...

Kredit Cukai Input - Kastam Diraja Malaysia

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kredit Cukai Input - Kastam Diraja Malaysia
KASTAM DIRAJA MALAYSIA
CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN
PANDUAN
KREDIT CUKAI INPUT
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
KANDUNGAN
PENGENALAN .......................................................................................................... 1
Operasi Am Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP) ............................................. 1
SEPINTAS LALU ....................................................................................................... 1
Cukai Input ............................................................................................................. 1
Kadar Tambahan Sama Rata ................................................................................. 2
HAK UNTUK MENUNTUT CUKAI INPUT ................................................................. 2
CUKAI INPUT DIBENARKAN ................................................................................... 3
Kegunaan Perniagaan berbanding Kegunaan Bukan Perniagaan.......................... 3
Pembekalan Yang Layak Untuk Tuntutan Cukai Input ........................................... 5
Cukai Input Tidak Boleh Dituntut .......................................................................... 10
Cukai Input Disekat............................................................................................... 11
Pembekalan Kewangan Sampingan Dikecualikan ............................................... 17
Rukun De minimis................................................................................................. 21
Pengecualian Separa ........................................................................................... 23
Menggunakan rukun de minimis dalam tahun cukai atau tempoh yang lebih lama24
Pelarasan Harta Modal ......................................................................................... 24
Cukai input disifatkan berkaitan dengan pembayaran wang tunai yang dibuat di
dalam skim promosi ............................................................................................. 26
Cukai input disifatkan berkaitan dengan bayaran tunai insurans atau takaful....... 29
Tuntutan cukai input atas projek komuniti dibekalkan oleh perniagaan berdaftar . 31
Tuntutan cukai input atas perkiraan tiga pihak...................................................... 32
CARA-CARA MEMBUAT TUNTUTAN CUKAI INPUT ............................................ 33
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menuntut cukai input ........................ 33
Penyata ................................................................................................................ 35
PERAKAUNAN BAGI CUKAI ................................................................................. 35
i
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Asas Perakaunan ................................................................................................. 35
Imbangan Cukai Input Terhadap Cukai Output ..................................................... 36
Tempoh Untuk Menuntut Cukai Input.................................................................... 37
Bayaran Balik Cukai Input .................................................................................... 37
BAYARAN BALIK CUKAI INPUT DI MANA BALASAN TIDAK DIBAYAR ............. 39
Kegagalan Membayar CBP dalam tempoh Enam Bulan dari Tarikh Pembekalan 39
Tuntuntan Balik CBP Selepas Pembayaran Kepada Pembekal Dilakukan ........... 40
Pelepasan Hutang Lapuk...................................................................................... 41
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PENDAFTARAN...................................... 42
Pra-penubuhan ..................................................................................................... 42
Pra-Pendaftaran ................................................................................................... 42
Pendaftaran Biasa ................................................................................................ 43
Pendaftaran Lewat ................................................................................................ 43
Pembatalan pendaftaran....................................................................................... 47
Selepas Pembatalan Pendaftaran ........................................................................ 48
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN URUSNIAGA KHAS DAN SKIM KHAS .. 49
Pemindahan Perniagaan Secara Berterusan ....................................................... 49
Usaha Sama ......................................................................................................... 49
Skim Kadar Sama Rata ........................................................................................ 50
Pasaran Modal...................................................................................................... 50
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN SENDIRI ....................... 51
Pembekalan Digunakan oleh Pengarah atau Staf ................................................ 51
Bekalan Bersepadu Yang Digunakan untuk Membuat Pembekalan bercukai ...... 52
Produk Bersepadu Yang Digunakan untuk Membuat Pembekalan dikecualikan .. 52
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN ............... 53
Lebihan Potongan................................................................................................. 54
ii
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Kurang Tuntut ....................................................................................................... 55
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN ASAS PERAKAUNAN ............................ 56
Perubahan Asas Perakaunan ............................................................................... 56
SOALAN-SOALAN LAZIM ...................................................................................... 57
MAKLUM BALAS ATAU KOMEN ........................................................................... 62
BANTUAN DAN MAKLUMAT LANJUT .................................................................. 63
iii
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
PENGENALAN
1.
Panduan industri ini disediakan untuk membantu anda memahami cukai
barang dan perkhidmatan serta implikasinya terhadap tuntutan cukai input.
Operasi Am Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP)
2.
CBP yang juga dikenali sebagai Cukai Nilai Tambahan di sesetengah negara
adalah cukai keatas penggunaan akhir barang dan perkhidmatan. Berbeza dengan
cukai jualan yang diamalkan sekarang dimana ianya adalah cukai seperingkat, CBP
merupan cukai berperingkat. Bayaran cukai dibuat di semua peringkat oleh
perantara dalam proses pembuatan dan pemasaran. Walaupun cukai akan dibayar
di kesemua rangkaian pembuatan dan pemasaran, akhirnya ia akan di tanggung
oleh pengguna. Oleh yang demikian, cukai tersebut bukanlah kos kepada perantara
maupun perbelanjaan didalam penyata kewangan.
3.
Orang yang berdaftar dibawah CBP adalah dikehendaki mengenakan CBP
keatas output bagi pembekalan barang atau perkhidmatan bercukai yang di
bekalkan kepada pengguna. Beliau dibenarkan membuat tuntutan kredit keatas apaapa CBP yang telah di bayar keatas segala pembelian yang merupakan input
kepada perniagaannya.
SEPINTAS LALU
Cukai Input
4.
Cukai input merupakan CBP yang di tanggung ke atas pembelian atau
perolehan barang dan perkhidmatan oleh orang kena cukai bagi tujuan membuat
pembekalan bercukai dalam perjalanan atau penerusan perniagaan. Pembelian atau
perolehan tersebut merangkumi:
(a)
Perolehan atau pembelian tempatan barang atau perkhidmatan;
Contoh 1:
Pembelian barang dipasaran tempatan merangkumi sebuah
syarikat yang membeli bahan mentah, komponen dan alat ganti,
1
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
stok perdagangan serta bahan pembungkusan daripada orang
berdaftar
CBP
dimana
orang
berdaftar
tersebut
akan
mengenakan CBP keatas barang yang di beli.
Contoh 2:
Perkhidmatan yang diperolehi bagi tujuan perniagaan termasuk
sewa, pajakan peralatan, perkhidmatan penyelenggaraan serta
perkhidmatan perakaunan dan pengauditan.
(b)
barang diimport;
Contoh 3:
Barang diimport termasuk mesin yang diimport daripada Jepun,
bahan mentah daripada Hong Kong serta pakaian daripada
China.
Contoh 4:
Barang yang dikeluarkan daripada gudang yang dilesenkan
dibawah seksyen 65 Akta Kastam, 1967.
(c)
perkhidmatan diimport;
Contoh 5:
Perkhidmatan diimport termasuk perkhidmatan perundingan
yang dibekalkan dari perunding yang bermastautin di Australia
serta hak dan lesen yang disediakan oleh sebuah syarikat yang
terletak di Amerika Syarikat.
Kadar Tambahan Sama Rata
5.
Cukai input juga termasuk apa-apa kadar tambahan sama rata dimana orang
yang diluluskan di bawah skim kadar sama rata akan memasukkan ke dalam
balasan bagi apa-apa pembekalan bercukai barang-barang yang dibuat olehnya
dalam aktiviti yang ditetapkan di bawah skim ini.
HAK UNTUK MENUNTUT CUKAI INPUT
2
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
6.
Seseorang berhak untuk menuntut cukai input jika dia membuat pembekalan
bercukai dan memenuhi kriteria berikut:
(a)
cukai input telah ditanggung;
(b)
cukai input dibenarkan;
(c)
dia merupakan orang kena cukai, iaitu seseorang yang atau yang kena
didaftarkan;
(d)
barang atau perkhidmatan yang diperoleh dalam perjalanan atau
penerusan perniagaan;
(e)
barang atau perkhidmatan yang dibuat di Malaysia atau apa-apa
pembekalan yang dibuat di luar Malaysia yang akan menjadi
pembekalan bercukai jika dibuat di Malaysia.
Contoh 6:
Shoez Sdn. Bhd. merupakan pengilang kasut berdaftar CBP dan
membeli kulit berjumlah RM50,000 daripada Kulit Sdn. Bhd,
seorang yang berdaftar dan menanggung CBP sebanyak
RM3,000. Shoez Sdn. Bhd. berhak menuntut cukai input
sebanyak RM3,000 bagi pembelian kulit tersebut.
Contoh 7:
Eyra Sdn. Bhd., sebuah syarikat pemasaran berdaftar CBP
membeli golongan plastic daripada Nina Enterprise, seorang
orang bukan berdaftar sebanyak RM1,000. Eyra Sdn. Bhd. tidak
berhak
menuntut
cukai
input
memandangkan
dia
tidak
menanggung apa-apa cukai input apabila membeli golongan
plastic tersebut.
CUKAI INPUT DIBENARKAN
Kegunaan Perniagaan berbanding Kegunaan Bukan Perniagaan
7.
Cukai input ditanggung boleh dituntut jika barang atau perkhidmatan yang
diperoleh adalah untuk tujuan perniagaan. Kebiasaannya terdapat situasi di mana
3
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
pembekal memperoleh barang dan perkhidmatan yang boleh digunakan untuk
kedua-dua tujuan perniagaan dan bukan perniagaan.
CUKAI INPUT
BUKAN
PERNIAGAAN
PERNIAGAAN
PEMBEKALAN
BERCUKAI
SEPARA
PEMBEKALAN
BERCUKAI
SEPENUHNYA
BOLEH DITUNTUT
(a)
PEMBEKALAN
DIKECUALIKAN
SEPARA
PEMBEKALAN
DIKECUALIKAN
SEPENUHNYA
TIDAK BOLEH DITUNTUT
Digunakan sepenuhnya untuk perniagaan
Apabila barang dan perkhidmatan dibeli untuk tujuan perniagaan,
orang berdaftar tersebut layak menuntut cukai input keatas CBP yang
telah ditanggung.
Contoh 8:
Sebuah pengilang kelengkapan bilik tidur yang juga seorang
orang berdaftar CBP membeli katil dan lukisan minyak bernilai
RM5,000 untuk kegunaan dalam bilik pameran kilang. Beliau
layak menuntut cukai input sebanyak RM300 (RM5,000 x 6%)
memandangkan katil dan lukisan minyak digunakan untuk tujuan
perniagaan.
(b)
Digunakan Sepenuhnya bagi tujuan Bukan Perniagaan
Walau bagaimanapun, jika pembekal bercampur memperoleh barang
dan perkhidmatan bagi tujuan bukan perniagaan, orang berdaftar
4
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
tersebut tidak layak untuk menuntut cukai input. Sebarang pelupusan
aset tersebut dengan balasan merupakan pembekalan dan tertakluk
kepada CBP. Dalam kes ini, terdapat perubahan kepada penggunaan
dan orang berdaftar tersebut dibenarkan untuk menuntut cukai input.
Contoh 9:
Seorang pemilik tunggal berdaftar CBP mempunyai perniagaan
perkhidmatan pembersihan. Beliau membeli sepuluh pembersih
hampagas untuk tujuan perniagaan. Jika dia bercadang untuk
menggunakan salah satu pembersih hampagas tersebut untuk
kegunaan di rumah pada masa pembelian, cukai input bagi
pembersih hampagas yang digunakan di rumah tidak layak
untuk tuntutan cukai input. Beliau hanya layak untuk menuntut
cukai input bagi sembilan pembersih hampagas selebihnya.
Contoh 10:
EZie & Co., sebuah firma perakaunan berdaftar CBP membeli
kapal layar untuk kegunaan pengarah pada hujung minggu.
Walaupun EZie & Co telah menanggung cukai input bagi
pembelian kapal layar tersebut, ia tidak digunakan dalam
perjalanan atau penerusan perniagaannya. Oleh itu, EZie & Co
tidak layak untuk menuntut cukai input keatas pembelian kapal
layar tersebut.
Pembekalan Yang Layak Untuk Tuntutan Cukai Input
8.
Secara umumnya, orang kena cukai layak menuntut cukai input yang
diagihkan kepada pembuatan pembekalan berikut:
(i)
pembekalan bercukai;
(ii)
input yang digunakan untuk membuat pembekalan
bercukai di luar
Malaysia yang akan menjadi pembekalan bercukai jika dibuat di
Malaysia;
(iii)
apa-apa pembekalan lain sebagaimana yang ditetapkan.
5
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(i)
Pembekalan
Yang
Digunakan
untuk
Membuat
Pembekalan
Bercukai
Pembekalan bercukai merangkumi pembekalan berkadar standard dan
berkadar sifar.
Contoh 11:
Sebuah peruncit berdaftar CBP boleh menuntut CBP yang
ditanggung ke atas stok perdagangan seperti biskut, coklat,
minuman ringan, mi segera dan nuget sebagai cukai input
memandangkan
stok
perdagangan
adalah
pembekalan
bercukai.
Contoh 12:
ZaaZ Sdn. Bhd, sebuah syarikat berdaftar CBP, mengimport 10
buah buggy dari Jerman yang akan dibekalkan ke Seremban
International Golf Club.
CBP yang
ditanggung ke
atas
pengimportan buggy layak dituntut memandangkan ZaaZ Sdn.
