ a " k . r m i m c h k s a n r k : r n s h . r l : rl u m : r t
,!tu,,1 tr!r.)t.t
tt
j t h r o , t a t 1 t 1 , L t' 1 4 , o 1 1
(1
,,.lna)runs r.irrpns:.l|lq
tltslllxH IluIq ulr,\slH ntUuJn IJxP U?Ilu.\E,\urp (€ I
'III) u4rnN rlrtla(\' :[ft.f.(I '(.v,p?QI,\
l,lun,rrd /pn ln-tl
e f , r q L u a un I r l a q 3 u x p " 1 - 3 u z p ? 1u t s ] q ? g U r u I I S n u r
! u n x l E P E d a I u E l r B u r l o d r l a q L u t r t uu ? p u v , r n a )
- l v r l € q r u a r u n E I I e qn t r q t s q l n q l r u ? l E C r l E q l n q l
{ l r l ? r P u u l n l z l l t { l n f , r l a q' t u l u n f t u l € q s u E I n { E I a r u
r u n l r q . rs R q r l l n l n s z X u i u E Su , \ q Eq ' r u rn l l ? L Upr
q u p n s r r \ r l x q r u l ? r ' u E ) l s ? l a {r u r u l q e l a t S u r i
Bduurrllnlunulru srlal ]nqasrat slrpzq qnrnlrs
'uust tl
3ur.i pruts ut8uap (/tptav lf,. ru?lrp rurrq?qI
qrv rlalo ud-nl uEll?,itr,!\ur(l t)luapual uorl!)lpx./
t,11qlour[ /rlorls aprytaotryrlauprt4 (lrlllr/EtpHlt
'plp1r)q pt l,ntToq at71r(b,tlr!p
4F? rlqo1 yrQ
i .1*' ic, i,:-. ,g..-t.
t'
<1.
.r.
. q- < - tro +n
af
:
qtc
,f"-o
'
i 4
rfl! a.tr ct
a
,tf' rt'rP
'v.iuurr1l-ur,i ulrp urqlng-ly qrlo uury,iv,nr:t61
t'uopttot luupas /.tDrft/trla tVtTsV lrrttl lolorls
bir.rAn r:-ukmrrn bahl r ia berkrtr:
",\ku hanlr
nrcmpel:r1ari'2ql' u'ul arr'4til'\1a71l'
derl lisrLn
R a s u l u l l a h l a n g m e m l r l c : r n t ' a p a c l a h a r i . J , - r n t actl t e r a s
kctike bclieir bctkhtrtbah kcprilr
minbar
orrinu
b,u.rllk."
Ada juge riri ut et shrhilr bahs a bclirLr mcmbrrcll
sLtttrt ,.1/ Fart'tlt
(.'\r 1'rLubeh), sebl.q:riueur
dirirvalatkan oleh lbnu Khuz:rinrrh
tm.\'l.t,lil., rttr
d
c l a n c l i s h e h i h k a n o l c h A l l l a k i l n , l t l u d i s c t u i r - r io l c h
,\clz l)zehabi clrrr vans lainnr':1.
llila kita inqrt brl itLr, kita tkrn
tlcnsctehui
b : r h l a a c l z e ni t L t p e s t i s e b c l u m c o n d o n q n t ' a n t a t a h a r i .
De mikian jugr hrlnt a clcngrn khutbeh, t.nanakala
s h x i a t n \ ' f td i i l k L r k l n k c t i k u m r t t : L h l r tc o n c l o n g . I l : r l i t L r
jeir.s, o/l.tandr lilltlt.
Yang Icbih jclas clari dalil clalil tcrscbut clalam
mcnunjukkan makna vang ciimaksucl adrlah haciits
Jabirberikut:
i:t\
lp)aD
{et
-^,b\',J\
.)
42
I.
di)in 1'rt!"!:
hituv'L/,
.\tltlir.\Liht
lt,t,tl
ft
t.]"t I r'?, . \'t. ,,,q ,-.1 , .
:rttslrJq ur r.$q[q
uBltrix.\\rjrP Iru?lns-sv uf,Pr€qurcl LFr[npqv IJEC I
:t?n3uJd rr13eq3s
rurs rP urltnqes
rluv1 utlE 8ur,i trqeqtg z.rrd uvHurlzl rJrp rrstts
r[3rq.req q]lo rH?l ux)jtunlrp srtr: rp uylndurrsrv
ull?n
( u r z P u u ? P q x q t nq I
r S E l ? d V f i u o p u o r r r x r l E t ? r ur u n l r q J s u v , l n l r l r p
ntr ]rlvLls f,,\qtq uxllnlunueLrI stlrL rur slrprlJ
, l : _ r r Z: 1 ., i r , , ' 1 t ' r 1 1 u r r , 1 t i. ,1 u , 1 r . itsL l \ n u q l
11'.
uEp (lf f : I) plLULtV'fuOt ' ttt) rbrqrzg yy '(9g7 :
D r , r s ? N - u v ' ( 6 - 8 , I I I ) u r r l s n l { L l t r l ou | ) r E n l r : l r [ I
, tlotuouo/uuhfuur 4a1aaw4uw|ry notq 7ur( tluu
pftt/ t/ttlpp, atrupusVcta'Tuttpuo.tqoprs Llztlplou./t77u)ii
'a,huayaqat4:ilin//,/ !ryary '/l//rV olan ryrr tiu11uptaru
n-tad ntoV t/t/ tlppt/er up+|nu)f 1ptnrl lo1at1suortl
qo//xl,/t>I o,urloqroVto(otLrlp ( Jlq![ ) r,futrop ofuI
t't---L; Lul
,J i'. r,+- -; .r€, j.,
'
,-,.-it.i
grlt
l.l-'- I !:r
",1kr
:+
lj
pernah ntutgikttl
shala/ Jtuat btrsaua Abtr
Bakar Asb .\'biddiq. Klnthalt dat .rLala/, beliau /akrkan
.rel.te/an ttn.qalL bari. Ktrtrdian akr .rba/a/ lryrsana
Llnar, dan ten4,ala p1,rr1,o1,dar thalattt1,a ltirylg tu4qab
ltai.
Ketnudiat akr.rLa/at
busana Utstttart, h:m),ala
'l'ak
kbulbalt datt sba/atnl'd ltingga nalaltai condon,g.
searafl.gP/ttt di antara rtereka yatg tttttt-1,a/;11rt4n
41o1,
/ en,quat Perh|alan lertebtl. "
D i r i r v a l ' a t k a no l e h l b n u A b i S v a i b a h ( l : 2 0 6
:2)
dan Acl-Daruquthni (169)
Sai'a katakar.t: Sanadnl:r adl kcrnrrntkir.ran aclalah
hasan. Ilahkan mcmeng hasan menurut nretodc
scbagian ulrnta scpctti IbnLr llajab clrn lrin-lain.
Karcne scluruh pcrrtinr,a dapat dipcrcllrr, kecuali
l,"mh.n l)oti'< l,o/,r4dr" .\+,tdt .\inht jnli:
ur.Plu.trkPur/n1y)fltrr/014\/1.'
9n
;uz.i srrpzqurfiuap'ntr uzl3u:pr:pr:uas
3uz-islprq
strptq?r?]uuuzliurtuatraqlzpn z8nl eurrurr8uqrq
. - . - , . 1 . t - , ., . i- ", ,. .. ,. ,. ,: -, "-q. ., , .- ^ r , l r q J : l J l . 1 0 . \ U . ' $. l E
l .\E.\\ll
rPP 1r'pr.1,:ur1rrc1
r iu5
t\]llltruo:l
,I'tuP
',3uopuo:rlrqrtrtrt qelat:s trrun
I
rrr;lurp urzuJlraq rErull urP rulEg nqv rrup qrqsqs
; r s t r e d r r r c 1 : r cu1e 1 t n q r - i u ; r r . Lu l z r - J r f I - I Vu r r p u r u J - . . J
,, 1?n-lqrqal 8ul,( trir,nu utfu:p ur8uviu:rurq uplrlrq
'(rr.raiu:d w,\v,'stt)
l q a l t r u r u H u q r su e l r p u { l p t r : d r p
y r p r r c . i u s r r p r l l : u r 1 d r 1 f u n F u ; r r ur r u q l n g - l \ - , , ,
: l n q r \ l r l t l i U r ' . t l . r t t t . i ur r u
q uJ J t rs L l zU t I I - 1 1 ' u l r : t t . i r i . r .c: :l r ; - n I u r r ) r r u r( J
(9ot, I)
urqrH nuql qtyt 1nbr1,'-r1ytuf,ltp [n-nl tutuutlivq:rs
' b n z ' r r 1 1n ( l \ . ' u r q q r q r H u u p u r r q u l { u r ( l u n u r r J {
'(89 :
Z : I l / ! p , r . L t o . . l l q i D l l t . ' r l r u l r r pu r n t u u t r r . ) l
r u v u r r r . 3 u q e'su r b : n g u r q . r r _ 1 , 'th1l-t y 1 - 1 1 'u r q l r q r s J
ru1r,1 riv:rrdrp lvdup i-ur-i r,trrrd;-ur.ro trdru;r
t l J l , ,u r l . 1 \ r \ \ l l l ) ' j n l l t r . r r 1 ' gr : u , : 1 r ' 1r r r ' i r q
lrprt rr'rlrs
lv
lruelrp
,, r-irrsurrlrqrp;r.r:1
r : i u r 1 1 r o r u a s r , r c 1 r , i1-,u u l o a s 1 1 , ,
:(.9t1: 7: 11)rpr.l
rnvryPrtElrrcl rizrjEH lv urPr?s rqY urq qxlinPqY
t i d a k s c n a c i aP
. lrl Srhlbat ncrnpclajan dr,n hrl itLr
d a r i l t r s u l L r l l a hi $ . S c h i n g g a t c r k a c l a n gm c r c k a
ptrtu/rlt flunret scsuclahmatuhrri
mcnganralkan-]'11/t!
conclon.q)drn tcrkeclang.1,atr,4
ktdta (f Lrmrt scbclurl
m a t a h a r ic o n c l o n q ) .
2 . D a r i A b d L i l l a hl , t n S . , l . , n r , t l ' , l i r l , . r . t t . L tLk,r. nt l r u .i r. r
mcnccflttktn:
,..
'i"i.,
d\+' (::'^;
4)Jl -L,
f!
,L,
"?'r'
- i'
",.11.,fu/hL ptrral.t sl.tt/at -luual btrsatua koui padtt
'.\'a1,a
kl.ton atir
uaktr Dbrha. Ld/r l.ry/idu hrkttd:
ku/ian ,*',arr lttrasa fnnt
"'
D i k e l u a r k a n o l c l . rl b n r r A i r i S i a i b r h .
Sala kltaklnr
Per:r pcrts-rnll
depat clipcrcala,
s e l a i n A t r d u l l a h b i n S a l r m a h . S c i r u l r u n s e nd c n s r n n l a ,
Al-l Iafizh lrcrkolncnter d
"lr
tn.'1/L:tllt:
o r a n g v a n g j L L j L r rh, a n l a s a j r d t r , , r k t u t u r L i e
mcngaiami pcrubrLhan."
/,tttti,,tt
l'trttr:,
Pot,l,,Lt,
\tr,ttt
.\ldi)t
lt,r,tl
w:
. xfin)p ryn'11)l! i\tt
LlJlo qrl()Jq ,./t)///uI tltpret
t/,tt,r
q
a^t
tr!/t.
]lor
tru.yt,rutlrp lr/rqt
plnq
.-r-
i fr5'
Prrs urq IrLlLq strl)irfl rqn1111 nt1r.u vpud
rllJlJru uLUrsJJ(llrtunI Irlrrls rlrrrrtrcl qrl1npt11.'r-tqlcl
uultn(lJSrl)LIUrurlr\ ur(l rlrilnl)(l\- uL[) r]urnl{ utq
n l r u V s u p u r l u r r 1 r 1 1. l c l u u d r 1 r ; 1 l t ' ; - u o i r u o r t i r L i u l u L u
r u n l J ( l . s u I l n r i u u ) r : 1 r 5 1: r, 1 rr r l r : r r u n r r l J t I l l I L l l t l l r l r r t l s l l t l l r - \ \ a - u t : t t . t . r rt ; i u l l l P
qrurrcl
nlt1r11,,
: i ; 11 1 rq )
n u l l . r q u u p r ; . \ u/ / r : r l f
'r'.'li\it
tl\
rlr llrLI
.Llr]Llnl)(l!
u r r l r p u r ; 1 y 1 y i 1 1 . r r' u
r' :l,r).
) \ .tlr)ill'r' Ll.)llr
.,.r1\
ltl
rulrruI 't[rIr']lI ut:1cll1;-urr lurrl
.qur.i Lnrsrll ru)iuj
r u u u r y f u n r u . r l r L r L l r L lLsI U I I I ) ur u r t l . i 1 r . \ \ r rJ. t L l l q ' t r c l l t
a-ul)-\ 'LnrlLIsflrsr;tp iur:i
lcll rrr:.--urqr,nlLlr(l 1rr u.\\llt(l
r r r ' 1 , r r r ( Lrrr. r , 1 u r\ r l r l l . r . l r \ r r l r \ | | r " l l r " | , \ 1 . t r. 1 . 1
iltloPtl()J LIIqrIllLrl tllri)r1S.lS
UraUlrqllr)
r.\uuslI(l
N p l p i j r l u r l s u l r , - , r l s 1 r ' 1 r .r1r r : f u r p u r ; i L r r t u r l J ) ( l u u ) l u : l
tlLrtrli'nst r-iutr-\l.lu
l-iuil1r1r;11rrprJ rl)1r1url) ;-lnl()JS
u t r p t l . r 1 n l l r s L r l ) ] 1 r - \ 1 r . \ \ t r Ji tl t' t u r
sIrslrl unrIN(I
(ttn;t-u;rcisilprtL) l/f,1r' u.iur:Irr udur:l urrl ;-iruro
LU lr rllq nxtIr.\lrsltPlrLl ur,n_lJfrut:l
Ir!P Ur]l lr-\ lr.\\r.rJ
. I rr { , 1 ) u ' r l l l " 1 " l
turt.t ru.,ur u )-ll,.\\' rllrl)
r . i u r q n t r r u l f l r r u J s , q u r . i 1 1 ; ,:,u u 1 r : t r 1 I i l q
b el l a u h c r . r t l a km c n u l s v r r e t k a n b a h s r r . b c l i a u
sebelum matahari conilonq."'
r.nclakukann-r'a
l.
cliriuat'atkanblhr,,'aie bcrkata:
Deri S,ridbin Sr-ru'eid
\'^
")lrutni1alt pertal.' sbalol .ltnal bersantukani podd
a a k t t D / t t l . t d . "D i r i u , a l a t k a n o l c h l b n u A b i
St ' a i ba h .
S a 1 , al i " 1 " p ^ t l N a m u n S a i t l t i d a k m e n v e b u t k a n
perarviselain Llnar. NIeskidcmikian, lbnu Iliban
mcnl elrutkannl':rjuga dalam Ati'lsi.lat (I :62)
,1. Dari Bilal Al-ALasi'
ort,
f6-?4
:
)t4j
c<.r^4'
rrt!';
t'
J".uJu. ,/'a
,,.'
|
)\-.t
,l
J'
d :JJ4 -(--rJ c-r*J' +)t)'.J*-
-i
"IJal.tua ,.1na'r ptrnah
rttusluit,
sl.talalJtrual btuutta katttt
du
dan oran.q-r,rangkala itu ttrlu.qi ruttidi
kr h : .;,t/ n kt br lt t tt)ur\rtkar ;' l l atul.tari .std dlt tot I r.,t.q,
'Ra/ttrt
.t(/ (lldru ktL,t -1ang laiurl,a ntLrldlakar;
c o n d a r 1 . " 'D i r i l ' a v a t k a n o i c h l b r . r u A b i S l a i b a h
d e n g a n s a n r c lt ' a n g s h a h j h .
1.,rt,,r,
l),rh"!:
l\,!,1tli,
rt .\tntn1,
\r,1iit
lr,.il
tc\yy rqr ytg
6b
t t , , 1 uu r l y
u':qrnq) uxp rrrzp,j q)iO mlnttfprt rtrlpns
rn(t)sr;r
rrlrLls ?rrrL')LUis L.iuur::jrr:iltprr:rLu
urt iriul,fuo:)
Ill)n n-urfrlrl
q t P ' 1 r r r r q u r r L Ur f L r ' : r u r : i l r d r P u : L U ; i u r f r : I r ) r r ) ) r L r r
lrtUnl rrr.t"s
r:lr
.i: .rur.i8:,1\
l,\.t-,1 ,i.t tL,rr
rJ\.
lrqrrr\|'u jrl.l,,.iLit!,)t ttLlt It;/r ji,)r1,.,, L,,/1r"tu ri>i\n/
t,abiJJn r//..r u'ri ,i!rt, t':fi,:t!...ltjxur;.r!,1,, rtrr{f
r\ 1r(lrjrnun!jup\_.
(I
U . i u u u ) L l r l o q r pl u d r p u l d r r q
ai* prruqY rurrul Elrru
'lr'r(lrsJJt
JlrstuulrP s]lpuq strplrq
I r J U pU U ; u t c J
( r . 1 n q a s r r 1l r l p p I t l l l l L l ) l ( ) U l r l t r r u . i s r r p
f u r . i 1 r n 1 H r r r l r c l t u l u r u r u u u r r l r i l - r )J(sl , r . i u
qrpn s;r.s
u t p ; u o p u o : ) r . t l r L l u l r r ur u n l J ( l J s t u l u q s : t p B t
iurl Enp
r,iuuurlluuu.istl) uullnlunuf,ru ntl :u1l)irtgl v,irS^
I.{lrlsnl\
ultr,ru,islrd urll|supJJq
qrrlrqs n-uu.iPlluls uU;-uJ[)
qLqtu-(S rcl\. nu(ll utItu.(U.\\rr t(f
,.///|/)q f)ropo.y.r4
'httopttos r1upu:
t.rrlr/pt1/ tytttl
trui,ttr:.ltt1tlt,dnpratu
/ftuV ,'up!rf.14 'liJ.:-otltrlJrl pttu[ 111t,,1c
t\.r/q t/1/p\tt
( -,<r-o
,)
j
,.
5f -9-r'" "'-'of
+:'
q'<"'rI r<r car 6,.<i,r
:Ulr)irrq rlt t.\qrq u|1tt_ir,,rulp urzuu nq\r u?c
.c
s h a l a -t fu n . i a ts e b c l u n tm a t a h a r ic o n d o n qs e b a g a i m a n
d i j e l a s k a ns c b e l u m n l e ,t l e n i t u l a h p c n c l r L p al at n g
b c n a r s c b a g a r m a ncal i n r . a t a k ronl c h A s l S v l u k a n id a n
l a n g l a i n n y r . I l i n c i a n p e r s o r l : r nt c r s c b u tr i d r k t l a p a t
d i s c l e s l r k a nd e n t t n t e r g c s r , g c s ah, c n d a k n r . ad l t e l i r i
k e m l r a l cj l a l r n rb u k u - b r , r kbuc s r r , s ep c r t r X a r h r :/ T u t l t a r
clln lain larn.
Shalat Sunah Oabli!'ah Jumat Tidak Shahih
RiwayatnJra
D l r i p c n j e l r s a n s c b c l u m n l a c l a p a tc l i k e t a h u i
j a r v a b a nd a r i s o a l k e d u a l a n g t e r c a n t u mp a d a p o i n
kecmpat:
" L l i l a t e r b u k t i a d a , k a p r n k a n d i i a k u k a n n r . sal . r a l a
sunahqabliyah
?"
-lau'abannva,bahle ticlak ada dasar clari amalan
t c r s c l ) L rct l a r i a j a r a n s u n r l r y a n g s h a h t h , j u g a t r c l a k
m c n r i l i k i t c m p a t s e n l a s e k a i i . D l r i < l a l i ld a l i l
sebclumnvr telah diketahui bahtlr condongnr,l
m a t a h a r i ,a c l z a n k, h u t b a h d a n s h a l a t a c l a l a hn a t a
r a n t a i v a n g b c r s a m b u n gs r t l r ( l c n t a n v a n g l a i n n v a .
t r l a k a d i m l n a l a g i \ \ ' a k t L ru n r u k l n t a l a n s u n a h
t c r s e b r , r t ?D c r n i k i a n p u l e l l l r p c n t c r t i a n v a n s
Pthl,tn ldtir.< l)lndnl,tan .\q,t!/
\irh/
l,,rt
/'t//tl (/rt/4,4
I9
t/"1111\'
t"/t\.t|
u'i)ir:lrlr')lrP L,flr) 'r\urururruo) sl)-L ( lfal
I r / i 1/,, / t . L L [ ] t r p
( 9tZ: lt ) )htt"I /4//,\,
ll
rdll]is rrruiluo:{ rr.iundlu)Luqz!t,,H Iv
'nV',f
c
: t ! . \ v u t r J n l l l l i q J ) r r u r l r u lI l ) r ] . \
'irrpL
) u p 0 n t l l j L l. + r ( l 1 r f \u r r u x l l [ ) ] r . \ \ i l u (llr t l l t , ) i l r r u l
1 r I ; ) l J t u r , I N l u ) L U J S l r ) I J J L U q E L I r P t U r L U ! l U P. l I U J C I
i u r - i q u 1 n l r u . n 1 1 r c' lu u l r t r - i u J r l r u l r J J J { r l r q l u n l
ul11ui-i;-uulru uxp lrutnl- 1'l1lqs n lnu.tru rl.ri-lsr.rc1
lr.\uqrl?-\u
\ l r l a l u q ) . \ U J L U ' r u ( l r u I Lr iUn ' l r ( l u r r l r i L L ] l t l i ( ] J s
u r i i 1 ) - - u U p u r t r l n l t p; - u u - i r r u r l r . d L l r z l ) l t l t i u t r l ) L l t r u
rrl r s I n (l J s rrt u r:1u, rsr r cl
tl clt p u r cll J cl x r--il-u
Illlulirlu Jrlr .,'ul.t. upu rlr.itltul g r:LuIln trt rii| Ll.rs
l.u r,1rq
l l r l r i . r . ) (|lr 1 l l t ( l
. 1 , ,L I U ( n
u u r p n r u J l ' n r t 1 l < 1u r d e p r q r p u r z p u r l ( 1 L r r z p l n r u
n-urtrp nlxi 'trrlrnl trlurls nlnrirur qr:runr -Lrrr1:1
l u s l r r qn u t l f , ( l r u l . l u l ' t r u n f L u r l l J ( l J s l i i l r j L l s n r r r l J q
u.\\LiIq qx
ICllr\ rJuP urllr-\r.\\rirP
lrPr, )rprJ,r
: r b u 1 - 1 yr 1 z r - I r Hl V L l r l ( )u r r j l u r c . ( s r r p
" .. .4aii/,t
tli.ttur trtrtuk. ttttrrtaiktu
:Lola/ I'adrt luri
.lut o/, ut,*.a h r.ratra/aL kd tu kLlath //L .t'i .+ti,.1 l h l l
dun tin.qqt/k:rtrklt1ul bt/i." (,Al-.lL:i'uu'ahl62l : 9r
A f n t t e r s e b u t t r l r L l n l l c r k c n t x n c l er t g a n l r l z e n
kctika khatib naik nrintbar scbegairlanrdrjclasken
s e b c l u n r n v a .\ [ c r c k a j c l l s m c r r g c t l h u r h e ] i r L r k l r r n u
- . u c l a hc l c r r i k i m p o P u i er n l r d u l e m k r t a b - k i t , r b S r r n , r h .
\ e r . t . t u n c r c k e t i c l : r kn t c r e s l c u k L r pt l c n g l n i t u s l i r .
[]rhkun rncrcke nclcrnlhkrn
pcnillplt r\th-'l'hahau,i
j
u
u
a
tcrr.nlsuli ulanra ,\l I{anairluh lang
vang
be rpcncl.rpet scsr,r'r.i
clcnqan Sr,rneh.r'lkni buhu a lclzln
lang rrengherusken nrereka ncningualkan jurl bcii
m c r c k e r d a l a h r c i z a n k e t i l i r k h r L t i bb e r a c l r d i e t a s
mimbar. Ilcrcka mcmbrrrrrrhrrla: "K:rlau lclzln itu
lens clijrclikan betes rrjibnla
mungkin
leui
kita
bcrscgerl, trdak
mclekukan
shalat
sunah
q a b l i v a h" r )
Pcnqakuan itu. scndiri mcml.lcri jaminan kcprcla
s2\'a (untuk mctakini) bahse shal:rt sunrh <lablilah
venq rliakul olch mercka rru tidekleh dikcnel dr jamrn
1j
.lil
iu
l,;ratnt
l t r r 4/ I I : 1 6 i i l , l r n . l / l r i ) . i . i t . ;l ii l i , t , r l t . t : 1 1
Ptt;rttg l),tl,tn,irt
\'i,.1.,;
\i tii
Inhr
)
gS
- /1u'11rPq|'d.t u1\'/'/tt\
:rPq?srrq nrllf,g
;uoPUOl LFrltrlIl?Llxlrtu ullq
lxdul? llllELls rsxlcl nUIlJq n.\q?q'tunulrl lllulls
LlEUnstul?qs 1lrLttlsqrq uiElrP r-(urunliq]s lrrsrlf,{uld
tEtItr
ulltl-untu nlt t-\\qrq ullllstdtp
tlclrul tt;1rqs qnlf,lts ntllJq Ll:lJo
ur{JEsxpltq'lprl;:l
snlul{
ltr:lul
ur)nIelIP
?lrJal
ntt rlvs utlSurrJ\
a-u()l)LtoJLltPns ijrrlllrLu
f,'\\rlIq
lnlun runlrl i;1 qrrllninsuU
v l r q t t s t d r l r f : l s 1 r\ u l s u t n - l f , s ! t o \ , ,
tlltrls
urlvtr-(utp
: t]1|lr q
svltr rp rur-iufl 1nuq1
urcltrn tulr:Lu lr)inurLLr LIrltl.rS (.ZZtt I) /'trU ln(l/t' l
u]xirir uxritlrqrurluxur LUULLiIIFI
Iv ulcl iutlrr\ lY
r:pr:do1 v.iuurl.rtrpuu.iulu
rdull
rlrltrpu vt
1qgp111
Ll()Po(la-trllrrcl
,, qzunq ur:;1ft dtprqr:rl
' 1 E U ) ? lr l n P r l r r r n s l r r l l r L l st l l r r l n ) u l J u l u u P l J l P l ; ) q
rlir!u
r l q u t l l q r . r l d n l u l ' u x z P U u l r l i i - u l r P U r l u n i l u f , Llul r s ' l : r s
lepfl qtlJtrs
u.lr1tc1 rinpu:xu
iul-(
rclrlsi-utrrt11,,
:prql, lut)tl\ tVoH
rur-ilf) 1nuq1 nlt
lJ'pn,o|. 1ttpi7 tttYpp uuritrtt.iueut
q r x l r s q r l O ; r u r q H u u - rI t q q r [ r f r n ] I l n ( l r s r r l l r l x L l s
utlnlulrtu
Jtu {n l!ln n l)lll'\\ rP€
lllqJsr:ll ltlxtls uxltrlrlaru
11r-r;rru utlutliulll-u
lrflt nr ttvs zpzd EUJIE\
riuurrd lvptt undtuclrqvg vrrd r'nqrq
ut(f
rqts\
"lnilal.t saat lin/t
lta,qlt dibrka. ,,1kr suka bi/d
anta/atku .1trrt.4.rlulllt mik lddd kutt itr."
Dcmikilnlah lans harus rlrcrcke lakukan, karena
m e r e k x p u l r n t e n g c t a h r r iu ' a k t u c o n r l o n g n l a n t a t a h a r i .
S a v l k a t a k l n : I i o n i e n t a r r a n t b a h a n i t r r t r c l a ka d a
gunanve dan tertoiak kercna bcbcrapr scbab:
Pcrlutta, ia mcnrlrsari ucapannla l>ahla sccara
pasti Rasulullah $
kcluar untuk shalat sctclah
'f
matahari conclong. iclakleh mLrtlrk clcrr.iiki..rn.
IJrhkrn
b e l i a u k r c i an g k a d a n r k e l u e r s c b c l u n
matrh ari
c o n d o n g , s c b a g r i r n a n ad i j c l a s k a n s c b c i u n t n r . a .
Ktdta,
t cltth clijclaskan bahu a Rlsulullah
p3:
bcrscgete naik kc atas ntimbrr serclah matahari
conclonq secarallngsung. NIana Ilgr tlaktu lang
t c r s i s a u n t L r k n i e l a k s a n a k a na m a l a n s u n a h t c r s c b u t ?
Krllqzr. scanclainla Nabi
{:! nrelaliukrn shalat
cmpzt rakaat sctclah mltahari conclong tlan scl>clun.r
adzan, tcntu itu akan dirisavatkan dlri
54
hrnltr
ltrn:.
1)aat,r
r .\'Ii) I!| ,| | .\ i ), ;1,t I ltu,tl
bcliru.
99
tr/tl l '[tjl4oa
t/rtut\'tt)i'tt\'
LIEU.TJL
duniJ(l n1l uulunqJld t,\\qx(l uri:lnlunuJtx
'n1l
n r u r c l ' r P r ) r P r l n l l u l r l l r 1 1 q J r dI l r r J r q
ltq
.lJULl trlUllltx
t;ptr
rlltl
a-ueluat undntr:s tr-it.tr-t
)rPll
1rl1lluxlLllr(l 'turlxru
rJlll
urP
nrrl;.)q
rp
1L[1]qs
PrlluLl1ll
rrrp Sults lrurlt(l tlrulrr.r rP I(lt\ urlnlf;ill) ;-ur.i ltlttls
qnJnl)s llInuJLU tinl l1;t.t.tru uutlr-utvilr:<1
111u , (r t 1y t t . r n ! r l t ( l I l ) l s t l r l r d q 1 1 i l
D t t l t / t l t t ) ) r 1u
'tl)ull:ll nll nult\
r . i u t r : - i l . r r . rl r ) n u r P u r l r l . i u t . t t t t ; r t
'rrnlil ntIIJq nlr(l urlPrrru))i
:ulrlxlvl r-its ulrru
' i - u o I u o J I r l r L l l r l r L uq r l J t . s n l l l l J q r l r r u n l I P r l P U n s
trltqs
]lrlrrls
'*
nrrlf,cl N.\\tlllq rrr)lrlrlil-urLu rPU\r lrlrllr\,,
: ur)l ll (lJ.\u.lu!
I/pt)ut)lI lr,u /lltg
l/.u7fttl r/!), tt!/t/1(l7I: :tr.itrqtrttl
rurlrp qurur.iq rrt11r tirrl.r:t L1t:rttrdltrptt rrlt urltrttcl.tlcl
r . \ t 1 t l c 1 u u 1 1 t i i u l l u a L U n I I ' u - \ t li l l l ) i l l I I J . )J i l I l l l n \ L I u
lr.ir:.trr unclntls rl)l rillPll tlrll'.1 tr.iuurlllt::l:rttltu
;lti \ lr'\t \\u lt ',ll,l 1ntLl ll ltl',1 lll )lr ir"\\llll
)intur'r)lusJprltru iutr t 1t:11
lrtl )nsllttll.l qlrllrpr
r , l \ l ' l 1r l . r . \ , . r ' r ' r l '
i r , r l ) q . , l r ' r l \r r r l J - r 1 ' ',tuitl ptlsrru nlrls ulrrllP lllllltursJtrcl llJlll:ls ILll Llruni
LU;-ur.i llcll qrq l.rucl tta-t]I ttIt ttli-tt:lp tdn.rl:
ulrIr1:1UII
I r l J u r z [ ) l ] r u r ' r l J ( l f , su l r l r l ) f l t P i L r l l - \ l x l r r L l s l u I U - \
'l.iuurr1 nqprir1 tulrtls rrlrrls upud tt;dtr;rr'rr
lrpr:
,,-ur:.i'it-ursr:Nur,i uclurur qrIxpr rltr f,u.r.mt1rturtn.rtf
tcrjadidan tidak disyariatkan.'
Sar,akatakan: Adapun hldits \-anq dlnll.-e\,atka
o l c h r \ b u l H a s a n A b d u r a h r n a nb i n l l u h a n m . r d b i n
Y r s i r c l a l a m" H a c l i t s A b u l Q a s i m ' \ l i B i n \ h ' q u b "
( 1 0 8 )d r r i I s h a q b i n l d r i s : A b a n t c l a h m c n c e r i t a k a n
s c b u a h r i u ' a l a t k e p a d ak e m i , i a b e r k a t a :A s h i m A l .\lrrval ttlah menceritakansebuehhaciitskcpaclakamr,
clari N al'i', dari Aisvah sccaramarfur dengan laiazh:
...:y'-P:'-ro
"Iltlitr biu.rdsLa/aldru ntkdal sehthn Jtuat di runalt
beliar."
F l a d r t si n i b a t i l d a n p a l s L r .C a c a th a d i t si n i a d a l a h
s e o r a n gp c r a t i b c r n : r m aI s h a q , r ' a k n i A l A s t , a r i A l
B a s h r i .l b n u X I a i nb e r k e t a :" l e s c r . i r a npgc n ( l u s r ar a l t g
s u k a n r em a l s r . r k ahna d i t s".
S a v a k a t a k a n : P c n t l u s t ; ri n r s c c a r a s c n d i r i a n
m c r i \ \ ' a \ , a t k ahna d i t si n i . l t u m e n u n j u k k a ns c c a r aj c l a s
k c b c n a r a nu c l p x n - A b u S l a m a h : " K a l : r r , r r r v : r v aitt u
b c n : L r t, c n t u p : i r a i s t e r i N a b i a k a n n . r c r j $l r a t k a n n Y a
l).rn k.rlrrn
r \ \ . r \ ' . r| l| u h ( r , , i r .r ( n l u 1 . r r , p
r tr.,'rir.rrtl
c l l p r t c l i p e r c a f : cr l l n c l l p a t d i j a d i k a n s c b a q a ih u j a h
a k a n m c r i u a v e t k a n n r : r .l ' i d I k n r u n q k i n A l l e h
larthI
lJttttt,.t lIrtat4aa,
\,t!t,tt
.\Iui.!| |t,:,t!