Bhd. membuat pembekalan berkadar standard.
Contoh 13:
Sebuah kilang beras berdaftar CBP menanggung CBP ke atas
pembelian bahan pembungkusan plastik, mesin penutup, mesin
percetakan dan dakwat percetakan. Kilang beras tersebut layak
untuk menuntut cukai input keatas CBP yang ditanggung kerana
membuat pembekalan berkadar sifar.
Pembekalan bercukai juga termasuk pembekalan yang diabaikan.
Contoh pembekalan yang diabaikan adalah:
(a)
pembekalan yang dibuat antara ahli kumpulan CBP;
(b)
pembekalan barang-barang yang dibuat di sebuah
gudang di bawah skim penggudangan sebelum barang
dikeluarkan dari gudang;
(c)
pembekalan antara pengendali usaha dan pengusaha;
6
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(d)
pembekalan oleh pengilang tol yang diluluskan kepada
prinsipal di luar negara.
Apa-apa CBP yang ditanggung ke atas pembelian yang digunakan
untuk membuat pembekalan yang diabaikan diatas boleh dituntut
sebagai cukai input.
Contoh 14:
Sebuah pengilang rokok berdaftar CBP membuat pembekalan
rokok kepada syarikat pemasaran di bawah pendaftaran
kumpulan. CBP yang ditanggung oleh pengilang rokok tersebut
boleh dituntut sebagai cukai input.
Pembekalan bercukai juga termasuk pembekalan yang dibuat kepada
kelas orang yang diberi pelepasan. Apa-apa CBP yang ditanggung ke
atas pembekalan tersebut dibenarkan untuk dituntut sebagai cukai
input.
Contoh 15:
Sekolah-sekolah kerajaan diberi pelepasan daripada membayar
CBP ke atas pembelian buku-buku teks. Walaupun kedai buku
tidak mengenakan CBP pada pembekalan tersebut, apa-apa
CBP yang ditanggung oleh kedai buku boleh dituntut.
(ii)
Input yang digunakan untuk membuat pembekalan yang dibuat di
luar Malaysia yang akan menjadi pembekalan bercukai jika dibuat
di Malaysia.
Cukai input yang ditanggung boleh dituntut bagi pembekalan yang
dibuat di luar Malaysia yang akan menjadi pembekalan bercukai jika
dibuat di Malaysia.
Contoh 16:
MNC (M) Sdn. Bhd, sebuah Pusat Perolehan Antarabangsa
berdaftar CBP, mengusahakan perolehan dan jualan bahan
mentah, komponen dan produk siap kepada kumpulan syarikatsyarikat berkaitan dan syarikat-syarikat yang tidak berkaitan di
Malaysia dan di luar negara. MNC (M) Sdn. Bhd memenuhi
7
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
pesanan daripada pelanggan di China dengan mengarahkan
pembekal MNC di Indonesia untuk menghantar barangan terus
ke China. Memandangkan MNC (M) Sdn. Bhd yang berpusat di
Malaysia dan menanggung CBP ke atas perbelanjaan operasi
seperti sewa dan utiliti, MNC berhak untuk menuntut cukai input
yang telah ditanggung.
(iii)
Input yang digunakan untuk membuat pembekalan dalam keadaan
tertentu yang ditetapkan
Secara umumnya, pembekalan yang dibuat oleh institusi kewangan
seperti penyediaan pinjaman atau pembiayaan adalah pembekalan
dikecualikan
dan
cukai
input
tidak
boleh
dituntut.
Walau
bagaimanapun, bank-bank dan lain-lain institusi kewangan yang
menyediakan pinjaman atau pembiayaan untuk perniagaan dibenarkan
menggunakan kaedah Tuntutan Cukai Input Tetap (FITR) untuk
menuntut CBP yang ditanggung ke atas input perniagaan mereka.
FITR adalah suatu kaedah dimana institusi kewangan seperti:
(a)
bank perdagangan;
(b)
bank pelaburan;
(c)
bank Islam;
(d)
institusi kewangan pembangunan dan mana-mana institusi lain
yang diluluskan dan ditubuhkan di bawah mana-mana Akta
Parlimen atau Ordinan Negeri berhak untuk mendapatkan
kembali cukai input berdasarkan kadar tertentu dalam peratusan
yang ditentukan oleh Menteri. Kadar tetap tersebut adalah
tertakluk kepada semakan dan orang yang berlainan mungkin
diberikan
kadar
tetap
yang
berbeza
sebagaimana
yang
ditentukan oleh Menteri.
Jika sesebuah institusi kewangan dibenarkan untuk mendapatkan
cukai input menggunakan kaedah FITR, amaun cukai input yang
dibenarkan untuk dituntut adalah mengikut formula berikut:
AxB
8
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
di mana: A adalah jumlah cukai input yang ditanggung dalam tempoh
bercukai, dan
B adalah kadar tetap.
Jumlah cukai input yang ditanggung dalam tempoh bercukai termasuk:
(a)
cukai input berhubung dengan pembekalan dikecualikan iaitu
pinjaman yang diberikan kepada perniagaan dan individu;
(b)
cukai input berhubung dengan pembekalan berkadar standard
dan sifar;
(c)
cukai
input
berhubung
dengan
pembekalan
lain
yang
dikecualikan contohnya aktiviti pelaburan.
Bagi bank-bank Islam dan institusi kewangan lain yang membuat
pembekalan kewangan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, cukai
input yang ditanggung ke atas pembelian atau pemerolehan aset yang
berkaitan secara langsung dengan pembekalan pembiayaan dan
mematuhi prinsip-prinsip Syariah boleh dituntut sepenuhnya.
Contoh 17:
Pada Januari 2016, sebuah bank komersial berdaftar CBP
menanggung CBP ke atas perkara-perkara berikut:
(a)
cukai input berhubung dengan pembekalan dikecualikan
(peruntukan pinjaman kepada perniagaan) - RM28,000;
(b)
cukai input berhubung dengan pembekalan berkadar
standard (perkhidmatan berasaskan yuran) - RM12,000;
(c)
cukai input keatas aktiviti pelaburan - RM10,000
Bank tersebut dibenarkan untuk menggunakan kaedah FITR
untuk menuntut CBP yang ditanggung keatas input perniagaan
pada kadar yang diandaikan sebanyak 70% dalam tahun 2016.
Cukai Input dituntut = Cukai Input yang ditanggung dalam
tempoh bercukai x kadar FITR
= (RM28,000 + RM12,000 + RM10,000) x 70%
9
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
= RM35, 000
Contoh 18:
Pada tempoh bercukai Januari 2016, Bank Islam ABC
menanggung CBP keatas perkara-perkara berikut:
(a)
cukai input yang ditanggung bagi pemerolehan komoditi
bagi tujuan pembiayaan Syariah - RM15,000
(b)
cukai input ke atas pembekalan berkadar standard
(perkhidmatan berasaskan yuran) - RM25,000
(c)
cukai input keatas aktiviti pelaburan - RM10,000
Bagi tahun 2016, sebuah bank Islam dibenarkan untuk
menggunakan kadar tetap 70% bagi tujuan menuntut cukai
input.
Cukai Input dituntut = Cukai Input yang ditanggung dalam
tempoh bercukai x kadar FITR
= (RM25,000 + RM10,000) x 70%
= RM24,500
Bagi tempoh bercukai Januari 2016, bank Islam tersebut
dibenarkan untuk menuntut cukai input berjumlah:
RM24,500 + RM15,000 = RM39,500
Cukai Input Tidak Boleh Dituntut
9.
Secara umumnya, orang kena cukai berhak menuntut CBP ke atas input yang
diagihkan untuk membuat pembekalan bercukai. Orang-orang berikut tidak layak
untuk menuntut cukai input.
(a)
seseorang yang tidak berdaftar membuat pembekalan bercukai
Contoh 19:
Norene yang mengendalikan sebuah gerai burger di Taman
Tasik Jaya membeli 10 paket sosej ayam dari FAZ Sdn. Bhd.
dengan
harga
RM52
termasuk
CBP
sebanyak
RM2.
10
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Memandangkan Norene adalah orang yang tidak berdaftar, dia
tidak boleh menuntut RM2 sebagai cukai input.
(b)
seseorang yang membuat pembekalan dikecualikan;
Contoh 20:
SBN Transit, sebuah syarikat pengangkutan awam membeli 10
buah
bas
baru
untuk
laluan
baru.
Sebagai
pembekal
dikecualikan, SBN Transit tidak boleh membuat tuntutan CBP
keatas pembelian 10 buah bas baru tersebut.
(c)
seseorang yang membuat pembekalan diluar skop
Pembekalan diluar skop adalah pembekalan yang di luar skop Akta
CBP. Pembekalan diluar skop adalah tidak tertakluk kepada CBP.
Contoh 21:
Pengeluaran lesen dan kutipan cukai taksiran oleh pihak
berkuasa tempatan adalah pembekalan diluar skop. Majlis
Perbandaran NLI tidak boleh menuntut CBP ke atas pembelian
komputer yang digunakan bagi tujuan tersebut.
Cukai Input Disekat
10.
Cukai input yang ditanggung oleh orang kena cukai keatas pembekalan
berikut hendaklah dikecualikan daripada apa-apa kredit di bawah CBP: (a)
pembekalan atau pengimportan motokar penumpang;
“motokar penumpang" ertinya motokar jenis yang biasanya digunakan
di atas jalan raya yang dibina atau disesuaikan untuk mengangkut tidak
lebih daripada sembilan penumpang termasuk pemandu dan berat
tanpa muatannya tidak melebihi tiga ribu kilogram tetapi tidak
termasuk:
(i)
mana-mana kenderaan perkhidmatan awam yang dilesenkan di
bawah Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta
Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan atau kenderaan
11
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
pelancongan yang dilesenkan di bawah Akta Pelesenan
Kenderaan Pelancongan 1999;
(ii)
motokar yang dibekalkan atau diimport oleh orang kena cukai
untuk disewakan atau dijual oleh orang kena cukai tersebut yang
juga merupakan seorang peniaga motokar yang dilesenkan di
bawah Akta Peniaga Barang Terpakai 1946;
(iii)
kenderaan yang diluluskan bagi tujuan pengajaran memandu
oleh sekolah memandu atau institut memandu yang dibenarkan
di bawah Peraturan Kenderaan Motor (Sekolah Memandu),
1992;
(iv)
motokar yang menjadi sebahagian daripada stok perdagangan
pengilang motokar atau peniaga motokar; dan
(v)
mana-mana motokar yang digunakan semata-mata untuk tujuan
perniagaan sepertimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
•
motokar tersebut didaftarkan atas nama syarikat;
•
motokar tersebut tidak disewakan;
•
tiada niat untuk menggunakan motokar tersebut bagi tujuan
peribadi;
•
motokar tersebut disimpan di premis perniagaan, hanya
digunakan untuk perjalanan perniagaan dan tidak harus
dibawa pulang semalaman oleh mana-mana pekerja; dan
•
motokar tersebut mempunyai nama perniagaan
Contoh 22:
Hawani Sdn. Bhd. membeli sebuah Toyota Camry berharga
RM180,000 untuk kegunaan pengarah syarikat dan membayar
CBP berjumlah RM10,800. Memandangkan cukai input bagi
motokar penumpang disekat, Hawani Sdn. Bhd. tidak layak
untuk menuntut RM10,800 sebagai cukai input di atas pembelian
motokar penumpang tersebut.
12
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Contoh 23:
Sebuah syarikat membeli kereta untuk kegunaan pekerjanya
memberikan bantuan teknikal sekiranya terdapat kes kerosakan
sistem
telekomunikasi dan
memenuhi syarat-syarat
yang
diperlukan untuk tujuan perniagaan. CBP yang dibayar ke atas
pembelian kereta tersebut boleh dituntut sebagai cukai input.
Contoh 24:
CR7 Sdn. Bhd adalah seorang peniaga motokar. Syarikat
mengimport dan juga membeli motokar daripada pengeluar
tempatan. Apa-apa CBP ditanggung dalam perolehan motokar
sebagai stok perdagangan boleh dituntut.
(b)
penyewaan motokar penumpang;
Contoh 25:
Norman Sdn. Bhd menyewa sebuah kereta untuk kegunaan pengarah
syarikat daripada membelinya. CBP yang dibayar ke atas penyewaan
atau pajakan tidak boleh dituntut sebagai cukai input.
(c)
yuran langganan kelab;
Yuran langganan kelab bermaksud apa-apa yuran penyertaan, yuran
langganan, yuran keahlian, yuran pemindahan atau balasan lain yang
dikenakan oleh mana-mana kelab, persatuan, pertubuhan atau
organisasi yang ditubuhkan semata-mata bagi tujuan rekreasi atau
sukan atau oleh pemindah milik ahli kelab, persatuan, masyarakat atau
organisasi.
Contoh 26:
Petro Engineering Sdn. Bhd, sebuah syarikat perunding
berdaftar CBP, menanggung CBP ke atas yuran keahlian golf
bagi pengurus besar dan eksekutif kanan syarikat. CBP yang
dibayar ke atas yuran keahlian tidak dibenarkan untuk dituntut
sebagai cukai input.