L9
itut1 | t/t,(jrt,a ||xIt \' /r/ trt I
'1c,(it.r/1.f,111L1rlts)
,Ddrq/p /lr'utl laKf r'(trtt).ttf
tttults oLfuo1'.rt11ttj! rutry4tt !rlt)tl! Jrr,ft).t l,clrt,t t,py:,,
:uPcllslJq
n r r l ; r q u , \ \ r l u ( lu r l t r , i r . t u r p
. f . L l r l l n l n s l r Ut : r q r ' t q n . i 1 . '
11' c1n.iy nqlr rtt'.1l trit/r l.\' t-,'1.trrr,lrp rzprLlrrr,T.-ly111rp
t..\u trttrtr.5 unrlll) pn.\\rCJ n(ly tlil() ur)lrrrlJlrCl,,
:l_ll- : l) u1|)rr(l uI urrul)r]r]s
u u l r p r l r p u l p u r l r r r r . i s r u l l ) a - u u . ir u d L U r t r l ) s l r p x r l
Irrinutrruurrlrp r iirrrrln1r1rp i^ur.i uIl{ urr.rlllrlJ)i
LlrIrp1] rur urn.lrlr)JI
rpr:cl:1 r;.iut:.lrclrurut
irrr-!
r')ril|l//
.\'l rl. l. r rr rr\ir'lr.).| \rr'rl rrrl
n r l s n f r r n s ; - L r r ; iq r u n q ( p r 1 r l q r t r \ r u r l u l ) r u n l u u f l r l
i i u r - \ l t r r r l s r ; u u r L L l . l r - } l )r l r ( 1 ' . l u u J ( l L l u l ) U p u t n ( l J s l r l
u I I I x l x - i s I I p i U l . i s I t p t ;1 1 t . t t ' 1 rL t l r t ' , -q- uu I 1 r : c l nI I u t
rurnllrp i-nl.i uuurnrun.r) x \\rlrcl '1tIrtt;;y
! rll]l] s
'tur
e L u u s I U s r lr i u n d 1 r ; p Q i - u i l l u r u l n l t s l t p u q u r : p
s t r p u q u r ) n s l l L u J L u t l u l J l b u q s l r . r , , q u qu u ) I n l u n u J r u
n r 1 r - ( u u v 1 t r . i l . \ \ l - L J L Lur u u . 1J\ l l l rr s rl 1 u r l t d r p u l r u
; - r r u - ib v q s l L u r J l u r J s u t s n p u r c l f u r ; r , , , ' r sl . i u t q n 1 t ' 1
ts-\uuE)11r,\1r-\\
H JrU lu PI] )n]u n uI.rltrLU u1r1]rIq LUJru
\amLrn hadits itu tlrlemahkenkrrcnr rda pcrarr.,
o c r n r m a U b a i d a hb i n N I u ' t a bA d h - D h r b i .
I l a n v r s r j a , h a c l l t si t u m e m i l j k i j l l u r s r n a d l a i n .
) f u h a m m a c i b i n , - \ l - {l a s a n m c n v c b u t k e nc l e } a m- , 1 / jllJ tclalr mcnccrirakan
,\[rnntba: Bakar bin Amir Al- 13a
scbuahriu,ar-atkcpeclakanti, clari llrrahint,
,
JS nI- -. 1",t ^u'.5!,
" Y " 4 , 4.J
, rL-J. " '
-r_4Jt
.,: "
-llr;.r
tr
l- -> tr .;-----rLJl
:*
t ')
.t' 'a '
..
;-r.
J'
,
..
) :Jt! Yl)*-
'
.---r-
,,.,.t..
'
o.'
J e
4t-r
";
J-{-* J-:r'
"Dari Abr Alrlt
,
J*!t
:
JrF
t1
d' :J)Ld)\
rf,
tt
.
." r, j\
l): L"J
rlular
Jlj
,J'..
.';,,
,.-.
et- Jl .;trr ,ti:JG!
, ,,..,i_
J-i-i
,
J
i'
.J: .,s..
.".a
-L---']
J'
...
: .:-Ii r...r, : JU Y;cr;
..1/-.,1,nsLdrL
haLuzt Ir.L:.;rhllaLqg,
hia.ra.rlta/o/ttQal rukaat bila ualaldri srdab tt on,g
,1hr Ayrb lrrlunlt klpala ht/iau lutttn,ql).1/itu. IJli.u/
'Pir/rr
tttrryauth:
fitrlrr .\'rr,p ttbuka ptda :atrt irti.
.\Ltkd akt 1t,y4rrr.
aqar dtLitrtrtl ktltrtlk,n ruttk diikt
pala saal itrr.' ..1kr ltL:rtatla: 't1pa/.tlt jtttda uositlqttia:in.qttti|trlapa| battdrI' I\ liat rttn1,unlt: \il' /kr
L.r,;i,.r, 1\r,t!t!' Pot,;trtr,;, \',1!t :, \, :t I ir'r,rl
:: nt:l t/'t 4rd tl"ut\' /ryDtl\
-.
IU)r.i
i: :-.1.1\.-sTIPEL{
'lnclJS.lJl sllP?tl IrxP I;-tl st:jJl
J ' . I . 1 " , 1i u r i : 1 1 ) l ; LrIJ ' l ' p ; r ' i u u u \ r P U ] , l r u ) L u
iut.i quLnq IPPluf,u nrrisnl
--.:.1r11'r-iuuulqrlu-iucru
-:-r:urqaq nlr lIrs
:':q
uIP
ilr slprH
l;rtd
iiuclpuo:l qxlns
IrlllE]lru
snsnql IIJUJJCI
Jnrlnqz lBlrqs lnlun
'toqrr,utll\t11. uvp (711 :1) rltltt'6 -tnqt/rz\i
r u r l r P r r s l I x T - z \ - 'L l r l o I r ) n u r P r a - n l u r l l l r u l ( I
(lrl4 /-tt)tl,lu/// rl t'l
,,'lr0Pt{0.t
.t//tlt/tl7 /1i1//)(l)!lttx'7tt.t loius !r/ulr DJ,lq {I t/t'4\1,,
tr:it;qi)s
:tn1t-r;rc1
xl\- L\ttlup
1r:q) l,zrJ lt1/1//1P.lttl\',?.ltr
.
1
1
i
t
1
1
z
l
1 u 1t i r ; i ; u : l 1 r
ttrldls runLrtn
r,iu1r1r1 rutJrr\
qrlrpr
(gg1
Irlr tl-(u.\t.r utrIt1nu.lcl lruf,q
tillIlllPIl lllrtuu\
r'iuiiuollLioI
,,lnLinrlz n ]Tr-\\ rl[)1]dIluLllrlutu
'
l
t
tulll Ill tl ll\ llr tll ll ul
r r n J r l t L u l : n l u l u l l r ' , : (l l ) i
'ulrunutl:r1
iiuopuor ntlr: t tttrdtltru ril-nl lllrrJq iut.\
'.lnt.)tl
rlNIUp€ nr f.\\Llxq
,,1)toprtu,lJt4ft)/rx/ 11/ttl)tl')!/rt)'ft)l
11r:1tpt
1t(tt,t 1ryr11su!utq 54 tlr1l,)tl,t r'tapq uudtrrn
nlnqxpret strptq r:pr:clulltt:t.isttp il-uu,iutlutnrunll
,,, vrP!.L :qr'tt,{utk/
pr
o
r p t/ rtl i t/./ry utb'usy uo1 t1astf ry 11 1 td y'; : i)1 t 0 ry't'v1
bin As Sr-ib:
'r
'
:
'-
'
i
'-.,",
-.rq ,ri_r' g-t-- nL
.: ,t ;
ar\ _ f ) J
:
Jf
'.-.
'.,- .
:
, .". ,
. ,
, . : ' . , ' ., .
t{*
4rr- +l :_t!J r+}t\ !
erri J'
_----!r
C-..rJ
.
.
.
t
ulr .ur---r,,
,
J
!r,
,
f
,"f
.=,19q'
-}^.l r{:P 3 rr.z: J'--^i'
,.L^Jr
3.*
"B,tlut d llast/tl/tL
1y9;ltit.;a .rlttlttl trtpat
rakdtl
tta/dLtri t tdtu.q, sLl.tt/rttt7,btjtrr. IltIitrr
'.\trur.qq/tltltLd
bttsaltdt:
itli ,da/,tL tttktu !intt ltttr.L,il
:t:udtL
dihtka,
ddt tkt
t tt.,1urstattdtitl,a fada.ratl
rlu atla
ttrtd / .rltd/il tk t .) an.<uotl:. "'
L)rkelLrrrkm olch lrram -.\hr.nacl(lll : .111) clan At
-l'irr.niclzi
(l l : 3,13)kcnruclnn lrclieu mcnuhasrn kennr-e.
Srrrrtlnlr shrhjh bcrdaserkln pcrslrrutrn Iluslim.
P c r h a t i k r n p o i n ; r a c l r rs a b c l a b c l i a u : " . . . y l t e / t t t
Zltrlttr," sctclah sabda bciiau: ": ...st/tldL rtalubari
rotl"nj." Karcnl sctilp orlng nrcngctlhLri blhu,a
c o n c l o n g n \ 1 1I r r a f e h 2 n t c r j r c l t s c i r e l u m z h u h u r . [ ) i b c r i
p c l l c n t L t l l n s c l l t e c 1 l n ti t r t r . r n t u k n t c n . _ q e l u l r k a ns l t e l a t
Jrrlnet tlrri kcunruman slbcll bcliair: ": ...tefr:/tl.t
t t tr rl t l ta r t , t ,n l r ,r , g " . S c h i n g g e h l r l i t s i t u k c l t b r l r n r - : r
n c n j a c l i s c s l n i c l c n g : r nb c r l > r g a i h l c l i t s l a i n t e r d a h r r l r r
lt,,ti,
l'I/!,t!'
I't|,1/t)arr
\it:t
\l,ri.t
lt,t.t!
L9
/o/!'l
t/",qq"d
(tolr"\ /Dtoq\.
'lrurrtn qtqJl ntuf,.l
rSSurqas'1r-iurq Srru;orillun qrllpl u.iutrr.Juzru
I p u l q E p ? q t - q r r p u qr r | t u r L U J \ ^. r l r s n r r l r q
)ntun
qvly,iuzqt-iuqr:prr-1i;-ur-ilvulur tedur rprdgup nuqrcl
titq ru;t1n qlqll ntl rrtruJq ul)lJru rurlHr uup6s;rd
r ) J r f , r U r p N d J I u r l r l l u i - u : r r u u l t r s , U ) f , J . ) r uc l ( l p U
d r:pl qr r t I I I JeuI u1lI I u)--u
riJu ;rru, r) t.rJ LUurur ;-E u usnJn
d r p l q r r l ? r sn u u r u u I I I u a - u r i - uL: U
l ,uuslltq
r Jl nlrs
uulrdnreru 3ur.i lrurnl- rlrqlnq)I)(l nullrq ,nll luus
r p u d y u r r r _ ; u r u l i - u x , i u N L lr l r : r l r . r r p 1 r . ( u r q q r q r l
11lluurl uprd rrultrclup nrrl:q qsr:d n rlrqrd r.\rl1r(l
'ril-uluulna-e]rp
Fut.i nrrlrq qrlurls
llrplt uuCI tUln-tnrrp
'ntr
r
p
u
l
p
r
d
u
l
r
(
l
!
u
l
u
r
s
t
t
r
s
q r 1 1 n 1 n s rr;dgr l o c l
Irurx
u E - . j ) n l u n u a r nu t r s t r l ) u q ' ; : r t u r t l ; t - u r 1 r . 1
r.iurun1lc1;ts
t n q J s r r t I i l x p - lI I U p u r l r U s l r p r t r q u t 1 . r - - ur un q I l l r p r l
n r t . \ r r l v qu r ' 1 ' : ri t r , 1 r )L I r { l J 1r l L J n tu r r l . ) , 1 .n) \r ' r l . ) , 1
q r u i n J r p l r l l r r l s q L l l n i n s L l l 1 i . \ \ r l u qu u l s n r u L l i u t r u
I l s P t r N s r l t l l t p f ,l t l J l : s E l u r l ) t n q J s J J t u r s E l l l
r j . \ q s q u r ) L t u ) r p 1 r c f u pl r p u N n - n - u r q r q. n l n L l E p r r l
l r l r l . l r l r pL l r l "u r ' \ \ n \ r , r l l r ;l , r r r ir u l r u nr l \ r u ) 1 \ r ' L u r r r
ntr E-\q{q ullutr-iu utrl urlr ntuJl .ln(lJS.rll
s l l P r L Iu ? u l n u r n J l u L U u t t r t r l i u n d n u l x ) , r 7 l 1 / 7 , 1 v
.rrrunf qr-irlqrb
r r y r q s u r l r p e r u a L u3 u r , i
Ketnant, rtxr.etllr.,\i Bukhan
(l : 394) clari lbnu
L.irrrr, brI u :r in lt<rl:att:
Y :*S , *:
,i-- ;r :'; ) ( .)'.-
4.;'
".,1kt ptnal.t sl.tdht lttnanu ll,lLr/rlhL:g,
s,lthtt
Zl.ttLtr latr ltt
dru rdkaat
rakaal /a.qi st.;tdtl.,t1a, rha
lrwd,lt ftrttt/, dn ktkttl
.;tnlalt tta,gl.,ilt ddt
.;ttrddL
Diri*
el:rtkan
olch \luslim
drut rukad
Ity,t."
nkral
(il : 162) la|,rbcliau rrenambrhkrn:
!
,t
+:-r
f
" ."
.:.:trJ
:
'
',
:., i:'
. ,:
rr",r:.
t-a\t
r 4'.ar:' J c -:-r-' t .) f'
4 e l-: I'i'
"Arlapm .\[aglfib, lsla dm Juuot, akr sl.ta/otbtrsanta
bt/iar (:tiudalnla) di runa1.,."
Rirvalat ini mcrupakan delil lang pxsti belr\\ix
R a s u l u l l a hi 5 t i d e k p c r n a h s h e l a ts c b c l u m. J u n r a r
s e d r k i t p u nd, i r u n r a h m a L r p u nc l i r r a s j i d .K a r c n r k a l l u
pernah bcliau llkukan, tcntu rklln clirisrriatlian
I.Dltb, t I),,/rt!, Iatr r,,t r \.ltt.;,
\/ri.,! lxD,;l
t
4a,t,/1rU "d tuu't tt"/o1\ )tt !.
rurLUI tudEpuad uEp rnLl,isrru Huzi z,3nl urrlrrue(J
r,r'llJ(l ly(ll qE\ PIDJ \Pltln.\l;t!
upp I,tJp.\q IlJpl{
cLUtlzp€LU
qtlntl uctrnqJad undnr,ru uzdu:n 1n1u:rq
rurlrp undlrlrpes uulq?un,iuJur IEpq lqEN
"rEtuatuirS
= lqxN ur:trnclr:d nutx upclEsuriiurp rrlnqr:l l.iuurl
n l l U l l l ) i l t u J P. : - u u -ri u e . r r l n t u J t J J t r u u l t . r q r l r u n l
urbu:p 'lrunI unlaqJs viuntlr.n upln]ullrp n-ut-i
r l ,u n \ r ' p t : l l l , r rr ' \ \ q ' q r r , y r J . r . r . ,u, r1l w 1 u ' f i u ' r 1 ; ' r
n t r ? u J r ? l L l . [ ( ) { J * u o p u o ]r l u L l l l t t u l q U p n s r s
l u u n l r u n l . r c l J st u r l r r 1 r ; d r u rt r l r q s l . i u u v l r l u u n s r p
;l-uulurt c1n.iy nqv
slrprq tUrlup rsulrPUr
'
r
:
t
u
r
u
n l r q r su r s v l l l u l d
vl)t )upQ rl1nqrl1
t.rr11
.rl,:runT rur\aq.)s rlP.uns
uAuEpV
IEOEpuJUJJg
un(| LUpLul .duEJoJSJll]t
l r n q n q T q r . i r l c l : br l u u n su r i u : r p s r ; 1 1
u i u l p r r - u r t 1 1r , i i r l t l r c 1t u u r u r r i u c l r s ' i [ u l f , ( l] n ( l r s J f , l
urur1.junual r-irnpl rurvl1 UWI{ lpx yr:prr iurur:ru
trlrunI u.rnl.rqrs]nlrqs N.\\qrqrxsJqr:l ltlrp urlr:dn-laiu
' r r . r u n I r u n 1 . r , 1 . rL\ l l L l n r
tr'l]Ll\ r'.\lrrru)ln,lJ\ll
I J u r ' : : r r t 1 rq / / l u r r l J ( l J s l v l I r l 5 l .. \u u uI I n (I ) \ Lp
u u b u r q r n r l n q T u m l f , q J sr u l r q s l n s r r u r c l ' e i u u r r l
q l ! t . \ t u l r L l s q r P n s J s t l t u n s r u J " L I sl e [ r ] r l s I r ] i n u ) u r
n l r l a q r u r u r r r f v q J s ' r E L r r a n u q J q r l o u t i ) E p ud r l
A h n . r r c l r ),.\ l l r a q i n c n e L r n g k r p k r n : " S a r ' , rt i c l a k
perneh mcn{ctal.ruibel.ru'asrleh scoranr:dlri Iman-t
r a n q t i s a i t u b e r p c n d r p r ta c l es u n l h s c b c l u m- l u n l a t . " t '
. ' \ d a p t i nh a d i t sv a n g d i k c l u a r k l no l c l i l b n u t r l e i a h
( l : 3 - t r 7d) a r i l b n u , \ b r s b e h s : t t r b e r k a t l :
',":,2".
. . , "i - , " , ?
Lr.itra'-_+r Je e I
,
3,,
. -!r
ar&':c )
"lU.ru/t/laL pg bia.ru nelaktkat
)
',
,--
{) t)
t 2-4J
l
:La/tt srttalt stbthnt
dttldt'.l rdkadltD'.l
I/t/t/dl t/tlPLtl rakdal, tit k ttottisalLkat
r)
I)cnikirn,lr.eburkanolelrSr:riki,ul l.l,rm \bul'\brs')rqtluddin Ibnu
'Iixtrrrrh
lLtta i/ ll Kthra
drlxnr ,/1ll:d/r
ll : 1)6) tltn .\l.tr"irt,r
llt:14--la8)
-)
'Otch
selrrbitu sunrh
'\l \f;Lalxr.l.rhm J-,rd,,/?,11il m.nritikxn :
lrng'drdLrs.r'rtLr tidak :tl:r rcrct:rrunr thhm Iir:,b -']/ i izl; krrr':L
l m : r m S r ' . r fi , j u g r d r l a m , ' J l . \ / . , r ar / o l c i r l m r r r r . \ l l m r d d r n j u i 3
c i . r l r r r rnu L s . r nr u l i s a op r r r r l n r r m t c t J r l r u i o , ; c b l t . L r : r n q s a l r Lk e t . t h u i
l ) c n $ n r l l s l n i n r h h s r r a n r r L r r k . r nL,. r i r sr , ' r , r n so t : n q r . t , r qn r ( n j e h n i
. . r n . r l a ni r r i . r i c t : r k l r h m e n g r k u r i r i . r n n R l o l u l l , r h ; : : , r r c l : k f u l r
n c n e p r k t i l a : r l c l . r k p r , n i n r ' , r n rJ. t r s r r un r c r c k , Ln r c n r r u ( , r a ' r s ( , r r n g
l ) c l : r L r r t x t r r n L t 1 ( l x Ll ) ( r 1 . . ( t 1. l c n g r , n n r t t . k : \ L i k r n r r r q r k u t l o r
r n q rr n !
64
l , rr l . , h . l l t t r p l u , t n n r
i o r ' , r r ql , i , ( 1 , , In r t n r r u o r , t n gb o c l t f i : l l
t , n , t i r ; r l \ n t + | r t a t t , r ' 1 r t . \ ' . t , ' r )\ t , r l t t l t / ' ) / i l
' prloptt:dns w( urut t:up1o,
\' rP.t
ur,Bu)pN\u u uh.t tuEl?ppn^\rc n(lv qJJOu?llrnlr-llP
l u " . { r r . i y . n rr;u ) v . \' u u r ) l r u . ) pr l i , . ) q) i l l ) r lv . i u r . r ' : l r l u l
u u s t F r e qn r I I r g
u n u j r u ' q r q E q ss ] I P U qq u n q r s u E i " u f , P
' s r u J l f , sr ? d ? p u t r du ? ) ? I n u r a a - u ) t xn l n q r P q l q . l q t l : ) l
u \ t r t1 to , , 1 3 l t t ti - u r p l r r ' 1 . . t ::t1 r p t tI t r . i u r r t
unruvu 'Eiupxurs qrqvqs iiur-( lu.(t.\t: uBBuJPIltnf,Jl
r r \ t . \ \ f\
' t n q a s r r t s r r P r L ln l € s q E I E su u i J u J PL l t l n q l s q
inlun
uuualjaq lxPn t.iuLUnIJqJS u?Illr (lJSIP lrulltlllriJ-eqas
r u E u I r Hl n u q l t . \ q v q I n q r , l r l u l r ) ' n l r q l q r s q r l ( )
'rlBpurqrlrl ulrq'u.(uqrr[]ulu ul]lf,lrs
'(ttg,
1 ) l t p . l / L : \ L r u q pt l z r l u J l I V L l r l o u r l r l r r u r l r P
qul:rr r-(uutqnrnIJsryINUrlrp
lr;ptt t.turrd
rx:itqrJCltPnd rxsrlr:)q r.iutnruesr-'1
uf,p qrurrl r.,$rr]f,d
'rnurJs LltuIrl r:-iupzurs
P U r r l s u n t u uN s E q \ - n u q l r n l r l r . r l p u n r l J s s l r p r q r r : i u q r . l c I1U I u u i u o s r J d
u l r i r p r u r r l u u t r r : t u r dt t u p t r i n l t n d l t l ) u P I . J (gi lrql .\tttrglL" uvP / l t I
-;111 : 1)pr,r1y yrptiT Lnuyult
Hurln rhltp t?dEptnqtrsrtrl
i
u
u
l
u
r
l
u
U
L
l
r
t
o
r
J
r
I
slrPlrq
l l u l f , P u l r s l r l J l u r d, , l ! / D q
tr1trtlirt7r|'firus;t
ItpItl rlalI11tt
1,, :LIuLIslrlntl\Iy urNIrP
u r l v t r . i u l r u I l r p r r J s r \ \ r . \ \ 1 r Nu \ - r u r r L I I t J U J L r t t l l f S
'(9()Z
( q Z q , , t t ) t l ! ! , l f / t , ./Ll / L u r l r P r l r l r H n u c l l
: 1 l r 1 r i r y . / / / . 1 r ' \ L u l , l l r f|)l : l t 1 t ' / t. y q r l o u r l s r l . r l t p
ii-uf,
-i ruuurrriu(lirs'r lrl Js ql Lu.)lqUlrl)u L.\uPrull\^
s a n a d v a n g s l . r a h i hb e r d a s a r k a np c r s , , a r a t a nA l Bukhari dan N{uslim deri Alub, dari Nafi',
dirirvalatkan bahrva il berkata:
'
.,
1' /
. ' " . ' ' . " : i . , - ,. ,", ' . . ' , , , '. , ' t^J'{ !}-a.1 j ci".-*l tj ;)-rr
_L.b2.""r.J..:l .ls
'
.,'r""'.i'.'.
..'-'
r- ), i
Jr irJ-:'.JJ ,* " G- ,15 .l
al, "I, .5]'., At Jr-)
U.: [i.oK d-r
"Ibna Unar biav nelaktkan slta/at dexganpanjang
tbehn Jwta\ kerndian sLalat du rakaat nstdalttla
di runtabnla. Reliau nexlalakan bahya Rasa/a//a/t
biasattelakakat denikian.."
S c c a r az h a h i r , d a l a m r i s ' a ) - a ti t u R a s u l u l l a h S
m c l a k u k a n m a s i n g m a s i n g d a r i k c c l u ap e r b u a t a n
tersebut, shalat sebelum Jumat, dan shalat
s e s u d a h n r . aN.a m u n s h a l a t v a n g p c r t a m a , b u k a n l a h
yang dimaksudkan dalam hadits tersebut,
s e b e g a i m a n ad a l a ' m r i w a y a t A 1 - B u k h a r i d a r i l b n u
U m a r t e r d a h u l u ,d a n s e b a g a i m a ndai j e h s k a nd a l a n
r w e l a t l e i n . . A l H a f i z h d a l e m . ' 1 1F d t L ( , I I : 3 4 1 )
m eflvatakan:
" I t u l a h v a n g d i j a d i k a nh u j a h o l c h , \ n - N r s ' a r v i
l
nl,x l)."tn!.:!,P",rrrti,tn \.tub.\l\r/dt
1,,e,
L9
'- trdopuafurgu./ tz"//t l proas
7o.1.
'l?ltnur
q?uns trlEqs qxl€iu?tl nll
rErunf q?.(ITqq?b
n]l f,l?ru 'qltt.rc'z:
lrluqs )ntun qIlnq qtlu?lnq
'I?llntU qtuns
rlruns lxl"qs uelnq
rzltrls Irr?Jrcl
'ntlv,.N
lnsrur runlrqrs rlxJxp? pnslrurp 3ut.i rlrg
' t l L u n f t r ' 1 r ' r 1u'r l P n u l J ' l n l E q
rqrqlnqlrrq
)nqrs nlul Ilur{"lutu Huopuor qvpns EIIq
E
s
?
r
q
q
tllnlnsru uuarrl !g qrllnlnsrx upr:dr1
Irnlal
r e d u r r s , r . r , 1 t t u n r r t - i t - t t ; u . ' r \ q u qr u u r ( l L l r l l x p u
' 1 1 t - l p , 1r\, \ r r I r l s u r . uq n J J t f , s r l r l r P r u r ) P n s l ? ! u r P
;r-rru,i u1rc1 j'lr)11/ul t/n/)q)! Titrt/rrurJrofu.tp laJnrls
t | 1 t l . 1 , / ) t L / | ! , / . 1 . t o / 1 / . )t u I 1 , : u v < J v t n u n c l r p y , ,
:1ft1 utrlrrq
qzr-luH Iy
,, Lull
I110P
tt)/t)|/.1.t)tl
t/1.fn7uI)11/
t tlt)/.f
snI{ rlrlo uullUnIJlrcJ
,!r/11 tlt1tl)g| :uultv.ir.lrrrp
uurpnurryntiIaq
'lrLUnf
rluturlJ lP lulrlrjl rnl) lUluLls ullP JUnlll l-rl-l!'-ls
tulUqs rusnrs nrrpq rr-\uxsr-\Lllr(llrrlr I ulq qlrlJnPCl\ur p ,rtr'\ lrrl, .l, l 1q rlilnr
l.)l , Llr')ir)nqtp
nr1
,
r I 7 ,t t l h t / . 1 l l
lt'.lt
t
I t/P 1t i,.tl
| 0,t
/t'/
t
r| | f pu | ! :l DI ) lt/ zi.,r7;g,: r ptdal qtqtu :t1,' o {irtt uVtt.yo1strt
E.:!\qU
Dtr!q qrl/ lnrrH
tlpQ, :urd?rn
nrE
JuluJruo).lJq nrrl:lg
urrr uf, q.rl urllEn;u
r u u r n i u r n l f , q J s L I U U r l sl r l t l L l s
f,ru J.nlun rlp || ! | I 1I I ){ -I f,. urtrftP
r , . l . rr i s l r r L tl l i n v a n l : m c n g a n j u r k a ns u n a l r( l r m i k i a n
. . b u g , r r m l n a c l a l a r l h a c l i t s S a l m a n t e r c l a h L r l uj u q a
'Ketnr-rcli
i r . i d i t sl a i n n l a , c l i r . n l n r d i s i t u < l i s c b u t k r n :
i . : r r u b c l i r u n c l a k u k a n s h a l a tu a j i b . . . "
Dibolchkann!'a Shalat Sebelum Matahari
Condong di Hari lrrmat
I l a d l t s S a i m l n l a n g d t i s l a r a t k a ns e b c l r r n r n v
drlarn ungkrprn Al Hallzh. llunvini'r clrlam riu'alat
Al-llukheri:
, t&, 6'A;.'t,'i-:!i'i; l-','s-xt
"-f idaklal ie0t-dn! n!/di//./ ltatdi
rii Hdri .lrtuttl, httsuti
xlisa t1a, lrulakat nirl,ak rarultl, tttttrp4rr
tttka t ttittluk
n.r .!i ftut! ale di nrta/lt1,t,
ktntdi,tn
ldrnl',t r Il r rat Pi tr tt a,ttr .t.lt r.rr.\ l )! /t / l t,t.t l
ltrun.q/:al kt
xrxd qrqzpptrl u?ltnq:,(ueuJ nErllq urrpnult\
,,i3urrsuuqr8urtrrd
q t s l r p r n t r t 1 r I s u u i ] J v l ' r u r r u l z . i u l t c l r u e tt z z s
rirnrrl tnqrsrrl tEI"qs u?lEU?slriaruziut8urpq,3uau
b u r . i r p r I s p r f u r p J \ r J rH u v . in r 1 r , ns u l u q J S) E l E q s
u?-luuu s)"Jarx z.iuuzq: n luz.3uaru nErl3q EIEr^1,,
;rzturrxo1JJq nrrlaq 'n1 slprq dnnlirraruqtler:q
s?r? rP sIPEq qtlzpz z-{uqrln11Qy1 :1) po,o1,y
Jxpl7
u;ryzp uriz|
Inuql qrlo uvlsrlalrp Suvd ruvrurv8zqas
lnqesJat rJrq u"Er\Ju;nsrJrllnsturlJl ntl luurnI ueq
zpvd Suopuo: uEr{v}"r.urunpqes tpJEqsyiuuylq:loqtp
Suetuat srilat ]rlrpas nrlr 'sela(8uE.{lqrp uzqrdn.raru
u1 z{utlrqlnql u?)Jt8uJpuau yr nrrq 'r?nle1 LUEuTI
v ; l i u r r l , , r & i 7 r p u d l , 7 l l i i u o ( t o 1 a q , r ", , : u r z l s i r p r q
r u x l u p ) u u ) u r r i : i u n r u a u r3 u u . ( n t { r ^ \ s u t ? q e st € l z q s
?r qElltpul1 rulul'Eizs uedrl 'tzurnf rrrq rp prlsru
rlnsrruf,rx Suzi 8ur:o urqrlr,n:1 ziuszla{-srlrlas
u r i i u r I u r ' 1 < p ; . 1 l t i r ut u t ' t l p u 1 1 : u u r 1 r t z 1v . i r q
. r u r l ? C - p v u r p I , t s ? N - u V q e l o z S n lu ? I r r n l ? l r q
,, 1ur(uu1p 4sod ul.ulryuaq
Toual eblarrl o,litor-0lr//Dt/.iary'ilpq/ q7Ja(l ruor/I
uo7t o7'aap ant ryo1' o,li ttt/ruaruN baa(' Jo1ot1s uo7tlVDI )lu
'(/or1truu1up)fuato orrp o.tpJltouDVtlrvtua/ )ltpq 'll(iDlu
- : l r l n r xt e n t a n q h u k u m s h a l a t s c b c l u m l v l k t u c o n d o n q
nrubah sccrrlt
nr.rtahari. Atla tiga penclapat: 1)erlrrzza.
h
u
m
a
t
a
t
x
u
h
a
r
i
mrrtl:rk, plcla
Ptl(la ari lanq lrlirr.
-f
(,lria; makruh sccara rtutlak. .(rlzla; ciin.rakruhkan.
k e c r - r r l pi a d l h r r i J u n t r t . l t u r t h l r h m a d z h a b S l a i i ' i ,
L l r n i t u l a l . r p en c l i r p a t l r n r l b e n a r r - a n g d t p i l i h o l c h
brnlak kalangen Hanatli'ah (lrn \'rrns l:rinnt'l. ltu juge
Penclapatitulah lar.tg
mertrpakan lmam Abri \irsuia!.
1 . .n . r r , l . r n d i ' . ' , l i [ . r n. . L n , l . ,I rn t n . r , l z l r . t l ' ' c i ' , r . , t m e t t .
d:tla.n .1/ Ai1'ltuL ll''otr \t1l,tir,
clan juga nrenjadi
slnclaran fatue, scbegainana \xng tcrscbut dalatr-t
.ltl.,:l altal'i
st arah dati ,\l'tratlrl Itakl.,.')
Demikianlrh vang ncnjrtli
rmalan pata Slirabat
e . , ".' N I a k a l b n r , r S i t r d t . n c r i r r ' t tt t k r n c h ' l t n . 1 t L
'l
: )60) <lcngan sar.t:iclvang shahil-r
l.',tLtatlat(ltlll
b c r d a s a r k a np e r s l a r a t a n , \ l u s l i n r d a r i S h a f i l a h . I a
b e r k at a :
i1
drl;Lnrh , L lr t u ( l : i l . i n , l . v k t t I ' i t r r . ' l l , i i l
Srl:k:rnnrrrujukpenelitir,n
Rrt'ttti/
fay
oleh S l r n : . r d r r . \ i . \ z h i m l i . \ b r d r
li
.:lIkrtrt
,.lil't
ii"rirlu
l\nh"!. htuuituht
\.fur
\tDLt l'n.l
1 t t t , t r t 1 -t \t l t r / \ ! t : t t .
ttll.ltt
t
: rrLUU[-lV r!]EI"p u?)l?tu.iueLu rzp[rjrrl-]v
uj?txl
'EIaraur usP uullE,i?^\rJrp Epeq-?psqrJq und E.(uwlrlul
qPIlxnL 'nll quqas qelo Isllntu q"uns txlylls ru8"qJs
u E l n l v l u ) r r r l u n t r r ^ \ q r q J I I E Pu f , l ? d n j J u r n t l
, r ' l u u { v r u E d E l a Pt r J E q s U s u r q
n ? r T r q u t s l l E , i E , \ \ u r pr S n l s x q v n u q l l ] r ] p u r p ' t x U ) u r
'l[u]n
svlf,q rnP lulunf unlrqas t?lxqs nUrTrq
".\r{Eq
nuql rrup uv1l",i"r\\rJour lruv\,, :uu)dElSun8urur
rIZPUnl{
InuqI
Pp,pL[
ur?cl
l Po7
trwfT
pt/lt tl/pul t1luoJ-Jaq
Toun[ u1oqs t//r/
t;.lorVoJ
/aclul /aftl2q)r'1DtiTot 1odruap1or1s(p{inouly uatloguaruar{
ut?la pppd lplz
Fuo[ ffi
tqoql ualsr Euutoas 11ryut
Tasurual nl talulq
galq r1o['Ebr15pr14na qot.ta( rqy,,
'.
,'
(. aa4 .
i( -.-li ,(1jr
ft--ry..y t(ai r sri:
;''-'
-r:. rr"1:-1^
t4 (.4 -1j----:.f if.4,4ry.)
')"''
I"t'"'"
(,--: ai:\ +-r *5 (€
.c \itrr lf- ?-^fl rp
'.
't,.
.2'
.
"
,'1-'1:
|n," 1#'
.
" - " . ' . , - ' , i d-' ) " '
J,^-, -'.' -f
JP -P- JD
e
/
::)t
:.
+ ii, :.!rUr ,r _-j d:l w;i r-"rl :
" l ) , 1 y . 1 . .1, . 1 4, 1 . 1 1
, t ,t , . , I / , t , , i . . , . ,
r ., , 1 1. \,1 , , . ' , ,/, 1
sLaiatstral.t ,:nltt rtkadl tlrhtr/ .J/t/l,tldt
surdal,rt'a. Dtnikiau/alt.1'an,qntttrjadip,:rrkpdI Ihri
ntltktktt
ri."
] l r baruk dan,'1ts-7-srur
Abu Svamah menlatakan (hel. 7{)) setclah
m e n g u t i pu c a p a nI b n u l } l u n d z r r t e r s e b u t :
" O l c h s e b a b i t u p a r a u i a m a b c r b c c l ap c n c l a p a t
tcntanr jumlah rakrat vang diriu,avatkandari ncrcka.
S c m e n t e r rp i n t u u n t r r k n r c n j a l a n k a ns h a l a ts u n a h
t c r b u k a l c b a r . B i s a j a di s h a l a t s h a i a t i t u m et c k a
l a k u k a n ,a t a u c l i l a k L r k asnc b a g i a nb e s a r c l i a n t a r a n v a
scbelumadzan dan sebelum u'aktu Jumat. Karcnn
m c r e k a b i a s ad a t a n g d e n g a n s c g e r ad a n t c r u s s h a l a t
s a m b i ln e n u n g g u l m a m . M c r c k a j u g a m c l a k u k a nh a l
s a m a p a d a u ' a k t u s h a l a t I d . P a d a h a ls c c a r ap a s t i
d i k e t a h u ib a h u ' a s h a l a t l d r t u t i d a k m c m i l i k i s h a l a t
sunah. \lercka biasa mclakukan shalat sctelrh
m a t a h a r i n - r e n i n g gtil i m u s h a l l a c l a n j u g a d i r u n r a h
m e r e k a ,k e m u c l i a nb a r u m c r c k a m e l a k u k a ns h a l e tl d .
lnulnr
lI
nt.r.Pettdrlad, .\.r,tur
\/ It/ InLi/
tL
xt"l)tt1\ /1'tttt\rhlt!:/t/.)t.xtt(l
!.\ururll)qrsrrrlrr rro .) uxqlrqrurl1rll1r
nlr: (l
trf tt'r ,\!\ /rtin !)JL,trQ!/'t'tt\ !t t)1lt,try!t)H,t
,ltrrTrr it\ltt) t,(n,ttl1"1)t
i.
, 1 1 r, l r ' t y I ' l \
\ri.\u]lu rinl frrs urq pI|(l-l
rrr1,rurqt u'q 'lpr\q\. 'rrp r \uu,,,i1,,
rrrr1sn11
rr(r:nu nrl ., iPrtt.l /,ti/. rttltrjtt1,,tltl rt plnjrPt)t '1rturl
.txlir)' trttiti. ;nrt ,tD:t rtryrr ry rht$:rrr,{1,, :xjur.iunq ri!p 'qrqtqs
Lrusuq
rt /'4,r2 u]]is Lltjrll]rnH
n(l\- rrrf
rLrrsrrfrli :r]]l:IrrqIzPILuI.l.
',,.iuLlr.i!
urp'rtrtrqSn(11urc1pqrqrrr:pr:iuur:qurn1.)sa1'uu(1nqqrpp
r . \ u r r r r o r\r) r n l r l n ) r r ( F . qu t i u ) p ( r Z : . \ t , \ r i n Lc 8 : i l J , \ u r p 3 . 1 :
tl p,pttbtrg,tt1u,J u'rtrit (tnrLli tY ruis iflt : IL\),,(idt,.//arltrH
,qrtnrq p\.
rurtrp rurr,n\ nqV (61)t, l) ,1r^t'/r.r,/1,/y71..LLlulxp
r,u:s f9111;)
.i\rlritq.L ,F\.'r,''nl11,1,1
Ln1 ;fy 1,13: II) pruLt\ l )fa :
111)rbrq|rg IY iafr r) Llrlril{nuql l,g 1)Ituu!(] py r|l]i 66! : l li
,.t.1,,r.\',,1. r., \.r\ _l"l
t - u , . 1 \ , t r t i ' , . " ii r) . \ . . r q . l
r ( l x N u E u r r l r P I v r l u P r d . r . i u u E l n ] r l J L Ur i r - n l! l r P u t r s
lixrlJq urP'r:.iuurlrurslrllru lntun urI qr turJJurJu]
rqUN nluJl 'qtlII(lxl) qxuns IlIIIruJul llll lxLUnf
qrqtnqlrrq Sunsfuvl s lqrN
e . \ \ r l u crlE U f , qn r l l l
' uttlrru.rp rustl rrrrprnLrlLlJlourzpu uul;uupurrun)irp
urrpnru:lIJl,clrrrrur )rru nlrl 'trurnf rrrq rprd
q r u r n J J u r ] l r j r s E r q * q L l l n l n s u ul r , \ q u q r l f , J U PrUl t r
uLrPnruir\
Il,LlurruuJ(ltrl urllnlunuJtu l-rrv.i1r1rp.
'r_\u1/21l//.!
ruNJlrP
q r q n l r s u P r d u i u u l r l l l ] l J i J L u l l ) x q l U g - l Yq z I I x H J \ , r
'(
, r q rI u , l r l I r l ,L I , : \l r \ - r q r - r ' 1r.r 'l l l i r r r u r l , r l l rl I H
hlnll
a c l a s a t u a d z a n - i r r n a t . D c n r r k i a n l a l - rr a n g
mcnjxdi nrdzlrab -\lalikjveh hrnssa sckaranginr."
Dalil lain lang
mcnun jLrkkan bah,,v:ishelat
c l a L r l iai h - l u r n r t t i , l r k a c l a a c l a l a hs a b c l aR a s u l u l l e h ;
I ) L k c l L r r r t , r ror l . h l b n u s S r n r m c h h m " . \ l . \ t t l r l m r n r r R r l , r ' n r i n
l l , r r l i t s i h i . ' ( 2 i 2 : 1 l d . L : \ b L r l : r k t r r . \ r R , r ; r z r h l : r n r" S i r r l L r \ l : r j , r i i s
n r n r l , \ n r . r l r " t l r r r L b r i d , l t r q , L n l , r i r l r ' : r n { s r t n l t Ln. ; r I r l L r nr l c n e : l n
t . r n r b r h ; r n : t b , L i i lb c r k , L t ; r : . \ l u p c n , r h b c r k r t r k r p . r c l .1r l , r : r d ,
"S(mnlj$h:,\ISui\rir'\r''i:srxrif(rrrb
nrcnccritr\rn scLLrahrrs.l.rt
k,:prdrkr Lhn Suhril, drri r,,rhnlr, ih,i .\hu I{Lrrrirrh src.rrr mrrhi:
t*tl,ri [1,]ttt, lttnltk4t
u tLahr
"l),trarq,i,tt,t li rtt,tn LrlurLth/
otynt nitnnt " \l,rrtlbcrkrt.L: I)cnrklrnl.rhlrnqLlrdtup:rrolchSulr.rn,
d r n d c n r i k i m i r . r . rr : r n r k u r l t r r r : t r r c n d r r t
S u l r k : L t r k r r r S l r t i d , L kl r l r L : r r u k n r c n l r t r k e n k c h , r t r h n t r m b : r h , r r r
t c r s c L , u kt . r r < r : I b n o . \ b l i r R r . r i s r \ x t k r n r r r s r n t l r n e n ,s r m c n t r r . r i : r
rrnq kurt, stbrlrrmrnr lrn{ dinlarikrn olclr lhnu
i / - l , c l r r L : r r . r h n r . rD
Ilrtinrdrl.,m 1il,iB U rl l,i,lil ll:l:
. lrr kercna
i : , , ; ,h c r s , r m r n re r . r n gd r p r t
i , r i u s r n r c n ri l i . , i , , S L r t \ : t n( l t r n1 l . t r itlf r r \
bukrn prnti
d i p c r c r v : r .r r k n i t r n g t c l , r h k r m i s i n s s r n r r c b c l L r m n l e .\ l . r k . r t i r l . r k
h c n n b i h p r r r p c n r L r s u nk r e l , - . l r \ r i r , r r r h n j L r g ap r L r : rp c m l i l : r i n
r n c n i n i q l , r l k r nl , r L l i r i t c r s c b u t . r r p l l r g r \ l L r s l i n rr l r r l : r m . 1 l ; / , 1 - n r r .
. \ 1 U r l u r i t c l , r h s . r t r i rn r c n g r r . rt e r l r r . l ' r p I L r r u i { l . s r n , t c r s t b u r c l . r l ; r n r
h . r , l i r sr n r s c r r r , rs c r , r m p . r l g e l .s c h i r q { . r r . rn r r n c r n t o m k . r n h . r c l n sr t u ( l
: 1 3 1 1r l c n q r r t r n r l , r l r . L rl , r t r l t c r s c b u r , d . L nn r c , , r. , r r d , r r k a n n r 'k, e
r p:rcl.r
I f t r s h m l l ) c n q L ' r d r r l r t u , i r b c t : r l r r s r nl , r i r r : , l L r m i t r t u s x r n r J e q r l
z I u h u t . I r b c r k r r t , r":J : r d id i s L r n r h k r nu n r u k s h r l r t e m p e r r r k l t
',' r.1 tr'\.,
.1..1.
I 'r '
l."rinn
htrtin: l,ior,Ltr
\.1,t,1t.\rtlit
ltr/,tl
9L
x4!/41?\./1tr.t\..:lxt'|ttf01i(l
u ! t U rL r P I U u r l r P q u P n s n t r l u u l r u r J s r J r p r q r u L p
trlurls r.\\r-{rq'u;r8ururqrlrs Hur.ro:srs;-urpr1:11
.tlurpr
'
q
z
,
p
r
q
s r l r i r J E p n sq z , p r q r u n ) n q u e p
ur:trncl.rad
'
{
q
x
u
n
S
s
\
r
rlul"P" nll urrlqr]q
tuEIzPr-iuuzrrlr
tpt rirpn ntr tsnruas'trr-lrr tedul ttsprls ux,ln)rlJlu
l u d u r r r r s y l e r e r u ' u t z p r n r u r . 1 r 1 ror t l l l u e p u r u t n l rp
c u r E t r a du E Z p E
n 1 v 1 ' p r l s z 1 1I r l t ? . i t r l v I t ? l r q s
"lual
L U n l t q t sn E t I q E [ a ] J s ' p r L s u Ll nUs u r u ? l n a I ) n p n p
,nluJtrDl
iuuoasas zltq undrpy JUltlaI uJruJ ua-rl-urq
nt)l,r nrtg ntuolJtt qvlrunl ulsltr:q zdutl rlrpu]qJ)
rr 8uz.( 1r:iurqas Inpnp urnlf,qrstxlrqs qvlzpN
undzdz nrlr,n zprd tvrunf rrvq rpvd prlsrur lnszru
3ur-i Iiurro r8rq uey-tnlrrrrp {uu.\ ,e,lirrtolu(rur;u
'e.iuu r n q a.iu lu
lt
Intun trdrl
i r - u t l e dl r r s 1 1 u 1 n tr1. i u q s p n 5 t s L l E U n st r l l q s u u f i u l p
u z E u r c s l a qr u r s l r p u L lu r r : 1 r pr , i u u l l t n c 1 : r - i u e uD s r d
r q r N ' r { u u n st r l r l q ( r p r r . \ u u n l e q J s n u l u l t s u J l r \
l
t tt toadc
(/out/Jlplpt:.lsulVltVt)p/a u t,fu7opu;r1
pdtua u,furlopusas
'lttuul
1o1u1sup4LiilptDluo ry iluotoasr1o1t,toltqo(y,,
i.' of
,-.,-J ,e--."t q4
;
./.
t
-1*r rr.n
Utsman. Bahs'a di entara tujuen bcliau
m c m er i n t a hk a n a d z a n p c r t a m a a d a l a h u n t u k
t ertama itu
m e m b c r r k a nk e s e m p a t a na n t a r a a d z a t . p
d e n g a n a d z a n k c d u a d a l a m m c l a k u k a ns h a l a t s u n a h
q a b l i y a h !P e n c l a p a dt c m t k r a n ,s e l a i n t i d a k m e m r l i k i
dalil samasekali, juga hant'a mcrupakan pcrsangkaan
scmata.Scmentarapersangkaanitu tidaklah memilikr
h a k a t a s k c b e n a r a n s e d i k i t p u n .S e l a i n t i d a k a d a
riu''a1,a1
1'2r'r*drnukil, hadits Saib tcrdahulu semakin
m e m p e r j a u h k c m u n g k l n a n a d a n , v as u n a h t c r s c b u t .
D a l a n . rh a d i t s i t u d i s c b u t k a nb a i r w a a d z a n P e r t a m a
dilakukandi pasar.Semcntarasunah qablivahtidaklah
d i l a k u k a nd i p a s a r ,m e l a i n k a nb i a s a d i l a k u k a nd i
masjid- C)rangvang bcrada di masjid tidak akan
m c n d e n g a r n y a ,s c h i n g g a b i s a l a n g s u n u m e l a k u k a n
s h a l a t . K c m u d i a n l u g a t i d a k a d a r i u . ' a v a tb a h u ' a
k e t i k a a d z a n p c r t a m a t ' a n g s e v o g i a n v ad i Z a u r a i t u
d i p i n d a h k e p i n t u m a s j i d , s e m e n t a r aa d z a n n a b a s ' i
y a n g s c y o g i a n y a - dpi r n t u m a s j r di t u d i p i n d a h k a nk e
hadapanmimbat dr dalam masjid, bahrva Hisvam
tidak meriwayatkan bahu'a kaum musllmin biasa
mclakukan shalat antara tlua aclzantersebut.Padahal
k a l a u p u n m c r c k a m e l a k u k a n n l ' a ,l t u p u n t r d a k
m e n g a n d u n gh u j a h , k a r e n a i t u t e r j a d r s e t e l a hh a b i s
m a s a S r h a b : i t .\ ' a n g p r d a h a r i i r u t i d a k m c r u p a k a n
I t N.tt,d
| \,r i n 2 Pttali) tltrt .\ tl t t.t, .\ li I t I I r,/r I
LL
t|1l ttr\ /ttt'l\
r'r/!t;1!.f'lt(1
, r ' I l 1 i \: r ' r ' r \ r l : u i u r ' r l r u " s
r : , - : t ! r ' p L u t r r ;ri u r . r q , : 1 n 1:ri L t r t o 1 r , t I p t , , 1 r l u u , l s r ( l r l t \ u : L t l q t l ) r ' 1 ] l
Lrrrilii I uriurp'1npnp tltr:r;iuir\;urIo uuri\rlI\t!iLrr
. - L i u , ,r : . N L l r q
, r 1 . r . r u , , L r t u tr p ' r L r r i i u r : l : 1 r s r : s r L ur p n l r r r , 1 n 1 r 1r : 1 r : ; l u ; i u r : i r r L h
r n r i - r j . ) 1p , t ) ) q r ) ( 1. 1 : u u l r L r r : p ; i u r : 1 : u u l f n r ) r \ u s
qriprq nrtr'ururl-trd
L l t u n sr r i l r t l s n r l ' i . \
{l
u r z P f , t l s l r l r s l U I f , L l sr l ? , f I q
rlxur)d lxPIl r.]ltlrur un!uuN lxt!nI
<lulrqs
lrLUqsurruus)ulrd nrlU.\\ €i-8ulq lnlnP nlul
'lECluJIul
i-uu-i rpr urul uur;sqJS LUrltP.lJtund llJlaul
s"t" rp Il1PnP qtPns tllulul ullqEd\' rvql'Urlu sulu f,l
uElnlrlJru
snrtl uxP'PIISELU
Irsu luUuJI [33u]q lull]tls u"Inlllaru
u
J
"
l
u
r
IP utl{lEqls:nqnl
lns?ul E:iIlJ) lriuqs xrlelarx
']+.
rnp uPu Jtslrq unt\
-lrl?s rulxln tled unusPlq3l
IJrq IPtd
ur8uap ux8urluJtlaq nlI ?uJl"l'lr!unf
tlur,trf,d uxzpx qulrrrs]El[qs ?dn]rq qr,Prq uElEnqrf,d
uz-lnl?lJur
Illlun
3u€JUIIP uIuJIISnul Urnu\{,l
:/oqvPpII
-lV uJvIxPulrlrlu-(ullu lzg 1nuql'nll quqJs qrlo
'*.x
l l L r l \ , 1t x Y t x l t l J l t )u P I Y r u \ u r P
Suu-i rururrrBrcleq r-iup.\rl Is?]ourn- llxq u")IPEluf,ur
'lreq IPUluJru lrdrp z.iurq
Llulrt n-ur-i urrfiurP
rur tlrurn ulr;uultlJCl rs"rJuf,B utsnJil rLt]Ei-r lP?luf,tu
Esrq rirpD urldrul IlEq EPrd u)luuI'Ntuti-l uulul?
l a i n n v a .( J r a n q l a n g m c h k u k a n s h r l a t s u n a h r a d r j u g e
tidak mcnccla orant leng hanla cluduk saja (sctclah
shalat tahiletii masjid), dcmrkran juga orang irng
cluduk tidak mcncela tcmenn\':i yang sh:rlrt. 1tu
bcrbctJadenqan apa \'ang dilakukan kauni muslrmrn
scklranq ini. Nlcrckr hrnva rlrrduk saja, dan kctikr
clikumandangkan rclzan l)crtrma, t)ilru rncrckr
shalatlr)Kallu acla lang mcrnbant:rh, mercka akan
'Brrkankah
bcrkata:
ini s'aktu lang chbolchkanshelat?'
Al lltrkhari tclah mcriu alrtkan dari ,\bdullah bin
i\[ughafal "l9-,:
Rasululhh g; bersabda:
rLi
'Di
urr/aru .rtlittp rlua udiat ttlt tltdldt.' l)tttlkjat
bc/iutr subd&ln tigt kali. l|tla koli 1,tnj ke/ip, bLlirur
furnltdtr:' Baji' :i,tpaI t 4q ttu4r,bttt
dak.i.'
J a u ' a b a n n v ap, a r a u i a m a S a l a f l c b i h m c n g c r t i
p e n g a m a l e nd a n l e b i h m c m r h r m i s a b c l at c r s c i r u t .
S e h i n g g ak i t a t i c l a kp u n r a p i l h a n s e l n j n m c n s r k i L r i
m c r c k a d a l a ma p a l a n g m c r e k r p c r l > u a t . "
78
lrxdri"
lit rtn.r hrt,n\t\a,.\tt'tt,
\ttlitt IrrLtl
q u l l x p u u l t l u ' u r r l l t u e p t l l g J U U f , q; t - u t . (t z d u p u c d
n t f s u p x v , \ u e t 1' t l u r t a L , tq ? l t p u n l r E n p r r i u E Z p E
u l p l ) n 5 \ r u r' 1 1y r 1 , i u ri u n d l u u l l : u u l l n l r ' \ r ' S
ltl"qs
"
n])11r,\Eiulnsrtu urunrunSuad qrppr riult.ru urpu:s
uEZpEv.rtluJrutrq lrl?qs nt)8,\\ v,iuzqrt urrunrun;t-u.rd
qulepr r,iun.rzzuar?I'u?zp? rr8zqrs rnq:rsrpull;-unru
q r ' r u u l ' rq z r l ' 1 u P C l r r r L l u l lu l u t s Pu r J n , l " \ u t . l . r u
B u , z . ,\ ' u a 1 a 1o1u q 1 , : u t c J v t nt t r a d e s ' z t t ; 1 n 1 n d r r r r
uv8uap uprqrrq lalqo rnp uutncla.iuad:insrturrr r'rlI
v,nqrq uzlsvlrluJur strplq qtrt,is uequtld err.1,,
:ur1dr13unfiu:ur
r.iupnslr:ru
qrrutbr uup urzpt
q z ! , + ? HI V
' , , u o 2 p o p p D . t p . / u L , /:,n r r l J q r p c l " s n r ? E U J , r u > I
'urr)rruJp ur:nra8uad utllnlunurur
lrrprt Il?les
r r . u u \ l n q J s r J r' l r P u L lE . i u q n S J u n \ J :su l . l p J U )P i I q
'ur{stslrlrp
s r ' r ] ? ql n q J S I J ]I L q ' n r l q r q } i q l l ( ) u l r i l l t l r r P L l u F l u P I
.]
I e r l r P f , d r - \ \ t q " N U U Z P EU l l P U E t U S I u l r z P Ur . r r l u f
r l v 8 u a s u e 8 u r p t r : 1 r q sz i u u u l t r r r r : .sit p u r 1 1 n { u n u a r u
t r . r q J s r r ts l I p E q E - \ q x q q t . r s v d d r : 1 r su u l u t s r i u a r u
u r r \ l u - tr l ) u r q r . n r , { p t r) r r ) u r ' l rv s J l r\ u ) l u ) p p l l
urP dnln: qzptprt ulzs n1l uege:ns[:ut)l1:tl1v-itg
t c p a t a f a l a n t l 1 l e n j x ( lpj c n d 2 f a t n t c r c k l t e r s c l ) L r t .
K c m L r d i a nk l l a u p u n k i t a n i s r l k l n b a h , ,a, , h a c i i t s
i t u d j t e t i i t k a n s e b r s a i n r r n az l i a h l r n y a ,s c s u n { s u h n l a
i t u m c l i b a t k a na c i z a nL l t s m a n ,p l c l a h a l a d z : r ni r L r
belum pernah ada di janranNabr, sebagainana
m c n i r d i k e s c p e k a t a nb e r s a m a .D e n g a n c l e m i k i a n ,
h a c l i t si t r . rh a n v a m c n u n j r , r k k adni s u n a h k a n n t ' e
shalat
m u t l a k t a n p a k e t e n t L r a jnu m l a h r a k a a t .P e m b a h a s l n
krta bukanlah dalam hal itu. Permbahrsannr.aadalah
t e n t r n g k e b e r a d a a ns h r l e t i t u s e b a s a is h a l a tr a s ' a t i l r
1 ' a n gb e r h u k u m s u n a h n t u a k a dc l l n b c r j u m l a hc m p a t
r a k a a t .S u n a hr - a n gd e m i k i a nt i i l a k m c m r l i k i s a n d a r a n
h a d i t s s h a h i h , I . r a d i t st c r s c b u t d i a t : i s a t a u h a d i t s
l a i n n v as c b a g a i m a n a
t c l e h d i j c l a s k a ns c b c l u m n r . a
SCCAI1
11NC1.
P e n j e h s a np c n u l i s i t u l c b i h d i k u a t k a n l a g i o l c h
satu kcjaclianbahu'asalahseorangulama mcrcka tidak
b e r h u j a hd e n g a nh a d i t sr c r s e b u tu n t u k c l i s u n a h k a n n l a
shalat tcrtcntu dengan jumlah rakaat teftcntu antara
c l u a a c l z a n ,k h u s u s n l a a c l z a n m a g h r i b c l c n g a n
t q a m a h na
l , p a l i n s b a n t c r m e r e k am c n g a t u k a nb a h r v a
h a c l i t si t L r h l n i a n c n u n j u k k a n a d u n l a s u n a h s h a l a t
sajr, bahkan shxlat mutlak vang tidak tcrbatxs
J,t"nh, P.ttin? 1)ctrr)rrt).\+tt,i
\latt/ I!,.1
turrti
\ | I tt i \ | Ntt|,ltii
,tt t(l
l?ltqs Iulr.i 'luqvqr:5^r:rd r1r1ouElnlrlrp lszrq Hur.i
qrlzpv r.ruqrrins llrjnqrrt Fut.i r.{uqnSSunsag
: n i n q E P J aut us z q r q r u r d
rrup ursf,li-rrrJurlzdn.raru irrz,i rtrl qrlrdas
u€I?tt-\utrr! v,iuuq rruzq tnqf,srJl urr.iurtred rualrrl
tlvl]rplt 'qEUnsqeppv ntr url"Lri? r.\\qEqduiifuy.3-u:rtu
)xpD;uu.i nu?)1ra-rqundvpy urlqrunsrp nlr urJlnrz
r.nqrq ludcpuad-rac1
;:-uu,iullraur LlrlzpErur uzr,iunliad
c1r;-nrluaurqrlr.n liuu-( z-iurruaqlq :c1r,trl rrur:..,y
,,.,uuzpznii;-unuaruvdurt'nlll.r Insv ru ritlrtls
q r u n s r ; l u r l sr p u L 1 u 1 r d 1 r , , : r L u8uusr - i u r r , t u l t r l d u r o d
uulrp r:.(ururclurt.iurrrrd rrndlpl qr:1uet1rru:r11
t u d r t 3 u t . ( t z d r : p u r dq v l n t 1
'tut rtlsrqrqturd
1 r . l r r p r c l l . i u r u n l : r c 1 : rLsr u l s r : l r l r p
r 1 l 1 ; r ltu r r u r u i r c l : r sr l u r n f u u z p r r n p E r u t u t ) N l l . r L U
, n..1), rlr'll.
. , 1 1. 1 . , . i 1 r 6 , . 1 r u l l r . \ s l l i u l . l ) n t u n t . ) u l
q r l l r p u n l s l r p r r rll. \ r l u q ' ; r u e c 1i u r - i l d u t r l u r 1 1 . '
'-1r1.r
lq o drlrsrrcl .,qur-iudrrs
l ; - r r qs r l , r l r r 1 I u F l u u l l l c l J s r r u r l . i u r - ( u l t r p u r a - u r d
rulLul.,!l.r\
rl,r'l, irrurlrrLIrrlr'l'lil
l\'r'\L1tl
l, t
s e b e l u ma d z a n d a n s c b c l u m m a s u k \ \ ' a k t u s h a l a t
s c c a r r m u t l x k t a n p a b a t a s a nr a k a a t m a u p u n u ' a k t u
B a r e n e s t a p al e n g m x u m e n c o n t o h , h e n d l k n v a
m c n c o n t o h p e r b u a t ; r nm e r c k a t e r s e b u t . K x r c n i l
, . e b a i kb a i k p e t u n i u k a d a l a hp i : t u n j u k \ a b i g ; , c i r n
s e b u r r . r kb u r u k a m a l a n a c l a l a ha m a i l n v a n g d i b u a t
t c l a l a hb i c l ' a h ,d a n
b u a t . S c t i a pv r n g c l i b u a t - b u aa
, i e l i r l i l ) l ( l ' . r h. r d . r l . r lkl . ' . ' . r r ' r f l . \ ( n l c n t n r . l\ c r i . r l
k e s c s a t a na d a l a hd i n c r x k a t e m p a t n y a
Kesimpulan Pembahasan
K c s i n . r p u l a n n v ab,a h r v a l a n g t e t b u k t i s u n a h n v a
dan biasa dilakukan olch para ulama Salai'adalah
m e n c u k u p k a nc l c n g a ns a t u a c l z a ns a i a ,k e t i k a l m a m
naik ke atas mimbar. Hcntlaknva itu dilakukan di luar
masjid, cli tempat Yang trngur'
, aka tcmpat
A p a b i i a a d z a nU t s m a n c l i b u t u h k a nm
p c l a k s a n a a n n l ay L r g ad i l u a r m a s i i d , d i t e m p a t v a n q
s c s u a id c n g a n k e m a s i a h a t a nd, a n d c n g a n i t u s u e r a
lcbih dapat diperclengarkan.
Aclzarrdi dalam nrasjicl,bagaimanaprinrvujudnva
aclalahbicl'ah.
t...,
..
.t.
I
1L..IIt
\.t\...,
tl.
It.-.,r
t8
k/1l.1tl?\'lltl\rlttrltPlal(l
ruEqMV upnrrqssN pErlltlleqnl^tr
yupl-r/o\u.\'rL/ u?,b/r.I
w/1/t:lt)tlPq
v rq 1..'.uff
..1,14
a//s$t(f
I{ 196l
runftz
t;'ilUPr\ :nXr'\ :\nI\xLuP(l
H u I I UPTIPPLUTX
ryarlr1 llqqru{lo//!1tPll/DrHLr:qTl9?t tLUsIuunPrtuf,d u?P
rrrl)V (8uEi?,iuadtqrl\ n-uUi ///qoY tv uEp (lnrg Eqrl{
iur,l LtnSlly-.rlupp" q?JIVe.iurlniit-unsag rurqr:fr:1vD\r
ruas 'rpuqvuq|urlruJy qrurJrulnlun
NSlrsUpptvuJviJ.iuacl
qr:qrsrpzlururutp'vrintu 8ur.( u-(5 qrfuin lrqqaru lrdrp
lnrun sulrfll 8uN,iurpruz n,3rqasriuurl4x{uru rzSr qep1.
rpcclal drruqlJulu srlnuJd.nlnrltprrt we,iur.urd-urz.iuund
uzp uvqr,rrtl rtliuqasullrlts nunl rudrp 8rrt,irflfi" q"Ttr]I
'LUI]LUI
zrrd undncut tlqcqt;q rrld qrlo utyrftryr qrrr:rd tinl ypn
'qruns ur.rrlt ru?pp E,iupsrupr
lxpq qxppu rrunl'qe-iqqrb
tzlzqs rz8yqrstnq:srp 8ur.i ru1r.i qt,prq uuzpu urnur[)
urllttrrisrp Huu.i uuzJrvu?lux tuJrrlsu.iuxst.1rLIUg
'q3q)irPurqrlrs
terlu.r qylrlnl uv8uap lrpnru qruns ]l[r]Llsuxlnlrlaru
'utzpr r,unlaqas
prlsvrulnsrur 8uu-iiirrur1;
tudrp er
'ulqur:ur Suopuor qepn:^Js
urp
r ! l ) q J : ' u u v L r v \ :rlJPrl r r l r " rrr' n l )n l q l u r . ) rtuv r u | l lr ' l I L ] s
98
/1)x/,1tu"r,1 k,71!H
rluritl rP uilr.\\ -n: nrjrlig
q r l t \ 1 r r l r J r l : lI b x . l \ r r ; r q i s r ; i u u r ) r p r L u r | U l ] r r l . ! l r u r s t _
't\' 'lr npqv u:(t rlY rt:trr\q!u\rg 'r,urt-t .ntnJ\ ;-uf.\ urr.iJrqrur!
rJriL'.p rull]lst lv rlfrlr.t\ lv qrto rur rurrt lllnl)q
lxr)rrf Lrft).I_ (l
8ue.(ursuququrd qr lr pr uulu.iurqc;
,,.r_iu1r1r:p
qtquqs Srre-iuvp r:ns fiue.i q?uns ut)rusupr)q nlnqrcl
iiur,i uuleosr:d 1o1od 1o1o4,, :u€)idu1n-un
nrrlrq iiur.i
.(cg
z u v u r n i f u t l r sr l r f , r { l r f , q n x r l r q n t r
lrsud urr1t11
.3rretu11rrrurrJrquJrd,,lt-urlturl
1 1rq) ,,trunf
I J t p u r s r J t l r s r drulvqq
n t r s t n q . r s r r t n l n q 1 1 1 u l xtpr q r ] r l u
z i x s u E r l i b r p r q s q r , i z q l n c l y b r b v q n l Xq e u r q y
uusIIrll (r./rr1rr.!s t 11
n,l.\' t.1 1/q/ t:l/ t:lv t,\ o1///q I t?u t1!!
H
o1,tt,Jy nlnq u?ltrdcpulru r_ius Eqn_f;qrl
1yt rloq.tt,rt
'IrrtJrIP trrXrs
lnlun ./2,///N tru1ot1r,
fi:1yz sv1{u1
u z s r l n l u e l q n 8 n . i u o r us r l n u a dq r l J t J s . u u r p n u r r \
letunf um>Inq-wruInH
telalr bclrau kupas clalam brrku bclirtr'r ' 1t llatdl-',tltn
XadilaL. Bahkln kadeng katiang bclteu lan[sung
m e n u k i l c l r r t b u k u b c l l r u t c r s c l ) L r tc l a l t t . ns e b l q t a n
persoalen secatl h artillh.
penirlis ntcrnrnc]anq perltr tncringkes
bcbcrlpa pcrsoalln terscbut,tian nlcllmpirkannl-a
pxdx tulisan ini. klircne lluku ltu nicngltn,lung
\[rka
p e n c l i t r r n c l l n k c c c r m r t t a t . tl r n g
penu)isve r;.
dikomcnteri,
mcnirtli clrj khes
Namun scltlgitrn cli lntlranllt
kctika
ir
pcrlrt
nrembutuhliltn a(l1n\"e
pcnelitien iimiah dan nxsihet. Seiragirn cll antaranr':r
tidak sat'a cantut.nkan, katcna ntcntang tidak
m c n d e s a k k e b u t u h l n n i a l t e u k x r e n a b c l u m e c i ac l e l i l
i l m i a h v a n g m c n g a b s a hk a n n r r t
Kcpada Alleh slt'rt t.ttctnolton egar mcnlberl
pahala kcpada penulis buku ini sertr kcpacla oranu
vang membial ai clan mcnprakarsai pcncctakannl'a,
dengan sebaik'baik pehala; lalu mcmbcrikan
manfaatnla kcpacla para pcmbacl. Scsungluhnl'a
Allah adalah scbajk-bark veng dimohon.
86
ldnnbd
Pe ti4q Pena"),aan .\ e?t/at .\ hd/dt I nnt
L8
tr/t/,1 /rilti\
t LtlttI
r.\rn'r:lrrtxt)rL'
rrr.)surlirtru srtxtlll.q Lt:to(l:1rpDUrf ,rrr)uxqr.drp
. l\', .,.u't.,\,,fr
.t,\r,..tj \,t .t/t.u
.,,,i
rnrnur rfn)i "'rrr;irr.hl,urrl rtrlnrt ln,, r,12:r,/rrurunlnq ru.1,:l1
r|iriorl rilrrls rirllri.'irrrurru
iiur;.ii-uuo 1:Iun n1rrul]trrjru)s
u'(u|rurl
r:nl urlrnqrsrpLUqsnl\urp urLIt:rg1\'qrqr:q5rur:1rC
:ury:rr;:1
r:ir:q
'| \rarn(llurLU
rir;ui)sn-uv_i
qrp irs urlurrl:rLu
'riurtsrs,tnu.durpLrrlcr:1nq
riLuulu;rqlnpnIll\)nl r.!nLuqr ru,tr\pnI
t:
if sJ rw
r9l
:rurlsnrurprqt:d
dvnrs rtndillu ;t-uz.(ur,.rn| 1r1vp
rprdr.rrp srlal uup
' u 8 . r rq r q . r i1u v i q r ' l n q r : u l u l , v
l E p rL ( zu . i u u r . I l p J
,3uru:ru Iul.i
iiur.ro .l-ur:o qrlutnr rx-l?clurf,ur
' r,iuurlpSSuluIu
uuut8ut:1r"t"ras
lnlun q1rllnlnsrU
,:-uu-i a-ul.ro r8rq surrl urruvruz r.iuupr
uN8uf,l)uul) Jplulntu dzn:s uuqrlv.nelqrppr tzrunI
r , ! \ q r q s t n - : r it u u . ( 1 1 1 uIpr l r p u r l r v s x p l J q q n - r { u q
lrbr: qrpns it-ur:-irurlsnu drrras rivq qrir-t Jvlelnru
u t t l . r t t t.rl t r r : ' r i r , l L 1 r \. r r ' i r r u n l r r r tl r r L r n lt r l r . l S I
(rlelunf teleqs wn>InH
di:trrr ttttltk
aratrg-onrtt,q1'tn.qlttrinan; apdbila
rttttka h r:qtrd/tt/L
//tttt//1/ttikLttl sLalttl l''tdd ltari .ltnn/'
"Hdl
trtryylkdnlaL ltal
kattrr ktl,trltr nt(tt.litt.lltt "1llult d'ttt
lil2." (ll',1umu'ah [6Jl :9)
(lcngin
'Iclah
clikeluarkan olch t\bu L)twu(l
'fharicl
bin Slihab' belrrv"r Nrbt
sanatln\'trclari l.rtiltts
::5 t ang be rslt[lcla:
-t
,'
:: L:"G gf y
,
"i
--1 "
,.
'{ '' '"^e |
:a-".^2
.,',i
. t
ir
=*'r
,e
J
t't/-
rl
.