13
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(d)
premium insurans perubatan dan kemalangan peribadi atau caruman
takaful;
Pemium insurans perubatan dan kemalangan peribadi atau caruman
takaful ertinya apa-apa bayaran atau caruman terhadap mana-mana
kontrak insurans atau sijil takaful berikut: (i)
kontrak/sijil untuk penyediaan insurans atau takaful bagi
menanggung kerugian orang kena cukai terhadap kos rawatan
perubatan kepada mana-mana orang;
(ii)
kontrak/sijil untuk penyediaan insurans atau takaful terhadap kos
rawatan perubatan di mana orang yang diinsurankan adalah
mana-mana orang yang digajikan oleh orang kena cukai;
(iii)
kontrak/sijil untuk penyediaan insurans atau takaful terhadap
apa-apa kemalangan peribadi dimana orang yang diinsurankan
adalah mana-mana orang yang digajikan oleh orang kena cukai.
Contoh 27:
Excel Sdn. Bhd, sebuah syarikat berdaftar CBP membeli
insurans perubatan untuk Ahmad, seorang pekerjanya dan
membayar
premium
setiap
tahun.
Syarikat
insurans
mengenakan Excel Sdn. Bhd. CBP ke atas premium tersebut.
CBP yang ditanggung ke atas premium tidak boleh dituntut.
(e)
perbelanjaan perubatan;
Perbelanjaan perubatan bermakna apa-apa perbelanjaan perubatan
berkaitan dengan penyediaan rawatan perubatan kepada mana-mana
orang yang digajikan oleh orang kena cukai.
Contoh 28:
Semasa bekerja, Ali, pengarah Salam Sdn. Bhd mengalami
strok dan lumpuh. Beliau disyorkan katil “double fowler” oleh
doktor. Salam Sdn. Bhd. membeli katil “double fowler” tersebut
untuk kegunaannya dan dikenakan CBP ke atas pembelian katil.
CBP yang dibayar ke atas katil tidak boleh dituntut sebagai cukai
input.
14
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(f)
Manfaat keluarga;
Manfaat keluarga bermaksud apa-apa manfaat (termasuk sebarang
bentuk hospitaliti) yang disediakan oleh orang kena cukai bagi faedah
mana-mana orang samada isteri, suami, anak atau saudara manamana orang yang bekerja dengan orang kena cukai.
Contoh 29:
Fahmi, seorang pekerja Setia Sdn. Bhd. layak untuk 3 hari cuti
bergaji dalam setahun. Beliau menghabiskan cuti di Langkawi
bersama isteri dan anak-anaknya. CBP yang dibayar bagi pakej
percutian tidak boleh dituntut sebagai cukai input.
(g)
perbelanjaan hiburan kepada seseorang selain daripada pekerja atau
pelanggan yang sedia ada kecuali perbelanjaan hiburan yang
dilakukan
oleh
seseorang
yang
berada
dalam
perniagaan
menyediakan hiburan.
"perbelanjaan hiburan" termasuklah(a)
peruntukan apa-apa makanan, minuman, rekreasi atau
sebarang bentuk hospitaliti, atau
(b)
peruntukan tempat kediaman atau perjalanan berkaitan
dengan penyediaan makanan, minuman atau rekreasi
oleh seseorang atau pekerjanya kepada sesiapa sahaja berkaitan
dengan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan oleh orang itu.
"pekerja", berhubung dengan sesuatu penggajian, bermaksud:
(a)
pekerja, di mana wujud perhubungan di antara majikan
dan pekerja;
(b)
jika perhubungan di antara majikan dan pekerja tidak
wujud, pemegang pelantikan atau perjawatan yang
menzahirkan penggajian.
"rekreasi atau hospitaliti" termasuk:
(a)
kunjungan ke taman tema atau pusat rekreasi;
15
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(b)
penginapan di resort percutian;
(c)
tiket untuk pertunjukkan atau teater;
(d)
kemasukan ke aktiviti/acara sukan.
Perbelanjaan hiburan kepada ahli keluarga dan pelanggan yang
berpotensi (bukan pelanggan yang sedia ada) tidak dibenarkan.
Contoh 30:
Salem, seorang eksekutif BBB Sdn. Bhd., syarikat perdagangan
berdaftar CBP, meraikan pelanggan berpotensi beliau di sebuah
restoran di hotel untuk makan tengahari dalam usaha untuk
mempromosikan produk baru syarikat. BBB Sdn. Bhd tidak
berhak untuk menuntut cukai input ke atas CBP yang dibayar
untuk makan tengahari.
Contoh 31:
Seorang pengurus dari Carrington Hotel yang berdaftar CBP,
meraikan pelanggan potensi untuk makan tengah hari di sebuah
restoran. CBP yang ditanggung dalam meraikan pelanggan
berpotensi boleh dituntut sebagai cukai input memandangkan
Carrington
Hotel adalah
dalam
perniagaan
menyediakan
perkhidmatan keraian.
Contoh 32:
Turk Sdn. Bhd. menganjurkan majlis makan malam tahunan di
sebuah hotel di Port Dickson untuk pekerja syarikat dan
beberapa pelanggan yang berpotensi. Anugerah dalam bentuk
jam
tangan
akan
diberikan
kepada
pekerja
cemerlang
berdasarkan prestasi mereka. Pasangan pekerja cemerlang juga
dijemput untuk majlis makan malam tersebut. Turk Sdn. Bhd
dibenarkan untuk menuntut CBP ke atas pakej keseluruhan
sebagai cukai input memandangkan tujuan penganjuran majlis
makan malam tahunan tersebut adalah untuk pekerja. Jika jam
tangan yang diberikan sebagai hadiah kepada pekerja adalah
melebihi RM500, Turk Sdn. Bhd. perlu mengakaunkan CBP.
16
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Pembekalan Kewangan Sampingan Dikecualikan
11.
Pembekalan
kewangan
sampingan
dikecualikan
adalah
pembekalan
perkhidmatan kewangan yang dibuat oleh orang berdaftar yang tidak berada dalam
perniagaan menyediakan perkhidmatan kewangan. Walau bagaimanapun, orang
tersebut boleh menganggap cukai input diagihkan kepada pembekalan kewangan
dikecualikan sebagai cukai input diagihkan kepada pembekalan bercukai. Ini
bermakna orang berdaftar tersebut berhak untuk menuntut apa-apa cukai input yang
diagihkan kepada pembekalan kewangan dikecualikan berikut:
(a)
deposit wang;
Deposit wang adalah perbuatan memasukkan wang ke dalam manamana institusi kewangan.
Contoh 33:
Evra Sdn. Bhd., sebuah restoran berdaftar CBP membeli peti
keselamatan untuk kegunaan kerani akaun mendepositkan
pendapatan harian syarikat di bank. CBP ditanggung bagi
pembelian peti keselamatan boleh dituntut sebagai cukai input.
(b)
pertukaran mata wang, sama ada dikuatkuasakan oleh pertukaran nota
bank, mata wang atau syiling dengan mengkreditkan atau mendebit
akaun atau sebaliknya.
Pertukaran mata wang merupakan suatu pertukaran Ringgit Malaysia
dengan mata wang asing atau lain-lain mata wang asing dengan mata
wang asing yang lain.
Contoh 34:
Wayne Sdn. Bhd. melantik sebuah syarikat keselamatan untuk
mengiringi kerani akaun syarikat untuk menukar Ringgit
Malaysia kepada mata wang asing di Bank ABC. Syarikat
keselamatan tersebut mengenakan Wayne Sdn. Bhd. CBP bagi
perkhidmatan yang disediakan. CBP yang ditanggung boleh
dituntut sebagai cukai input.
17
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(c)
pegangan bon, debentur, nota atau lain-lain instrumen serupa yang
mewakili atau membuktikan keberhutangan, sama ada bercagar atau
sebaliknya;
Pemegang bon yang memegang bon sehingga tempoh matang akan
menerima kupon dibayar oleh penerbit bon mengikut terma kontrak.
Contoh 35:
Rio Sdn Bhd, sebuah syarikat perladangan, membeli bon ABC
Co. dan memegang bon tersebut sehingga matang. Apa-apa
cukai input yang ditanggung dalam pembelian bon boleh
dituntut.
(d)
pemindahan pemilikan sekuriti atau derivatif yang berkaitan dengan
sekuriti;
Pemindahan pemilikan sekuriti bermaksud jual beli saham di pasaran
sekunder di mana balasannya ialah margin keuntungan atau
peningkatan modal.
Contoh 36:
Fabio Sdn. Bhd, sebuah syarikat pembinaan, menjual 20 lot
saham Setia Jaya Bhd. melalui remisier dan dikenakan CBP
keatas komisen. Fabio Sdn. Bhd. boleh menuntut CBP yang
dibayar ke atas komisen sebagai cukai input.
(e)
peruntukan oleh orang kena cukai apa-apa pinjaman, pendahuluan,
kredit atau kemudahan lain yang serupa kepada pekerja atau antara
orang yang mempunyai kaitan (mana-mana pegawai atau pengarah
perniagaan satu sama lain, rakan kongsi atau seorang yang secara
langsung atau tidak langsung memiliki, mengawal atau memegang lima
peratus atau lebih saham undian tertunggak atau saham kedua-dua
nya);
Contoh 37:
Sebuah
syarikat
pengilangan
menyediakan
perkhidmatan
kewangan sampingan dengan memberikan pinjaman antara
syarikat kepada anak-anak syarikatnya. Syarikat menanggung
18
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
CBP
di
atas
perjanjian
undang-undang
dan
lain-lain
perbelanjaan yang berkaitan dengan pinjaman. Walaupun
perkhidmatan
kewangan
dianggap
sebagai
pembekalan
dikecualikan, syarikat tersebut dibenarkan untuk menuntut GST
yang ditanggung ke atas perkhidmatan undang-undang dan
perbelanjaan lain sebagai cukai input.
(f)
pegangan atau penebusan apa-apa unit atau instrumen dibawah
dana amanah;
Pegangan atau penebusan apa-apa unit atau instrumen di
bawah dana amanah bermaksud pemegang unit memegang
unit-unit dan mendapat dividen dan apabila ditebus mendapat
keuntungan.
Contoh 38:
Kim Sdn. Bhd., sebuah syarikat perunding kecantikan
berdaftar CBP, membeli 10,000 unit amanah Public
Mutual pada RM1.20 seunit. Selepas tiga tahun dia
menjual unit-unit tersebut pada RM1.35 dan mendapat
keuntungan
RM0.15.
Apa-apa
cukai
input
yang
ditanggung dalam pembelian dan penebusan unit boleh
dituntut sebagai cukai input.
(g)
melindung nilai apa-apa risiko kadar faedah, risiko matawang,
risiko harga utility, risiko harga pengangkutan atau risiko harga
komoditi.
Contoh 39:
Mask Bhd, sebuah syarikat pengangkutan udara, membeli
kontrak niaga hadapan untuk melindungi nilai terhadap
turun naik harga minyak yang merupakan perbelanjaan
perniagaan utama syarikat. Cukai input yang ditanggung
untuk membeli kontrak niaga hadapan boleh dituntut.
19
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
12.
Tuntutan cukai input tidak terpakai kepada pembekal (institusi kewangan)
yang menjalankan perniagaan membekalkan perkhidmatan kewangan dikecualikan.
Kumpulan pembekal ini termasuk:(a)
sebuah bank , bank pelaburan atau mana-mana institusi kewangan lain
yang dikehendaki untuk dilesenkan di bawah Akta Institusi Perbankan
dan Kewangan 1989, Akta Perbankan Luar Persisir (Akta 443), 1990
dan Akta Perbankan Islam, 1983 (Akta 276);
(b)
mana-mana
institusi pembangunan kewangan seperti ditetapkan di
bawah Akta Institusi Pembangunan Kewangan, 2002 atau apa-apa
Akta Parlimen;
Contoh institusi pembangunan kewangan adalah Lembaga Tabung
Haji ditetapkan dibawah Akta Tabung Haji, 1995, Bank Simpanan
Nasional ditetapkan dibawah Akta Bank Simpanan Nasional, 1994 and
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia ditetapkan di bawah Akta Bank
Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, 1978.
(c)
seseorang peminjam wang yang dikehendaki dilesenkan di bawah Akta
Peminjam Wang 1951;
(d)
seseorang yang dilesenkan di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan
Kewangan, 2011 (Akta 731);
(e)
seseorang yang dikehendaki dilesenkan di bawah Akta Insurans 1996,
Akta Takaful 1984 atau Akta Insurans Luar Persisir 1990 tidak
termasuk broker insurans, ejen insurans, penyelaras insurans atau
penyelaras insurans kewangan;
(f)
pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal atau pemegang Lesen
Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal yang berurusan dalam sekuriti
atau perdagangan kontrak niaga hadapan di bawah Akta Pasaran
Modal dan Perkhidmatan, 2007;
(g)
seorang pemegang pajak gadai yang dikehendaki untuk dilesenkan di
bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 atau seseorang pemegang
pajak gadai yang mematuhi prinsip Syariah;
20
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(h)
seseorang yang membekalkan barang dan menyediakan pembiayaan
di bawah perjanjian yang menetapkan bahawa harta tersebut akan
bertukar tangan pada masa tertentu di masa hadapan;
(i)
syarikat kad kredit, kad caj atau kad debit;
(j)
mana-mana unit amanah atau pelaburan kecuali Amanah Pelaburan
Hartanah.