''o\s\
;
',,:,
'\ t! 9'J
'"
+
:(
-' :44)'
tttts/ittt 'stcdr't
"J'bttlrtt -lttna/ i/rt n'tqib ba3i :ttitp
ht/ittt'
1) k.ttrrtt/i kgi t
4'1t ard 'q: Rtdak
br,.'lounnlt
" Ilrn\.ak Inar.tr
,u)t,ito, nnuk ktcil rl'trt r'rdt4q sak'il
terscbut'
tang nrcnshahil.rkanhaclits
1t
88
kit'rb 'll-'\l'rri'ir-lai'
nr hil:rnq '1:1rir:al surnbcrnl:r' r':rknr
-"
Dm\r"r
1t'L'l 1
:-'r'r \l-l)'
"..f-f.'.r',.tr
\
l L
'
'
l
'
r
'
l
'
r
n
r
l lll
/
rr' l'l*
-.
-r p,n'rJ
\-.'
m
c
n
g
c
t
x
h
ul
;
r
k
;
r
n
p
e
r
r
b
:
r
c
'
r
\arri
Oa.'"a A.ne^n t"Il't'rhrn ini
(
l
x
l
i
m
f€rmisihh:rn
pcnunqnlr tembihen ini
'lambrhtn
l+tattaan
ldttutan lretttry
'ifttt1]. '\'tl"t
lt'tat
..: .:,v tt4rl
iPt rrlrltsLUrtrPuttnr(lisrPltni ;ur,i rtrrurlxrt.ivrd
i;:iunuador):JururPrrdrp nlnqrlt::ruvsq;luid urC:ur1rur1 t:nr5 i1
(t lul UlS:)EIXJS
urlEosJld uJUIEPupx]€f,lqurrd SueluzdradruJul :i"-iul
5* qrllnlnsrx IrrP qlqEqs
"88urqrs
'
J
r
r
l
x
q
rruuln ucrS€qJs IJtP qIqEqs
tEjE,\u r3?l?dv
lltlas f,turs u"nurllrl res€P
tr,ir-,rru
ltplr utlqug
"p?
rlrlLurru ]€Plr n1I utrlErrisrrd v.\qtq'sEI3{ Surl
:lxpr] rl?:l)s uruts
'Itl?q
undEiursurnlesuol
uIEru'.ItruJq lEPn ?.(uqtqJ.iuJd
u"lsEr3nt nulleq:u?,i ulrrl 8ut]o n?lrl ur?lrlJ
r r : i u q J \ n ? r l J L lu P i u . ) l u I I r u P \ l v 1 r p v . i u I q n u t 1 . r , 1
'lellqs qnJnlJs
?svru ?p?d trlEqs dEnes ruJJE\
L u r l r p i u l P . i sl P r t u J L Un l l L u P . 1 , / ,t\u t u l P . i u r 1 1nr 'l u ) l
zuJr?)
'tngJsrrr lulPLl5
l u s l P l )u l u L l z , vL u P L utI. i u u t l l Y l r . \ i l l )
q?qJs rPn{u.lru nlr 1?runI lultLIs u"]IrIPuatU
n?rlrq u?lnu[3n-ulu
urt?nqrJd
lntun
rxPJ{:s
8uf,,i tlt]llEq)
nEIU)
vr?d u"P IqEN
Lurqz,\,r ruu tul tllltcllP
t"uln [ ]tlEqs tutlxP utsluru.is.rJd
)uPl,L
"Px
Z
Bilangan Rakaat Shalat lumat
S h a l a tJ u m a r s a h b i l a d r l a k u k a no l c h s c o r a n s
I m a m d c n g a ns e o r a n gn - r a k n u m .S h a l a tJ u m a t a d a l a h
s a m a d c n g a n s h a l a t - s h a l : lrat i n n v a .[ ] r r : r n q s i : r pvaa n g
m c n c t a p k a np c r s v a r a t a nn i c l c b i h i p c r s Y a r a t a nu n t u k
s h a i a t j a n . r a ' a lha t n n l t , h c n c l a k n r ai a n . i c n g h : r c l i r k a n
dalilnva.Dan kcnllteannla tidrk adr clelrlnla.
I r l e r a n n v ab, a n i ' a ks c k e l ip c n c l r p r t t e n t a n s p c r k i r a a n
j u m l a h j a m a a hh r n g g ar . n c n c a p ai iim a b c L a sp c n d a p e t .
'l
. L k: a t , - r p u ,rltt , t n t . r r .pr , r , l . , p . , r - pn,\ l r l . r t l I u \ . u r u
b c r s a nd a r p a d a d a l i l . K e c u a l i p e n c l a p a tm e r ek a :
B a h x ' a j a m a ' l h , f u m l t s a h c l i l a k u k a nc l c n g r n j u m h l . r
lrangsah clilakukanpaclasl.ralatjama'al.rsl-ralatjama'ah
L r r n n r ; . B e g . r i n r . r nr ,i iJ . l k : K , r r c n r p c r . r r r . l l . l nr r u
hanva bisa ditctapkandengen dalil khusus.llila
p c 1 5 \ . L r J l rt nr u t t d . r k. r , l . i n. r . r k .rrL , r d . r rht u p u r rr i d . L k
a d a . P c n e t a p a np c r s l l r a t a n s e m a c a mi t u d c n u a n
s e s u a t Lvra n g t i d a \ l a v e k m c n j a d i d a I l , a p a l a g ju n t u k
m e n j a d i d a l i l p c r s v a r a t a na! r l a l a hm c r u p a k a no n o n g
k o s o n g b c s a r b e l a k ad a n s i k a p n c k a t b c r d u s t aa t a s
nan.raAllah dan Rasul Nla juga tcrhadap st'ariat-NvaS a v am a s t h a m a t h c r a n k e n a p ah a l s c n a c a n i n i
m a s i h b a n v a k t e r j a d i p a d a b a n v a k p e n u l i s .B a h k a n
e t.
JLuat at I\ "rt"t I'
, t'
\.f-ta'
\td/at J,t
lt
t|ut1
itlt.l/\
itrl,u
!!Ll41t1
i i u r . i ' l - u r : r ou n p l r p u l . i u r t l 1 r : c i i , u ;nrttu s r p u l r g
' p 1 r p u v i u e p r r r . n s! [ )
]1rprl
r;1rqnu v.iuurrlrlrrcl ;riurptp qrluufirrrl 'r-(rrtr1tr:1rr1s
r-iurplduvp uuriucl t1.lr r:.tr1vc1
lprd lpr lupn ,:r-uu,i
iiur.i ldr:rsluurtll lrlrqs srurl ntEsrlul?s
r-rcur1r.ir1rac1
urp ur?lsI .tBt.isnrrs qr:1us',-:-1tluJJv LrxP uucltlv.lr:y
n t r s L i u l f ; tsp p p u l r u r n f r u l r L l sx . \ \ L l u '(rl t u e c l8 u r 1
; 1 t r : : u , (rsr l - r q r s v - i u u r l r p rl u r u r r , 3 t 1dtl ' u r c lr l u , l a l
ruilqrs u-(uutlipllulru lrtun lii-vludt'ux;nlur urP
u \urruluu rp rusJ(luLrrlr]q:lsurlrPrluJru
qruns lr:il-uqrs
t r c l l p ; u ; t - r I I I u p I l t t r u . ) t ul n l u n b r b q u . LI l r l V r r u x l n
()r s u u) u I I ;l-u n Lu.lLu ) r p I I n-u r,i l.r r : t uil-r c1rl q
i- u 1r.r
u u ; u ) p u n l n l u n ) i n r u r l ) u u ( l r [ ! , \ J ] ' t r J e . \ sJ U J U . \
u l l d r t r t r p u s r c lr H . 3 u r t 1 : r s' r - i u q n ; n 1 r s u r u l q r p x q l
- L [ l ] p r ( lu
r u i l - u r Pr u r L l u P x q r . i u r : p . r cul d y l r o q r u y
; , 1 n . i u 1 1 1suu p u q q u l r . i u N qn l l l N L l t p u d
' q l r l l n q u l r \ r r r p r i . i u r r r l r l . r d r u : r u rl r . r l L l r r l r l o - r l L l o r s
' i l r - l r n u r J lu n J n l r r u - ) J St p r : l , r r l t c l r l l , J , v l r s u r r u r L
n l x s n l r t N' u h s q r r l r p n t r s ' r i e s q x r i z p u u ln t u s v p r d
rpll-r;u urunr lupn ntl ul.nrluuqJl ;-uurn{ rri-i-urd rp
' l ' r ' r ) r l. l l | J p l ' r r r ( Il r ' r lIrr | J u L l l v l u lr l , u r : l r u | l i v . i l p
lntun r()PJl)t i-ur.i rur.\z a-ul]lorPrdrl uulrleturraclr;r
n { r l ' } N l x r l su r i u r q L U r qn ) n q - n l n q u j r l r P u u l t u n r u | t r r P
s a t u b c r d i r i d a n b e r k h u t b a h ,s c n r c n t a r av a n g l l i n
m c n d e n e a r k a n n v ak, c m L r d i a nn c r e k a b c r c l u as h a l a t
l b e r a r t m c r c k a s u c l a hm c l a k s l n a k r Ll ln) s h a l a t- J u m a t
\ \ ' a l h a s i l , b a h u ' e s em u a t c m p r t l a v a k u n t u k
m c n j r c l i l o k a s i p e l a k s , r n r a ns h a l r t - l u m r t i n i 2 ) ,b i l r
c l i t r n g . t aol il c h c l u ao r a n gr r , - r s l i ms, e b a q a i m a nhaa l n l a
s h r l a t j a m a ' a h l a i n n r - a .R i l e e d r o r r n q b c r k r t a :
" S c s u n g g r , r h n ldaa i j l - d r l i l t ' r n q m c n u n j u k k e ns l h n l e
s h a l a t s c c a r am u n t r r i i l ( s c n d i r i ) ,j u g e b c r l a k u u n t r r k
s h a l i r t ,uf m a t " , t i c l a k l a hj a u h c l a r ik c b e n e r a n r ) .
lt
f . r n r b . r i r . r nr e r h r c l a p r c k s l s h r n r s u r h h r n c n i , r d r t L L r t L r t r nk o n r c k s
:)
S r r r k e r . r k r n :D i r n t a r a r c m p e t r c r s c b u t ; r L l . r i aphc r l o t : r : r n .p c t l t s . n n ,
hrkrs bckrs kot:r. tcmp;rt lcmprI pel!s1rnn:inr plnrs, d:in tcmprt
r r m p e t r c k r e . r s i .I b n u . \ b i S l l h r h r r t r i l , r , , , r t k r n . h n . \ h L Li l u r l r L i r
; g . ,b ' . r h * r l . r u n r m L r s l i n i n p c r n , , h m c n L r l r s : L , r : L tl t p : L d r 1 n r r r
m c n r n l a k : r n b c l i e u t c n t a n u s h a l r L tJ u m : L t ? t n r r r m c n i r n r b :
"L:rkukanl:rh
s h r l , r r . l u n r : tr tl i m r n r p i t n [ e l i r n b e r r t h . " S r n r r l , r , r s h , r h i h
l ) r r i i \ h l i k c L r n v r r i t k . r ni r . r i r t , r r . rb o k , r r . r": l ' a r r S , r h r l , , r \t . r l , r d ; r h o l u
t i n g g a l r t i s c k r r , r rt c n r r : r n i n r , : r n r e r . r\ t e k . r h . h n \ l l l r r r . r | , n , c r c k , r
b i r s r n r e h k u k e n s h ; r h tJ u r n r t d i s r n i"
3)
S a r r k ' r t r k , r n : D r h m h r l r n i . a . l , Lr L n g s c c : r r rj c h s h , r m s J r c c r m r t i .
"...raarz;
:rkan nrmprk l,rgi orrng r',rngmcmrlrrmi srl>th \rbi
tujan,t'aL" \'rkni drl.tm hrclits 1-h.rrrc1bin Sr ih,rl, sel,rqxrnrini tehh
d r j e i r s k a n i l a h m p c r m a s : r i r h : L np c n r n u l ) r [ m b u k u n l r r r n g l a L n ,
.1r tuull,ah.1r \',r/rr,,/ 1/ 117pe nLr|s ncnccrm.rtr h:rl rtLrsctehh
.rtk:nt
9Z
larubar I'cnr.q Pertarlaan.\(lrtu.\lJdldt
lu,d
t6
lrrtrlrttnrt,ttnr4
rn/|1totrrn.
ut).rs r{rLrirrr
r)q lrpr} flrq !rjsluPlrn' rr,.,,,1,.'r,,. r,',,,,,rr,ril,it:.,:*l
lt, . |) fur/,iJ,/,4,\ nvrtiqn)rxt u[tNp u;nt
.'.",t.,.,''r.,u
i ir /:
,r"u rti
i'rt
II
I,r
..L.
l.Iri\l
k,1,1/ /t./"//..ll rlrr rrr! rj|r.l Inrlurr ;Ljr.\ nul:q
u u t r n u r r l n . t r p p ) u p ! u r r P, n r r P ( l u r l i r r N u r r - u ; r ur r d r p l l r r r i n t r n l n q
r r r r l )u u r j r " x U
( l p r ) x p r r r : r n . ' u r L t Jrsl ) ) u r : l r u i u r r c u u : q
1r:Prr]trrLurr;iul)s
r t . t u l , , , ' : . ,u r . ) t i ' , ) ' , , r
ir,,, t,i,l,f
\.,"i1,..,,r,.i
r r r \ r p n r r u x r p n q . \ r l u r : l i i u r i p q u u y r w q : r d r u r u 1 1 r 1 , sr r l u u r d t l r r p s
r r u r : t ; u n L L , ) y u r t n s r d r t u r ) i - u r i l : u . q r r d r t r r r d r 1 r 1 n r 1r i u r : L L r r v : 1 1
u r t r n q . s r p n " u x iu r ! l u t p b u r q . 1 s p r q u r : 1 l r : s N p r ) (\ tr f u , f u r s u r r r ) \
u ' , t n t ' - t , p r t r s ) i ' T r r r r u . l r f t ' _ r l \ r \ r P q s r : r r r ; : 1 | p u r l r r ] n r . r L L rn r 1
, r . i r r u n : 1r t l r q s r r l r : q s r u r : r u r r . ! r q : s
r L f s q r s L l r s u U I f u . s ' j r [ ] r s r . r u u x x u r : r s l r l : rD
dr u ) r . ( l r , x L L r u t l ] u
r lr j . ) s
i , ' j r t ) ( td , r p , q r s n u r p r c l r n r u r : 1 n $ P L u q r u r : , c t ] t l p | l j e , t r t l n t n s , , u
l r s r f u 6 - u : ) pu I I r ' r l [ , r r r l r r ( l u r ) ) s r u r l s n ' u( h : r r r sr . . i r : <
n r1r u I 1 1 r l u . \ . r 1
r s u f q L u ) L Uu r ' i u . l r | I r r n q , s r p ; u r i b u l q . I _s r r | r L lr u r I , : j L r l j ) n (nl r l f
\,i
f ,u u . \ L ! , j r . . 1 . 1 ' I t - t l
n ! q r l r i r S \ x r l ] r Pu 1 r ) ( l r : { n u nn r r t r q : i u . . i r u r L U r r J f q . s u x l x ] r r n . - i u u
,!ue,irdzrs8ur;rg uprqrJq rsllol rrn-rqlrq ntlr,,,r
Ip
n l r s t p B d u u ) r r r p : i u r . i u t t l q r . r u r E l t l ] l r r l sl r i l U q s
e - i u 1 u qu u u u t v 8 r q f , q l l f , r ! f , un t ? s r u l l r p , t r d L U r l
?drlrrqf,qrpucl n11u.t n]us tp uulgtprp LlJIoqt?111nl
lviurls lEllrqssrual ntrs qups qrlupE llrilrnf ]UJrq\^
8Eh-dtu t
i,
bcrkcr";Lkrnan kcbalikan
darr
itu.
bcrarti
kcllkinartni'a hlnllt bcrsandlr padl perrdapat
p r i b a d i n l r s a i r r .l t u t i d a k b i s a m c n j a c l i i r u j ' r h b a t l
s i x p e p u n .K r l a u r i u r v a t t a n g h c n c l a k d i j a c l i k e n
hujeh, tid.rk lcla satupun risalat lang nlenlatakrn
dcmtkien.
\ \ ' a l h a s i l ,b l h u a l r r a n q e r t u n t r - r km c n c l i r i k e n- l u m a t
di sltLr klmpunu,
aprbill
itu mctuprlkltl
st etat
tliciirikan -lumat, vaknt brhs e tichk bolch didirik:rrr
l c i r r h c l a ri s r r t L-Il L r l t ) t tl l l n g s l m x d i s l t u k l r r p r - r n g ' c l l r l
r n a n e a s a l p c n c l a p e ti t u l , \ p e d r l i l r ' e n g m c n u n j r t k k r n
hel itu?
Kalau alrsrnnla krrcne Rasrrlullah bel''rtrt
pcrnah mcngiiinkrtn untuk mctrtlirikan,Junrt Laln
s e l a t n J u t n a t v a n g b c l i a u l e k s r n l k e n t l i ' \ l : r c l i n e hc l a n
k o t a k ( ) t r l s c k l t a r r t tl t v r n g b c r c l e k a t a n ,n . r a k es c l l i n h a l
r n i t i d a k b i s a t i i j a c l i l i r r nc l a l i l u n t r L k m c r - r u n j u k k a n
slarat vant ntenjadik:rnlcrl)llztan ttu l.tatll, bahkan
s c k c c l a ru n t u k m c n u n j u l ' k l n b a h s r p e r i n t r h i t u u a j i l r
srja trclak, pedahal iiewajlban itu titlak srLmpai ke
r i n q k r t p c r s v a r a t a n , m a k l sc l a i n i t u h : r l i n i j u g a
mengantlung konsekucnsiblltsa Itukunl itu harus
b c r l a k u u n t u k s h r l a t s h l l a t j a m r L ' e hl l i n n l a r ' : r n g l t n t a
94
l,n dhlt l',,tin.! l'trtri)'rttt
\ t2tttt
\ /',/tr Jtttt,tt
!-6
u!t'ttt.t.l
j Ll tut+! rtlry.
iiuur)
rfruni qftrri\ ]l1q,iql n,trq! rllntnq
L r q r l r i ; u . ) L Uu r ) f u n l l l i r r ) u o l x r r f i r - L i r d | u f l i r r f \ L u l - T r fn r l i \ l l r ] l r
q , ( 1 . )rLr L u n l r l . i u r f t r r ) L , . J l ( ! t L u . , r u ; u r .i \- u u L ) ; u f ! r L , u r | U r ; r u r i i j r l : u r
lrll rlrlt rtr(|,Ni
f r r 1 1 r t , r (rlj r i - u i L u , 1 r , 1 , , i r t l l l l . t l r : l r p n
rJrr;rqis ur)nlrtrtr ri,r(l ;lufi
i r n : i ; i u r r l y ' t , , i r , r r r i \ r [ , t , t r u ' l l r U f n - u ) ( 1L r r r i i r q i ! r ; i l , p r n d r . i r r r q
n r t s r r | f r l ( t r n , l i s u r t n ( t u f f r q r u n \ u , , r 1 , . ,u r p r \ u t r s r w r I r t r . l .
, , r l r ) x L L , x r r r , lr i r ) , r l r l l J l u ; L , x i r : n 1 t ' t f \ r i u r q r r u n l , , , u ' : r j r 1 ; u n
q r t r t r r u r ; u r r r ' { i ) s u r L u r l q , r d - r : r p d o d: r - u , : u
. if J r : . i i u , t u r t , : r r ) x i , , S
ta
n [ s u r f r l L q ) l , r r ] , i r i r N r s t ' i t : Lur r) ( | t , ) q r p I r l r r
:ifroI nrrs rf
r n q r q u r l r : r l l u : L u ) f l ) r r r t ) r r u r u n r L r l , N i, , t r i l s n t { r u l r : . r ' r L : c l i u : l
n r r s r f u r r l ) s I u , r l , f t { f r ( , ) r p u r ] ] l r L t su , , : l x ) , ] P , u L I r u r r ( l r J r p r r
(ppnj fl,xr\
r i - , i tn , s t r Crlt r t l i t r s r q
= Ll. ntns,,I
n r u r ! n J r q . t u l r i q . i t I t r r : t f r r sr r r ; i r : r p r r - n Lu u r 1 r r u . r 1:1u r ] 1 1 : r 1r1. i l ' q
tl
'IUI
)tPD
lttl LuulrPur(J u.iuijuuul.Iu 3u?.( lrlrp f,pts
r l r ( l t l u n J r l ' n t 1 r . r u r p t r d L L r J ld U n t s r P u r r l i n l u l r p
r l l r s T I E I U PLUl l i P r q rt U n I n L Is r u r l u l u i l - J rs, i u l l s r r p r d
l u u J . t x \ Il r l l r L r r a - L r I l r L
illr)trdr r)uru'r.iuurqns(l?3)i
1 u r : l p r l : . u r Idl \ r ' r L . ) l r ' . 1' r r J u rI r l , l y l , r ' r . . i r r u n l ) )
(rslJlf,l)r{)
utP
u s r ( ln t r u l r q ' ( z l N t N qn l t u E l u r p r pa - u r . i
t E t r l n l u n p u u p J r r l l r r ) t ; t - u ? .ri. \ q r c 1 u u l s n t n d r p r l r g
'Irtrq n-irrludiur;-i
lr1rp Lrrlf,dnrJur srlrl nlI tnqasrf,l
t x d r u r t I f t l x , u t u u lu 1 r ) ) r ; r l r p r l n t u n * { q r 1 1 n 1 n s u 5
r { ; r i 1 )u u ) u l l l t P L l l r u . t r Lrlu n l r ( l . , " u r , (l r c l u t a l n l r s 1 p
qv,EurElluluqs uE:lrrrptpLlus 111pr]r;ilurrl)S (rntlx.\
r(lr satLrdalil punt)
S . r r . rk r r . r k . r n ,I r u b e n : r r \ h r n r c r r 1 . ,s u d . r i rt l L m : r k l u n rli, . r L t t : t \ ; L b r
n r c r n ' . i l r r k r n J , r l , r n , p r : r k t r l n r . L , r n n r . r : h . L l . i rl L r m . r r J c r r r : r n s l r r l r t
r l : r J I n r h . L L lf.cLl , c r . r p r m r s i i t l
. ) r n r . r l r t k r n h . r l r u, rJ i k < , r ' 1
L m . rs : r k t L r L
l
,
.
r
.
r
m
.
r
: L hl.) i r r L : L r .dr L L r I r r ' . r . r . l : r l . L
s
h
.
r
t
r
r
r
n
r
u
k
rrnq Jr;!n.Lkirn
I ' r h r r \ l u , r L l ub r n I r b L l . . " l , r . r . r n c l . r k L r k . r r l l r r l L t I s r r l ' . r n r l k r t r L r t
k c p r . l , r \ , r b i 1 - . , .k t n u d r r t r k c n r t r r l r k e p . r , l . rk l L r r l n r r , l . L [ r s h r l ; r t
n r c r g r n r , r m ni r c r c k r s h r h l L s \' r I l . t s l n \ . r ,L r Lnr r e n l r J rs l r . r. r r s L . r r . LJi r. ,r : r
h : L g ik . r L r n r n r i.rLL rm < r r i . n Ls h , r l , rst . r r L l ' . \ r l : f u r r J u n t . t L r. r i t ( [ n r r \ i t r 1 !
b c l u s r l , , r n \1 k . l u s t r u ( , r . L n g, , r r n g i . r n q l ) L r s rs I r 1 . t r i i l ' ( r h : r ! : i i n r t r \ i 1 t l
r t u h . r . l i r i . r s r n s c l u r u h r r r r k c n r r s l r . l \ r L h r r l , r n\ n x L . l l L r t r , . rbr c r { i 1 l . r
L c t r r u I ' c m b r l : r : r n p c t r k s r n , r : r n , h , r 1 .rr.Lr n , : , l r h k o L . r :r f c l . R r r r l L r l l . L i r
'l.nrLtflit
hxru\
i r u t c . 1 o n ! , 1l , u k r n j r h n r r i n n r : r n l r r . l . r l h r r t L f L r x n r
d r r e r n r . r t id t n g , r n p c n u h p r r h . r r r . r n l { i l r i u , k x l s u f L r r r t i ( l x k
m r n u r l L r l h n p r r s r ' , r r ' r r i nn l ! n J , r r k . t r r - l L ) ' 1 ',c1b' l r : l r r r t t n r d ( n l r r n n r . 1 1 1
m r t r . r e p c n u l i s m c n , b . r n r r h n r r ,1 , : r l r n rqi r h k n r c n u n l L : Lrlr r b r l r r r
n r c n t l i n k ; r nl u m r t d r s r r u r r n r p . L it c l , r h d r n : r t u t . r n i r . kr f h L r r u i l r ' l
r c n r e I s i l r i S L r l . L l rI .r l . ri l c n r r k r r r r , l r . L r L L ' ihr rhr u t r h . t
n r c n t l e s . r k, r d r l . r lm
r . r n r u kt c h k n , c m p c r b r n r . r h s h : r l r rl u l r r t l l , r h k r n k i r . rh r r u s h c r L r ' t . t t
u n t L r kr r c n l e t u k , r a - l L r mr t s r l , i s r m u r r r k r n J e r l r m c r s r k u t l l { r s u l u l h h
: : - i d x o p r r L - s e h r b . l ts e s u . l , r hl r t l r . r L .t ; L t r t l ) t n g . L l t r l r t t L r ' r k r n
h r k n r r h , : 1 r r i r l r s I r r i r t k , t n n r : r$ r l , L r l L r n r - L m
trrc,rlis,Lrrkrn
r. .rntrlrrtn\x
d
i
l
P
x
t
n
r
c
,
,
!
h
)
l
:
L
,
r
q
k
r
n
s
!
r
r
:
t
m
r
k
s
l
m
x
l
,
mcnt.r,li
f c r P e c r h r r n\ x r \ { r e r l x d r
L l c r r g r nr | , l i n k : r n n u L i u n , r r J r s c t r . r p n r . L ' 1 r J b, r : : r r n r r L r p L r nk c c r l
':rdrr rrrrl h:rmprr
I t : r h k r n s c b r q i r r r l r , r o r : r r ' rn r , r . l r . i r t ! . l i L r t
n
r
u
:
r
q
L
r
n
J
j
l
l
s
s
,
i
p b(,t(h ,)l.h (,r...ng
r
n
g
r
i
d
,
r
k
l;crdenrpcrrn Srtu hal r
r . r n g n r , r s r lt,h p r r m c n c r u n i l m r r t r k i h r , r n q h . n r r .
96
I!.rai,!,
l'.rtitl't llr/ur)atn
\.Nb
.\l', tt lt,'n
LG
l,xttltllttt\'|"|rJl4)\tubt)fm\4l
rl,|l,rf u"! rP"-dnrqLufP)l
uriiu)P rniqrrZ tLUrsriq runl,rl qrur)d x\i\' :tI:lLr'lrr ':\Ll''(l tlnj"7Cl
n q \ / u q u u r u q f r l n P q \ : r r . f q r \ r L l \ r u r \ I J ' l ' r r i \u ' : i L r ) P L l : e L ) a: l l
rrr,,l,r1
Pr n , . ! u r p l o u r l n r n l 4 ) r l n d u r : r 1 n u : 1 1i L l t r L i ; r'Jl : r l ,
/,/,/7/t\'/t
, L r L | , p L l s ! sL , r l r n q r s r f , r v 1 r : ; u r :i q r r r u r g n q 1 5 r r P t ql r r P u r r r l ] ; u ) ' l
r' It|\rl
.|r'|
l).J.tr-' t,l lt
\ l r P r q 1 r : ' 1 r p r dn r r s t t p r q
n
r
r
r
l
r
P
f
r
r
U
r
l
lnbnr.U
lriprl nrrl)(1
u r ; i L n p q r ; l n q : : q s r l n u : r du r u r l i i u n r u . r ' 1 ( i 6 1 : 1 1 1, a a r i t 1 1 7 1 'u r r l t r p
r'; l)\ .i-1
' u r s r r r H 1 \ r l ' l o u t ) u l r s r : q q ru r p q r q r q s r . i u r i t t r l r n | r l
r
n
r
r
u
'
j
t
t
t
1
tqtt
1
rt\ ilrl rI
l\'l\Ir\r'l
I
.i; :
L. I I V ' i t : 9 a t :
l
u
r
l
q
r
'
r
l
.
t
l
r
r
!
,
,
l
r
p
\
J
n
l
\
:
t
:
:
l
\
sg 11).rary11
L U r : p pq r q n , . i q K l \ n u q l ( 1 . r 1 )u ! l 1 r i t . \ \ u r P : r r r s ] r p r l l : u r r I r N ) r \ ' r \
i,,
lpdui) ttlpqt
(l
(.unlu(lz)t rTrt
upltiVp/)1L/ Pt r'(i|r)Ptatl
'(1nttr[)
yttTtt.t
nfuriunto21,,
rnll tDlpil! up.ftl.f ol)u uplDlr-a!)1 Efua'l'
;uxIlnqtrsIP
p n . s " l { n u ( 1 1s l l P r q u l n l t s c r n q n r l T l ? l t q s
L r p l i n J lq i u J r u i r r I i
l l 1 r 1 'U f B s r ' l l f t l
'r \trur')lllIlJul
trtd drpzrl;ct
lf,33uurrt xllfl x.(N-xqruuq
'E
: : r ; q v l i \ r r J t f u r q r i ? - \ \ r l t l ? l x P Nl E r u n I r t l u q s
FdV-lzIEqS
'rnr
I L r k . r b c l n u p u n s h , L l . rJr L r m , r te m p : r t t r L L r r r " \ b , l u t l h n ' t n I t
r r l , r l : , hl h n u . \ h , | l l . r h b i n l ) z u r i l r . r r o { d r s t b u t k r n " l c h I L n u I l r b r n
( l . r h m . . l r i 1 j t 4 r . /i I 1 : / : l j / 1 , l l j t r l b : r u l l r i r : r n m e n g u n r k . t p k r r r : I r
: r J ; r l . r h- r n ; r kt r l r r r r n t d r l , e s e r k a no l c h T L r h r r r h i n ' \ r r m : i ) r l , r r n h . r d r r sI b r u \ l . r f L r d r e r \ f l ) r . r tI c t u l . 1 P . i1srr . r r : t b L b l . t , z - i r t t h r r
, r l . r l : r bs r l s h r l r r r r u l i r L r h u r r r L rr ' : r j r b I r r q i \ ' . t n qr i . h k s h r l r t l r t m r t
l n r i L k u r t k : r n l l r q ro l c h l , c l , c r r p r h l l t :
f i r r a r z ar s c b e g : u m a n r . r n q J r k c 1 l i h o rJ e n g r n i l k r r r L r i r t : r R r ' u l o l h h
t - h ' . r h u r1 ' r t t hb r n J L r r lr t 1 ' t l '
i : : ( l , L nl ) . u l S r l , ' r l , r t b c l i r u b i : r s r s 1 r . r l : 7
h c l i . r u b c p c r t r ; L n .\ k r n t c r r p r m c r c k . Ln r c l . r k u k r n n r . rL l t r r r ' r nc l i s i r ' L r
K , r l , r ur s . r l s h r l r t p : L J . ri r . r nJ u m . r r l , h h h s l r r h r . J u n r , r rr' r n r r r n r c r c k r
rk.rn mclrtukrLn slrrhr lunr.u.
thtr ncntkrl t lrrlrr't Lr
f,/,r,; \bdLrllrh l)ri \lr'd1n ncrirlrrkrn
'lilL
bcrk:rtr: ,\bdulirh I'Ln \l;rs'Ltl pcrnrlr Lcrk'rrr kcpr.lL krnrr:
'
b
r
L
l
r
t
l
t
h
rlur
krlirn slrlrt lumrr lrtrsrmr lmrm p.r.h hlri lumrt.
l k e r t s c p e r t i n r r \ r m L r n b i i r k r L r n r l i r u m r t h k : r l i r n s h ' L h r l r t ht n r p r t
l ) r k c h , : r r k r n o l c h l b n u . \ b i S t , u b r h i l : l t r - : l r d c : l r ; r : r s r n : r L lr ' L r r g
s h . r h r hs r n r p , r rk c p r . i : , l r i l d : r h b r n I l . r i l l n . \ i l t p r n 1 ' r t t i t t i n r . r r t t
'l
LbL'irrlr'
t r . l a t m e n g t n ; r 1 n 1 : rl., r m p r k n l r r : r r . l , r l . r h s c o r r o g s r r r r t r
b u k , r n S i r r h . L l r r i ; r h..\ L . r n t c t . r p i r r \ \ ' x \ x t i t r ) d i k u r l L : r d o l c h r r r ' t t r r
d,rn Ilasrn, tenrin! s(ot.rnt vanilil r.rng chtrrrg ki nnritJ ptLh ir''rr
drn itlr sLrJrh ,L.rng<rp cukup [r'L;:irrr'r
Junr't d;rn slrd.rt bet';uni lmim,
t
{
'
r
s
r
n
i
t u r t i r e b u r k . r n : ' . \ d r Lb c b c n p r t t r ' n t t r t
J
:
1
r
i
r
i
l
a
r
r
r
Drlarr seru
I)rk,rt.rklnkcl"tch ncrt'k;t:
\rbi;r':
b
t
r
s
x
m
r
s
h
r
l
r
t
t
u
r
u
t
1:Lnq
Jumat
' J r n g r n l : r h k r l i . t n k e l L i . r r ,c l r l : r m k c : r , i e . r nr ' r f i l ' r h r r L r t ut r t n p : t
r n c n g q u n r k r n \ \ ' l l 1 r gri ' : , n g r r n . " ' S r n : r J n r ' .sr h r h t l t D r t l r n r r i \ \ i r \ ' r l l i : r r
t l e r i j : r l u r , \ s r ' : r t s , d . rIrhr s , r n c l i s e b u r k . r n" l: ) : r h i t l u t f i s r n r r ] \ l u l ) r i r r n
L r s u l u l l . r hn : ; , k e n n . L , L n m c r c k i t i r i x k
b i r s . r s h : r l x t- l u m r L tl , c r s , L m ,R
LLSm€hkuk?n sbllrt Zhuhur.'
nrirsrL:L:rl shllrt p:r<it
S : L r : kr a t e k e n :B r r . u r q s r . r p ri r n g b c r k c r ' : r k r n : r b
98
!.r 1-r
!.firf
I
I t
nr \" ht ' \1 .l t L,-t1l
66
-
lutlrl !,!,/uu
"na11!;\r
ur{rrn,qunq.sruxrrpsrlLrnrrrrtr,sN.(us*rrq\u),u,,;lj]'l.:1.T:
:uflrrr\urlu
n r r l ) g r - i L r r r t , pu r r r i j _r i n _ r j q r sn l l r u D j r r n r ( l L U rr n q n q Z
r r l r j q su r r ) n l t j i r u f r r i . \ r i ) r p u . r t r . i u r r L U n lr [ l r q \ l r ] H n - L r D,ru: ru] o . s : s
rl'(l 'j.r\qrq nqr.\ nrr ulr.au.ppp!U.s;iliu.\ lft :
Ir) &,f,\ rr/1,/tt\
''' .
i r\
t r r , | l \ u ) r u r u - , - t . . ' . \ , L r L r t ) r r t rrt u , \ i . . r
t.
"
'q.Lnq xdun
i n q : s n t L l s x uq s r u r l l r s r t . ( u . r u q r l : ! n u n - L r r r oo r u ) q
- ) r r r r ur . t , u r , . . u r \
,li,Inr.f ril1') rrf r,. r ,dr
lrr q ,l.rl
.r.!unI
L i f Pl l r t s n r u l u r o r ! l l l r n n l r r l r q s u r q r l r . \ i : l r i q
Ixpn tur i nur
r t i r t t s u u F r i l u D ) i i l r r r i n - u N r or n - r (ul r t ) . r x u I I r r l r : q sq r l r p r : r u L u u r q
i
'ttu uf |poryrua/r! aDVlodrpu au fu o,l' tdo rE'uut p51,,
/' l..)C c s c < * f
'
.s; rlztrung
n q \ - r r r j Pr r E s E \ , u vqrlo uPlrEnJrlrps l r P E qq r n q r s
:NIUI,\UNq
:IslIC-qyT5:L
g
F"{EiiEs
'",iulrsup ?pr
,rur urpos.rad
1tspa tlrlJs etuus
t U ? J e pt r d u p u l d u r e p r q t a d q u p r z l l i u r t u a t q r l t j
?ulEIn ul?d qalo Irlnurp liuej ru,ie,nuundvpy
'ItsEI"J
tEduJ nqnqZ t?Frls vr r,iulrpu:rq ,trurnf rulzqs
u r l z 8 F u r t a l 8 u r - i S u u r o e . n q v c ul r : l l n l u n u a u r n l J
btraii ia ttLtlt ntudtpalktrt .ltrtdl"
l l a d i t s i n r m c n ' r i l i k ic l u r b c l a s i a l u r r i u ' r v a t ' \ l l l r k i r . n m c n s h a h i h k a nt l s x d i a n t a r r n l a ' A ' l - l l e k i n
lrerkata clel:rm .1l P,ttdnrl)Itult-. "Jalur ranq tiga ini
r d n l a hj a l u r t c r b ' . t j kh a c l i t si n i , s e m c n t a r av a n gl a i n n v a
r r c l t l r hl c m a h . "
D t k c l u a r k a nj u q ao l c i r A n N e s : r ' i ,l b n u } l a i r h c l a n
L ) a r u q u t h n it l l r r h r d i t s l b n u L r r r r a r i.u g e m c m i i i k i
r a p e j e 1 u r .. \ l I I a f r z h I b n u H r t i : r r n . t c n l a t l k a n
bcL,e
c\tllm lltrlrqlnl )lar,ttt : Srnrclnva shahih Nan.run
1)
r\l)u llatlm flcbih nrcnguetkan] hedits itu scbagat
h a c l i t sm u r s r l .S e l u r u hl . r a t l i t tse r s c b u tc l a p a tc l i l e d i k a r r
hujahz)
r)
2)
A s r t n l a l m e n q i k u r l .d r n , r u r c L h h k c k e l i r u m r : n g s u t ir h | r m i p e t b l k i
<l^n B /r.qhr/,\kraD
l ) c n g e n u c r p : r n n r : ri r u p t n u t r s b c n i h k r r r ' ' n t t r e n t r hb c b e r a p r u h n t r
rin! mcn\.rrxksn bih'.t.a
-ral'ni krl:rngrLo.\l Hrdrrvrlair
mcndengrrkan mcskipun serlikitd.rri khurlxh llrlah sr;rrrt srhntr
rni mcrup:rkrn hui'rh r'rnt
JLlmrt.\xng ilntll im trchkhh srh. tl.rclrts
j
u
g
,
r
.
L
n
rr t r L r n o l c h A s h S h r n " r u
s
e
b
r
t
a
r
n
r
a
n
r
membrnteh mcrelr.
d r L,rrn.l)ara?r .!rLar. ,\clapun vang clins:rr.tkrn oleh lbnu '\biSrrib:th
( l : 1 2 6 : 1 ) t l r r i \ ; r h r r , b r n K r t s r r . d r s e b u t k e n ": ' \ k u p c r n r h d r c c n t r k r n
scbuehrr*ler drl t mrr bin ,\l Kh:rtbrh brhs t tr berkrtt:
100
la,uba
l'r"liu! t\nrti)tia"
'l.l
dr \Id/at lln al
I0t
't1 u"H ffr.t t4,,1 k/,tr4fl
l t , : l t , r r i r i , r j r \ , \q s y
(u']|ut q.)to uf)srl)LrP rlrr ur(nsnLlt)]l rtl,lLjr:ri[rro r.iL'ur)L)]lrt.rLu
i u n l ) . 1j r - u u i : ; ? q u r l f . l ' . u r r l l s q r l . r ; " u r i r t J r i u
i-rq ru)r.\ il
' r r r u . l L i r : n ! ) PI s m \
urq r.irlr.\ urNx srrndr;1 ru;rr)'Ll'LITLI\ lrpn nrr rr.irl\r)t,,7 r7l|
tr,to;ilpna
!41/) /tlr.t! ot ,tuyttDil',/!/t/rtt
tp& t o( tu!,t!>ltturu
ptun| /rr.l,J,1tI
(trqInt1,ILt/ltrtlni,!,,
rt)tx)!
"t,7tIhh)tp,/1
ulrq urc
(rurrur]:iurr]l/ qrqsrl-lnJul]in)rl:rru r{ulr}
r r i r . l f , u rn l r l a q ' r , i u u r 1 l u S S u l u n r uE n L U i sx I J r J r l r
r1r11 ;t-ur]o dr:t]irst,3tc1
ururi-uua1 qrnqls qrriueu,r
' p I t L l x r l sL l t l r l r s ' t u l u n II r J r q su . \ \ r p qu r 1 1 n l u r . r u e r u
,'. /t1lDt/t
!)/ !tplr/1t
'/o/t7t/!
t/rIu
alri'
ot/utsiiotLFSl,
.rpqorJ,lq
l r tJ:t91 f ouu [ 1ur1r :,ft1f tl Vu/ uu rrouttl tr aT ar l Ll).f 11D1//
h t p t / / i , f ' p l I l t , t ) : i . 1 t1 1 ' r J t 7 ' , 't2r1u ' : t t t t t H , ,
: q r l r l \ n u q l u u p r , u s ? N - u y' p n . \ x c r r q y
'.prrrlqv q.rlo urltr.ir.nurp n-uv.iurr:br1' u\
?tt'I.
s t r p r r l q r l o u u l l n l u n t r p f u l . i r r n l i t - r r r l r dr r r y r l l
ffi
r
',.'b.rsirn clt llnt:irrl rrcrckl hcnclak nclaksnnrkannt l
' , r : : r t r. . l r c r c k l rl r c r h a L m c ' r t d r p l t k r n p l h r L l e .\ e m r r n
i r u k : 1 nn r c r u p r k l r n k c r i r j i b l n b r s i d i r i n \ ' r , s e b r l g e i
Ili'..rnratuip un tru kln.
l l . t r l t s t c r s c l ) L r tt c l l h r l r s l r l h r h k a n o l e l r l l r n u l
\ l . r . 1 n i r l e n d i l r e s : r n k r no l e h . \ r r \ u r t e u r . l l r r u l J u u z i
l t r : r , :. 1 t . l kjltt: " l t u r r l ' r l l l r r . i l : L r . t tp r r i i n e s l r , L l r i h< . l l l l n r
p c r s , , : r 1 r r inn t . " ' l
l ) i k c l L r r L r l i r Lorl -erl r , ' \ b u I ) r L r iL r r l ,. \ n - N e s r L ' ir l r L n, \ l
l l r k r n r c l l r t \ \ r L h e b b r n I . , t s r r r rl.r b e r k l t r t :
'(.r,
.?\
At -,wi: iu, .[+.l i,t\u^e1erV
11
S r r r k , L t r k , r n l: r u b c n r r , t i i h k . t r . r u r k r n i , r g i .. \ r l , r l , c l , e n p r r i r . r r r r
p e i q L r r r , d i c f i l r l r r . , 1 1, 1 : h l d a n h ; n n r . r . l ) i : n t e r : r n r ' . rr d r h h | , r . l i t .
I h n n l u b r r r r r n q d i s c l ) L rbt c r i k L , t n , r l ) r h m h e r l r t sr t u t r r i h p r r
l r . r n r r k p i : h 1 r n n 1 r r n .\ r k r t b r h r . L r h r l r t ; t r u d i l , L h \ i t t i b h , , k u n r . r , i
\ c l ) : l L : r i n r x n\rh r l i i l u n , , t t K . l t r n n ( l , t k ,\ h i l l i J u n , : r i r r c l ; r kr [ , r n r u q r r
kc$iirl):rnnn. karcnr hcrtcmr .l.ng,rn rrrktr prhlsrn:rrn ILI I.rhrr
1 / 1 , 1 ) ii l 1 ) .
102
t0t
r l h r l l l , t ) r ( l/ 1 t u x [ a r t l t l l
r . \ \ I r r d r t r t f t u l \ L , r N i r ) d u r . l . . L , r l r r . r \u r t ) u . s r r l r r t s L , r : l r l l 1 ] \ : l f l ] r u
r L L I r )f ( u ' r s r . ) qI r ' r r : l t ' r | ' r I & l i r 7 . u ( l l r ( r I r r I r ] j , u r n l
rLUrI flrur
l l - i r q \ r ) l n u ) L Ur f f P : . i : L u ] ) L i u { , i r ' u i \ t j : r s l r t ) r r u d i u i P u r q f ( l r u u r r P l
l| 'L'l
lLt
'||.aJ\l'' ''.IU
l. l.ll .'\,1
i|\
l
r J x r . r u r ; r l 1' k, l x r t f r ( l r t \ ( F l , , u f t r ( b \ r f r l r rf . \ L u uu ) L r ( ) j . . u I | q t n , \ S
[r!is ]nrnt|rru qIltul\.. :,,utr)Ll L'r:trtI I\'!..[rr u.')d]s uf),rIrll,'u
' n r L t l n fu r t u D - L i r f u , , I t l n ] r ) ( l u i f X u r H x t n a t q r q r r ( t \ u r q r r L U , t
I
I r r t , t J L n\ x u r a d r i i r s . x , l x r i r ) c lr r , , I r ( u r r r ( t n 7 n u q t q ) t o r r i i u r t r P
n u ( , : ' r ' : r l r r c l 1 , rr l ' , 1 \ j !
"u(lnl
:r iu,sTp;: '( 967 , I ) |Uqr
l\l
u':p( rfa : I ) n,s'i\ u\i qit(, L'r)nrnrrYp urluqrlrl !:|,I]nur rr',rrs
,,- \ ',,q 1 lf\\ ,,, i ri I I ,\'(]
l\
Irl.' u').' i"\.r' t' \' I .
n i r s r p r q u L r J r f : t r u r u x L u q ) i r r u : , JL u r : 1 r pu r : P l u d l r p q r : u 1 1 r r 1 1r n : 5
,rrr IrH , q,,uns
(1
'i t/llDl.\'{rl/7 r.\urrd rrEd qrJEp" undrur strpurl
r-'r\zrrd vrEd ur:^r\ ur(1 qrq?l\ ]lr.il.\\rr uxburp du[u
'rqt\r uul 'Pn-r\uc nqV qrlo xSnl uulrtnlJlrfl
'r!:1D '
l.f (t l. t.\\vrtd
rrEd riulNl)Nlur strpxrl r.\\rjJd NJNd Lt qrut/J lntuu,)/tr
p,luupryt/Vrl)lt
lrl,fl ./tuLl//7 t/tqL :qr,uD/u)ut urll)t!
'.:a rpq/ t1l4l uybT tr|zlumry
lt lpH 7t7ual /r/pt/r
'ut
pta
n'Lt4a
uDilDut\'1p1,)x/ Trfu ;
uoq oPDd /|fD(F
tt J/// uD/f).1 ut)/px111|XD/uol ttD>it)lt
lry
lPqiut/l.t)q
ttrP Jut/lti
//J!11 //t)//)(l uD/Pu//./)\I th>itlu)la urlr/r11/
r"tt/Da)/u //r/l2q t)>lDI.\t (tot&aI
tlitol.oLlpI Ltrtl rt/p'.ut7qt/7, tlL.ll DrDu t)pr(lL
/);'i'u1r/ rrulrl
,>it)p pl
ur.,ll
Sclurulr ].ang tclah kami paparkan rni
nrenunjukkab
n a h r v as h a i a Jt u m a t s c t c l a hs l . r a l al t l i t u
. i J . r l a hk c r i n q a n a nb a u i s c t i a p n u s l i m . l b n u Z u b a i r
. r n d t r t trt c n t rrr 1 ;. iI L . tn . l r a l r r t cr ' c b u t
l r . r . l .n
{ r.r':,
k c k h a l i i a h l n n v a s e b e g a i l n r n ec l i c e r i t : r k a ns cb c lu m
nr'.r.Dan tak seorangpun cli rntara para Sahabrt lang
m en v a l a hk r r n n v a .
Hukum Mandi Jumat
8 . B e r b a g ehi a c l j t s h r h i hd e l a mS h a h i hA l I l u k h a r rd e n
N l u s l i n r s e r t a l a n g i r L i n n v am e i a l u i j a l r , r rb . r n l a k
Sahabatmcncqaskans ajibnva nrncli -lunret.-.\kan
t c t a p i ,t l i r i u a l a t k a nj u u r h x d i t s r r n q m c n u n j u k k a n
b a h u r r . n a n d if u r n t t t l d a k t ' l j i b , o l c h A s h a b u s
Sunan,t'angsalingmcngrratkansatlrri\\.:r\'rt(lcnqan
l a n g l a i n . \ I a k a h a r u s l a hr l i t a k s i l k r n b r h r v e v a n g
d i m a k s u c l k a nd c n u a n " u . a j i b " a c l a l e h u n t u k
m e n g u a t k a nd i s i a r i a t k a n n a n d i t c r s c b u t , u n t u k
y t t rt t s , . 1 : h .- \I u bi i , s c b r g . r m : r n : rl x n g d i k r r ? L a n o l e h p e n u | s . : r k a n
tctrpi tL drhm irhr rnr adr lzalrraa lpcrin l rtrn densrn menggl,nekan
let: i?, c.l.l oleb Anrsr:
104
I tur r'. lat.\.1'.'t-'^
t1, \ |,t."
\1-/tt lh ,..1
90I
ttt//rl ,t]l,r| x/)1.tJttt
;^ i T
' "_.
' . t"
l'
-ri ; f--:-.
,
J -^ t_o=l^ 1-:
.
"".
jri?1;
.
rr'(l)\]]r srfPrLl
urlrniqrirr:ru qrl)rill 4t : ) LL,z1,H
n u q t r r l q u r : 1 ; i u , : u r u : L uq , q r 1
iiur i urrsrFr|iLDcl rrr:. rruLrf rp uurlll irrlrti(lr xrPrrl,i:l.urii;unu:|rp
,..r .- r11 .r, r1 .1,
t ' , , u , 1 ' , t u ' . . 1I . 1 . \ r . ) t r
urlr-urdr1:ur urp r:.ir:su.t\rl,,ulrur:ruu:tu,rrdr:t)n-uri rururl rnii,1p! urp
rrr:cbrn nrrs rt.;iu.rpu.rru qru.l]cl lr.irs nJn(J.rlrLl urlLIlr]rUiurr|tl rrKl
L t r q r ti ; u r \ r p ! r ' ! u r l i i u n l u ) ) , r r r t . I p n t r r c l q r s r y l n r q u r l i i u r u ; u : r u
r r d r p q r l l r p r r ' , , r r s r r p r q r n l r : i r r r : 1 u r :s r l n u : i 1 ( t i t o u x r i n t r l r p
nrri.\ rufLL'|rnrq:rs
rtl(troE untl|r\
unrt nuu.\ sr'frq upp s14)rllnrr\ (uf
lt$;un:u.rlu)
qrlrr:rrrrw rprcirrrp uttrLUrlnrp qrqrl nrr srpr:r1 rttrnqrq
u r n r i j r - u , d u r ) o p r r u . L u r . \ q r : q . r : i r 1r r r ) i n ; i u r p
)Nprt. :ux)rlrl x.\ts
t:l
j5t ,3-.-;
5'- , t ' ,r-.-\i,': J
(t
aT-'q-1
:'<..'
: s I P E q E $ q ? q . r n q r t a l r Pn l j l d
'1,r{nrliiur,( uEsprqrJd
t n p n s u r n - u J pu n ' d r l s a u ' q t l . r r t u r u u p r d r r r p
uul?rurlrlrP rlr(l)J uslllt8uJd ut\npEruJuJ unr!EU
' u u r i u t r t r r crl u l u : l x J t ; J s u " I r
n - u r . (u u r L U r r S u q J s
tn(lJslJl u|nlf,8utd uup r,iuurlJrn ltxutu i;-ur,i
urEIIrTxPrPr rlrq rl?nfJ)ijf,]r-iulxsr urruJ.--uJcl
urp
u r ) F u r J l r d r)pt s p t 1n t r , , q r l e , \ , .q z E l r i u l r d t l r l l . r q. r p r
,1ur.islprq strprrl uluu rp urruf,Xurd ur)npxurrur
",.1ptrbi/tt sal,th sn ran.qdi 4ntata'// t n enqhadi i .lt tua/'
Irttdoktty,ti,t ttundi,"
n r c n u nj r r k k r n i r r h u a m e n c l iJ u m r t a c l e l e hu n t u k
s h r t l r t, J u m t t . I l e h u a o r a n q \ ' l n t m c l l l k u k l n u n t u k
tclah mcl"rkLrkrn
r L r i L r r Ina i n , t i c l . r k l l hb i s r c l i k : r t e k a n
h r l r a n q d i s l t r i a t k r n . L l e i k i l n r c l a k L r k a n n rpr l t l a
l Lt l t l t u p u n c l i e k h i r n \ r .
r u \l l h l r i , p c r t c n u r r h a n n
'''i ' ''ttiittl' '1't!i id t
"8,)Ltti!...t,t1.t,t,t:: it nt ttit't ;nat I tt' lt't
"'
'\rng rrtrrc ri'rnt\\ 't
,ti,jii.D.1t,,lir]!ii,tlai.ttqtttttttttttl,i;l'ntt:i't:1
krre kim srh.rg,l bcrrkul:
drltl
" K : r l ; L Ll r,l l h r s I ' r r r h . L h r | ,n r r k : r' I d r l r n r n r ' r r i J r k r c r k n J u n g
\
'
t
n
rrn
\
\
'
a
r
r
b
'
l
r
t
h
l
l
i
h
r
r
t
n
r
:
,
:
r
'
1
i
h
r
l
r
r
i
:
,
l
t
l
n
r
r
t
r
i:Lrq nrenu,,1LLLk.1n
rnrrlrn r'LItg
1 , : r . h t sr r L :h r n r " r n r c r L L n l L L k k .lr nr h s r r u L t h u i r L :: r r l L I i r
hll \xog rr(lxk
utx l;r. lr,rmun nrrrlLh rru lcl'rir L:rk l:Ltr lru sirru
'\''tnla'r'a
K
t
t ' t i )t t t ' t l t " r )
l
i
t
/
i
b
c
r
i
l
t
n
r
:
l
n
\
l
l
:
r
I
r l i r : r g D l i x nl r g r .
brhrr bcrtmrttr
n
r
c
n
u
l
l
u
L
k
r
n
L
i
r
r
t
u
"
r
\
p
:
r
k
t
x
,
i
l
:
a
i
)
t
,
t
t
b
,
1
!
t
h
n
t
l
)
ittnt
l)tmrllL't
.hn l,cn.rks:rrru bukrnl.rh ktsrirhrl: Sungsuh nru:trhrt
h
r
h
ir't nr'rrr'ir
r
t
r
c
'
r
n
t
u
n
r
t
u
'
e
L
L
r
r
s
.
r
r
u
h
r
L
h
r
s
p u l , r : r p . r t , r l . L , l , r l ,sr .nrih h
s
c
l
)
i
r
xl hnlrh'
d
r
l
f
u
i
r
k
:
r
n
b
r
.
r
n
d
r
k
t
c
t
e
p
i
r
r
1
r
b
,
t
i
i
l
.
r
k
l
;
L
i
r
lum.rt itL,
srbd r ltrsulullth:
K , r r t n . ri t u t r t i a kl , e r s e s r r : r r rdrrnn g a n L c ' r n p u l l r r d r n
:1 ; r'"' ": -*
htlt \'titi'
)t.t! t'ti'Itil
l r r n t : , , 1 , , t ' , t , t , r , , t , t ' , , ' , i d ) i . !l i ' / t t t t
"1tt!
n
l
erctlifkrn
1
n
i
\
i
b
i
;
:
r
t
:
r
r
i
i
i
c
r
p
e
r
r
m
L
r
s
l
i
n
r
'
/ , , , l r q r . ' . i r n ' b , r q' .' t r , r p
pltt' tenpr
c
l
c
n
r
r
r
r
h
L
r
k
u
r
l
p
c
n
r
m
:
r
n
r
e
n
t
h
r
p
u
s
d
.
r
n
t
:
r
m
b
.
L
h
.
r
n
hukLrm
l r u l i u n l\ ' : r n q
r l r r r g r k : r nh q i . T r i i r k m u n l l i r n n r c n r n s g : l l k r i i' r) c n { x n r r l ; r n
s
u
'
h
h
r
c
thlftrs
i
n
s
r
p"rr, ,l.nt"" klr.rkrnrl. l:rlumcn{rnr'Llhn
'.\lattlt
106
\'!) tdr '\Lnld/ l"ltl
lavalurt IItn ty Pettdtn aa'
,rzrl
/ 0l
tlnta,tt\ t1/,tt/t I
'nll (qrllY
llr;ulSulu)
-r1tzp utburp uulpns1rrurp8ur.i tr uulnq zlrl ';.c
LIEIIVl?4qur;uaturrEp uuri-uqurlldnrrru qu(Pnqrl
u r l n - u r p e s ' L l N i l v t u a - u r 8 u r u ru p r d r l l r r 8 r s . r ; r c 1
ql11y'uz,.rrr|-11iunlrq
)ntun urlquuuJtUtru LIUJTI
'quJMalo ullrrrrr.isrp Huu.i
tru.rnItulrqs uprd
qrqrnql uzllzHfuruaru qzurad )Epu RrqEN ?,t\Llrq
uzluqr.irur ulrp qrll?qs uz8urp ue1tr.(r.wltp qtsJrJ,.6
iEiirtrfIEqinw-ulnTnH-
,, ty tn ru u a4 t [ntt;';ytaq
'ofauryrrli'uert
:,yopu aloI tr/oub'uruoq uuq1,,
7rpt1 ot
.
.1
i.^.
\ -.^
-.15?r\ €r
.',:.'i':)"
":
.ft
i-il
,,.
:unlqaqulEutut rlErur"znq\ nuqJ
,p//aD upp
t;tpulx/ ol nliqopu,trl
t1rya1ruEunJoV
uoplaurI t-rtpnT\uaru
fuol' rdrr\uruog1,,
r. ,f 'rff1-r ;: rfrl
flpf
irl:-r: n-l I1t tLI
I
u r E r a su l e l - u r uuJE pu E q r Hn u q J ' q f , u n r z n q \ n u q l q s l o
urlrEnlrlrp iuv.i vdr qalo rfel uultunlrp rlrqrl ntJ
, , \ d a p u nk e b c r a d a a n n t as c b a g a ts l a r a t s : r h n i ' a
s h e l a t t. i d a k l a hb e n a r .K a r n i b c l u m m c n c l a p r t k a nd e l i i
s u l u h u r u f p u n d a r i a j ' . r r r ns u n l h l a n g s u c i B a h k e n
k a r l r t r d a k m c n c l r L p a t k aunc a P a n\ ' a n g n e n . q l n d u n g
p c r i n t a hi ' a n g n r c n u n j u k k r ni t u s e i r a c akj c s a j i b a n ,
a p t l r g i p e r s t ' a r a t a snr h n t ' as l . r r l r t \. ' l n g a d l h r n l a l a h
p e r l ) u a t x n i ' a n g c l i r i r v a i ' a t k a nd a r i R a s u l u l l r h t ; t :
b r h u r b c l t r u b c r k h u t b a h . A t a t r b r L h ua b c l i a u
r . n c n l l m p a i k l nb c g i n i d r n b e g t n tc l a l r m k h u t b a h n l r i ,
ataLm
r c m l ) a c a: L li t i n i c l e ni t u . D a r i 1 i \ \a l a t - r l \ \ ' r l l e t
n a h r re k h r r t b r h
i t u , p a l i n gb l n t c r h a n v am c n u n i i L k k a b
l c l l l e i r s a l a h s a t u s u n a h b c l t a u v t n g n . r u a k a c tl ,i t l a k
s \ . . r r . rst a h n l a s h a l r t l u m a t .
i erLrpakan
s'ajib apelagm
P c r b r r a t e nI a n g d i l e k u k l n s c c a r at c r u s m c n c r u s o l c h
b c l i : r u ,t r d a k b i s a m e n c n t u k a nb a h u e p e r b u r t a n i t u
u ' aj i b . B a h k a n c l i p a h a m ic l a r i n l ' a ,b e l . r sa P er b u x t a n
t c r s c b u t h u k u m n i ' a s u n a h t n u l k a c l .J a d i , k h u t b a h
lslam,
J u m a t a d a l a hs u n a h m u a k a d , s a l e l rs r t u s v i a r
l a n g t i d a k p c r n t h d i t i n g g a l k a no l e h R a s u l u l l a hS :
semcnjak disvariatkan,hinusa bcliau u'afat.r)
l)
S i l r k x t e k e : d a l a n u c e p r n r c r s c b u t t c r c p : r t k o n t r ; r d i k s i r 1 . r nl a L r h
d a r r k e b c n a r a ns e t r i n g q ;hr : r r u sd r b c n p e n ; e h s a n t r l a k x , s ? \ ' xk a t x k a r l :
P:rd: e\al
108
pcmbrh:rsrn .l;scburkan: "Scsunguhnv:r,\llrb
lawbar Pem44 I'crrarl aa't \(1,,t,, \Ldidt l,
d/
60I
t,P f"tt/tttd
tu/)
qrqlnq) uytrriiurtU:ruI
rtr.t.
UnIl.n-i\r)(l ruimrl y.s,tr(tuflrrll|lrpf tr!l,,
:(rcll rnrlri(] nut.u llrcl.il:r u\uuurprsr:l urrjursriu)u ;uu.i
uxir\Lrru)oufljrruolrLUnxrl..l n]r q|qrs wlt) t/olp'\ tI. tt"tll iE
rt,, r.\un)ln{lurllup nn ull]jrrdrcl rrur]liiuli.i ul nrrn-u.duu:jNrl]iur la
s'tnu.dr iL,trdLllrt.,rfrrurri\riLrl
rLUr)i
q|Pn\n-uri |:q rrn:1r:p
rr);rs:.rq
L'riru,puwur)r.q rdrl]ts Ivrlurrjrrr.illrflfln rclrur\l :Ln:1r:rr:1
r.iIq
,,ri-nt urIqrt|.\rl) undn rrlrqs unrnqrrd
urirLr''uurlqrlx.l\rp
f.\ururjrrsrlr|I .rrlxqslnrun fLrxnrs({rlrpr rrjnP:{
rua:r1 rnqes:ar
urcltrnrsurnlrsuo)r6"xq.s<rnzpnr:rq
lrfn n-uri n-up
ro rirq rrFqs 1n1unqriuu;d furpudiu:ru.rynliri )nrun qrruuid,,
: rtuirJq (!rlnurd)nUI.g pl rrtrrrr)otun
rfnl.I utrrjrtuu'r.LLr.Lu
LlrtlntnsuHr.\\qrq qrqrqs rrr..iuapurlrr:.rr.i,.urp
rurrr\ pt rrr\ unp $trrts r.iuqrtu.\url,inlunu)ur lnrrrn srlnu:d
qalour:truniJrp
fur.i qrplnd rur 1qrq1 drl 9rL'.Nqrq)tnru ,urpuis
,qrlu.trlrs i.iuuuxJrsrtrq r.\urtrdJrt
nr :ryrzp urrunq:rclrr-r:lrdu
q r l ! | u r r r i t r s r r q r u r r r ) n s r d q x p n sn r . q r l l V
.(qr[\. rxjJuriurLll]rr:.irzp
un-uL.'Lr.LU
lnrun q!ruu.d tunpu*iuaLUqrpns
rpxdJl rr.irsr.xl :jnrunLluurrrLlr.iurpl qruns rrtr:p nrr qr;rur.rrtl
r.iuurlunrur::rp urlqnrnq(u)u' r;-r11rprl riitunlrs .qr ,r{ir!)
' , , v t , p t " t . r : 1 r : ' ,r . r , . u u . ) .' {, r t r u , p , q L t . , 1 "
j
:ryrzpur:iurp urlpnstxrtlp:ur.i
,,nrr (qr11qru;-rrr)lu.Iu)
' r{ rt,itTvrtiLr:iuJur rp uxr;jxq
',r rrrli q 1,trL
ubirdll]rLUqrqrlq)
iqrtl\
uxln-Llxpi\
rl]llurr-uruuprdrl trin-)sr.xtInlljn urlLt,jrrjurLu.ur
u D p l r J r q t U J fl E q r l r r u l r J J q r u ) u I L r U ; u ; ) pr u l u - (
R q r l l n l n s c g L l r l o u r ) n ) r p [ ) v s z r qi j u u . i L l 1 ] l E p u
u E l l u u l r - i s rlp- u r - i q l q i n q l L r \ ( l L qt r n r l u l r ) r ps r r r u H. 0 1
SriEf t-lrS-EdV
UEP qeqrnq)
urr?3 pJqL
l r L r\ \ : r t r b ,n r , t k r b c r k h L r t b e h p u nu r j i b , s u d r h t e n t u . N { ; r k ad t i n ' l b :
'-ftirf1
l)o\rr(rr rru bukrn .rke.i.rr untuk mcrJcnqerk:rn kirLrtbrir,
! c i r p j j u g x u n t u k s h x l r r .l h h k r n l r n s m e n l e ( l it u j u r n t e r l x s r r b c r s e t e r r
i r L r: r d a l a h : h r l r t - \ c I r n g e r r n ; r l o g i p c n g u r r n r x x n u n n r k k h u t b r l , r r u
S . L ! r k r r : i k ; r n ,) 1 . \ 1 , r l , L . rt r r r \ x r : t r n L c h r L r r u b c r t e n t e n t r n d r : r r : r n
l c c c n d r u n g . L nb c L : , u p , r J . r ; L l , L lp c n t b r h r s r n i n t b r h u r k h u t l , r h t n L
i c l : r l e h r l n e d i n r . r k s u d s c b , r g r id z i k i r . N ; r m u n d i s l n l b e i i x u t 1 . l x k
nrenrtrkrn brhsr khutb:rh rtuLrh r':rnr chm;rksud sebagaid,rk,r.
re:kr1,L.n ringkatannrL di bnrh shxhr. lJelirrtl, pennt:rh untuk
btrscgerr mcrruiudzrkir mrsih mcljputi khutbxh t.,r\cbur IJilx
.lenrkran,nrkr kcmbrii lcprcir pcrnratran bthau bahwr bil:r
l , e r s c r c r an r e r u i u i l ; i k i r r t L :s r l r L , m r L r b t r c l z i k r t t t u p u n s u d , L hl e b i h
r c n r u \ r a t l b p u i r . S c l r i n g g . rl r n . r b , r n l r n g b c l i : r u k c n u k a k a n . r n s l a
-\lhh adrhh lemrh a(lenli.
D a n m e s l h r ( l x c x r . rh i n u r t u k m c n c t a p k e n b l r h $ x k h u t b x h i i L r\ \ ' r t j l b .
d e n g i n m e n g c m u k r k : r nb r h w a p c r b u a t x r rR a s u l , i c r u t x m xu n q
\ikni
b c l : r u h k u k r n s € c l r r t c r u s m c n c r u s . b t l e i r u s c b . r g x ip c n l e l x s r nd i t r i
p c n n t ' . r hA l Q u r ' r n r t a u h r d i t s l . u n ,r t L rm c n u n j u k k . r nb x h v x p e r b L L . r r n
l r r s e b u i i d r h h * r j r b . C a r a m e n r t i p k a o d e l l l s e m e c , r mi t u a d r l e h
c i r h m k : r i d : r ht l s h u l f r k i h , d k c n a l t l i k : r l a n g a nu l a m : r b e t k : r l i b c r .d r
r n t r r r n r r r d a h h p c n u l i s s c n d r r i t r B c l i a u j u s r m e n g g u n i k . r nk x ' d l r h
i n i u n t u k m e n e t a p k e n s r n , k c s ' ; r j i b a n d r l a m p e r s < , ' . r 1 .lrani n r ' . r n g
b e r k e i t a n d c n g r n s e b e g i : r ot , l t x c e r r k h u t l ; a h , b u k a n u n t u k k h u t b r h
r t u s e n d i r i lS t ' r c l a br n c n rc b u t k r : r b r h r r \ r b r r L n p . t r eS r h r b r t b e l i r u
h i i s x n r c n \ eb u r k x n k i i r l : , h k r i d r h I s h m d r h m k h u t b : r h m c r ek a . . . . l s r
lhxl 5r), p€nuhs mcnlcbL:tken:
" Z h e h i r k e b r r s l n b c l i r u v r n g t e r l r s n r e : l c r l r sm c n l t b u t k a n h e l r t u
. l : r l a m k h u r b r h m c n u n ; u k k r n r t u r v r l r b . K : r r e n r p e r b L r a t a nl , e l i r L r
rd.rl.rh penlcl;rsrn cl;rti kc\rxtrbin rxng sccitrx glob:rl drsebutkrn drl:rn,
jugr bcrsrt'da: "Shrhtlah krlirn
rr':LtA1,lum'rh. Semenrrre \xbi
ll0
laLthan
l)urit1
tiLriat*rn
.\,1tt,tr
.\ lta /ar /rttnr
III
try tlat/n'at L'..) nlr.l
i i u r , . i ; r - r r r . r .r i r x l n r r I q r i u s r l . ] f u f r u r r i t r q x . , , , , , , ,
,.,,,.,'J';,]:jj
r 1 , i 1 : u, 1r p f i r l q r L f\ \ q r q r t 1 1 ] n
r r i r r : r 1 : ( t r i L \ l r n - r rul r f u ) s n r l L t r q r n . t : {
r . \ i t ' , ( l U f ) t n l u n u . ) L u) r i l , u u L I u i s n r r
1 r 1 r .rp1 r y I , J 1 . : u , ; 1 r r r L1 i f l _
,,rrnrq\ flrrrlrlrLU urrlr:j furLulrr;fqis
t E - l \ u l u q s[ t r u q r u J u r u r p q u l l \ . rr l n r u J L Un l n r l l l ) r l r q ] F r l
u u r i u l ? I i ) J ; ) u t ' ? l t r l r l u t U d r n p n t r s u l l l l r c l r u u . iu r r u
rirprlq
u)JJrut
Dtutrllt rP i-ulj.roJS
luprrJq
q u i r s z l r q r d r U , \ \ q ? ( l, q u Y a - u | l o u u a - U U I U rI p u l t z l r l
i l i l \ t t , l i : U l ( l r \ l p l l U J t u L l , l , n { r : . \ {u n l ) ( , . r \ , . , , . , 1 t 1
,iur i rr.rrullrl. ut.p
l r u r l l l r . i u t u , . pp t p ) n \ r . u r J l
i r l ) u ' u t l E i - u r . r r d r l u l t P UL l U q t n q l u v n l n t r p r l u r l u : j u x . i
l u s r q u E r i N C l i r sf ; . \ q e q r n L l r t t ; u J L r r n s u d
lrlrq utsp
.
u
r
,
1
r
h
u
I
i
.
i
u
I
r
1
1ult
I l r p r r u r l r : r r ' . i ,n r l r : r l , l | l r . \ \ l l ,
o'ur.i uznlnl rprluJru ntr nru.rJq LIEIlupq !insru
q s q l n q ) u i u l u P u u l n l i u i r p n l r u t s l r . r t r ( 1 t )x r r r r s u l r t l
'qNqlnqrj u.\uur).1uuu-\s
r p L r u p u E n l n . lJ x s r q u r r t | ( l J s
r t e p r t s n l J ) E . i t r r : r i r u : s . r 1. u v , r n a ) - l \ . t r - ( u u E r n - r ( l r s
uJrqrxtLrr nulL 'i*
rqpN tr.\rlrqs nrtL ,trl?.is
ru i t r q r s q x l l r l n p r u t s q l r u . i u U U ) t r u r _ . i s r pu n d E p v
.uulIltJU-\srP
rlucltr1qrl
rllrlnrr purrx) liut.i rlucpnql qnJ rlulnlr ,rj.iulrIJ{tsLl
uprd
uttrulsrlLU Lunrl) rprcJf,l urtxHurJJd
\ a b i . A l a n q k a h b a i k d e n L r t a m ! L n vPae r b u a t a ni t u l
\ r r 1 i r u n b r r k a t .itt u Y a n g m c n j a d i t u j L r a nk h ' r t b a h
) ' r n g m c n j a d i t u j u a n a d a l a hu c a p a ns e s u c l a hi t L t .