Contoh 40:
Ashley Mutual Fund deposit pendapatan harian di bank dan
menanggung CBP ke atas caj keselamatan oleh Halim Security.
CBP ke atas caj keselamatan tidak boleh dituntut kerana Ashley
Mutual Fund jatuh di bawah kategori institusi kewangan yang
tidak dibenarkan untuk menuntut cukai input atas pembekalan
sampingan dikecualikan. Walau bagaimanapun, jika sebuah
syarikat perladangan deposit wang di bank, CBP yang
ditanggung atas caj keselamatan boleh dituntut sebagai cukai
input
memandangkan
syarikat
perladangan
tidak
dalam
perniagaan membekalkan perkhidmatan kewangan.
Rukun De minimis
13.
Adakalanya, orang kena cukai mungkin membuat sedikit pembekalan
dikecualikan atau pembekalan sampingan dan ia membebankan mereka untuk
mengagihkan cukai input. Oleh kerana itu, rukun de minimis diperkenalkan untuk
mengatasi masalah sedemikian dengan membenarkan mereka mengira cukai input
dikecualikan sebagai cukai input bercukai sekiranya jumlah nilai pembekalan
dikecualikan tidak melebihi:
(a)
purata RM5,000 sebulan; dan
(b)
amaun bersamaan 5% daripada jumlah nilai semua pembekalan (sama
ada bercukai atau dikecualikan) yang dibekalkan pada tempoh itu.
Contoh 41:
Sebuah
pengilang
pakaian
berdaftar
CBP
membuat
pembekalan bercukai bernilai RM150,000 bagi sesuatu tempoh
21
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
bercukai.
Syarikat
juga
menyediakan
perkhidmatan
pengangkutan bas untuk pekerja dan mengenakan bayaran
yang minimum. Nilai pembekalan dikecualikan adalah RM4,000.
(i)
Perkadaran pembekalan dikecualikan keatas jumlah
pembekalan dikira seperti berikut:
RM4,000
x 100% = 2.59%
RM150,000 + RM4,000
(ii)
Pengeluar pakaian berhak untuk menuntut cukai input
memandangkan nilai pembekalan dikecualikan adalah
kurang daripada RM5,000 sebulan dan tidak melebihi 5%
daripada jumlah nilai kesemua pembekalan.
Contoh 42:
RVP Sdn. Bhd., seorang pengilang berlesen CBP membuat
pembekalan berikut dalam sebulan:Pembekalan bercukai – RM70,000
Pembekalan dikecualikan - RM4,800
(i)
Peratusan
pembekalan
dikecualikan
dalam
bulan
tersebut adalah:
RM4,800
X 100%
= 6.42%
RM70,000+ RM4,800
(ii)
Syarikat tersebut telah hanya memenuhi syarat pertama
tetapi tidak memenuhi syarat kedua kerana jumlah
pembekalan dikecualikan bagi tempoh tersebut telah
melebihi
5%.
Oleh
itu,
syarikat
itu
tidak
boleh
menganggap cukai input yang ditanggung ke atas
pembekalan dikecualikan sebanyak RM4,800 sebagai
input bercukai.
Jika beliau tidak memenuhi rukun de minimis, beliau dikehendaki untuk
menggunakan pengecualian separa untuk mengagihkan baki cukai input ditanggung.
22
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Pengecualian Separa
14.
Seseorang yang membuat kedua-dua pembekalan bercukai dan dikecualikan
dikenali sebagai pembekal dikecualikan separa atau "pembekal bercampur". Istilah
"pengecualian separa" digunakan untuk menggambarkan keadaan pembekal
campuran yang perlu mengagihkan jumlah tuntutan baki input yang berkaitan
dengan pembekalan bercukai dan dikecualikan menggunakan kaedah pengecualian
separa.
15.
Baki cukai input adalah ditanggung apabila cukai input tidak langsung
dikaitkan sama ada dengan pembekalan bercukai atau dikecualikan. Contoh baki
cukai input termasuk cukai input keatas sewa, utiliti, alat tulis, komputer dan
perkhidmatan penyelenggaraan. Jumlah baki cukai input yang boleh dituntut
hanyalah bahagian yang diagihkan kepada pembekalan bercukai. Pembahagian ini
ditentukan mengikut nisbah pembekalan bercukai kepada jumlah pembekalan yang
dibuat oleh orang kena cukai. Jumlah pembekalan tidak termasuk sebarang
pelupusan aset, pembekalan dibuat untuk kegunaan sendiri, perkhidmatan diimport
dan perkhidmatan kewangan sampingan dikecualikan.
16.
Walau bagaimanapun, pembekal bercampur boleh menuntut amaun penuh
baki cukai input ditanggung jika amaun pembekalan dikecualikan memenuhi rukun
de minimis. Jika tidak, beliau hendaklah mengagihkan baki cukai input ditanggung
sewajarnya.
Contoh 43:
Sebuah syarikat insuran Suria Sdn. Bhd. menjual insurans nyawa dan
insurans am. Dalam menjalankan perniagaan syarikat menanggung CBP ke
atas elektrik berjumlah RM1,000. Premium insurans am yang dipungut adalah
RM65,000 manakala insurasn nyawa adalah RM35,000. Cukai input yang
boleh dituntut adalah:
RM65,000
x 100% = 65%
RM65,000 + RM35,000
RM1,000 x 65%
= RM650
23
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Menggunakan rukun de minimis dalam tahun cukai atau tempoh yang lebih
lama
17.
Apabila orang kena cukai membuat pelarasan tahunan, beliau perlu mengkaji
permohonan rukun de minimis sepanjang tahun cukai atau tempoh yang lebih lama.
Memandangkan kelayakan rukun de minimis adalah berdasarkan purata bulanan,
orang kena cukai perlu mengambil kira semua pembekalan dikecualikan yang dibuat
dalam tahun cukai atau tempoh yang lebih lama untuk mendapatkan purata bulanan.
Jika beliau di bawah had de minimis, beliau boleh menganggap semua input
dikecualikan bagi tahun cukai atau tempoh yang lebih lama sebagai input bercukai
walaupun dalam tempoh bercukai tertentu beliau mungkin tidak layak. Sebaliknya,
jika beliau gagal melepasi had de minimis bagi tahun cukai atau tempoh yang lebih
lama, beliau perlu mengakaun dan membayar semua cukai input dikecualikan bagi
tahun cukai atau tempoh yang lebih lama, termasuk yang layak sebagai input kena
cukai dalam tempoh bercukai tertentu.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Panduan Pengecualian Separa.
Pelarasan Harta Modal
18.
Bagi tujuan CBP, harta modal merupakan apa-apa barang yang di
dipermodalkan bagi tujuan perakaunan dan selaras dengan amalan perakaunan
yang diterima umum. Aset tidak ketara seperti goodwill tidak merupakan aset modal.
19.
Secara umumnya, orang kena cukai layak untuk menuntut kredit cukai input
ke atas semua pembekalan barang bercukai termasuk harta modal yang diperolehi
dalam perjalanan atau penerusan perniagaannya. Cukai input boleh dituntut
sepenuhnya jika orang kena cukai membuat keseluruhan pembekalan cukai. Walau
bagaimanapun, jika orang kena cukai adalah pembekal bercampur, beliau hanya
boleh menuntut cukai input yang boleh dikaitkan dengan pembekalan bercukainya.
Tuntutan awal cukai input adalah hanya sementara.
20.
Pelarasan
diperlukan
jika
terdapat
perubahan
pada
pembahagian
penggunaan bercukai bagi baki hayat aset. Pelarasan hendaklah dibuat dalam
tempoh masa yang tertentu di bawah Pelarasan Harta Modal (CGA). Harta modal
24
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
dirujuk sebagai barang modal dan ia merangkumi item modal dengan nilai tidak
kurang daripada RM100,000 (tidak termasuk CBP) seunit.
21.
Tempoh pelarasan merujuk kepada tempoh masa yang tetap yang terdiri
daripada tempoh di mana pembahagian penggunaan bercukai item modal dinilai
semula. Bagi tanah dan bangunan, tempoh pelarasan terdiri daripada sepuluh
tempoh dan bagi harta modal lain tempoh pelarasan hanya terdiri daripada lima
tempoh.
22.
Pelarasan pada item modal hanya akan dibuat dalam jangka masa
berikutnya,
bermula
dengan
tempoh
kedua,
apabila
terdapat
perubahan
pembahagian dalam penggunaan bercukai yang berkaitan dengan tempoh pertama.
Formula untuk pengiraan jumlah pelarasan pada item modal dalam jangka masa
seterusnya adalah seperti berikut:
Amount of adjustment = Total input tax incurred x Adjustment %
Number of intervals
Contoh 44:
ABC Sdn. Bhd., seorang pembekal bercampur, didaftarkan di bawah Akta
CBP 20XX pada 1 Jan 2016 dan tahun cukai pertama beliau berakhir pada 31
Disember 2016. Syarikat memperoleh komputer baru berharga RM1,060,000
termasuk CBP 6% (RM1,000,000 + RM60,000 CBP) pada 10 Jan 2016.
Pembahagian penggunaan bercukai tahunan (atau kadar tuntutan baki cukai
input tahunan) computer adalah seperti berikut:Tempoh pertama
:
60 %
Tempoh kedua
:
70 %
Tempoh ketiga
:
55 %
Tempoh keempat
:
45 %
Tempoh kelima
:
40 %
25
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Dalam
menentukan
pembahagian
untuk
tempoh
pertama,
kaedah
pengecualian separa digunakan.
Bagi 4 tempoh berikutnya berkaitan dengan komputer adalah seperti berikut: Tempoh kedua
:
1 Jan 2017 – 31 Dis 2017
Tempoh ketiga
:
1 Jan 2018 – 31 Dis 2018
Tempoh keempat
:
1 Jan 2019 – 31 Dis 2019
Tempoh kelima
:
1 Jan 2020 – 31 Dis 2020
Amaun cukai input yang boleh dituntut untuk tempoh yang pertama adalah
RM36,000 dan jumlah pelarasan yang dibuat di bawah skim ini dalam jangka
masa yang berikutnya adalah seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah:
Tempoh
(tahun)
% penggunaan
bercukai
Pelarasan
%
Pengiraan
Pelarasan
CGA
1
(2016)
60%
-
ITC = RM60,000 x 60%
= RM36,000
-
2
(2017)
70%
70 % - 60
%
60,000 X 10 %
5
1,200
3
(2018)
55%
55 % - 60
%
60,000 X (-5 %)
5
(600)
4
(2019)
45%
45 % - 60
%
60,000 X (-15 %)
5
(1,800)
5
(2020)
40%
40 % - 60
%
60,000 X (-20 %)
5
(2,400)
Nota:
Bagi tempoh kedua syarikat boleh menuntut tambahan cukai input bernilai RM1,200.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Panduan Penyelarasan Harta Modal.
Cukai input disifatkan berkaitan dengan pembayaran wang tunai yang dibuat
di dalam skim promosi
23.
Untuk mempromosikan produk di pasaran, pengeluar atau peruncit biasanya
mengeluarkan kupon atau baucar diskaun kepada orang awam menawarkan
pengurangan dalam harga pembelian pada masa hadapan. Selain kupon diskaun
pengeluar juga menyediakan skim promosi lain seperti rebat tunai atau bayaran
26
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
yang dibuat oleh pengilang secara langsung atau melalui agensi tuntutan, kepada
pelanggan pemborong atau peruncit. Dalam skim promosi, orang berdaftar dianggap
telah menanggung cukai input sama dengan pecahan cukai bagi bayaran tunai yang
dibuat apabila dia membuat bayaran wang tunai di bawah keadaan berikut:
(a)
pembayaran balik untuk pengurangan dalam pembekalan bercukai
barang yang dibuat kepada mana-mana orang selepas pelanggan
menebus dokumen kupon, baucar atau dokumen serupa yang
melayakkan beliau untuk diskaun, atau
Contoh 45:
BeautyCare (M) Sdn. Bhd., orang berdaftar dibawah CBP mengilang
produk kecantikan dan mengeluarkan kupon diskaun berjumlah RM20
bagi pembelian pelembab. Seorang pelanggan membeli pelembab
tersebut dengan harga RM120 (termasuk CBP) daripada peruncit,
Welson Sdn. Bhd dan menebus kupon tersebut. Beliau hanya
membayar RM100 bagi pelembab tersebut. BeautyCare (M) Sdn. Bhd.
akan memulangkan bayaran tunai sebanyak RM20 kepada Welson
Sdn. Bhd. apabila Welson Sdn, Bhd menyerahkan kupon tersebut
kepada BeautyCare (M) Sdn. Bhd.
Cukai input disifatkan yang ditanggung oleh BeautyCare (M) Sdn. Bhd
bagi pembayaran tunai yang dibuat adalah:
Kadar CBP
x pembayaran tunai
100 + Kadar CBP
6%
x RM20 = RM1.13
100% + 6%
(b)
seorang pelanggan menuntut rebat selepas beliau memperoleh
pembekalan bercukai barang-barang daripada seorang orang berdaftar.