\-asihat daian kh.rtbah .Junat ldalah vanu
m c n j a d i t u j u a n d i s a m p a t k a n n Y ak h u t b a h t s i i a
s e o r a n gk h a t i b t e l a h n r c l a k u k a n n v ab, e r a r t i i a t e l a h
m c i a k u k a n1 ' a n gd i s v a r i a t k a nk e p a d a n l a .F I a n v as a j a
a p a b i l ar a m e n g e m u k a k a ns a n j u n g a nk e p a d a A l l a h ,
m em b a c a [ s h a l a w a tk] c p a d aN a b i d a n m e n v i t i r a t ' a t
a v a t A I Q u r ' a n v a n ! ! m e n g g u g a h ,t c n t u l e b i h b a i k
. d a p u n m e n i a d i k a nt a h m i d d a n
d a n l e b i h s e m p u r n eA
shalawatscbagaisvaratyang rvajib,semcntaranasihat
j u s t r u c l i j a t l i k a ns c b a g a i p c r k a r a s u n a h s a j a , j e l a s
mcrupakan pcmbalikan fakta dan berarti
melontarkan ucapan dengan gava bahasa yang tidak
d a p a t d t t e r i m ao l e h p a r a u l a m a .
\ \ , ' a l h a s i lb, a h u ' a r u h k h u t b a h a d a l a h n a s i h a t
vang baik, dari.A[-Qur'an atau vang lainnra
1)
Sxra kxrxkx : "Yang diketahui, bahrvr Nabi bi:tsr mcntebLrt nena
beliau scndiri rrnla rnulix dxlxm khutbrh bcL:ru I'ctika mcngucapkrn
s r a h r d : r t .A L 1 r p u nb e l i : r um c l t e b u t k a n s l r . r l a r v autn t ' ' r kb e l i e u s c n t l r r i ,
t r c l a kp e r n r h s r r r r l e P r t k r n d a l . L mh x . l l r s n 1 ? ! r i P u n
bMtrtl
l+alt,! I).rtrn).
.\tlrt.t
\1,,t/,nItnrl
t/trt/,1t\
rrt ) tr! I
:rrlrl lrtE)lrlq n"rlaq nlE-I
, urq ,.tot uap g8n( opu{
ar tJa7 ry t t/,t.7uD/ DtuDf e 7 uD71t,)q1//ita./ 11
o1J1. o7otul.1-,,
:NPqusrJq
nrrlf,B
' i r - u r r : d u u p u u r u o I n x r l :q
l r l r l o - q l ] l o i t s' I r t r u n l u J L U
r i n l n r r l r q u r u q u r ? L u a )' ; - u r 1 3 u a 1 a r un u r l a q r , r t s n
'rlttauJu ntllJq ?ltu 'qrqtnq)req
R q z l l n l n s v gu y r q
r,tqrq ur1tu.(r,''rlrlp i:-6r qNIIlpqy urq rrqr l' r.rr11
' r l es u e , : n f - 1 y
tuns urHu:p
s l i s n q ) r t r ll r p q n t r 1 r q u r 6 1 u t 1 l , 3 u r r r du l l r r r q r u : r u
Inlun url;un|u a-ur.i 1rq-1rq urlrldruu.iurru
utrp
ur,rni;1y
uuit-ur[) .trLlrsEU lr)qru]ru
'dr:1;-u;r1
qr:1tpr r.iuurnlnl
rrr,.rn|-11' trrns nlrs ulr[)
lrP?qt,\s lururlu:llllrP lJN(lrutLUnlul 'rJrpu.tsnrrlJq rJtp
Intun lrl-\\vlrqs ulrqlurrlr utp plluLllr uvldrrnfulru
D s u r ( 'l n r r l r c l r l u q t n L l l L u N I t pr r r p u t s
1,** qrllnlnsrg
.''i -'-'
),
cJ-Iar ;>-y caltt .7ul
+ u-r"r
,jF_-r ), f
:a-ilJt r--"'.:ti.-rL
).rb)
!r'
d'JI,P
t,r
t'-|A
t>u *+ .f':
".\nrma ba'clu. .\'tsrrr,qqtltryoirlur/< luikt;a
ddahL Klttl,r//rrlt,.;tbdik'b,tikq't
ptftrryt t,\I
ttLapatt
pt fu ttlr k tdt/uL
;:;. tr/L/tk'/t lt k t nyn,d t ld|.,-1t u.q
kli.tp fttt,< diada alakar addial., bil'a1.,,
dan itiiap L'id'dL ada/alt rrial. " DikciLrrrkan olch
un n'd
ditla aiakar,
.\I US11l1l.
L)alam ris':ivat \l uslirn lainnle:
'
-rr; J-u: -)r! .f- 1 ' - j '---4 .. rry
;:'- )
aj yc
"KLrthoL Nali
tttrtbtrl
it// hlit/t
la/tttid
prlt
13:.-
l.ttri .lrrttrt rdakl.t dtnprt
rltt, /,t/t tt)'ut/l // tt.( .-lI/dla
/otl/t/Lti
hitatattla,
),-*
k,:tutdiatt
ka/a iltr .ttara
ntt/tny,ktng."
Jnlibdn PennnrP lrur,tn .\'4',/,tt .\Lritt/.1t,/t1l
bt/iat
sleLtl,
stddlt
t/tt!t111\ ,)"') .rt l
9lI
t\
,if,"rt,
.rnIlir:
.u
,,/4i1\'ttrpn,ou!V lr'. LurlrP rh'Llrrll
''I r.\ulru-\
i'r')r'i
l r r l ,u l r
')Ir')r:rl
ursrlnr Il'l'Lurur
wPns urP ruI qrlttJ InrE(pnLlll iruuruir snsnq)
'qrqrnql durras urPln(lLuid rPud
'
L
U
t
r
l
u
r
l
r
l
t
r
(
l
r
n
L
I
)
i
rir.i rrLunf
inrrlrq rPq'qrs Ilvd 'rPidr)l KlYN LIilo
r t r r 9 , P I n l u n u ? I r x r r | . i s I I )i t r t . i
u x l r r l r r P n - u r . iL I r l x HI n l r t F n L I j u t P u x l r l d n r q t l t l x n r l : u r ) r r t r i x \ t s
r.z
(l
"tl
,,losas 1o1opv t:/p,Plqdpue! utP
' 5 "r.* q:sl
/ a 4
/,4
:rlEllf,qxPq?s qulelas IUlr..\
o'luqnqtuaVualosataVln4as uop ,,
et,oloJsN qryopu
.,^
;
r 5 41(fr
!- 1n,
:I,"SxN-UV
]E,IE,\IJ LUTIPC
uuad o[iuaqruaruydtp t'uatroya4 'ttr;;-r1't1o
6,,'l
o{arfuotuq uo11 alautVIusa'{uau
a-uof,
ladtp
t/oVIDJa!ry
'rlpllv
(lrla q/irlarl uaqtpTaul-vdam-uutog,,
1uul.'upo4
.it' rg A('?1- f ' ,.1 .4t^ nC9.r I'
'"1
.,-.
":.-'
:url1 liuv,( liutt,iz,trtr urlr:q1
l l i d ' e l r s e c a r eb a h a s aa d a l a h I ' e n r c l k c r i a k a n t r n p a
a c l a c o n t o h s c b c l u n . r n L l .\ ' a n g d i m r k s u d k a n t l i s i n i
a d a l a h s e u a l a I ' a n g d i k c r j l l k a n t a n p a a ( 1 1c ( ) r . r t o l
s v l r j r t n r r d l r j h i t a b u l l e h c l r n S u n r L h\ a b i
t:.
I ) l l a r . r ' rl r : r c l r t si t u t e r ( l a p t t i n d i k r s i a t a s k c s c s l r t t n
s c g a l ab c n t t r k b i r l ' r h . D r r . r b a h u r s r b c l a b c l i l r r i r L r
lruklnl:rh unqkapan umLlm lilng clibcripcnqkhrrsLrsen
s e b l g r r i n r r n r v a n g d i l r k i n i o l c h s c b a g i a no r r n g .
l)aletr
hacitts itLr jrrqe tcrclrpar tl:rlil behrra
sc.)rlnq khetib clisLrnrhkln unt,.rk nreninqqrkln
sLraranvrkctikl
berkliutbah, scrta me ntpcrlues
p e n r b i c l r l a n n l e c l : r nm c n r l n r p l i i k l n
uclpln
lanq
sinrpcl clan pa(lat, mrng2n(lunir keirar gcnrbirL tlrn
p c r i n . q a t x nS
. etchh itu ir mcngucapkan: '.'1rtut h,t'ir"
Sccara zhahtr. Rasulullah i:._!sclrlu r.nelakr.rkanitu
dalem scluruh khutb:rh bclrau. \'akni sctclrh
nrcngucapkrn
1l
tahnicl,
pujien
tlen
slalrrdlt.
S n r r k : L t r k r n rD i i r t : r r ; r r ' . r n qm e n g e n e s k ; r n: r d r h h b : r h l . r h e . l i r s r : r r
s r k r r r n s s c o h h s u d r h r L l u p ; L k r no r . r n q .I r k s c i , r : r n q p u nt l i : n r l r , r 1 , , r r . r
k h r t i b , p c n s r j r r r n u f u n p c m l , i n r l , i n q( L S u r i r . \ l ( s , r m r u p u n I L i r :
( l i n l . t i f l h i n r x n r m . n q r c r p k : r n k l , o r b r f s e n r r c r mr r L sr c b c h n r c e r r n r . . r h
r t r u p c h l r r r r . k . c L r a h( ) r x n s \ x n r d , f c h h r r r o l c l r . \ l l . r h . < l : L lj u m l . r h
m € r c k r s c . l i k l t s e k : r l rS
. ara mcngingrtkrn ncrekr rkrn hrl rru
lf6
lut...
t trtt- trut,.t.t'.
\
/t,tt, \..t,..tlt,!L
LIL
' tlrlrrl\
tur') rt. L
pxluqv ur], pn.\fo nqv q.to u,r)lx.ir.\urc (t
,{c,u,11rttf .n r iLrunl.q.s ;unfn-urs ILUUIqrlir
;r-ur.(
qr:bJ1lnrr:qrnqyrpqLu:r1
ur:ldnpqbururqrpusv1;u>ru
urriircl:rs
uurrlurirqi\ lu, rtnjnsrprlurl ur:ldrprq;:-Lr:rru rl.ruur r]r[:;Lr:Lu
lnrun
r.\rS (ui'r'urq SuxloliurroL\&1Uurutrrq
urrurrl5-uu.)d
riuqn,#un\r,
u r P r l p l u r l t r uJ u r n u t l l t f . r : _uit r : r . r t . i s _ t v t . r t u
. ius p
r u u l s l L l l r p n r ) - q r P r rnl l r r l : r ql u q U L l r qE r r d u p V U l N i i u J r u
5 1 r l x l l n l n s r U ' u . i u L l u q l n L I rLi l v { l l n q 1 r u r l t s C J
17/!t// out.f.t.t1 htotl' roliq
17,,
40{:t.r 1opulu{i
,,Lutup/pp/p )uupaadr.)t .flrpA brr,t'qrql (/f clu4a.y,,
<4" f$
r" t
nInsv5,r p L'rrurrs J::;':',"'\ j::,1",i1,:;
5# qu1'
( l . n u r J t rqqe q ] n r l ] r n u J J s
tuy.l.P !) sp. . .t/!/ /ryo r r o1o7.t;/ Ir.l IDq,! o & 11
th\u use5.,,
v
7
: u r 1 d r : : n 8 u a r un i t I a s R n ? r J r ( E
l .\qrq ur)-lntunurur
nlr q plrl ltLlrq,/ I lyJ.r\ r.i
l u , t ) t L U J (J
,,. ulrl n,.\r,.\\rl
rur1zq,,:sryrrucd
uudr:rnurxurp u[]lrrr,isnp tur.(
qEcltnqlurp Inrdrp tEdEp;uE.ir;-nl ruururr8rqeg
melarang,brla ada nash bcrupa perintah atau latangan.
beliau juga memerintahkanseorangvang
Sebagaimana
b a r u m a s u k N l a s j i d u n t u k s h a l a t d u a r a k a a t .B e l j a u
j u g a m en j c l a s k a n r a m b u - r a m b u s t ' a r i a t t l r l a n
k h u t b a h n v am
, e n l e b u t k a nt c n t a n s S u r g ad l n N c r a k a
s c r t aH a r i K e b a n g k i t a n l. , a l u b c l i a u m e n l u r u h u n t l r k
b e r t a k r v ad a n m c n p e r i n g a t k l n t c r h a d a p k e m a t a h a n
B e l i a u j u q a m em b e t i d o r o n g a n u n t u k
m e n g e r j a k a na m a l a n a m l l a n r - a n gd a p a t m c m b a u - ; t
kepada kcrtdhaan Allah. Ada riu'alat t ang
m c n r ' e b u t k a nb a h g , ab el i a u m c m b a c a a y a t c l e l a m
Allah.
khutbah. Dalam l.radtts.Nluslirndiscbutkan:
.J-lr.l
ar' J-, .i' A f ; J\)
.t', '"-' i
a''-, ' '
"- i
" 1 , : rJ4 Lo+-t
)J..-t t Ja' ) 4j,-l'tot'
JUJ.>' *
: et
"ktnh/lab # hia:a nittkukan dtra kbalhaLt'dt/ara
kdaa khutbah ila belidl dtrdrk, lah ntnbun A/'
pu/att, nembtn puinldt(trt dun ruugingatkan kepada
nanttsia."
S e c a r az h a h i r , k o n t i n u i t a sR a s u l u l l a hm e l a k u k a n
semua pcrbuatan itu mengindikasikan bah\'-a
perbuatan tcrsebut adalah ,r'ajib. Karena Perbuatan
118
lawabar Pentng I'erta\ydd'1 le\'tdt
.\ha/dr fun/al
6II
'
tb4/ttix
t.),otljhltu,I\.
..nr)q.\.n,,.,1rI,(,sl,.i
fc rxqjrLirr,,r,,rLu)l
.,.,,",,,.,
]ll:lll:l
Lr'rPl)
r L U r : iq q r r i u r . i r x r r r u r i - r q r s r l ] l r : ( 1 ] - i u ! .li| I t u U , \ r [ u r p
"r)sr:r)L
. l r L ' r \ n ] ' L r ' r . | n L t )L \ L I f . l u , r ) ) n l L r n u ) r ur u r \ r t ) u r ) r n ( l ] s
"rct
, i r i ' t . ( ti u l i \ t r t x C . t r l r . \ r l r l ) r I r r r . i u l I \ ! r x | r ' n f r P q r r \ t | \ \ r t | ( t
r u l f p u r c l : ( l r i ' I t 0 r ) , u r f u ) s i t n u r d d r T r L { r I u r ! t r r u 1 , qi u n p u f j r U . ) u r
r n ( l ) \ r . t u r r N i L i r ) ( l n r r u r s r l . r L u r d L r r : l i i u n u r X: u r r i r r r I t r i r \
t r - . u , l \ r . . t r I , . t . r r t \ 1 , , , r, . , ) . r
lrt
1i
(L
Jaour J I{
/1/0/tr: qrl/p.,ll
Q
s
r
l
n
l
f
i
u
r
l
r
d
i
r
u
r
u
.
i
trdupurd qulnlT,, :uu:llnqr.iurqr
,,
/1ri'r I
J 1 / t ! , t 1 u L t r lrp l , r . u r " i q i u r . r u t
,,.,lrlu\\
nll ulrtunqjJd f,.\qxq u|ri)nlunuJuj nlr :$-{ qf,JlnJns|}l
Llrlo urlnlEJrp i-u?.i u?uDnrf,\
| :Ltr).rrq rurrJn
u t r H t s q J Su U r ) r r x r p t t s d u p u J d r r q u a - n rI , r ] r , i qu l u u I
fi 1!)/ril!
t/ 7 | p 11// ; /// u a /1p d a u u /t/ t pl o q ?s a p 1/D.l q p "o p rl.\.
I/ I
I/
UiJnI I(IzN
vJUIIIJLUJ\^
:EPqesraq
'ux,rna)
I V t r . i u r u r J e pI t r q
ol; qrs"u 8uu-i 1uq-1rr1u l r P u x s u l J l u J C qI u l u l ) r n u r l t q
paniang Shalat
l 1.Dari -r\mn'rarbin \hsir discbutkln bahur ia pcrnah
b c r k a t e : A k u p c r n a h m c n d e n g a r R a s u l u l l a hg 1
bcrsebcla:
:."
la'
:<in _t &
'it..
-
,t:,
y,h; ,a1 ),=)l
I'l
o )\--. af
..1
QL
".\'u trqqEl.nl a pa tjan.qtl a t l.talalstettrang dat ptn dtk tyt
k-ln fiulnt'd tttttrpdk,u in dikasi dari ktlu ki ltan4'a. "
Dirirvalatkan
mcrupakln
olch X{uslim. l\[aksuclnva,itu
ruai nalt ttt\t sesuatu lang dcntennYa
kefekihan scse()rang diketehui. ]lqitttal., aclalah setiap
hal r,anr menjadi pctunjuk bagl hal vang lain.
Pcndckni'a khutb;rh nrcruplkan pcrtanda kciakihan.
Karcna oreng lang fakih itu dapat me nt clani
hlkckat
l.rakekatmakna clan ucepln ucaplrn \'1ng
bcrnas. Schingua ia clapat rncngungkapkan maksucl
clcngan bahlsa vlng paclat namun bermLrtu. L)leh
scbab itu, lanjutln dari ril avat hadits tcrscbut adalah:
'zJ!!i irla;l ,;:f;t t't2\t
,r1'o\'1
"lhryarykanlah shalat dan perpttdtklalt k'ltatbab.
dalan urlaian kala yangindalLin nrdapat
.\'t'strngqrbn1tt
layab'tn I\tir3
I'etaryaa11.\ePtt/!1r.\l)d/it
Jlnat
qrtt!4\.tlt.\t1rfu)t\
rqy u'rt)tl|rtsntt'trt(, urtrrir,l\uro
Pn.\\1'(l
(l
:utx]Jtq Ir zr.r\rlEq
Urruln N
u r q q E s t r r u l Ju u r q r u r . \ s r H l r L u ! u , .r1l E C . i l - u u l u l l p
; t - u r ,H
( u r : l u u du ? ) n q u n u r u N . n r r l r c l q u q t n q l u u . 3 u a p
u v l i u r p u u c l r p r 1 r c 1i i u el u r : d t n c l J s r r t t " . i r - t r , , i V
1r,,(rloIilioq2 /t/t prIl rlpt[.. lp]4 u?p
lr/tl/- /r':la{lt)X ,tlttlq/qqr.\')o.i?qk)x/,tttq TnauI plarJ:
rlrl PI /.tDtl rt/p !p/r(/! 1//Dlrp jil l4/u1uJtry ///nt:/!o1l
,^. ' ,(* . - ,l (.J;
r ({ pp -a-;r,6:-r
l,\f-t
gC -.'J- 1w rrev i.. * .rr, f
: t I ) ) I I I I l ' l 1 1 L ur : l l \ \ l l r ( l
,g1rl
r. tri,'fl
(f
,+---**
Ulrl Ul.Lu:itr\ rlrl\
u u p s r c l V n u ( l l t . n l pu t r l s l l l \ r l r l o u t ; ) l u _ \ r _ \ \ u ri -Pu f , . i
r:uuttitri|cl.r..^:l II I u n ru i-Lruro-a-u
ul () uruIs.r;rc1
Izrun f
t u l r q s r n * n l - e L I I l l n l n s u l ln l n q i r [ )u u : J r ] \ . u u j r - r r r : t ;
t u r l t p s r t t u n r r l : ; r rt - i u n l r l r c l u r ; 1 q r c 1 ; . i u r r u
lrpn iut_i
qr:1rpz.-uI luud ;r-ur.ilrr1eqsurf uIp pns1erurp;-urL
,, tu1ts1rt1,t'tp'\iro(' trfu
;r J:.-:., -''-J;a v11i'-ti ri7l, j; .:,-r..iL
-:,-,:
':
'rl
.-:--lt st
-|5 t^j,+ .J;
+L n' _L
'utll ',=^U1'
".\'qa Ltatrla ,/(/t/P(/d/Lui .;trrot (Q4/' ll"t/ Qttr'attl
.\1,t11d1ddi /rsotr R,i.rtltlkL +-:- . IJrlitt //tt/]/l.rtt//)Lt
:tliaf
.lrttat di a/as ltittbar kttikt btrkl'ttbdl, li
/taddltn kaurt lttr-t/itttItr.''l)irirralltken
olcl.r \[rrs
lin.
Riu atat itu ncnganclun{ claljl vent mcnun jukkan
clis,,'ariltkannlamcmbaclr satLlsur.lt nt3u scbagian sLrrlrt
d . r l a r r . kr h u t b a h s e t i a p - l r r m a t . K c r u t i n a n R r s u l L r l i a h
c l a l l n r m e n t l t a c a s L r r a tt c f s c l ) u t : r c 1 e ) l hp i l i h : r n b c l i a r , r
u n r u k m c n b e r i n a s i h a t d a n p c r i n g a t a n . R i , , ia. t . a t i t u
j u t a m e n . q a n d r r n gk c s a n h a h t a n a s i h a t i t u c l i l a k u k a n
bcruleng-ulanr dalam kh utbah
Hukum-hukum vano Bcragarn
1 2 . , \ p a b i l a a d a s a t u h a j a t t e r t c n t L ra t a L ra c l ao r a n g r a n g
b e r t a n l a , b c l i a u m e n b c r h en t i k l n k h u t b a h n v a ,
mcnunaikan hajatnva dan menjau ab pcrtan\.aan or-
Jnubar
Penarg Ilrrutaaa,
.\'ft/dt
\/)d/d/ lr""dl
ezl
tuhrt)ltt
1 1x / I t / t / x l " t i l t l
.:lr.\ur(liiur\
, u r r l ; u r \ L r r i r I ) p n r r \ J u r . i r : l 1 : r u rr j r ) i ] u { 1 n - u r Li ju r P s
r r ! r . \ \ u r d I r t r l r n , x u i | ' q r q r n q t r ) q n i t n l uu r n t i q r s u u r P r L r ; r r : crlp r : d r 1
utr.,.')'r,qurr
l t , . t ' \ 1 , ' t - J r l r lr t r " 8 r i
I , r . r\ r , | , . , r( 1 . ,
: ( r 1 s vn l n q 1 7 1 r p ) u n : 1u r , u J u r r s . r l r p r d r u r I r q x n - n tu x r j r n q r . i u ) L u
s r t n u J d r n f r ) i J u N . rL U r t r s q r t r i ' 1 u u q' . t r u r ) r p n r u r , \ 1 f ( t L r r t u
trurJ
rtnrl turt'x ur;u)p:jnsrtu xlor:l rurps rr!ur rrul;unqrHt'urur ru1r.1
L P U ' 1 \!-V u r r u L uu r l , l f u ) r i r j \ r s ) E p D r u r , l l x r r j u ' r s r r u l r u r : i | l u l I ] n r s i l
r l E r E a I E - i u q u l ? , \u\ E l d ? p c q E u : r r xn r r l r ( l , l ? q t U r t U
lrxu quial3s nl"-l r.iuurdEpf,q rp urJrpuqurrd
x P v d r ) u r u J u st r a q u t J u rn E r l f , q ' p r l s u r -ul n s r u N J r g
'rl]utIrl f,ujt,\.If,q
l?Pt
'
S
u
v
p
u
a
l
a
s
uxrUIEd undn"lu
nvlu J$rqs uz)puJiuJtu
.n1rrIJ(l uudrpuq
rsNrqral yuprt UiSn{ n?llJg
rp uu.i?ird upu l?,L uErrrpurs quqtnqlrr(l lntun
r ? n p ) n [ ] l r q ' l n d l u n l J ; t q q r p n s q x , u L u r lE r u d r l t t l
t l J q L ! J u . rn r : l l J q t ! r l l y
' E . i u l n{ u n l t t u r 8 u r p
trrr.isr
p L u p u u r I t n q J . { u . r L up p t l
'rlxl)PJSrrq
t n r n t I n l u n q E , ?t u " l ? l E d u D l J n l u r E u J r u u E p
't.iurl€l)p.rs u?ll?nlr8utru
ntllrq 'uu:l rln tn (lLUlu
'
t
r
u
r
n
f
3ur:.( 3uy.ro netE
rluirurrl r.rrtur
rp rrb€,Iil-urro ltsqrlJul nvrlrq ?Jtqld? vfn( uutlttuJc
'q"qlnql urltnLu?lrru nru(l uErpnura) 'tnqrs.t;r
iuv
m c r c k a , d a n m e n g u c a p k : r ns a i a m u n t u k k c c l u a
k a l i n v a ,k c r r u c l i a nb a r u b c l i a u t l u d u k . l )
ShalatTahilarul Masiid di Tengalr Khutbah
i elil
1 3 .[ i c s i n p u l l r r l l n g d a p a rc l i e m b i ld r r i b c r b a g a d
l a n q a r i aa d r l a hb a h ua b c r b i c r r : ri t L rc l t i r r a n gk c t t k e
k h , r t r bs c t l a n gr . n ret f l n r p e i k r n k h u t b l h n i ' a s c c a r a
u n t u r . nN. a n u n c l i b c r ip c n g k h u s L r s lunn t u k u c a P t n
\ ' : l n g t c r l o n t i r r k c t r k a s c c l e n gs h : r l a tT a h i v r t t u l
I l r s j i d , b c r u p a b e c a : L rtte, s i r i h ,t r s l a h u d d a n c l o r .
I l e d i t s h a d j t sr a n gr . n c m b c rptc n g k h L r s L r st cr nr s c b u r
a r l a l a hs h a h r h .S c h r n g g l b r s i r r r a n s t a n r : m a s u k
m r s j i d k c r i k ak h a t i b s e c l a n tb c r k h u t b : r l tt,i c l a ka c l r
a i e s a nl a s i u n t u k t i c l a ks h r l a t d u a r a k l a t , b i l r i r
m c nj a l e t r k a n s u n a h \ a n g m u a k a c l
( d i t c k a n k a n )t n t c l a n m c n u n a i k a nk o n s c k u e n s i
ingin
d a l i l d a l i l t c r ' s c b u t .K a r en r N a b i . * J p e r n a h
mcnlurub Salik Al Cihathilni, kctika il san.rpaiclt
m a s j i d , u n t u k s h a l a tT a i r i l a t u i t \ l a s j i d ,s e t e l a h
s c b c l u m n v ai r t I e n g s u n gc l u d u k d a n t i d a k s c g e r a
I t u m c n u n j u k k a nb a h r v as h a l a tt c r s e b u t
t e r n r a s u ks u n a hy a n gd i t c k a n k a nb, a h k a nt e r m a s u k
shallt.
ld'dbr
l'enliry lInau,n
.\eI, ,1' .\hdLn Itrxtl
''
ltllrl|
lltl,\lttt) t /!t).t\.
( rrl'rqsurrurf.[u,\i)
rl]lris rqnu)or.)(u
rdrr rrrltu.Luw:liiur\)sr(Lil)ns:tltrr
l iu&1rjnr)snll
rr,r,jrr fnprj uxrifLru:-l'rtIUrr q'rFirl\rrq uxfl r///1ltll b ftr1r"t tD.tI..
uxilqrqul'lirlururlsnt{n:\r.\u qrnq)\ Lurir(I ..(tnInr u qrtlrpu.)ql
.rlmt\i t),,rrrnJr
rfp(jri., Wtlrt uiii-,!rprrqri rrEp Lir)rf.ix.1\rrrp
il
' l n q ) s J J l u N i r u r - l r lu U u t n u l n J )
Ilrp ntr xnues upEd
u r ' \ n . n r l ) J u) J u . ) q r u J r u; r u l i 1 r 1 r pu p p ) i l p u . r ( l r ' \
upvd;1 tu.t.rlrqs Eruqtrlrur lInr) qrlvqy riJ-uur,l-ulu
3ur:i voJr utsprrlrzp rt;ad:s 'pltsr11 1r.r1r.irqr1
l v J E q su r B I r s u n d r : p y u r : l q t s r l J s r J d r p; r - u e .ui v r i t - u c
r p u d 1 r 1 z pe u l r r u q n l u c . ( u r u ' q r l l u q s n y s l r p u H
r.111lo?ilt1t p p lt1lt1lJru o(ilopuaq tq?qlrr/v-nq
Tuopasrunat o.ttTlu)t//a!i1arurI uotl apud.' ptkuu
aV lhalup arryo7 urpiult lp b'u!.tu! 11ryu:o7qttl1..,,
.-A
2.i.
:slrp!q rltltpr prlsull lnlr:.irq11 qruns uvltrr:r:.isu:rur
snsnqri xJElrs 5ul,i lrirp Irlup urutul rq
' u E ( l rl r ; . \ J ]
\ [ e s k r p u n d i r i u a l a t k a n c i a ] i ld a i r l r a n u m c n u r . t j r . r k k a n
c ll s L r rr i a t k a n n ! l
nlclrll]aca
s h : 1 L a \ \i l t s c c l L r : l t c r u s
r . n c nreL r s ,t c t r t p i s e n . t u rd , r l i l i t u l c b i h b c r s i t a t u m u n l
k c r i m b r n . ql r r r n q t n b c r i r j c r r r d t r c n g e i rk l r u t b a hp r d r
slru sisi. Nemun pltl:i sist lrin, lcbih khusus.
S c h i n g g r tt l u r h ' l l l r n q b c r s i f l t u n r u m s a l i n l l
bcrlaslnln. Dln htrus tliceri nllnrt llnq lcbih kuet
c l i l n t a t r k c c l r t l n L r .f ' l n g t l c m i k i l n i t u a p t b i l a k r t , r
l a g h r ri l r l a r r l r a . l i t s , i * i i t J j ' j ' ,
"B,,r,rx,iup,,
l,,t,1irty,t,"l
-1,tutg ltLrkttlrt k.t/a la.tl.,,t. /trlak. ttrltt lttto/
lillleh umunr ncliputi scgell bcntuk perkataln
\rlnun
bila krta lruha clr srtu dikhususkrn pade
1 ) e n t L r kt e r t c n t u , n t a k a \ t n g c l t n l l k s u d r i i s i t u l t l l l e l . r
p c r k r t r r n r . a n , qs i r s i a . S c l r i n g g a t i c l e k t c r m a s u k
clallnr lar;rrrglnbtla ucapart itu dllalt bcrrtuk dzikir,
rhn \br l).mud, d:rn rnr ;rr[l.rh hiazh
l)irnulrrk,Lr oleh;\hmll
b c l i r u t 1 . , 1 r r sr n r m e m i l i k r b . r n r u k h r , l r t ' l e n S L r x l \ a n t s a l ' n {
m c n g u r r k e n . I ' e n r i s r r r r r r r . rd r s c b L r r k r r l r l r m s r t u r i t r t . t t :
"B,ru;5t,tpa ;';r.g h,rlrta kat.t Lt,llu trdtt
l' r',e rL, *i, &;,'-;'
tttia \tt,tlat ltontua tita ,tk thdttttta
,kttln.iidlr i",tJ'.J14td,n tn:liait
il,ai,tt Zlrirtt
126
halnt;a lddn yg pai'dlt irl1" S.rn.rJ hrt
lanatm I'otnj
Penataadn.\'f"Lu
\Ldl,lt J"'ndl
s ini hrsan
rtitit\'
t t l t ! : t t / t ) l . i t , . j t !1\
l n J r l I U J u L t r r u l t l l l - l q , r J d I n s u L U . l , t l( l . r | : r r 1 r 1 q ; - g 1 ; r , ,
.rnbru:rru) sulu rp rrNtln(l.rJd unln11 lllunLu rrlNu
J , u r u . r rM l r u 1 r , i ' . - - uB u l d l 8 n I l - u u , i l uL l i l ! p , q u E r l ) l
- J1 1
ura-uLIJ..N
u r 1 - l l r ; - u l P u : r r ur u 1 r , i . f u t ] u l c i q r c l l l 3 u r _ i
llrrl uElnlnqir{)rrJru rJOitJtrI InsllLUlJl ntr urr)trx)p
f u u . 1 u r l r l r l o q r r d r p l v p r r f i u r . i a 7 f ' r 7r u f r q r s
t.iulnq;.iulLudulrt f,+ qullnlns?I,uzrlnuJpunruzN
'rr13unur rqrlr
-lnl,rru JILU" qrq lnsvurrt ntr xuf,Jul{
' E t s - p r su 1 1 1 r t r , ) l rl z; )fdr c l e s
d r H . 3 u u r pq ? l I r p n E s r r J U q
r,ti.)JS',rlo1
t1/171
(L :rlltIJJq 3ur:roasosrlrcl vuJ_rx
j
'l,iuurry i;-uri utll:^ rullsirtr{
urp rJrrl}intI
-lv qrlo uxyrnlr)lq
putl.oq
auVilut
rlrhliturc
,vr1ifry
1tIqr,//1/|!(l1j.IaqI1tIl.t,)q qat-ua1uottt7 r7us1 1orrttrl'
uu1 opo( /lx4rtlptlpr rpnr{s4 o1n7t,tr1
rty1at ryu1ud1,.,
Tf"-,
ig' q-1 ffft
f l(''tJ arfi+ {) ,1-fi:
'''
;
.",'
sa-=0
t6
:rqu\ rpqus qrppe u-iupleq.rrurlrad8rrr.iqelrpr
n t r u u u r l H u n r u ; r lu n p r J r p t r n l ; - u r 1 r dH i r l , q , ,
:urlr tu-iueLu'.rur(lrtDl
sr 1.3ur.r.r
cl' rur q I\.' u rp p nr rq u5 p r unu r qn 11 q1 rt.i..^
"^
:+ t,l"11 vpuchrl rr.ll:1rqs r:-uurHurduup rop
. \ p a l r e i p c r b u a r r L r v. tr t t g t t c l a k s a m p a i k e t i n g k a t i t L r .
s u r l : r l rt c n t u l e b r h l l l k
rLntukdilerltrt. ltu tcrnrxsuk
pcrlrurrt:rnlaghrt mtnurut sltrllt. .\dePun LrciiP:rn
Pcnulls (cli hal. 2-) clan jttga clllam -'-lr- l{rrrrrl/,rh ihel
'Dxn
()rrnt \ rlrts
b i s a c l i k e t r r k : i n ,b a h t l
f .i()l:
mcnqrrcrpkan: "Di:rnl,rh," prcla srat itu ticlrrklrh
c l r p c ri n t a h k r n L r n t L r i r! r c n . q L r c . l p k l n k l t l
t c r s c l ) L L tD
. ari sisr itu, uclplnnle
k l t : L t t tr t
tcrscl)Llrnlenl:l1lq
s ' , r n g g u hp c t b u r t t t r r ' r u r gs i a s t r L - " '
S : ! \ r k l r t a k x n :" [ ) c r n i k i a n p u l r h r l n l a d z i k i r d z i k i r
v l n t p c n j c l e s a n h u k u m n t ' l s c l l l u c l i u l a n q - L r l l n go l e h
penuiis, yrkni ranq trdak dipcrintahkrrr untuk
tliucrpkan pacla sartt itu. iuiga tcrniasrtk ;rcriruairLtl
la.ql,a. ll- i Ildb r ..1'/au."