Example 46:
Electron Sdn. Bhd., sebuah pengilang peralatan elektronik berdaftar
CBP mengeluarkan baucar diskaun bernilai RM50 bagi pembelian
mesin basuh. Seorang pelanggan membeli mesin basuh tersebut
27
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
daripada peruncit dengan harga RM1,000 dan menerima baucar
diskaun berjumlah RM50. Beliau kemudiannya menebus baucar
diskaun tersebut daripada Electron Sdn. Bhd.
Cukai input disifatkan yang ditanggung oleh Electron Sdn. Bhd bagi
pembayaran tunai adalah:
Kadar CBP
x pembayaran tunai
100 + Kadar CBP
6%
x RM50 = RM2.83
100% +6%
24.
Dalam menuntut cukai input disifatkan, orang berdaftar perlu menyimpan:
(a)
rekod mengenai tuntutan yang terdiri daripada maklumat-maklumat
menunjukkan :
(i)
tarikh dan jumlah bayaran tunai dibuat;
(ii)
nama dan alamat orang yang menerima bayaran tunai tersebut;
(iii)
nombor pengenalan peribadi jika orang yang menerima bayaran
tunai bukan orang berdaftar atau nombor pengenalan jika dia
seorang orang berdaftar, dan
(b)
25.
salinan bukti pembelian.
Jika seseorang yang telah menerima bayaran tunai itu ialah orang berdaftar,
dia telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam tempoh yang kena dibayar
cukai di mana bayaran diterima:
(a)
Dalam
hal
di
mana
dia
tidak
menuntut
cukai
input,
untuk
mengurangkan tuntutan cukai inputnya sama dengan pecahan cukai
bagi pembayaran wang tunai, atau
(b)
Dalam kes di mana beliau telah menuntut cukai input, beliau hendaklah
mengakaun dan membayar sejumlah yang sama dengan pecahan
cukai pembayaran tersebut.
28
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Cukai input disifatkan berkaitan dengan bayaran tunai insurans atau takaful
26.
Pembayaran wang tunai oleh syarikat insurans berkenaan dengan insurans
atau penyelesaian tuntutan takaful tidak merupakan pembekalan oleh syarikat
insurans. Oleh itu, bayaran ganti rugi atau penyelesaian adalah tidak tertakluk
kepada CBP. Walau bagaimanapun, syarikat insurans berhak kepada kredit cukai
input disifatkan ditanggung yang dikenali sebagai "kredit cukai input disifatkan" di
mana bayaran tunai itu dibuat menurut suatu polisi insurans atau kontrak takaful
yang tertakluk kepada CBP pada kadar standard dengan syarat:
(a)
syarikat insurans tidak berdaftar untuk CBP pada tarikh berkuat kuasa
polisi insurans atau kontrak takaful;
Contoh 47:
Lynn Sdn. Bhd, seorang yang tidak berdaftar, membeli polisi
insurans motor dengan Zee Insurance untuk melindungi cermin
kereta syarikat. Tarikh berkuat kuasa polisi insurans adalah 1
Ogos 2015. Lyna, seorang eksekutif dari Lynn Sdn. Bhd
mengalami kemalangan dan telah dibayar wang tunai berjumlah
RM2,500 oleh syarikat insurans untuk menggantikan cermin
depan pada 25 April 2016. Syarikat insurans boleh menuntut
cukai input disifatkan bagi bayaran tunai yang dibuat kepada
Lynn Sdn. Bhd (anggap tarikh pelaksanaan CBP pada 1 April
2015).
(b)
bayaran tunai yang dibuat kepada orang yang diinsurankan menurut
suatu polisi insurans atau kontrak takaful yang merupakan pemilik
tunggal berdaftar CBP dan beliau menggunakan polisi insurans atau
kontrak takaful selain daripada tujuan perniagaan.
Contoh 48:
En. Razib, sebuah pengendali restoran berdaftar CBP membeli
polisi insurans kebakaran untuk rumahnya di Jalan Senawang,
Seremban. Memandangkan perlindungan insurans bukan untuk
maksud apa-apa perniagaan yang dijalankan oleh beliau,
syarikat insurans boleh membuat tuntutan cukai input disifatkan
29
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
yang ditanggung ke atas mana-mana bayaran tunai yang dibuat
kepadanya berkenaan dengan kerugian menurut polisi insurans
kebakaran tersebut.
(c)
bayaran tunai yang dibuat menurut suatu polisi insurans atau kontrak
takaful di mana cukai input adalah dikecualikan daripada apa-apa
kredit seperti polisi insurans perubatan atau kemalangan peribadi dan
orang yang diinsurankan adalah orang berdaftar.
Contoh 49:
Pretty Sdn. Bhd membeli insurans perubatan untuk Ahmad,
seorang pekerjanya, dan membayar premium setiap tahun.
Maxim Insurance mengenakan CBP ke atas premium kepada
Pretty Sdn. Bhd tetapi Pretty Sdn. Bhd tidak boleh menuntut
cukai input kerana ia disekat. Malangnya, Ahmad telah
dimasukkan ke hospital kerana demam panas dan Maxim
Insurance membuat bayaran tunai kepada Pretty Sdn. Bhd. bagi
caj hospital tersebut. Maxim Insurance berhak menuntut cukai
input disifatkan atas bayaran tunai yang dibuat kepada Pretty
Sdn. Bhd.
27.
Cukai input disifatkan ke atas bayaran tunai di kira seperti berikut:
Kadar CBP
x bayaran tunai
100 + Kadar CBP
28.
Dalam menuntut cukai input disifatkan, syarikat insurans hendaklah
menyimpan rekod tuntutan yang mengandungi maklumat yang menunjukkan
bahawa:
(a)
tempoh perlindungan insurans di bawah kontrak insurans bermula
pada atau selepas tarikh yang ditetapkan;
(b)
premium yang kena dibayar di bawah kontrak insurans adalah tertakluk
kepada kadar cukai yang berkuat kuasa:
30
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
(c)
pembayaran tunai telah dibuat oleh beliau apabila berlakunya peristiwa
yang diinsuranskan;
(d)
pembayaran adalah wajib di bawah kontrak insurans dan
(e)
orang yang menandatangani kontrak insurans dengan beliau adalah
seorang yang:
(i)
bukan orang berdaftar;
(ii)
merupakan pemilik tunggal, orang berdaftar dan membeli
perlindungan insurans bagi apa-apa tujuan lain selain daripada
tujuan dalam perjalanan atau penerusan perniagaannya; atau
(iii)
merupakan seorang orang berdaftar,membeli polisi insurans di
mana cukai input adalah dikecualikan daripada apa-apa kredit
seperti insurans perubatan atau insurans kemalangan peribadi.
Tuntutan cukai input atas projek komuniti dibekalkan oleh perniagaan
berdaftar
29.
Sesuatu pembekalan barang atau perkhidmatan tanpa balasan bagi projek
komuniti boleh dianggap sebagai suatu pembekalan yang dibuat dalam perjalanan
atau penerusan perniagaan itu. Mana-mana aset diperolehi yang bercukai boleh
dianggap sebagai diagihkan kepada pembekalan bercukai perniagaan dan apa-apa
cukai input yang ditanggung bagi apa-apa pembekalan yang dibuat untuk projek
komuniti oleh perniagaan boleh dituntut.
Contoh 50:
Meranti Sdn.Bhd., sebuah syarikat berdaftar CBP di mana perniagaan
utamanya adalah membuat pembekalan bercukai kayu balak di Sarawak.
Syarikat itu membekalkan kemudahan kesihatan kepada masyarakat sekitar
kawasan pembalakan, memberi tumpuan kepada kesihatan masyarakat yang
lebih baik. Meranti Sdn. Bhd. membekalkan perkhidmatan perubatan tanpa
balasan dan memperoleh aset untuk kemudahan perubatan dan menyediakan
kemudahan itu kepada masyarakat. Apa-apa cukai input yang ditanggung
oleh Meranti Sdn. Bhd. dalam membuat pembekalan tersebut boleh dituntut.
31
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Tuntutan cukai input atas perkiraan tiga pihak
30.
Apabila orang kena cukai membuat pembekalan bercukai barang atau
perkhidmatan kepada penerima yang merupakan seorang orang berdaftar, penerima
tersebut layak untuk menuntut cukai input bagi perolehan yang dibuat dalam urusan
perniagaannya. Walau bagaimanapun, dalam perkiraan tiga pihak, penerima bukan
orang yang membuat pembayaran bagi pembekalan tersebut.
31.
Bagi pembekalan yang dibuat kepada pihak ketiga, perlu ada perjanjian yang
mengikat atau hubungan antara pembekal dan orang yang membuat pembayaran
bagi pembekalan. Mana-mana perjanjian yang tidak mengikat pihak-pihak tersebut
tidak menjadikannya pembekalan melainkan terdapat suatu pembekalan barang
atau perkhidmatan antara pihak-pihak berkenaan. Orang yang mempunyai perjanjian
dengan pembekal untuk sesuatu pembekalan adalah penerima pembekalan tersebut
(walaupun pembekalan dibuat kepada pihak ketiga). Dokumen (syarat-syarat
kontrak) merupakan titik logik permulaan dalam menentukan pembekalan yang telah
dibuat.
32.
Dalam hal ini, orang yang membuat pembayaran adalah berhak untuk
menuntut cukai input atas perolehan barang kerana ia merupakan suatu pembekalan
bercukai yang dibuat oleh pembekal kepada orang yang membuat pembayaran bagi
pembekalan itu.
Contoh 51:
Angel Sdn. Bhd mengikat kontrak dengan Flora Hypermarket untuk
menyediakan hamper bernilai RM10, 000 kepada pelanggan perniagaannya
semasa Tahun Baru Cina.
kontrak
Angel
hamper
Flora
Pelanggan
Apabila Angel mempunyai kontrak yang mengikat dengan Flora untuk
membekalkan hamper kepada pelanggan, terdapat pembekalan bercukai
32
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
yang dibuat oleh pasar raya besar kepada Angel. Angel Sdn. Bhd berhak
untuk menuntut cukai input bernilai RM600.
Contoh 52:
Alex Insurance, sebuah syarikat insurans yang berdaftar CBP, membuat
perjanjian dengan Rafael & Co, sebuah firma perunding berdaftar CBP, di
mana Alex Insurance bersetuju menyediakan insurans perubatan untuk
pekerja-pekerja firma perunding dan Rafael & Co bersetuju untuk membayar
premium. Kewajipan di bawah perjanjian antara Alex Insurans dan Rafael &
Co adalah terikat.
Penerima pembekalan insurans oleh Alex Insurance adalah perunding Rafael
& Co. Pembekalan oleh Alex Insurance dibuat kepada Rafael & Co dan
dibekalkan kepada pekerjanya.
Insurans
dibekalkan
kepada pekerja
Pembekalan
insurans
Rafael
Rafael balasan
Pekerja
Insurance provided
to employees
Alex
Alex
CARA-CARA MEMBUAT TUNTUTAN CUKAI INPUT
33.
CBP tidak boleh dituntut ke atas barang dan perkhidmatan yang tidak
digunakan untuk tujuan perniagaan (contohnya untuk kegunaan peribadi). Jika
barang-barang digunakan sebahagiannya untuk perniagaan dan sebahagiannya lagi
bagi tujuan bukan perniagaan, CBP yang dikenakan biasanya dibahagikan. Dalam
usaha untuk menuntut cukai input, orang berdaftar hendaklah menyimpan dokumendokumen yang betul.
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menuntut cukai input
34.
Cukai input yang ditanggung boleh dituntut jika penerima adalah orang
berdaftar. Penerima hendaklah memegang invois cukai berkenaan dengan
pembekalan barang atau perkhidmatan. Terdapat dua jenis invois cukai iaitu invois
33
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
cukai dipermudahkan dan invois cukai penuh. Invois cukai dipermudahkan hanya
sah untuk menuntut cukai input jika balasan bagi pembekalan berkadar standard
tidak melebihi RM500 (CBP RM30). Jika balasan adalah lebih daripada RM500,
penerima hendaklah memegang invois cukai penuh.
35.
Invois cukai penuh hendaklah dikeluarkan di bawah nama orang berdaftar
yang layak untuk kredit cukai input. Invois cukai yang dikeluarkan di bawah nama
mana-mana orang selain daripada orang yang berdaftar tidak layak untuk kredit
cukai input. Jumlah CBP hendaklah ditunjukkan pada invois cukai, sebaliknya orang
yang berdaftar tidak dibenarkan untuk menuntut cukai input menggunakan invois
cukai jika jumlah CBP tidak ditunjukkan pada invois cukai.
Contoh 53:
Mr.
Hwang,
seorang
pengurus
dengan
Kaya
Sdn.
Bhd,
meraikan
pelanggannya makan malam di sebuah restoran untuk mempromosikan
produk baru syarikat. Dalam menuntut cukai input bil/invois hendaklah di atas
nama Kaya Sdn. Bhd dan bukannya atas nama Mr. Hwang.
36.
Bagi pengimportan barang-barang, pengimport hendaklah mengemukakan
dokumen pengimportan Kastam yang sah iaitu Kastam No.1. Bagi pelepasan
barang-barang dari gudang berlesen, pengimport hendaklah mengemukakan borang
Kastam No.1 atau No.9.
37.
Bagi pengimportan perkhidmatan, penerima diperlukan untuk memegang
dokumen seperti invois pembekal asing untuk menunjukkan bahawa beliau berhak
untuk menuntut cukai input.