D c n g a n i n i , s c l c ' s r j l r hr i n g k e s a n p e r s o a l e n i n i c l r r r i
. . 11 , \ 1t r ' l i h a h , . 1 1- H a : a r t L t l i t r m b a h k r t n d c n g r n
komcntar i'ang mtrngkin dilampirkan. Pckcrj:ren rni
s c l e s a ip a d : r b u l a n s h e f a r 1 3 8 2 F I .
,'1|-H audrlllqLi
)l tltattuadh
lldbhi/
''-1hnin,
t'a sl,tu/la/laltt
a'a .\'L,aLItil,i ,t1tta'l-tt.
Muhammad Nashirudin
128
ltt.t,
.t lr
'd/4
t \ . el . ' r . r t . . .
'
t \t.
\ 1 . 1 / t. I \ q . l
Al-Albani
/titt"l u'Lr rpd
tt.pxt tr.t4j
- t . \ u un u tJ s
'f,nrxrs rlrlorf,dip
lzdup Iuprl
J U S 8 u r t r pq u s n I E p n
rp11 r::rqr-uadSurprs urdzpvrl lp rrprq vH8urqes,r,prg
1lsltuo1,1utllrqrruJru lrdr]I) lntun urllrpnrur:l I]Jqlp
ur)r: nulr u€trdrursr:l uprrurlt urdrl nqrt lrprt r.irs
rulrvt
r , i u t r q u r r u r u r n d r u a sq r q l l r r i r : r u r q r p s l J
urrlrp u-iuurllurul-iu:r-uuup u.(uunsn.iulrunprl 'trurn f
qu,prq qurprcluuiiurp urlrryrcl fur.i uatrru )rldnru:lur
r : 1 r qr : . i u 1 r r q v p z u r H u r p u z d r a c l r . i u s ? ) u l \ , / ? / f J
lnnrunj lnpnhrq nlnq ursrynu:rdqr:rurl ye.(o;d ruus
rlrlnulru rirs l.nqrrl tEa-ulJetu,ius 'l.iuQrJrulu rttas
u , ( u d r p l q . r a tl x t u J l r l o l u u l r r J q u r J l u u r p n l n L l r p l J l
r u n l n q u r J n d u r s a l u z l r n q l . ( u r r u r c s r l J sL l x l r t : ) \ ^
tEtunf rrEH Eped r{E,plq-qE,plg
N a n r u n h a r u s a d r s c k a p r . rsr i r i h i a n t t a k a n s a l a
s r m p x l k e np e d l p c n b u k r e n p a s a li n i . S a l a k a t a k a n :
Scsrrngguhnlr harLrslahdiketahui, bahu.a
m c r L i r c n ebl i c l ' e hb i d ' e h v a n g c l i t e l u s u p k l nk c c l a l a m
a q r m a i n i a d a ) l h p e r k l r a v l n g p q n 1 j 1 . sqe k l L . h l r e n a
t i c l e kl k a n s c m p L r r npl c n d c k e t l nc l t r is c o l r n q r r u k l n i n
'I:r'rLJa
k c p e d a. { 1 l e h
t a n p : i m c n g i ri n c l rr i n l a . D a n h a l
i t u t i c l r k m L r n g k i nt l r r c r l j s l s i k r nt a n p l r n c n q c t t h u i
b i d ' e h b i r l ' a h t c r s t b u t s a t L rp c r s r l r L rb, r l e t i d e k
m c n g c t a h L r ki e i c l l h c l a n c l r L s atrl : r s a r n l l . B j l e t i t l a k
c l c m i k i a n ,i r t k a n t c r j c r r r n r u sk c d e l e n b l c l ' r h t l n p a
ie sr<llri. Itu tcrntlsuk l'ttb ".\'t.rrttrt.ldttg.\[tttultkat
'li.qaktla
.\dlr I lt/ .1on.gll"afib Hrk.urt14,t 1t4ga)letVdt
ll'i7)1,
", scbagaimen,r
\ ans dini atakanolch para ulamr
L l s h u lF i k i h . T c r m a s u kd r a n t a r e n y ier d a l a hm c n q c n a l
s l i r i k d a n l ) e n t u k - b c n t L r k n v a( .) r r n c \ . a n g t i d a k
m c n g c n a l n Y ar b
, i s a s aj a t er j c r : u n r u sk e c l a l e r . n n r ' a
S c b a g r i m l n e h a l n v a v a n g d e p a t d i s a k s i k a np a d a
banvak kaum mirslimin i ang mcndckatkan drri
k e p a c l a , . \ l l a hm e l a l u i p c r b u a t a n s v i r i k , s e p e r t i
b e r n a d z a r L r n t u kp a r e u , a l i c l a n o r a n t - o r a n g s h a l i h
scrta bersumpah atas nrLmamcrcka tlan bcrthru,af kc
sekchllngkuburan mercka,bahkan rrcmbangun masjicl
t l i a t a s k u b u r a n m c r e k a , c l a n b a n i . a kh a l l a i n y a n g
130
lanubar ltnrirc Peta4aat .\?p,tar Jtd/al J'/,Ltl
IEI
/tr/nl tttH rtrl,,r.|Lt
1t.rtH
'r.rEpESrr lrdrrf,l lr.iuurulllP
l) sltLUnttlJrt ult)if; rlr .)iuPr]
'
u
r
J
n
_
I
n
l
t
l
Ilr(l I]u]]|\
[ruJ8uJru In]un r--ulllotsts
u Er l Sn r r ]q a -L rJ u t t r u U r : l t r ! J p H u v , 1 p r r l n t 1 u 1 1 1 rs
dvprrlrat un-Jn)il-urul udurl,prqnzl
utiurp
dnlnr
?srrJrx llpn
fi
uulrnqt.iutru
qrllnlnsrg
' r r t J \ n q . ) J, ,
ur1rl ir.1sr11
l\
LDrytlrq /)il/p
aIutolurltrl.rat{
,, 11oJ1y: npo(t-y
rrup'o,{fur1to11t/11 rlarrp (oto11ry;{tp1t/D"f/aD.trqtp
aoTo 'qrlll.. utnlts uyn(;V uurlnquatrua{ uu.ftbir,ttn
uop ')rlnllLr/ll lqill t l, tro:yjo:r8tsu ?ku,( o(arfio.ruS1,,
-{)
1p
Cqa I -<-'lr!
'
. ' . . rr. ' . ' \ lf('
{rl ,sirrif.' ; 'w,i
f ?r
7? qfp liror
'''-.
. . ' . ' ""1'.tr-
:tnqJslt] utulu_\uJ:
urllz:r.(srliueru qrurrd rFnl qyllnlnsrU urr:lrruJC
'1rrt.is urtrnq:a'd
rrr;lrncl:;d rrrlv,i r,(uur111rqr1
'prtqnrt uEp
lllurr luu.ti-u;ru
1zu:Hurur rdurt
?trl dnlnr llpn r.(u1rq rurrurrBrqcg rlr,prq
ntrr;-i' q rrr n q uli-u:r1t ur,Surtrrrtr:r q iiur:_i u Ji-ur ru
lr
s r . r : r qv f n l r d l t r r ' u l z s q v u t . r gu u . r r l r l r u r i i u t r u v t r y
d n l n r q r l l r p q ' n l r ( l u q r s L l a l C .) E r r i t s lrn: r r d l n , r n u r u r
lr.rris urlvnqrecl urlrdnrrru
r r u n l ) . l x L U rqpu p n s
L ) c r r i k i l n i u g a h a l n l a c l e n g a ns u n a h d a n b i c l ' a h ,t i d a k
r r l r Lp c r b c c l a a nc h L : r mk c h a t u s r n n c n q c n x l k e d u e n v a .
Krrcna Islrm itLrditcgakkan clt ltas <luaponclasi
bcsar:
I ) t r l d u d , t t c l , : ' kb c r i b a d a l r s c l a i n k c p e d a , \ l l a h .
i.ilra,
titlak bcribadah dcngrn
ctrl
\xng tidak
r i i s l u n a t k l n o l c h , \ i 1 e h . B a r r r t q s i l p e m c t r . r s r t ks a l l h
s l r r u d i l r n t a r ek c r l u l n l l , b c n r t i i l t c l e h m c r u s r L kt l n g
i l i n , d : r n b c r e r t i t a b c l L u . nb c t i b a c l , r h k c p e d r r , \ l l e h
Pcnjehsannt:r, blhsa
k c c i u r tt l a s l r i t u t l a p r r t k i t a
lihat pcnjabarannrr clalam buku buku tlur SraikhLrl
I s l l n r , l b n u T a i r r i v a h c l a n n u r i c l L , c i i a u ,l b n u i ( ] a l i n r
^:a .
L)enten scmue pcnjellsrn
vxng lelu, cilpat
d i b r r k t i k r n L , l h l r a m c n g c n a l l > r c l ' e hb i c l ' a h r c l , r l r h s a t t t
k e h a r u s e n ,n g a r i b e c l a h s c o r a n g h a n . i b l c l l p r t t s c l e m a t
d:rri kcbicl'ahln renq dapat menxfikln ibadeh vanq
m l r r n l k c p a d a A l l a h T a ' a l t . B i c l ' a ht c r m a s u k k e j a h a t a n
lang herus dikcnali, bukan rrntuk dii.rkukan, tctapr
u n t u k d i h i n d a t i , s e p c r t i v a n g c l t u n u k r L p k a ns c o r a n e
pcn lair:
132
laraba, PtrtnS l)ttd,ldan .\tf"ht
.\i,tLt lt,t,t/
t! LnI urH rprqt ttD.t',,/tt!,!ttl
ut:tp,ry)Je/u urhbqtt lous?)r;u aoTt
,'a,(irur:111oJu,'(taru
royTitr;7'rr7:yaht4;ttJ raVtt1 rt/t1a1,Vu[uu1a(
1t1rtofus1' t / f t : / D a / / !u r T u q L / r u o L ' q o L a r
utVuolp/utru 7tp,('
liup.rol'uuo u(iopo tuVu,1, :t1o,nofrtaruru4tg
,2ar (rloltb'
J't tu7) hu'/ ,t'p ryt fi,'rrt tut t or/1,, ;o.tir'1.r,t1
rt 1y,,, -uu,1yt p
1r(optt1 u1t uotf/pqel uolop ofis ulrot/ ,o,\, :qo,trluatt
totlag ,2tb'o1 uoV?oq)7 h-to1rp uoTo t/1/ uo..lt/.t/rqail
,1r1a1ast1r7o{y-', :lfa/ ,,At"J.t)q
VL. t-t,-\t :t1|ttfutat
,rry)g tltu/. ,ry/rqd7 qo/ap! ur1t/rt/q)l hitl bLoltp uuTl
t1r7o(1; rur x/p/!l tlDilrqad o1t;y t'podt.7 ttr--ft.t)Ll///)/L/
tl/o'I urlrrTth:y o/utlp urp 11r,{t1tt1u/trurp
lrllV
/1/llt2pDpDraqry/7 ulnqDp r,Au1fi1ars;tt 'qo//x/t!r)[ tr./c.11]
:uutlaq apndtT utritr,1.tl11
tr4V .o{irrroltp ;:y tutrtrr_rsl.ta
tt):f t2.ulr,tt.tlVn.fp ,u.t07 ,ut1rqrh:y ittt'1ri,1tt,tit11upp{r,;1
r,fuolJrq ur/!//[ u7? a lt/t,y
ol'rJ'l
t \ut,t
l
!.\t t,,
urf t[
'
)r ;lott)i
tt.t
rltl/illt/ltll
t:'t/ ,:
tl,,
: D t E I r J q : l u f L U r . . \u r q q r _ l r E Z P n H
qrunq
ur;ull
irep equrrrrp rr:
Lrr1Jf,8urd
! .:1.,(t:..':. :I !X/1//r.t)f0/
t r t I t . I t t L t " t t ' l t r l , , l 1 r .i'. , : . . . : , ' . :
! l/.!,h,
uD! tt|/ptlu1,).1Ip )>- ,/// 7r,i;: ::': . : :'!'t!i Ltt)fl
utiolittlnq tny u4t r
tlt):lt/.1pl)xl 1t//II
(/q)/t/.)lu)1:::t': :tt:'t/!':1 .:tt,1ur7thV
tlr1tr(l
tti.,::-,
.1::l)/1/ tl.f L..
..1kr itrlat1t ld1,i:'y'pafub :ttelaJ.tfubdikat itr ak.,trt
'\
tt!,itttr.q
lrrla kL:plulttr /a(1' I)eliat nterlaanit: rr. \ aknt
uitttithtlt ldrd lai .ytn3 nut,gtlak kt pinhrlintu \'trdka.
I f angqi/anu1d, t *.dt / t rta n f.,ak ka n
i dlt d tut lt t t t 1.,
b,i rau,q.;
'lo/r.,tt.q
tr ridldtt \truka /trsthtt.' ,'1kr lterlarla ld,gi:
'\tt.
,tr'a:k.lniri cirirrrtka ktldtla katti.'l3tftau Lnrsdirld:
.\ltrtk.a alal,tl, ktltnfok karu nukuinir .14t! hrl)i.ltftl
I t t . g a r b t L u s , ,l t: r t a . . . . ' D i k e l u a r k r n o l c h A 1 R u k h r r i
dln \luslim.
S a i ' ak e t r k a n :C ) l c hs c b r b i t u , m c r u p a k a ns r t u h : L l
i . r n r r i t . r l s Lk . , l r u n r u k m , m p t r i n r r t k . , n k . , . t m
m u s l i m i nt e r h a d ? pb i d ' a h b i d ' a hv x n g d i t c l u s u p k a nk c
'lidaklah
cukup
c l a l a r na j r t e n l s l a m t c r s c b u t .
melakukanscbegeimlnarrn{ dilakini scbagianoreng,
r . a k n i :c u k u p m c n g e n x l k r n k a u m m u s l i m i n d e n g l r t
t r u h i c l d a n s L r n e hs a j a ; t i d e k p e r l u m en j c l a s k a n
b c n t u k b e n t u k s t - i r i kd a n k e b i c l ' e h a nP. a d a s a r t l a n g
s a m a ,h a l t c r s c b u tm e n u n j u k k a nb a h u , am c r e k a t i d a k
m e n g c r t i i r a h r v as i a p a p u nt c r m a s u k u l a m a ,b l s r s a j a
t e r j e r u m u s k c d a l a r n k c b i d ' a h e n .K a r c n a p e n t ' e b a b
m u n c u l n l e k e b i d ' a h a ni t u b a n l a k s c k a l i ,t l a n b u k a n
s c k a r r n qk c s c n p a t a nu n t u k m en j r b e r k a nn t ' a .N a m u n
s a l a h a n l l r l e n l c b u t k a n s a t us c b a bs a j ec l l a n t x r x n l a ,
134
ltrnl'at
l\rtirl
l)rttr1a,,:.\qtt,
\h/'t
Jt,rtl
.(i
ru'rqt\rly .,rur:t rHr,r\q ur|,nrqrqLllrr
. . : - : - : . . t - . . - u r p r r r d L u r t r pi i u I i ' , , | , ! l u w I
t,/!, /rr]l\,/Lz, lnt)ftr:]q
- , r .r
I r
" , , t \ t : 1 . ,. r \ . r . 1 l . . ) , r . J I.
,r:(u1r:rr:u:Lu
r
tr:ri ILirrurxirrq)S qr rl.pLUr
qrl)r ||ur\
11.
(t
r u ? l t 1 C, j : ( g ( ) Z l ? L l ): u t ? ) r f , q n x r T r g . , , p r l s ? l { r u u l u p
]ri )EU?-)DUV lIulnsrlli,, : gl LlUlussur
?_iullxlut rp
'urqrPsrrurrd
u
r
l
t
n
q
r
.
i
u
r
u
l
n
U
r
l
r
q
lnq)srrt lrsEd
0z
L U E I E f Jq u t x l J J r p s n J r r l a - U r . li e s U dr l r n q J s s r l r l u t r u
n U r J J q - u u r l r u | a pu n L U r N . l n ( l J : ^ . r rnt ? l l f , ql t ) n q r l U p
lBUU?LUlrqruxxu)LUriE_iurclUrl)uJsp,(xs,ur1irt.ru,isr1
l J u r . i l z q I U L Il u . ( u r q u t v l r , e ! r , p / - r , u L . ,
/o,tt ,rplg
/ru/lu pthrqtf 1t/(lolr/!lI n]|Jpq nlnq urulEp rurrsra)-l\_,
u r p n J r L U L' rf r l n L u] u r . i q ) r r . i q L l r l r p ut . i u q o t u o - )
iqnlrrp1Jur.i qEUnsrptslururra-Furllas,urr.nu a-urlcr
- b u z ; o u r p n r u J rt n t u n u J d u N d q o l o n l r l r p u r i r p n u r ) l
' q r 1 1 1 'u p v d r l r r r p
uN)lr)r[)urut )in]un z_iuu?lxunil- H Ur r - u ' u, (u u r r :r ur Hu I r u E r r . ! , , - - u r q r s, q r q u q s
1I
ntt sIl)rtl u-trLlr:(l
r]lriluJrli rI n]r rlrurJI s]rpNrl-sltpuq
e . r u t u r l p u r r i r c l : r s n t L I x l J i l - u J t)rrrp r ] a - u u p r ) n L l r l I
I I L I \ ru f , r i - t ( l r Sn s l r d u r p q l r r l . ) l s t r p E L [ - s ] r ] rru- q
iuupr:
'l'l'l'l Ull.l ul.r1',J"l'l) L.rrl,,ur,lJ1
"iu1n.'rrrrL
q r r q J SU i u t u I 1 6 1 r i u q o l u O t r r r l r l r c l l . i r s s n f t 1 u 1 ; r s
: c i r L i . l hh a d i t s < i i s c b u t k a n :
I S:-> t
'.lduLkatlah
urak-onak k.etil dan oran.q-orugdla dai
uayirl kaiidtt.'
A l a s a n n v ak, r r c n a a n a k k c c i i i t u t c r b i a s ab e r m a i n .
D c n q e n b e r m a i nm a i n , i a b j s a n e n g g a n g g u( ) r r n g - o r l r n g\ ' a n s s h a l a t l.l i s r i l c l i i a m e l a hm e n j l c l i k r ns h a l a t
i t u s c b a g a is t t a n a b c r m l i r t m a t n . \ ' a n g c l c m r k i a ni t u
b i s a l n c r u s a kk e b c r a d a r nn - r a s j i dO. l c h s c b a b i t u
m e r c k e h a r u s c l j a u h k a nr l l t i r . n a s j i d . "
Salr katakan:Hadits rnr lcmah, tidak clapat
c l i j a d i k a ns c b e g ahi u j a h . l 3 a n v a kk e l a n g a nI m a n i t ' a n q
t c l a h n r e l e r n a h k a hn a c l i t si n i , s e p c r t iA b d u l H a q A l . , \ s y b i l i ,l b n u l . fa u z i , A l \ l u n c l z i r i , A l B u s h a i r i , A l
H a i t s a m i , A l A s q a l a n i c l a n l a i n -l r i n . N a m u n
d e m i k i a n ,h e l i t u t i d e k d i k c t a h u i r - , l c hS l r i k h , \ l ( ] a s r m i .A t a s d e s ' . rhr a d i t s i t L rb c l i a u m c n c t r L p k : rsna t u
h r . r k u ms v e r i a t .Y r k n i n r e n j a u h k a na n a k a n a k k c c i l
d a r i l n a s j i c l c, l e n i m e n g h o r m a t i m a s j i d t c r s e b r r t .
Padahel ferbuetxn itu adalah bici'ah vang
b c r t c n t a n g r r . rd c n q , r n k e b i r s a a r . pr a d a m a s a h i c l u p
Rasulullrh i:.-!, scl)aglrrnanadijelaskan pacla
136
ln"ihr,
l).,t"t!
Plrtar)n,o.\.ltldt
\lah/
ltr^rl
LTI
tpt lI u"H .potl./..pLt ./2.plg
.loitlt"pt//p.t/v ql,l n-urtruaq
riut?rrtrurLU rt!tI Rur)i
urf '1rrru'rt uxuuruDd rqnu.urlu qrt)r nxqrg
lrr:rl ntncl qrnq.s
(UElupr\usl]:ln_uurLrr
rJrllunrtufri zpulsnrluIur U rlrl' rurr\ uu\n:1xl
Iurrl tuuj rpxduxpyjurq qrqrlrlrl Surlnrrqu1ulzr::u:u qrpr rini
lEl!(lrurd urd urp rtx:{urrl:s rtduts r.ir,rjera:urlrlrl!l:t llllErirnnurqis
rur.turqurrrurprENJUrru
ur)rraqluauqrler qrtlv 9 r) rl)r -6
tiH (l
urJEosJadLuzJ"plusJq urszquq llJtrut nlus unsn.luJru
t s , i € sn 1 r n l n q u n u J J sr J r O . u r r J u r r l u u p ( q u l V
r : - J l i P \ )( l l l x ' q ! ) u ' . l p f l l q p l I s y r r tu ] u l y l )y . \ u u r , . l
n l n q s n t E l a q u t r q u t J r u L l x l J t u l j n l u- i x s n l t u r x J t S
'tnqasr)t nlnq-n)nq
q ? r l J u J u rr { [ l r ] r . i U q . u _ i u r n p r - .
z r E t u r u r l r r - u n( l e 8 3 u ar u i i u r i p 8 n l e p \ . . . u - ( u s u ) l U r c
.ql,ptq
qotu()f,-rlolrroJ Huuturt r.iurrrtuz rp uzta-r,o:rq
J r s u Pl ? s u p u r P q r p r u ) i - q " p r x )i l - u E l u J t . i u r r E l u r l
r p u r r B r q a s ] l l c l r s J J iu r l x o s r J d r u r l r p n 1 n t 1
1r.iuzcl
sllnuJur IIf,]JJ\\i ntl Ixr{ uu)nlrlJru Jnlf,l ultJJur
x r E t u s r p u r r ; I ] q j \ ^ . r t U E I nE J u du f q r l x . \ 3 ) r l E l e p r
u?,Plq-qs,Prq
d u p r q : r ] u f , I t e 8 u r r t d L U f , r u , n Ip u J l ? I
q r l o n u u u u E l t n q r s r pu E I r : u r . i u l r l q E , p r qu r p
u u r U l l . ) Ju E r p t :L l r , p r qu r E u r p r t r .
" i r r l r t 1r i u r q
r 1i F r 4 r 1 ' u t / 2 / t. \ ' : : : . t , / \ r r u y ) n l n q
Elrs lpqrJ qruns nlnq-nlnq ruIlEp r.iurrrszqrquad
brd'ah. Srla kira tjdak atlr ulelna lrtln lang
nrcrrdrhLiiuisatr dalan hal itu. \'rkni bukn Qttttttsul
B r a a r' ' a n gs : r ir t l i a r a pa g a rd i b c r i k c m u d a h e no l eh A l
l a h d : r ] r n r t t - ] c n \ ' ! t s u nc l a n m c n g ec l l t n l e s e l t a
mcnerbitkrnnrake kalangln krunr muslimin. Prsal
r a n s r d a c l i h a d a p a n p c n t r a c r t i n i a d : r i a hs c k c d a t
i n d i k r s i t c r h l d t P t u j i s a nt e r s c b u t ,s c k e d a rc o n t o h
dannla saja. ll'tll4hr .\'rhlt4na/''tHtua/ )ttn,7iq
Berikut ini adalah yang telah kami ianjikan
dalam Jumat.
sebelumn)'a, yakni bid'ah-bid'ah
Sava katakan:
Bcribaclahclcnuln cara tidak bcpel:ian pada hari
tr.rmat.l)
1)
Drriiurrrkrn oleh Ibnu .\bi Srlb,rh chhnr
o ,Li-l
138
I
-,a
.rr :rJt
ahd hrtin:
lTid
,!,
"'-
v'
>
tddr.ftt)'L/r
r&
"tl.\ltjktnrl
U -
.)-'
il 2()a 1)
_ v )-4! t r ' t
&;: p::,
\hh:
l,rt,ri
6tI
t2kbl u,H ryPl tf,P!1 tt",Ptg
uxl)lunuerp nrr IzLIE.iu)irpuaH srrtr rp xulnrad uxWiprq)rl
xprd ur)ichr)r rirs n^ur.irurtUrriJrqrs'(n1rIrq urrjrsrlrtur;r-u)ru
H u r i q s r : r ru r r n - r q r su r r i r n q r s r . i r s 1 1 r 1 r irr l u : r ! o r j r u r l u C
nrr Lrrrrnqrl(iununq:rd urqr,prq:1 uu)srplu.)u urqf,pr(lJ)nurlr
tsrp rrsrp urp \rprirl rrlrrl ur:1y riuueqr:,prq:1
urluriu:u 8ur:(
xluelnuriurlrl uuludxpuau Lunpqrirs N.1\r{uq
u.irisrrrp rrrtisr
rrjxxq:sl1]ruurtrLurpiur.\ xluxtnrrrd nlnq nlnq orp r.irir,frjnlor
ut|nqasrp luprt frl i LIt,pr(ln-uxru
r] rlrp)s nlr|irrn"uiLuuri:lrrtrr(lur.rd
lFEE8dFql
I iuurxrr.iur-clq.to
r iup).trir u$url IPxl sl|prH rtq\. tnsuurrr qrlurlnq nupq r.:rPrllr
( urrrt.iur:d Lptrp!
rlr)trsfruf\ r',srT r.:jrtrLr')rL'
1r:prr.'iur;
L,.qrLp'ls
ur';iurp urlrr:.(r:.\\urp
q11:r1.,,
:ur1dr1.!iunlurLLr
nrrl;q r.|\qrq (..1
: t) ,mtblt. rurlfp rLunrrlng 11 q1rr.iqurdr)n r-n.rrrrturq.1.17
.9rA qlalltrd'i/n. qt fi/'7tl Lurtrp ux:jsr-trlr.irs;uri lu u,rlir(l)s
qrLU)l ;ur.\ srprq Llrlrt)r ,,,r,tr/,1!r/t)tut)"tt tl)tr l)tt ttr.:t"'prp
t,t, rt \/r),t/J ltutu i,L,r.ltnhtl uu'1,prl rrt;txiat tltr( ri,tirti..u,H,,
f.':{. r :r:{ *. :i7,,t tr \t,",
.\]rtrrq UndfP\i trrs iLrnitn
urruiLqrs urp nrr u]n-u.l iil)liuis i-ur.i qfqur.iq rqH Lruql Llrto un-nl
u r , 1 r r : . i r . r . p. r .uf r r t n u r i j
q i L l x q sr . i L , f r u r s , , ? / , . , 1 f / , i i t 1 | ! t t r t ; i t , . t u t ) ,
r*-*!
nrrl.(t r\q'(t
( ::-
f
.-rr
.' )r't
.r"r '.1
r,,ru I uft f-St : llr) rb.,llt:g l\'f:nl ,nrp ir.(uqrrr.is
ufiuip
1 r c: t l . , 1 / x , y/ / l / r , t I f . o x t r p u f s r l I u r , l t , i L u r q n t \ L u x r u l u r i t )
( t f ( l r r . \ \ r ( t \ i n u ( u ) t ( i U r ) i n in . \ \ r r r t n r I \ r r f r
I I s ' i r : r a tL l r ! r r t ) ' r qf l i u r \ ^
.. )rttr,ltit ttili:it)i !lttr! trlrn 4:;rttlt.)t// !tl)t/ )t!t,t,t, l'txj! \ !r1:r\.1\l
itrk); tt,,tt i r. i f i)\i r'/tr I it!pt,tt.) t'lt
\ t c n j a d r k a n h a r i J u m a t s e b a g a ih a r i L b u t . ( . ' 1 l
Alla' 1 : 76()'1
B e r h i a s c l i r i d a n b c r d a n c l a nu n t u k m e n l a n b u t
h a r i - fu m a t , n a m u n d e n g a nm e n g e r i a k a ns c b l g i a n
b c n f u k n r . l k 5 l . r r..( P ( r t l n l ( m r ' t u n q i c n r ' t " t .
r.ncngcnakansutcra dan emas (bagi lclaki).
.+.
Kebiasaan sebagiankaum musljmin i'anc
m c n v e r a h k : Lpne r m a r l a n ik e m a s j i d p a d e h a r l
jid
,l,.rmatscbelum berangkat ke mas tcrscbut. (,'11
,\ladkltal ll : 12'1)u
5.
Nlcmbcri seiansan pade hari Jumet (li tcmpat
shalat),clcnganbetbaqai cma'nvt (;11)ladkl,a/'II:
25lr 259, .'11-Iltda'.lif,[udltarati/]btidu', ht'l. 16
'1/ \ldrur,37 : 57'1
Llaotrla1alal.,
6.
f,Iadkltal,ll : 108)
"1/
, , \ d z a n t ' a n g c l i l a k L r k l nb e b c r a p a m u a d z i n
bcrsamascorSngn.tuaclzintetap dj tcngah mxsijd.
1)
140
;\cizan sccart bcriama'rh.(
-frimrrh
l r r c n r e r . r k r nc 1 x ] . l n., l / l r t a r r I l 1 1 9 : " P c r l ) u : l t l r nl i L r
j
e
h
s
d
i
l
r
r
r n u n , e r u n L r k c s c p : L k r t a np r r r u l a m r "
suchh
Ibnu
I,tnb,a l\ttrnt.qI)rrattta.u .\(irrF
\i\1/dt lPttll
tVI
trukl u"t I upD.lra p/,t.tttpttl
rlElrsq lrqurEnuJur
rrxsp ntr Jzq rr\qyq rur?lrl
't€Lunf
uz8uap
rrxq rp lriurq Buerorqzl8uzllu
SurI) Buz.rourlurh8u:1q ' 1 t
lntun qrlurls(de38uzrp
GZZ , y ?rrt1prtljtt)
u n t U J sr l a l J r u U x l n t r , { U l u l r J f , q L U aUl E { q x s r r x
-qrsrurrLlrsr8nlr:q 3uz,i 3uu,ro .uvzpEJaq
qr[)ns urzprntu pyr]r-l UEC .trrunf trlr:qs
>intunIndurnlrrcl qrpns uIJJJuJr1na1
loclurol:r1
I r d r u : r r p zl u e r u u r r r p z q u " I q " s r r u - q u s r r u e J { ' 0 1
(tZZ , lt ,,tptp1
Joatly ptrt,,soyy
JurloJqsl lqn1ndtudrur r33urq qulrunl uzleurnd
- r u : . i r r : r r uu u p r r p e r l r r 8 r f u n d r u r l
lnpnpuacl
ltiiSururaru)ntun uurtrld u?z[)r]LIUIJTJS
EluuJru
.r'rl J\i n utnf r.rl.q
u
l
z
l
)
'
r
'
r
L
U
|
'
i
u:irr1
"1,rd
6
(8oz
: II '/?rlVpl,I.I1V
urp q r: lsq ,,apqHL/).uruz]::d
uI z PE q u,\\uIUJ r.r.r.-u r p I s LII O- q r O, s Ur JEI Jr-r.Ip
I
J
1
E J ? n su t b u J p ' t n c l a s r l lu r z p r u r l S u r p u v r u n f i u l u
3ur,i urrl urzp"nur qrlr-uJru urfuap ,rpu
fur:,{ uvzpr: ntus uvp rnpJI uNZp?urlLl[qtuuuJi\
(;7 'pq 'qe.inurrl
nuqJ rurlsJ Inrllru.\q q:tyt tJrltq11y loL"la/,:ll
IjV.)
'8
cllrinla!r)
1 2 . SLrnah(]rbllvrh .funtat. (.lrritarll'a/ ,\hltldl'at, htl
: 51, ,41-t\[arlkJnl,II :23(), dnn /l-.11u'iital t1r
N a l r ' a b h, a l . 2 6 1 1 0 )
1 3 . \ l c m a s l n g k a n t l n g g e r n i m b a r p a c l eh a r i J u m a t .
(,1/-,\ltdkl,al, lI : 26fil
l + . \ l c r . n b u e tb c n c l c r rb c n c l c r Lh i t l n r k e t i k a k h a t l b
, : 166)
b c r k h r r t l r r h .( . . . 1 / . \ l d l k l t t l X
1 5 . l ) c r r u t u p\ l i r r b e r . ( . . , 1 . ; . \ ' t r t: t d3 r3i1
lo.
K c b i r s r a n l m a n s e l e l un t c m r k a i b a j L rh i t a m c l i
h r r r - l L r n r r t(.. , 1 l/l . , t a ' , I ; 1 6 2 - 1 ( r 5. ,' 1 1, \ l a d k L a /l,l
: 266, d.rn .\.yaul., .\-1,rr'di/Jlatu, h'tl. 140)
1 7 . \ l c n q c n e k r n s c r b a n k h u s u sc l i h a r i . f u n r r t , a t a u
di hart i'rng lain.2)
1 8 . I l c n q c n r k a n . i r i z r . ,(/k l r L r f t j u n t u k n r c n c l c n s a r k a r t
tl
.\l Ihluri urcrr.rr,rtrr I
l : l - l : " T i J x k d 1 l , * x n qb . t u rI n r t m . l a n r , r a n g
: h . r l i h u r r L , km c l , , r i k : L l , ro r . L i g l , i n r : r k , J . r r r n q , r n l l L hn t r c k r n r r r r s r
r l g l n r s u J c n s i n p { r i L r L t . unr r c t c k . L c r . l r r . S c l , r r i . n r l i i n l . r r r r r u c l . t
b r h L r n r l t r r m l , : r h k : L n s c i , r i n , , m r ; rs l , r l i l , r d r l . r | o r . l r c l , r r i c c l ! d ' i k . r n
tl
r rrrr{tjtnkrnnr.r nrtl.rnqltilrr
.li dLrn,:rK.Lrrnr or,rnq h,uyak sL"l.Lin
nrtk.r, chn n,rr,l.r;'rn rtl.rk l.rrngguirg
S ; l a k r t r k l n : l l ; r r l t t ' l : , t , l l t s\ i r n q ( l i n \ . t r . r r k . t n l . i r . r . ! k . o r r m i i : r n
Ir"ih.n
l'utItl
P.nn1^n,t, \tlttlr
\luht ltr,..'
tnl
t|,t/|tl ,,] | rtrl 1r tlt t/, ru
.,lx/lf" "1D,jlttr4,tt,ett t,t|!tk r tu./t tlt,t.pr t41 N"11ltu( ,rp,\,, :iif
l l ,t' tttl
\\1\.t.'p ur:1srpt t.ix; irrr:i
lLzt \)\") tl)it,t),t(I t/ .. '/4,r.lt:tr'
! u r L u r r i r x l : s ' L r n d n l l x L r r \ ; u r i u l ) r r) l r | r r u r . | ) s u r l r u r i u : r u r r r p : q s
\fa tou/.\.-rv uep (l ,/)pql
'tg6 :
'tt;
,!-tl
11,'
XI
1\traoIITL',tlef ; ,\l
'
t' fjt/ I \t-I la qr t u orlJ.-(lt L/ r/u.tr,i \.
t I | : I' l r,()p utl/111
'grz | '/rqrflrl\'-l
.(riruqrurtU
rl lrduUs rrr:8urq
|
t,.)