38.
Bagi tuntutan cukai input disifatkan yang berkaitan dengan bayaran tunai,
syarikat insurans dikehendaki untuk memegang dokumen seperti baucar pelepasan,
arahan pembayaran atau sekadar surat akuan terima disertai dengan pembayaran
cek.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Panduan Invois Cukai dan Penyimpanan
Rekod.
34
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
39.
Bagi pembekalan bercukai barang yang dibuat oleh orang yang diluluskan di
bawah Skim Kadar Sama Rata, penerima diperlukan untuk memegang invois yang
dikeluarkan oleh orang yang diluluskan. Invois hendaklah mengandungi butir-butir
seperti berikut: (a)
nombor siri invois;
(b)
nama, alamat dan nombor pengenalan orang yang diluluskan;
(c)
tarikh invois dikeluarkan;
(d)
nama, alamat dan nombor pengenalan CBP orang berdaftar yang
dibekalkan barang-barang;
(e)
perihal barang-barang yang dibekalkan, dan
(f)
jumlah kena dibayar tidak termasuk kadar tambahan sama rata, kadar
tambahan sama rata dan jumlah tambahan kadar sama rata yang
ditunjukkan secara berasingan.
Penyata
40.
Tuntutan cukai input boleh dibuat dalam penyata GST-03 bagi tempoh
bercukai di mana berlakunya pembekalan atau pengimportan.
PERAKAUNAN BAGI CUKAI
Asas Perakaunan
41.
Di bawah CBP, terdapat dua jenis asas perakaunan iaitu asas invois dan asas
pembayaran. Secara umumnya, orang yang berdaftar dikehendaki untuk mengakaun
CBP berdasarkan asas invois. Walau bagaimanapun, sekiranya beliau ingin
menggunakan asas pembayaran, beliau boleh memohon kepada Ketua Pengarah
untuk kelulusan.
(a)
Asas Invois
Secara umumnya, orang berdaftar dikehendaki untuk mengakaun CBP
menggunakan asas invois. Di bawah asas invois, orang berdaftar
adalah layak untuk menuntut cukai input apabila dia menerima invois
35
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
cukai walaupun bayaran masih belum dibuat ke atas pembekalan yang
diperolehinya.
Contoh 54:
Antonio Enterprise, sebuah kedai buku yang berdaftar CBP
mengemukakan penyata CBP dalam tempoh bercukai bulanan
menerima
bekalan buku
pada
31
Mei 2009 berjumlah
RM100,000. Kedai buku tersebut menerima invois bertarikh 6
Jun 2009 dan membuat pembayaran pada 10 Julai 2009. Kedai
buku itu boleh menuntut cukai input dalam tempoh bercukai
termasuk meliputi 6 Jun 2009 walaupun beliau tidak membuat
apa-apa bayaran.
(b)
Asas Pembayaran
Seseorang orang berdaftar yang telah dibenarkan mengakaun CBP
menggunakan asas pembayaran adalah layak untuk menuntut cukai
input apabila beliau telah membuat pembayaran bagi pembekalan yang
diperolehinya.
Contoh 55:
Restoran Sedap merupakan restoran yang berdaftar CBP telah
diluluskan untuk menggunakan asas pembayaran pada 1 Mei
2016. Restoran tersebut telah membeli peti sejuk baru pada 30
Ogos 2016 berjumlah RM3,000 dan menerima invois bertarikh 8
September 2016. Pembayaran telah dibuat pada 4 Oktober
2016. Restoran ini layak untuk menuntut cukai input dalam
tempoh bercukai meliputi 4 Oktober 2016 walaupun dia
menerima invois awal.
Imbangan Cukai Input Terhadap Cukai Output
42.
Cukai input boleh dituntut secara mengimbangi cukai input terhadap cukai
output. Orang yang berdaftar boleh menuntut cukai input tanpa perlu memadankan
pembelian dengan pembekalan yang dibuat.
Contoh 56:
36
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Tudung Cantik Sdn. Bhd, kilang yang berdaftar CBP, mengeluarkan tudung
dan menjualnya kepada pemborong, Warni Sdn. Bhd. berjumlah RM20,000
pada Jun 12, 2016. Pengilang memperolehi bahan mentah berjumlah
RM12,720 (termasuk CBP RM720) pada 6 Jun 2016. Dalam penyata CBP
bagi bulan Jun 2016, pengilang perlu mengakaun dan membayar CBP ke atas
perkara-perkara berikut:
Cukai Output: RM20, 000 x 6% = RM1,200
Input cukai : RM720
Jumlah perlu dibayar kepada Kastam dalam penyata CBP bulan Jun
RM1,200 – RM720 = RM480
Tempoh Untuk Menuntut Cukai Input
43.
Jika cukai input tidak dituntut dalam tempoh bercukai di mana beliau
sepatutnya menuntut, maka orang kena cukai boleh menuntut apa-apa cukai input
yang ditanggung dalam tempoh enam tahun selepas tarikh berlaku pembekalan atau
pengimportan
Contoh 57:
Seorang yang berdaftar dikenakan CBP ke atas caj telefon berjumlah RM200
melalui invois bertarikh 15 Disember 2015. Dia berhak untuk menuntut cukai
input dalam penyata bagi tempoh bercukai yang berakhir 31 Disember 2015.
Walau bagaimanapun, beliau gagal untuk menuntut cukai input. Beliau boleh
menuntut cukai input dalam penyata cukai berikutnya sehingga tempoh
bercukai berakhir pada 31 Disember 2021. Selepas tarikh 31 Disember 2021,
beliau tidak lagi boleh menuntut cukai input tersebut.
Bayaran Balik Cukai Input
44.
Bayaran balik akan dibuat kepada pihak yang menuntut jika jumlah cukai
input melebihi jumlah cukai output.
Contoh 58:
37
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Jumlah cukai input dalam tempoh bercukai adalah RM50,000, manakala cukai
output adalah RM30,000. Ketua Pengarah akan memulangkan baki sebanyak
RM20,000 kepada orang yang berdaftar.
(a)
Bila masa bayaran balik dilakukan
Seorang orang berdaftar boleh menuntut cukai input di dalam penyata
CBP yang dikemukakan kepada pihak Kastam. Jika amaun cukai input
melebihi jumlah cukai output, maka baki akan dipulangkan. Sekiranya
orang yang berdaftar mengemukakan penyata secara elektronik,
pembayaran balik cukai input akan dibuat dalam tempoh 14 hari
bekerja, manakala bagi penyata yang diterima secara manual,
pembayaran akan dibuat dalam tempoh 28 hari bekerja
Contoh 59:
Seorang orang berdaftar mengemukakan penyata CBP secara
elektronik pada 10 Januari 2013 (Khamis) dan layak untuk
mendapatan bayaran balik berjumlah RM10,000. Tarikh terakhir
bayaran balik akan dibuat sebelum 31 Januari 2013 (tidak
termasuk hari tidak bekerja dan cuti umum).
Walau bagaimana pun, Ketua Pengarah boleh menahan bayaran balik
sekiranya:
(i)
Orang yang berdaftar gagal mengemukakan penyata
sebelumnya.
(ii)
Orang yang berdaftar gagal memberikan maklumat; atau
(iii)
Terdapat alasan yang munasabah bahawa bayaran balik
tersebut bukan disebabkan oleh orang yang berdaftar.
(b)
Pendaftaran Lewat
Seorang orang kena cukai dikehendaki membayar cukai bersih dan
penalti kepada Kastam jika cukai output melebihi cukai input. Walau
bagaimanapun, sekiranya cukai input melebihi cukai output, bayaran
balik akan dibuat kepadanya.
(c)
Bayaran balik dibawa ke hadapan
38
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Seorang orang kena cukai boleh memohon secara bertulis untuk
membawa sebarang bayaran balik cukai input ke hadapan dalam
tempoh bercukai yang berikutnya. Di samping itu, Ketua Pengarah
boleh mengarahkan mana-mana bayaran balik cukai input dibawa
kepada tempoh bercukai yang berikutnya.
(d)
Imbangan cukai tidak dibayar terhadap bayaran balik cukai input
Sebarang pembayaran balik kredit cukai input boleh diimbangi (offset)
dengan CBP yang tidak dibayar, duti eksais, duti import dan eksport.
Contoh 60:
Seorang orang berdaftar mempunyai bayaran balik cukai
berjumlah RM5,000. Walau bagaimanapun, beliau berhutang
CBP sebanyak RM2,000 dan duti eksais RM1,500. Bayaran
balik cukai sebanyak RM5,000 akan diimbangi terhadap amaun
yang masih belum dibayar sebanyak RM3,500. Akibatnya, orang
berdaftar tersebut hanya layak mendapat bayaran balik cukai
sebanyak RM1,500.
BAYARAN BALIK CUKAI INPUT DI MANA BALASAN TIDAK DIBAYAR
Kegagalan Membayar CBP dalam tempoh Enam Bulan dari Tarikh Pembekalan
45.
Jika seorang orang berdaftar gagal untuk membayar balasan apa-apa
pembekalan barang atau perkhidmatan diperolehi yang dibuat oleh pembekal dalam
tempoh enam bulan dari tarikh pembekalan dan beliau telah menuntut cukai input ke
atas pembekalan tersebut, orang kena cukai dikehendaki membayar balik cukai
input dengan mengakaun amaun bersamaan dengan cukai input sebagai cukai
output beliau. Beliau dikehendaki mengakaunkan cukai output dalam tempoh
bercukai termasuk bulan selepas tempoh enam bulan.
Contoh 61:
Evans Sdn. Bhd mengakaunkan cukai secara bulanan dan telah membeli
sebuah lori pada 26 Mac 2016 (invois yang dikeluarkan pada tarikh yang
sama) berjumlah RM150,000 yang akan digunakan dalam mengangkut
39
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
barang-barang untuk pelanggan beliau. Walau bagaimanapun, syarikat itu
menuntut cukai input sebanyak RM9,000 (RM150,000 x 6%) dalam tempoh
bercukai meliputi Mac 2016. Syarikat tersebut telah membayar RM106,000
(termasuk CBP RM6,000) kepada pembekal lori pada 5 April 2016. Baki
sejumlah RM50,000 akan dibayar pada 15 Disember 2016. Syarikat
dikehendaki mengakaun dan membayar RM3, 000 (RM50,000 x 6%) sebagai
cukai output dalam tempoh bercukai termasuk bulan Oktober 2016 (6 bulan
selepas tarikh pembekalan).
Pembelian lori
RM150,000
(CBP RM150,000
x 6% = RM9,000)
26 Mac 2016
(Tuntut cukai input –
penyata Mac)
Bayar pembekal
RM100,000
(CBP RM100,000
X6% = RM6,000)
5 April 2016
Bayar baki kepada pembekal
RM50,000
(CBP RM50,000
X6% = RM3,000)
Oktober 2016
15 Disember 2016
(akaun cukai output
RM3,000)
Tuntuntan Balik CBP Selepas Pembayaran Kepada Pembekal Dilakukan
46.
Seorang yang berdaftar telah menuntut cukai input tetapi gagal untuk
membayar kepada pembekal dalam tempoh enam bulan dari tarikh pembekalan
dikehendaki membayar balik cukai input sebagai cukai output beliau. Kemudian,
beliau membayar kepada pembekal sebagai balasan ke atas pembekalan barang
atau perkhidmatan dan beliau berhak untuk menuntut kembali cukai output yang
dikatakan sebagai cukai input bagi tempoh bercukai di mana beliau membuat
pembayaran.
Contoh 62:
Evans Sdn. Bhd. telah mengakaun dan membayar cukai output sebanyak
RM3,000 dalam penyata bulan Oktober akibat kegagalan untuk membayar
kepada
pembekal.
Syarikat
tersebut
melunaskan
bayaran
RM50,000 kepada pembekal pada 15 Disember 2016.
sebanyak
Memandangkan
beliau telah membuat pembayaran kepada pembekal, maka dia berhak untuk
40
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
menuntut CBP yang dibayar sebagai cukai input dalam tempoh bercukai
termasuk bulan Disember 2016.
Pelepasan Hutang Lapuk
47.
Hutang lapuk adalah amaun yang terhutang yang tidak boleh dipungut dan
segala usaha yang munasabah untuk memungut telah dilakukan. Seseorang itu
berhak untuk mendapatkan pelepasan hutang lapuk tertakluk kepada syarat-syarat
berikut:
(a)
CBP sudah dibayar;
(b)
orang itu tidak menerima apa-apa bayaran atau sebahagian daripada
bayaran 6 bulan dari tarikh
pembekalan atau penghutang telah
menjadi muflis (bankrap, gulung tikar atau penerimaan) sebelum enam
bulan telah berlalu, dan
(c)
usaha yang mencukupi telah dibuat untuk mendapatkan semula
hutang.
48.
Jika orang itu belum menerima apa-apa bayaran berkenaan dengan
pembekalan bercukai, beliau boleh membuat potongan atau tuntutan bagi
keseluruhan cukai yang dibayar. Walau bagaimanapun, jika beliau telah menerima
sebahagian daripada bayaran beliau boleh menolak atau menuntut amaun yang
dikira mengikut formula:
A1
x
C
B
di mana: A1 adalah pembayaran tidak diterima dalam berkenaan dengan
pembekalan bercukai;
B ialah balasan bagi pembekalan bercukai; dan
C ialah cukai yang genap masa dan kena dibayar ke atas
pembekalan bercukai.
41
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
49.
Sekiranya dimana pelepasan hutang lapuk telah dibuat oleh Ketua Pengarah
dan kemudiannya pembayaran telah diterima oleh orang itu, beliau dikehendaki
membayar kepada Ketua Pengarah amaun yang dikira mengikut formula berikut:
A2
x
C
B
di mana: A2 ialah bayaran yang diterima berkenaan dengan pembekalan
bercukai;
B ialah balasan bagi pembekalan bercukai; dan
C ialah cukai yang genap masa dan kena dibayar ke atas
pembekalan bercukai.
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PENDAFTARAN
Pra-penubuhan
50.
CBP yang ditanggung ke atas perkhidmatan semasa pra-penubuhan seperti
kesetiausahaan, perkhidmatan undang-undang dan pentadbiran tidak layak untuk
kredit cukai input kerana perkhidmatan tersebut diperolehi sebelum penubuhan.
Pra-Pendaftaran
51.
CBP yang ditanggung ke atas perkhidmatan yang diperolehi sebelum
pendaftaran (sama ada pendaftaran mandatori dan sukarela termasuk pendaftaran
lewat) tidak layak untuk kredit cukai input. Walau bagaimanapun, dalam kes barang
termasuk harta modal, orang berdaftar itu berhak untuk menuntut cukai input
terhadap barang-barang yang dimiliki pada masa pendaftaran.
52.
Cukai input terhadap mana-mana aset dalam pegangan boleh dituntut atas
nilai buku dalam tempoh 6 tahun dari tarikh pendaftaran tanpa mengira bila aset
diperolehi. Dalam kes tanah dan bangunan, tuntutan cukai input adalah mengikut
nilai aset di pasaran terbuka atau nilai buku yang mana lebih rendah.
Tarikh
Pendaftaran
42
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
Tarikh
Tiada had masa
6 tahun
aset yang
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Contoh 63:
Sebuah syarikat pengilangan membeli jentera yang bernilai RM5,000,000
pada tahun Jun 2016 dan membayar CBP berjumlah RM300,000. Syarikat
didaftarkan pada April 2020. Pada masa pendaftaran, nilai buku jentera
tersebut adalah RM500,000. Memandangkan syarikat membuat pembekalan
bercukai keseluruhan maka syarikat layak untuk menuntut cukai input pada
baki RM500,000 (iaitu RM500,000 x 6% = RM30,000).
Pendaftaran Biasa
53.
Bagi aset yang diperoleh selepas tarikh pendaftaran, tuntutan cukai input
adalah pada nilai barang pada masa pembekalan. Cukai input boleh dituntut 6 tahun
selepas tarikh pembekalan.
Tarikh
Pendaftaran
Tarikh
Pembekalan
54.
6 tahun
Tarikh akhir untuk menuntut
cukai input bagi aset yang
diperolehi pada atau selepas
tarikh pendaftaran
Sekiranya orang kena cukai gagal untuk menuntut cukai input pada masa
pendaftaran, beliau layak untuk menuntut cukai input mengikut nilai buku barang
tersebut 6 tahun selepas tarikh pembekalan.
Pendaftaran Lewat
43
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
55.
Jika seseorang itu lewat mendaftar pada tarikh yang beliau menjadi kena
didaftarkan, beliau berhak untuk menuntut cukai input yang ditanggung ke atas:
(a)
barang-barang dalam pegangan pada masa dia berkewajipan untuk
didaftarkan; dan
(b)
barang
atau
perkhidmatan
yang
digunakan
dalam
membuat
pembekalan bercukai sepanjang tempoh beliau menjadi berkewajipan
untuk didaftarkan.
Contoh 64:
Seorang individu wajib didaftarkan pada 1 Januari 2016. Walau
bagaimanapun, beliau tampil untuk didaftarkan pada 1 April
2016.
(i)
Pada masa beliau wajib didaftarkan beliau mempunyai
stok simpanan dengan cukai input bernilai RM30,000 dan
harta modal yang baki nilai adalah RM1,500,000.
(ii)
beliau
telah
menanggung
cukai
input
berjumlah
RM10,000 untuk pembekalan yang dibuat semasa
tempoh kelewatan pendaftaran.
Sepanjang tempoh kelewatan pendaftaran beliau membuat
pembekalan bercukai berjumlah RM1,450,000.
Cukai input: RM10,000 + RM30,000 + RM90,000
(RM1,500,000 x 6%)
= RM130,000
Bagi tempoh pendaftaran lewat penyata beliau akan meliputi:
Amaun cukai dibayar:
RM1,450,000 x 6% = RM87,000
Tempoh Pendaftaran Lewat: 1.1.2016 – 31.3.2016 (90 hari)
Amaun penalti yang kena dibayar: RM750
Jumlah dibayar: RM87,000+ RM750 = RM87,750
44
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Dalam kes ini, cukai input melebihi cukai output. Beliau berhak
kepada bayaran balik sebanyak RM42,250 (RM130,000 RM87,750)
Selain penyata untuk tempoh pendaftaran terdahulu, beliau perlu
mengemukakan satu lagi penyata bagi tempoh semasa bercukai
iaitu penyata bulan April.
(c)
Perolehan aset
Bagi aset yang diperolehi sebelum tarikh beliau kena didaftarkan,
beliau layak untuk menuntut cukai input asset tersebut atas nilai buku
tanpa mengira bila aset tersebut diperolehi. Bagi tanah dan bangunan,
tuntutan input cukai adalah pada nilai pasaran terbuka atau nilai buku
aset tersebut yang mana lebih rendah.
Tarikh patut
didaftarkan
Tiada had masa
Tarikh
Pembekalan
Tarikh
pendaftaran
lewat
6 tahun
aset yang
dipegang
di tangan
Tarikh akhir
tuntut cukai input
bagi aset yang di
tangan
Walau bagaimanapun, jika beliau didaftarkan selepas tempoh enam
tahun daripada tarikh beliau wajib didaftarkan, beliau tidak layak untuk
menuntut cukai input yang diperolehi sebelum tarikh beliau wajib
didaftarkan.
Contoh 65:
AMM Sdn. Bhd telah mencapai nilai ambang RM500,000 dan
wajib didaftarkan pada bulan April 2015. Walau bagaimanapun,
beliau tampil untuk mendaftar pada bulan Januari 2023. Barang
yang diperolehi oleh syarikat adalah seperti berikut:
45
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Feb 2014 --- Komputer --- RM250,000
Jun 2017 ----Perabot pejabat --- RM150,000
Mac 2021 -- Kenderaan bermotor ---- RM200,000.
Tarikh patut
didaftarkan
Tarikh
pendaftaran
6 tahun
Feb 2014
Komputer
(tidak boleh
dituntut)
April 2015
Feb 2017
Jun 2017
Perabot
(boleh
dituntut)
Mac 2021
Kenderaan
(boleh dituntut)
Jan 2023
AMM Sdn. Bhd. berhak untuk menuntut cukai input ke atas aset
yang diperolehi pada bulan Jun 2017 dan Mac 2021. Aset-aset
yang yang diperolehi pada bulan Februari 2014 tidak boleh
dituntut.
Sebaliknya, aset yang diperoleh selepas tarikh di mana beliau wajib
didaftarkan, tuntutan cukai input hanya ke atas nilai aset pada masa
pembekalan. Cukai input boleh dituntut 6 tahun selepas tarikh beliau
wajib didaftarkan.
Jika orang kena cukai gagal untuk menuntut cukai input pada masa
beliau didaftarkan, beliau berhak untuk menuntut cukai input 6 tahun
dari tarikh beliau wajib didaftarkan.
Contoh 66:
ABC Sdn. Bhd. wajib kena didaftarkan pada tahun 2015 tetapi
tampil untuk mendaftar pada tahun 2019. Bagi aset yang dibeli
selepas beliau wajib kena didaftarkan, beliau boleh menuntut cukai
input dalam tempoh 6 tahun selepas tarikh beliau kena didaftarkan.
46
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
ABC Sdn. Bhd. boleh menuntut cukai input pada barang yang dibeli
mulai tahun 2015 sehingga tahun 2021. Memandangkan beliau
didaftarkan pada tahun 2019 dan gagal untuk menuntut cukai input
pada tarikh pendaftaran, beliau mempunyai baki 2 tahun lagi untuk
menuntut cukai input iaitu mulai 2020 sehingga tahun 2021.
Tarikh patut
didaftarkan
Tarikh
pendaftaran
Tarikh akhir untuk
tuntut cukai input
bagi aset
2 tahun
6 tahun
2015
2019
2021
Pembatalan pendaftaran
56.
Apabila pendaftaran telah dibatalkan, orang tersebut tidak boleh menuntut
cukai input bagi pembekalan yang diperolehi pada atau selepas tarikh pembatalan
pendaftaran. Walau bagaimanapun, beliau perlu mengakaun cukai ke atas stok dan
pegangan harta modal sebagai cukai output jika cukai input telah dituntut untuk
barang-barang itu. Bagi pembekalan bercampur di mana aset perniagaan digunakan
untuk membuat pembekalan yang dikecualikan dan beliau telah menamatkan
perniagaan, beliau tidak perlu untuk mengakaun CBP. Beliau hanya perlu
mengakaunan CBP jika cukai input ke atas aset dibenarkan. Begitu juga jika beliau
membeli barang daripada orang bukan kena cukai dan beliau menamatkan
perniagaan, beliau juga tidak perlu untuk mengakaunkan CBP.
57.
Jika seseorang gagal menuntut apa-apa cukai input selain daripada cukai
input yang dinyatakan selepas pembatalan pendaftaran, beliau masih layak untuk
menuntut cukai input tersebut selepas pembatalan pendaftarannya dengan syarat
bahawa tuntutan itu dibuat dalam tempoh satu tahun dari tarikh pembatalan
pendaftaran atau dalam tempoh enam tahun dari tarikh pembekalan yang mana
47
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
lebih awal. Beliau perlu mengakaunkannya pada penyata asal di mana beliau gagal
untuk menuntut cukai input.
Contoh 67:
Syarikat Cole memohon pembatalan pendaftaran pada 31 Julai 2016. Dalam
tempoh bercukai terakhir syarikat tersebut telah membuat pembekalan
bercukai berjumlah RM65,000, pegangan saham sebanyak RM50,000, nilai
buku harta modal RM750,000 dan menanggung cukai input berjumlah
RM32,000.
Selepas pembatalan pendaftaran beliau perlu mengakaun cukai bersih
kepada Kastam seperti berikut:
Cukai output = (RM50,000 + RM750,000 +RM65,000) x 6%
= RM51,900
Cukai input: RM32,000
Cukai bersih yang perlu dibayar: RM51,900 - RM32,000 = RM19,900
Mana-mana cukai input yang ditanggung selepas 31 Julai 2016 tidak layak
untuk dituntut.
Selepas Pembatalan Pendaftaran
58.
Seseorang yang telah tetapi tidak lagi menjadi orang berdaftar adalah layak
untuk menuntut cukai input bagi perkhidmatan yang berkaitan dengan proses
pembatalan pendaftaran seperti audit dan yuran setiausaha. Sebarang tuntutan
selepas pembatalan pendaftaran mesti dibuat dengan menggunakan borang JKED2.
Contoh 68:
Syarikat Cole memohon untuk pembatalan pendaftaran pada 31 Julai 2016.
Pada 15 Ogos 2016 Syarikat Cole menanggung CBP berjumlah RM5,000
bagi bayaran yuran audit dan kesetiausahaan. Jumlah
RM5,000 adalah layak dituntut sebagai cukai input walaupun syarikat Cole
tidak lagi berdaftar pada masa beliau menerima invois cukai daripada syarikat
perakaunan dan kesetiausahaan.
48
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN URUSNIAGA KHAS DAN SKIM KHAS
Pemindahan Perniagaan Secara Berterusan
59.
Pemindahan perniagaan secara berterusan dari seorang orang kena cukai
kepada orang lain tidak dianggap sebagai pembekalan bagi tujuan CBP tertakluk
kepada syarat yang ditetapkan di dalam Jadual Kedua Akta CBP 20XX. Oleh itu,
tidak ada cukai input yang boleh dituntut oleh penerima pindahan. Walau
bagaimanapun, apa-apa CBP yang ditanggung oleh kedua-dua pihak yang berkaitan
dengan pemindahan perniagaan secara berterusan seperti yuran guaman dan
perakaunan semasa proses pemindahan adalah layak untuk kredit cukai input.
60.
Jika aset perniagaan telah dipindahkan sebagai permindahan perniagaan
secara berterusan dan terdapat pengurangan penggunaan bercukai, penerima
pindahan dikehendaki untuk mengakaunkan cukai input yang dituntut oleh pemindah
sebagai cukai output untuk menggambarkan pengurangan dalam penggunaan
bercukai. Cukai output hendaklah diikrar dalam penyata CBP dalam tempoh
bercukai di mana pengurangan dalam penggunaan bercukai berlaku. Syarat ini juga
terpakai dalam situasi di mana orang kena cukai ingin mengurangkan penggunaan
cukai aset perniagaan. Pada masa yang sama, syarat ini tidak terpakai ke atas harta
modal yang bernilai lebih daripada RM100,000 memandangkan harta modal
tertakluk kepada pelarasan harta modal.