J l ] n l J ) q r ] u r l l u l D J : l n t z p s n L l rL l t l o u u - l s r _ i i r i r p
ivr.\
,,
tttrttltpnr!
rllqPdl:,,ir:
*a
r,ly
1t4tr1ota
Dppd)7
fi-17
ttlt:/o/o\u)xl
up.4i'u,j
" " :srlplrquprpnrxryt)a
(l
,,...!tlrx suJut t),xp/!.1-t.t)
u,tty' uup 11r11y.'oIL11ubtr'u
rs,t 1.,,
icty(.:(ry,,!"c.
:tN-\11uJts.lr!!Jru ru1u.t
1r,(ibLo.1. 1.,1
I99Z:IT
'/trt:l7p"l\'/1.)
turunftrpqs lntun upp q{q}nqil
I l
ll.
I l c m b u l t t a n g g am i m b a r l e b i h d r r i t i g a . r )
l l c r d i r i n l a I m a n r c l i b a g i a nm i m b a r p a l i n gb x $ , x l r
untuk bcrdoa.
l - 1 . l i e r l a m b a rl a m b a t u n t u k m c n a r n p a k k r n d i r i c l i
m)mbaL (A/ Bd'itt 64)
2 - 1 . \ l c n g g u b a h s - r ' a iur n t u k m e m u j i N a b r k e t i k a
khetib rraik mimbar, atau sebelum ttu. (,,1/-trlartr
\XXI
| 17.1)
2 5 . K h e t i b l a n g m e n g c t u k k a nb r g i a n b a l ' a h t o n r k a t
(pcdrrrrg)ni r kc lantri ntinb;u. (.tll-Ba'it.r,
61, :1/,\ladkLr/,lI : 26 t-, IsLlaLul 11asqid,48 dari
cctakan kami , <l'tt //-.\laur, X\rIll : 558)
2 6 . P ' t r t m u a c l z i nl a n g n . i c m b a c a- s h l l a r v akt c p a d a
1l
R r v r r . t r r n 4 r l c r r ' : r r r k : r n b . r h r . L \ l u . n j r . : r ha c l : r h h o r . r n ! :
lcrreme
\ : L r ! m e n r b u r i r : r n s q l m r r r b j l t h r n { ! r t i m : 1L e l a s a n r k t r n t s i
s e b e q : r r m r n ,Lrr n u J i s t h L r r k : r no l c h p c r r L r L b
i sL \ t 1 1 . l t t ' u r t t i . . 1 1t l t t n r , r t ,
i l l : - 1 - l l l l x r L I x h r ^ t : r \ r i \ 1 l n q r i d , L kL c n r r p c n u t u r a n r r N , r r r r r r u
'1,,:..
,f.
l r . \ . , . r k , , . ( ' r n . ,. ( \ . . 1 n " . , , , - . , , , t , , t . i . r . , - ,. ,
fl\r\rt
r e r s e l t r r rI ) r . l n r r r x b : l h x r i b r c l ' . r hr u r r t l , - , i r hb r h \ r i r r a l , : r n
m e m u r u s k : r ns h r { . S e b i e i r n l . n r n { q u n q l l r r r b & s r b : L g i r n m r s j i d
.Lrkoir lrnqt.tl ncnrh:rd:rpi mrs.Llrh rerrchLrt. \rrnrun nrcrck.r
n c n u h r d r p r d c n $ n c : r r el e n L b i d ' a h p L r h , r r L n i r l e n g a n m r : n L u . r r
t r n r q a d r s a m p i n qr e n r b o k ,r t : r u c l c n q x nc a n s c 1 e n r s n , .K
. ..rr.i r u m c r e k ; r
n l c n g ' k u t r r t r r ' . t nS u n ; i h ,I r r s r i m e r e k : ra k r n m c f i r s r n \ i t n r r n .
141
Jr". l,r n Iioi li ry l, nd,4 d,,t .\,1! tt
I i \1/,tt.l ntrl
gtl
tu//t|l up! ! 'tt,l
t/2,t"t tlr.t1tl
, , r . i u n r \ l i p x p r : l r f r r n - r , r r u r r l , r q r r r l r l r l u l , , ,r r ( l L L l u , ) u u q r t l l r . s
'll u'l l rl,.t7:',t:t
Lr ,"1.I,r
\\
//J
llr,
IIXX
slrl))
'Iaq|pplt j
.uurpurl rrzfurp
I/)
rurlrs urldr:nHuaru
I
(q9t ,
uucfuprqraq
Irpn
qnlLl)
6Z
(g9S : IIIX,\ ,.ururl\'/y uep,yg,prhv11.
'lgz :
' 1 D 1 7 p D I \ t _ / L, f/g. ' r / t , o f I _ / 1 . \
/t/q//qtl
II
'. xlelJtu rpudll
u r l r s u l u ( l r u e r uu u p u r J r p u L l
L1t.ruc1 duprqfuJru runlJqrs rr:1qr1duprqfulu
'rzqurur
l r r u u 1 q r o p r J q l n q r s i r - u r . ri u u u r l ' 8 2
(g97 : 11 lrrlVptlyly) ,,;(qay1 rtuq,ttl
try tlz/:tpruplsaq ,ffly | | iunu, ut
7dt,.tufiwabiup,Codms
,t7u11
ttndrtt,e,trsru
rlryy,.3o/1n.\.
y..',uo71 nt1uy,,
iuoill/qp,f
Tj"
:urldr.rnliuaru
'u-iur.trp
,ruurul
n1e1
rltpuor rirqJI)npnp r:lsJLu
uurvsJ)q JuqLruLrrr:l )IEU urzpunur e;td ururdurt.l
.LZ
,()92:
lLgZ
r)
117oq.1pc7y1y.).rrqunru
e,\rruri:uzt ulllnlntuJu!
qrlrLl) rlul dlrla5 1q"a,
3 0 . , \ d z e n k c d u ad i d e l a mr n e s i i dd i h a d a p a nk h a t l b .
( . . 1 1 ' I ' t i s l t a uA, s r ' - S v a t h i b r , I t : 2 0 7 2 0 8 ,
"11'
An XaJt'ah,ll
,\Iamr, 19 : 5,10,dan .11-.11t'ibah
1.i)
ll.
A c l a n v ab c b e r l p a o r a n g n t u a d z i n c l i h a d a p a n
k h a t i b d i s e b a g i a nm a sj i d J a m i ' . S a l a hs e o r e n gd i
a n t a r a n t ' 2d i h a d a p a n m i m b a r , v a n g k c d u a c l i
bagian atas mimbar. \hr.tg pert?ne mcndiktekln
k c p a d al a n g k e d u . rl a f a z h a d z e n .\ ' a n g P e r t n m l
l n c n l e b u t k a nb a g i a nd a r i a c l z a nt t u s e c a r ap c l a n ,
k c m u di a n m u a c l z i n k c c l u a m e n t ' u a r a k a n n t ' a
'att/
Bida' tal
dengan ketes I:L/dLr/ )Iasajid
,.111'tlld
1 l . P a n g g i l a nv a n . qt l i l . r k r r k a no l e h p i n r p i n a n p a r a
muadzin kctika khatib hcndak ment'ampaikan
k h u t b e h n t ' ac l c n t e n u c e p a n :
a, tL
J 4*
"tt ,s^,.a"!r JJ^" ) -f
6-
JL:,t-e'
"ll:7/,ai *:at lt tttrsli nlu. .\'estrtrggtr/.,tr1,t
di riuul a/ k,at
116
l,ir',1hn l',irt!: lr
ni.,t,i \.:,!t.r
\1,'tldrltt':t
Lnl
/,k/,1 ,H ry'| t,.uktt'.t],J
utldf;lnFuJur
lntun
qDxql
uuurHfurr\
.9c
(gOE- tO_c: 11,1'.ruar1;1y:).tEr:ju.ts
f r u r l u r r u u r n l n l u u ; r - u 1 pq r ; q l n q l r l c l F u u p . r . ( l q r q I r . l E t u J r u e sr I q u r u ] L l ? . \ \ u q
rp lnpncl .gE
(SS,ut1ua.\.
rp,) lzrunf rrvq rprd Llrqtnqlreq Buep:s r1u:1
i u t p r d q r p < 1 ; r sr p r d r y p u r s : a q B u z , i q n e q _ 1 . 1 , g
{,0 ,pl/pr2Il / r/D/rl.r/uLp ,(rZI : ,r1r.irrurr1
1
11uqI
'DtttP/o.I)
lt ut.upo(/
(ftlJ//liit
.)p
///1,/rt//
',;uruo'llllory
ury '/t/u/.uptuur*uu1uaru
t1IJJS..
oFaut.1.,,
d. ry ffi((.,ry,ji(.ncf
,r'3',
:n-f.
:rrurt.ted
r { x q t n L J )ri E s n l n p n p q n u q l u ) I ] r l q r t r q )
urchptq rp urldl:n8uru ;r-ul.(urzpr:nrurrrr8ucla;^.gg
.
(.rz
'/oq1pDI/\,
art/lt.t-tL. uup flgZ :
II
/V) ,,.uruupfil.y
/ Dt//tf tt.( /.t)q/u)//./ qoJJy-. ui'atu,ts ,rlrJuurytoi'u,tq1
ut:.qfu.t 4.rt:.r;t1,,. qt1rru."y.r
, r aliD/ /rr.l.t )q 11o1a,i
ob'lsq1,,
:.1t)(l/u//// 1!r
tllrrrl1
tv//):7
///1//Dqr(/DJ.
oy u ( t -y t u :,yu 1tln.t rtt r r
r d y,., ; pp q Dr.t a.l
VJit,t u1111
natl)q ott.jtr! ;# 11t11uJt-rcy tt,y rltquqs tub.u;p
Kbrtbantl HaTnl:r'akni ucaPan:
r)
,... o,$:.; J*
J
o-L>.j
a.lj J-"-+l
dl
ptrli bagi .'1//ab, ktta rwnttyin-yd
".f aszngqul.,ulase.gala
.rertamutoltrtnPertz\lngd dan antputratt-\1'a.."
clan sabdaNabi 1f:
a sebai k bai k.tr1'at t apt n
".,1rt tua ha'dr,\' csung4tlttr-1'
t)
afulal.,kalanrllab..."
3 i . K c e n g g a n : r nk h : r t i b u n t u k n . i c n b c r i n a s c h e t
c l e n g a ns u r a t Q q f d a m k h u t b a h - k h u t b a h
l a b i s e t i n gm c l a k u k a n n t ' a( .; 1 r m c r e k a ,p a d a h a N
Sman, 572))
-l rJ. P a r a k h a t i b v a n g p a d a a k h i r k h u t b a h < l i h a r i
J u m a t , s c l a i um en g u c a P k a nh a d i t s :
4J !,
t)
))
148
)
)
o;.r*i' J.J.\t\
l.ihit hxl. 5i. ia, i:. i3 iPrtlx krlLb.tshl drri risehh Inl
L i h r t h r l i 5 , i ( , i r . 5 3 ( p t k k r r : r br l i ) d r r ! r i r r l . r h i n i
l
dtr
llrhn.! l.ttttadnll
\.lr'tdr '\l'dlit I',Ltl
6tI
/p,1"[ uH opod(/'.p!q-t/',pts
uzp uzrT?Iasnrr:ul bulr?J z,{rg,, :uz1dr:n8uaru
f,{naI ururl ll
u B p r r r l a > 1l o 8 u a u a l q
(g98 , tt11X louary1y)
'xnpal rl"qtnLII rprd
lrdar nlpllal qEqtnqlrrg
'tn
(8SS , ILtX .rouo1IIV uep.gy,p{vso1y
1ar1oJqs7
'0LL:
I'a!p!qy lutlI J4o[ifiog).1321 ryzqural
u?rpnural 'rlt,trquq Suqzd ;zqrurru z88uzt
lzur
nlnuau tsnpalq?qtnql eprd qnuql r.(uunrnl ' t l
((,ss' tIIAx 't6t -
'rt uDr[7v) .qEq]nql
?np ElEluprEquj[r]
E6l : IA
srtE rp lnpnp urzt-rllu-lnrrl ueburt tzl8ue8uaru
u r F u r p u r ; r p z q q r l o u E - l n l E J r pl i u y . i z o q
'zt
(t,S 'aour5"n uvp '6SS : IIIr\X
tr-\rLIEltEJUrlslntun znpali qEqrnql
urqzliu:lrad upzd ur:rprq urr8vqasuiur,rrp;:g
'lv
'tpuaINTI,)
.qlrqlnq] rnp
( rlc,uoun1'-sy
ErtstuErp
)
EIr)rI
rT?)
t;B
s?lrlll_lv
)npnp
ttrns cruquelN 't)f
.uruu e
t.r d
q r q l n q l r r q r ? s n q r l J t Js r u r i u z : e 1 : s z s r r u
r p r d q r q l n q l u e r 8 z q a su y l d r : n r p B u e . i r u v l r g
(.9c ,aoua.1,-sV1
,.orop tlzqaryolaruryry4 Etto[
taJap
bittto qtadat
/qfi ltop toqflplr).1 fuofluot11,,
'6t
s 2 \ ' ap e r i n t a i r k a nk a m u s c k a l i a n , "d c m t k t a nj u u a
k e t i k a m e r n b a c a s h a l a r v a tN a b i . ( - , 1 / - B a ' i l r ,
I1as1'4,ahr/Ihri Ahidir, I : i 59, I:blafu/ i\Iasa1id,
48d,n .,1/7Idnar,X\rlI : 558)
4 b . Naik sat$ tangga kctika mengucapkan shalawat
N a b i , k e m u d i a n t u r u n l a g i s c t c l a hs e l e s a i .( - , 1 / Bd'it,65)
41. l \ l c m a k s ad i t i u n t u k m e n g u c a p k a ng a v a b a h a s a
s a j a k ,t a t s l i t s ,t r r b i ' d a n t a k h m i s d a l a m b u k u
b u k u d e n k h u t b a h - k h u t b a hm e r c k a . P a d a h a l
s a j a k ( , i ' a n gd i p a k s a k a n ) t e l a h d i l a r a n g d a l a m
sebuahhadits shahih. (,-1r.\'rnar, 65)
48. Iicbirsaan banyak khatib
untuk
selalu
menlcbutkanhadits:
-{i ir;-r,r(b.),r:#",y C J-'t? ^.tt
j,
),1,!
ajl I
'.:----91
4-],J .*l
JD
l)19 a rLJl
.,
-r.3
,rr"
".\'rcunglrln1a
btldn ]l,autdl,ar
.1//aL ATia
nothtbaskaa
ru.lu//u
pada rtta/aru
e dn r.tluJ pttjlnti
Ntraka- Di akhir lta/atr, A//d1., rtttrtbtLtaskar /,t,2i
150
J rrrn l)(rlrt.q llttan)n'1, .\q,Ln .\i)tti,t ltlrt,'l
luttl
ur11 t,yod V.yr1 ,tt,yt51
rur qrpsu rrrp (rlsrqrrrl rfPdl 09 rrc
JliLIrullr-I
rqrn.inSsV q.t, .tr,, ttlti t\. I 1nf
I
urqrFInu(lt ri.,Lou r ' l i l r : ri u r p u r r l r u : q
l (urluprrlnt uurLUrnxq:)s
(cfl
{.2
il
,upluuz Lyl,tTV
t,r/rlg uol {[iox
tl uub51ltuny uep gc ,//au.\'-rl/).?op uEp r(lEN
l u , \ x J tq s u l u q r u ) u t > l n t u n r l u u u l s n s n q l S u : u r
n l E - J u E l n { u z n " t E u E l u r 3 u r J eudc p u E s u r q u I r q
'ur:8uvlr,t
r : d u v 1r n p r l r l r q t n q l u r l l p r l u a l l ' t s
nrr\nl
(z t,iuuulnlrlaLu Intun u"lrlgluu"ruaut
nErlrq y.\\quq .:..+ rlpN .rlpurl
ulclrp runturtrrt Suvj urit-uapu?lrl€q3lra[I
j u , \ u u E l n I 1 r I J u r) z p n
l n t u n p l l s u 1 11 n l r , i r q r 1
t ? i u L I su u l n y E l J u r r r a f a s u r p p r l s v u r
lnszru
i u n . i i u r " r , , u ul L €
l I u rJJ r xJ u I 1 nr u n v i u q u r J t n q l
u uI 1I u r q r r ( lu rJ r u F u z , ( q l t E r J ) ' 0 s
lrualas
/lt)
rlllal
((.,9, ,\ .wzzH nvql 'p//otlt/I{
_
wunf rruq rprd LlEq]nq)rrq Buzprs uerul
P r L s E u I n t E , \ r r l r l l z l z q s u e 1 1 r 3 . 3 u r u a 1 r' ,611
( r ' l l l E qq P I r P t sn l I s l I P U q
I U q z P L dr r q t r : l l n p l q r q r n q l r P n r t ? u ? q p r t u E l l
urlnq rp turunl' qrqrnql :lq1y rp rl-nl utrrjrLur6l
,, r,1i u t l : tl; s fi ru (' i;irt,.tt -f upt o rlryrtruh s
5 2 P e m a k s e a dn i r i K h a t i b d a l a m n . i c n t e n q k ast u a r a
untuk bctshrla\\'at kepade Nabi dl lulr
kcbrasaanprda stsa kl.rutbah.("1/ Ba'it:. 651
5 3 . t s c r l e b i h - l e b i h a nd a l a m m c n g c r a . k e l t s u a r a
kctika mcmbaca shalawatNabr ketrka khatib
mcmbaca:
Allab tlanfara nalaikal-N1'a neubaca
".\'evn,qqtbrya
slnldu'at kqada llabi.." ('1|-B,yiruui, ll : 359)
5 4 . T c r i a k a n y a n g d i l a k u k a n s e b a g i a nm e r c k a d i
tcngeh khutbah dcngan mcni'ebut nama Allnh
e t a u n a m a s e b a g i a no r e n g o r a n g s h a l i h . ( , ' 1 l '
,\Iarar, XVIII : 559)
) : ) . l { e n d a t a n g k a no r a n g k a f i r l a n g b a r u m a s u k l s lam di pertengahanminggu kepada khatrb lang
scdang bclada di atas mimbar, hingga ra
keislamannla di hadapan orang
nrclafazl.rkan
b a n v a k ,d c n g a n d c m t k i a n s i k h a t l b t c r p a k s a
m c m b er h c n t i k a n t c r l c b i h d a h u l u k h u t b a h n v a .
(,1/ Iladkltal, 11 : 171)
56.
'fcrus
m c n c r u sm e n tc b u t k a nn r m a P a r i lk h e l i f e h ,
(
I r|r rr, I \i hr.< J\rr,l,),L,1 .\ Pttlat .\ i,dht l, r/ rl
t9r
tlhnl
a"Ft tl t,1 tP,fLt tt. tr\t
r u u r l ' | L l n l r i r L ur u l r \ . t u r r r t r p r x : L r ! I . : r r t r r d r \ r l ! q
r . r l n r l l r f u r p r . t \ i ,n r r q r q ) l o u r : t ! . : . r , r r p u r r l r L u . ) ( l
riuurrJn-uxi r:r:f ul,r9rI. u'r;urTI:l
r r r t 1 w r ' | . r , r " . r , t r . . l. . . l i rr . r
r u
r
u,I
lr
. \rplr rnrlrr.n-ulu qrurid Illn rrq xu.ru\ nrr
Irq lUflfp r:liiur.(u.ru
w t x s ' r r r l . I L iL I ! i f r ( l u u r n q ] r ( 1 u x r i n L l\ r r l r n l u r r p i u r \ : l 1 1 ! ! : r u r :nr ]r r
u r x : l [ u ) P i u l ] . \ u ' l L U r N , , : u ' r l N r r . \ u J L un y q i q r d r r t . r u r I \
n u|i-!rf
I r ' r ' r ) .n ' U\ | . : l t 1 . t
l\ I ur I't, uptrrq1\u)
((jt: : i f(1ti4
(r
(ggg , ttt ,qt,(iparuuorlalyly t1ob1to111,
,:lrv rlrJ?,(.t) v,iururrurfuau;
)ntun urJrpxrl
uud zpzdll urlrdurJ531 uJqruaur)ntun rlqLlrnu
s u t u r p r l r q t n l l l r r q u l u r r l q n r q l t . r u d u - i u r u r : r 6 .11 , g
( . c Z ' ( r u / / . \ . t Vu r j p g g g : l l l , \ X
'tuuuTy-J1)1
s r l n u r d q r l o l - u u 1 nS u r l n r p n 1 r 1 : r s
,.r,iuqzqtnql uxlrxlni-u Jru qrlrq:l rs urxtuJluls
'Etu?l-Eur?lJ
Jq urIu:p r:srn;l-urdr:r;d urluopu.:rur
riuurzns trlSurHulur n-ur,\urzprnut rirzd .gg
( 9 1 : 1 , u o r 1 s 1111, 1z J. u r p r q r h u r
tuorJ r[] rlirl rit-rihrq ir-ur,( utJr puqrl-rrq Hur-(
i - u t ; o - 3 u z . r ol n t u n q q E q I u t ) n ) u l r p H u r . i r q q l . - c
(_cg'
'
l
t
t
u
r
l|
I\\Y uzP899'_c0t:IIIi\X'(rgl .IL
lb,
f r t p ( i , I r m p S l - , l : 1 1 ' w u r 1 r r 1 , 1 1 y u. ;u) l. n, ,f r l r p
u r . r - - u ;r :Pn P a 1t 1 l c 1 t n qq1z ; u . - ! r p u r t l n s n r l t t [ r . r
60. Pare mulclzin lang turLrtmcngamini doa khrtib.
k c t i k a m c r e k l r r r c n d o a k a np a r a S a h a b t t : r t l r
nrcnclapatkan kcrdhaan r\llah clan parx pcnguasil
a g a r n i c n d a p a t k r t t k c m c n a n g a n . ( . . \ ; a m bA t h '
'
1 1ari t1dl t .1 /-.\ [ r l.tart rt aI i t al.t, III : 323)
6 1 . Xlenycnandnnskan kh,-rtbah.(:1/-Ibda',2 ,-)
6 2 . K l r a t i b m e n g r n s k a tt a n g a nk e t i k a b c r d o a . r )
6 3 I l e n g : r n g k a t t e n g e n \ ' x n g d i l a k u ke n o l c h
s c b a g i a nm c r c k a u n t u k n - i c n g a n i n i c l o a s a n g
kha b.z\ Q1/-Ba'its, 61, 65)
0 r t . X l e n g h a r u s k a nk h u t b a h u n t u k d i t u t u p t l e n g r L n
tlrmrn Allah:
ro.'rr
"i'{,.1
u r--r- )rJ u-^rr u Jrrr 4rr Jl
".\'tstrr.qrybr1,a y'//ab
utnterittal.tkan
ktadilat
dan
keha1ikar.."
1 ) S l r i k h u l l s h n r l b n u T r i m i r ' : r h l r c r l a t a k m ( 1 ^ l : n 1' ' 1 1 I * l t / i ) , 1 m ti 1 8 i
''
2)
I)inal:.nl'Ln
lrt.li u'rdUIr
dtrj
ltdt'a :a,tr h'rkLttl,al
trtib
ltnloa.
Dt t,hI'. ,tt,(rr.!lnt
t(l
n hlr.unr)r ktii,l
ytti4,t
l.tr ad Nuli L,ttu notttttltk &qtr
r;rtal (l :
S r 1 . r k a t : r k r n ,I ) r n l a r a k e n o l c h I b n u - \ l , t J t n d : r h n , ' I l f
6 8 ) b r h v a I r n g b c n a r .r p r b i L r r r c r c k r m e l . r k u k r nn u , n t t r c k r b t r c i o s a
I dn dl)rr P.tti n.<l\ rtdr'' dttt .\ (latat .\ hr it I I nlt
99L
/Dtt.,l Lp
"p"4
tt',pktrtr,pta
,,/"tlrrJnI\.1.. urp rjuttturdlrjrns urs q!ps lrrquI)!u x.iurruul
q'qrlJLrtlr!unf qrcFnqrilrnpuuriSuu(uElurlu
:luxrrlr(L, :E.iur.iunq
n-uu.{
(riir-urd ur:rurl: rpud ,gg. : 1 ).tp/tt|"t\, p!x(! pt/ urrpp ur)rnqrsrc
qr,prq t1rtupxtur r.rllrq rirl ur)ntrrrp )irpn fuu.i.rur urq rptd
qnr\l rusrqurI3!q:s ur1n1rlrpir:t.i urrszrqrtqxppr xiuu|lrirqrj
'(6i) ulruxF'l rurtup ur1s11:trp
ur_reruru"aeqas
qrqrnql 1:purd:rdur.rLu
urp rrluqs>iurlurdraduiluqrpp, r.(uqrunsruarr:; :urlurr:1r.ir:5 (1
(ZtZ, tt !,q1p,IV
'/f,, 'q"qrnqlrrq qqEq>l SUESrEsn.qEujnr(Ilxltsp
J l u E l l n s t t u l t i s J J u Ju s r r q f u r , i r z s a < J1E q U r l { ' 1 9
(ytrar{bg lutxy uxp.lS'utur/S rV'ZL.p/[ovl[
,6L ,t/0,p!g-/v) .r?qulrru
/fttla1qrl
rrrp unrnl
ulnal qtlyql 3un33und nEtr
'99
l?pund drsnau:y,X
(r']EI? Lls
If,pu:drJdrurLU uBp qEqtnrl) u?lnuBlu?urJ'\i .99
Qs
uput/.\.tt/ uEp I/Z:
I,/rqzp/I,{1r/) t; lar)Eaguala
apTp qrl/11 o,{?rr/u t./ol/V upt(a7 tlaltut-r1,,
t < { f r i' w
"- tr { J
i',4' .
""i,i .
"'
:ntlr
( r 8 . \ l c n s h i t u n s j u m l a h i l m a a h p a d as c b a g r a nm a s i i d
u n t u k m e l t h a t a p a k a h i u m l a h n \ ' 2m c n c a P a r
em P a t p u l u h .
6 9 . \ l c n d i t i k a nJ L I m a dt i m , r s i l dr n a s j i dk ec i l . ( 1 . r / / a / r /
)ldldjid, 59') )
7 0 . l l a s u k n v t l m a m u n t u k s h l l a t s c b c l u mt c g a k n t ' a
92 93)
shei (.Jsl.,/,tb,
11. \lcnciLrm tansan sctelah shl.lat.(IsLlah IIasalil,
e2)
72. [-icaprn mcrcka setelah ]una.t:
newintd ibadah kita bersana ."
1)
",\'tno.ga ;1//alt
S i \ ' 1 k i t x k r n : A l Q ; r s i m i. ; m e m i L k rp c r r b r h r s m I a n g p c n t i n g s c k ; r l .
I l l t : r n l p c m b r h x s , . r ,rrt u b e l i a u n r c n i c h s k r n " K e l u a r n r ' : rJ u m : r t d r i
t u l o a n s c b c n a t n r a k a r e n a s a k i n s b r n l r k i L r n n r h n , v a "h r l 5 1 , d r r t
c e r . r k a nk a m i . \ s S u b k i j u g : r m c m r | k i s : r t ut i s : r l a hd a l a m m ; L s : L h ht n i
r l e n g r n j u d L i l :" B e r p e g r n g k c p ; r d . rm r s i i d r a n g s a t u b r l a d i d i r i k r n d u a
J u n . r t d a l ; r m s a t u n e g e r i " D a l a m r r s ; r l e h n t ei t u b e l i r u m e n v r L t a k r n :
" B c r b i h n g n l : r p e h k . t n e a n- l u r n a tt : r n p ' rk e b u t u h a n m e n . l e s e k? ( l x l i h
p c r b u a r a nn u n g k a r I r n g j e l a s s c c ; r r ar k s i o m a t i k d a l a m a i a n n I s l a m
ini." (l : 190) dar frnva fatt:r beliau. Driam pembahasanrtu Altlasimi srmp:Lipada petnyataan: "llendaknya tidek dlaksenak:tn-lunrr
c l s e t r r p m a s j i d k c c r l ,b a i k r t u r a n g b c r a d ad i t e n g r h P e r o n l a h i n e t a L r
d r j a h n j r h n . D e m i k h n j u g a d i s c t i e pm a s j i c lb c s : r r ,b r l a s u d r h c u k u p
ili masjid r:rng Ltbrh besat. tlendakn.va nctcke scmur
chlaks:Ln:rk:rn
b c r k u m p u l d r r r a s j i d t e r b e s a rd i d a e r ; r h n 1 aK. r h u d i n t t s r l k a n m r s j t c i
s c m r c a m i t L r : r d ad i s c t r a pt c m p e t , r r a u p e r k a m p u n g a nb t s a r s e c r r t
ldr.obat l)utnq l)etr'tt4,k,i .\./),lut .\'Lrht l rrl/
/cr
/ttu1'l L't I'rt,q,,tr.tt.t
(/..tt1l
r r r f u ) s r . ) l r l r _ l x ! r .nrr ! s r m r l x p u r : { r ( l r : ) l r l ) | i i n t
nx nlnq ulxrt?iuntll)\ (rZ ,ui6
iZ: IIL\
lt6:lt.\l ri!r.l r\q)r
rdxri(trq rirro.ris t:tNt.\.trtrt.\,
/ 1 . r j u l r L r j t rrru r t e p u x t ) t q r ; l L e/ 1 ) a / t l
l r r , D g / i t / r t t 7 r i l a r y , t y t / r 1 o , y r 1111 . , t n p n L r i q r u r u r l r o s r : L I r r n 1 r 1 ,
n r n L u r ) q L l x l ' , s r rL u x l r : r u
f r)jrrrn,rur runr.itrtnq.1 rJrr!nl{
q),r.{s
IV
i , u s n p u . d q r F T r ! r u l r p 1 n . i s q n 1r u r u r r t l i u l ] l ( ) ) \ r t d r f r : r f i u r . \ \ , , r r d
rrx.1uxrun rultr(L, :tt
r I l r 0 u u r l s r t ) h , ) L ur : i l : j q u W r ) , , , t t , r \ .
/t..
q!!P./r'/r/tu
LUr:Pprqrnin.q
Lpt)r ,,,urtrt .t{>l
qy't/J4 uPllrt"i tpltrV t/'/,/ Srra
.rItutr
rntl/D.tu./ trlrp"
"tt "!rL,7
r/tt tutrlt+ad
t/lltt ritu\.. :.1.nryd)1 n,:tr/pflen/
t/t)/.trynrl
"k41ratu
/r/t"tltt?.lrult,trptt
rtitl.tDtlr!tu//jt]///;wL",1,,,ttit,,,,11,,,
iifl {er
<c..{s-rif .^<J
'l -:t r.-r"
f
(;--- q- -1 .*--r n-n^ ; --?r^
- , r.,
_ ,-:.r
- , (,:.r:
.i,
;..
;;.
L,,,:
r\/,,,,,,,
:';;
il:l',:l
r, "',,::::,'
",:il:
t ' i l t r n q . s r ) t L I U I f \ f r u ; ! r r u ) r u r : 1 , : , : : ) r q r u r c l r p rU' {ri1 , . n - u , , , u , . , , . p n .
l l : "u rtl r' rr\ u . ] l l r\i L' 'r r"L : l ) r u
rp[t
,,'r'r'.tr,tt
,
t-,,,..,r
,. rl,l
r j ! l ) L | 1 ] l | l r sr L L L ( L L , U i u r. j u l r . \ i ( j r . | l ) ( t r r r ) !
,,,
u
t.,r .,,,rt ,.,
,, U, il, ) rdr.,t rl,,j!tf \u)l uinjrrtjt
l,,j
.;iuns,-j-rj1.t
r1rr )s
,,. ,.,,r. | | ,.
. , . . t . . r,.,,r. , . r ) , , r . t .
l:
u'rtu)O un,thuf i f rL\r,n
r;-Il)rf |rjrLU,\r\lLtl
lnls.Lllrjf:tilnln(lrurlu
rPtd I)rlsurunlurd tp r:1trnt.r,,
urra-uq.>s
t_irrr;rp.r;t11;,
( o z t:
it'_6n
'694 :
'.trrlrl\--11...
Lrlrp cc 6l ,pt/r-ru1y
tZ
1trr1r1t1t1
'lZI :
' t r / / x . \ .r l , ) . t u t u n 1 - L l u l o t r s
\
J n r l n L l Zl r l u r l \ ^ c /
H a t i i u m a t s a m b i l n l c n b l u ' a b ' . t l tr . a n gm a s t h
m c r a n g k a kd r n b e l u m b i s a b c r j a l l n . T e r k a d a n c
i a n c n . q i k a ta n t a r a c l u r l b u j a n k a k l b a l i i t u
< l c r r g a nb c n a n g . K c m u c l t a ni a n e m i n t a k c p a d a
o r e n g l a n t p c r t a m ak a l i k c l u a rt l a r i m a s i r cul n t u k
n e m o t o n g b c n a n . gi t u . l a b e r k c l a k i n a nb a h s ' as i
b a t ' i a k a n sc g e r a b i s a b e r j a l a n d u a m i n g u u
s c t e l a hi t uI
7 5 . B c r d i r i n v as e b a g i a nr r e r c k a c i i p t n t u c l e n g a n
m c m b e t a c e n g k i r d i t l n g a n n v a ,u n t u k d i l u c l a h i
cilch orans-orant lang keluar dari masjid satu
pcrsatu, clemi mcndaprtkan berkah tlan
kescmbuhanI
I ) c m i k i a n i t u l a h a k h i r d a r i b r d ' a hb i d ' a h d a l a r r . r
Ju m a t .
t an
S c g a l ap u j i b a q i A l i a h s c m a t a ,s h a l a r v a d
s a l a m s em o g a t e r c r ' r r a h k a nk e p a d a N a b i
l\'luhemmacl$ t'ang tidak ada Nabj scsudahnva
Damasktrs27 - 2 - ll82 H
Mu h amm ad Nas hir udin Al-Al b ani
I.rehdr 1+,tit.! P.irtrrdn
.\elrrtttt \r./,1t I,,tnl
Fly UP