Usaha Sama
61. Dalam usaha sama, pembekalan boleh diperolehi oleh pengendali usahasama
atau pengusaha. Apa-apa perolehan pembekalan oleh pengendali usahasama untuk
tujuan usaha sama, beliau layak untuk menuntut cukai input atas pembekalan
tersebut. Dalam kes di mana pengusaha yang memperolehi apa-apa pembekalan
berkenaan usaha sama itu, beliau juga layak untuk menuntut cukai input atas
pembekalan tersebut.
Contoh 69:
Indah Carigali yang merupakan pengendali usaha sama menanggung CBP
berjumlah RM2,000,000 ke atas pembelian pelantar minyak. Pada masa yang
49
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
sama, Kerang Pte. Ltd yang merupakan pengusaha yang membeli pam
hidraulik dan menanggung CBP berjumlah RM20,000. Kedua-dua Indah
Carigali dan Kerang Pte. Ltd masing-masing boleh menuntut kredit cukai input
sebanyak RM2,000,000 dan RM20,000. Memandangkan Kerang Pte. Ltd
telah menuntut kredit cukai input sebanyak RM20,000, Indah Carigali tidak
boleh menuntut cukai input yang telah dituntut oleh Kerang Pte. Ltd.
Skim Kadar Sama Rata
62.
Di bawah Skim Kadar Sama Rata, orang yang diluluskan untuk menjalankan
aktiviti yang ditetapkan boleh mengenakan bayaran tambahan kadar sama rata
kepada orang yang berdaftar. Seorang yang berdaftar boleh menuntut tambahan
kadar rata ke atas pembekalan bercukai barang yang diperolehinya.
Contoh 70:
Seorang penanam tembakau yang merupakan seorang yang diluluskan di
bawah Skim Kadar Sama Rata membekalkan tembakau kepada Cigaretto
Sdn. Bhd. bernilai RM6,000. Beliau mengeluarkan invois dan mengenakan
tambahan kadar sama rata tetap (1%) ke atas pembekalan tembakau kepada
syarikat itu bagi amaun sebanyak RM6,060. Syarikat tersebut sebagai orang
yang berdaftar, boleh menuntut kredit cukai input berdasarkan tambahan
kadar sama rata sebanyak RM60.
Pasaran Modal
63.
Dalam pasaran ekuiti, broker saham dan remisier dianggap sebagai satu
entiti dan begitu juga, broker niaga hadapan dan wakil broker niaga hadapan juga
dianggap sebagai satu entiti di bawah pasaran niaga hadapan. Apa-apa cukai input
yang ditanggung oleh remisier atau wakil broker niaga hadapan bagi maksud
perniagaan seperti perkhidmatan telekomunikasi hendaklah dituntut oleh broker
saham atau broker niaga hadapan, mengikut mana-mana yang berkenaan, kerana
pendaftaran adalah atas nama broker saham atau broker niaga hadapan. Remisier
atau wakil broker niaga hadapan tidak boleh menuntut cukai input yang ditanggung
olehnya. Di samping itu, broker saham atau broker niaga hadapan boleh menuntut
apa-apa cukai input yang ditanggung olehnya untuk tujuan perniagaan.
50
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Contoh 71:
Seorang broker saham menanggung CBP berjumlah RM150,000 untuk
perbelanjaan pentadbiran dan komisen broker dalam menjalankan perniagaan
broker saham. Broker saham mempunyai 50 remisier di bawah jagaannya.
Dalam menjalankan perkhidmatan broker, seorang remisier menanggung CBP
ke atas perkhidmatan telekomunikasi, bayaran letak kereta dan perkhidmatan
internet yang berjumlah RM150. Broker saham boleh menuntut CBP
berjumlah RM150,000 bagi perbelanjaan pentadbiran. Di samping itu, beliau
juga boleh menuntut RM150 bagi pihak remisier yang kemudiannya beliau
membayar balik kepada remisier itu. Memandangkan broker saham telah
menuntut RM150 bagi pihak remisier tersebut, maka remisier itu tidak boleh
menuntut CBP sebanyak RM150 yang ditanggungnya.
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN SENDIRI
64.
Dalam menjalankan perniagaan, beberapa pembekalan digunakan secara
dalaman
oleh
kakitangan
atau
pengarah
perniagaan
manakala
beberapa
pembekalan kemudiannya digunakan secara dalaman untuk membuat pembekalan
bersepadu. Pembekalan bersepadu merupakan pembekalan oleh orang yang sama
yang menjadi input untuk membuat pembekalan lain. Hak untuk menuntut cukai
input atas pembekalan yang digunakan untuk kegunaan sendiri bergantung sama
ada ia digunakan untuk perniagaan atau tujuan peribadi.
Pembekalan Digunakan oleh Pengarah atau Staf
65.
Sesetengah aset perniagaan digunakan untuk tujuan perniagaan serta
kegunaan peribadi. Jika aset perniagaan digunakan untuk tujuan perniagaan,
seorang orang berdaftar dibenarkan untuk menuntut cukai input atas aset
perniagaan. Walau bagaimanapun, orang yang berdaftar dikehendaki untuk
mengakaunkan CBP di atas penggunaan aset perniagaan untuk kegunaan peribadi.
Contoh 72:
Renta Kanopi Sdn. Bhd, sebuah syarikat yang berdaftar CBP membeli kanopi
dan khemah-khemah bernilai RM45 000 dan menuntut cukai input berjumlah
51
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
RM1,800. Syarikat tersebut menyewakan kanopi Arabian/Gazebo untuk
acara-acara dan fungsi dengan harga RM250/kanopi setiap hari. Seorang
pengurus kanan menggunakan 10 kanopi syarikat di majlis perkahwinan
anaknya selama 2 hari. Walau bagaimanapun, syarikat tersebut dikehendaki
untuk mengakaunkan CBP pada penggunaan peribadi kanopi iaitu 6% x
RM5,000 (RM250 x10 x 2) = RM300.
Bekalan Bersepadu Yang Digunakan untuk Membuat Pembekalan bercukai
66.
Seorang orang kena cukai membuat produk yang kemudiannya digunakan
untuk membuat satu lagi pembekalan bercukai. Jika orang kena cukai menggunakan
produk untuk membuat satu lagi pembekalan bercukai, beliau dibenarkan untuk
menuntut apa-apa cukai input atas pembekalan yang digunakan dalam membuat
produk pembekalan bersepadu.
Contoh 73:
Alee Sdn. Bhd, sebuah syarikat pengilangan membeli resin bernilai RM20,000
dan membayar CBP berjumlah RM1,200 untuk pengeluaran botol plastik.
Botol plastik digunakan sebagai bekas untuk air mineral. Syarikat boleh
menuntut cukai input di atas resin plastik yang digunakan untuk membuat
botol plastik (produk bersepadu) berjumlah RM800 yang digunakan sebagai
bekas untuk air mineral.
Produk Bersepadu Yang Digunakan untuk Membuat Pembekalan dikecualikan
67.
Sesetengah perniagaan boleh menggunakan produk bersepadu untuk
membuat suatu pembekalan dikecualikan. Dalam kes sedemikian, orang kena cukai
tidak dibenarkan untuk menuntut apa-apa cukai input atas pembekalan yang
digunakan untuk membuat produk bersepadu.
Contoh 74:
Syarikat pemaju perumahan membuat parit pembetung yang akan digunakan
untuk membina sebuah rumah kediaman. Cukai input ke atas simen dan pasir
tidak dibenarkan untuk dituntut kerana rumah kediaman merupakan
pembekalan dikecualikan.
52
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN
68.
Secara umumnya, cukai input boleh dituntut apabila orang kena cukai
bercadang untuk menggunakan input untuk membuat pembekalan bercukai.
Perubahan penggunaan berlaku apabila orang kena cukai menggunakan atau
bercadang untuk menggunakan barang atau perkhidmatan dalam:
(a)
membuat pembekalan dikecualikan atau kedua-dua pembekalan
bercukai dan dikecualikan daripada pembekalan bercukai;
(b)
membuat
pembekalan
dikecualikan,
dan
bukannya
kedua-dua
pembekalan bercukai dan dikecualikan, atau
(c)
penerusan
membuat
kedua-dua
pembekalan
bercukai
dan
dikecualikan, tetapi mengurangkan bahagian pembekalan bercukai
kepada pembekalan dikecualikan.
69.
Walau bagaimanapun, cukai input tidak boleh dituntut apabila seorang orang
kena cukai bercadang untuk menggunakan input untuk membuat pembekalan
dikecualikan. Perubahan penggunaan juga berlaku apabila orang kena cukai
menggunakan atau bercadang untuk menggunakan barang atau perkhidmatan
dalam:
(a)
membuat pembekalan bercukai atau kedua-dua pembekalan bercukai
dan dikecualikan daripada pembekalan dikecualikan;
(b)
membuat pembekalan bercukai, dan bukannya kedua-dua pembekalan
bercukai dan dikecualikan, atau
(c)
penerusan
membuat
kedua-dua
pembekalan
bercukai
dan
dikecualikan, tetapi meningkatkan bahagian pembekalan bercukai
kepada pembekalan dikecualikan.
70.
Apabila terdapat perubahan penggunaan, orang kena cukai tersebut
hendaklah membuat pelarasan kepada cukai input yang telah dituntut sebelum ini.
Perubahan penggunaan akan membawa kepada lebihan potongan atau kurang
tuntut cukai input. Dalam hal harta modal dengan nilai lebih daripada RM100,000,
53
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
pelarasan harta modal akan digunakan. Dalam kes di mana nilai harta modal kurang
daripada RM100,000, pengecualian separa perlu digunakan.
71.
Lebihan potongan akan berlaku apabila peratusan penggunaan untuk
pembekalan bercukai telah menurun. Sebaliknya, kurang tuntut merujuk kepada
keadaan di mana peratusan penggunaan untuk pembekalan bercukai telah
meningkat.
Lebihan Potongan
72.
Jika orang berdaftar telah terlebih tolak cukai input hasil daripada perubahan
penggunaan barang atau perkhidmatan yang diperolehi, beliau dikehendaki
membuat pelarasan ke atas cukai input terlebih potong sebagai cukai output dalam
penyata cukai bagi tempoh bercukai di mana perubahan penggunaan berlaku dan
hendaklah membayar balik cukai yang sewajarnya.
Contoh 75:
Pada Januari 2016, INSURCO Sdn. Bhd, sebuah syarikat insurans berdaftar
CBP membeli 3 mesin fotostat berjumlah RM15,000 dan menanggung CBP
RM900 yang akan digunakan dalam menyediakan insurans am. Pada masa
pembelian, INSURCO telah menuntut 100% cukai input sebanyak RM900.
Pada akhir tahun, INSURCO telah menggunakan mesin fotostat untuk
menyediakan insurans hayat. Syarikat hendaklah membayar balik lebihan
potongan CBP sebanyak RM900 sebagai cukai output di dalam penyata cukai
di mana perubahan penggunaan berlaku.
Contoh 76:
Pada Januari 2016, INSURCO Sdn. Bhd, sebuah syarikat insurans berdaftar
CBP membeli 3 mesin fotostat berjumlah RM15,000 dan menanggung CBP
RM900 yang akan digunakan dalam menyediakan insurans hayat dan am.
Pada masa pembelian, syarikat telah menuntut 70% daripada cukai input
sebanyak RM630. Pada akhir tahun, INSURCO telah menggunakan mesin
fotostat untuk menyediakan insurans hayat sahaja. INSURCO hendaklah
membayar balik lebihan potongan CBP sebanyak RM630 sebagai cukai
output dalam penyata cukai di mana perubahan penggunaan berlaku.
54
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
Contoh 77:
Pada Januari 2016, INSURCO Sdn. Bhd, sebuah syarikat insurans berdaftar
CBP membeli 3 mesin fotostat berjumlah RM15,000 dan menanggung CBP
sebanyak RM900 yang akan digunakan dalam menyediakan insurans hayat
dan am. Pada masa pembelian, INSURCO telah menuntut 70% daripada
cukai input sebanyak RM630. Walau bagaimanapun, penggunaan sebenar
penyediaan insurans am ialah 60% iaitu RM540. INSURCO dikehendaki
membayar 10% (RM90) sebagai cukai output dalam penyata cukai di mana
perubahan penggunaan berlaku.
Kurang Tuntut
73.
Jika seseorang orang berdaftar telah kurang tuntut cukai input akibat
perubahan penggunaan barang-barang atau perkhidmatan yang diperolehi, beliau
dikehendaki untuk membuat pelarasan ke atas cukai input yang terkurang tuntut
sebagai cukai input didalam penyata cukai bagi tempoh bercukai di mana perubahan
penggunaan berlaku.
Contoh 78:
Pada Januari 2016, INSURCO Sdn. Bhd, sebuah syarikat insurans yang
berdaftar CBP membeli 3 mesin fotostat berjumlah RM15,000 dan ditanggung
CBP sebanyak RM900 yang akan digunakan dalam menyediakan insurans
hayat. Pada masa pembelian, INSURCO tidak menuntut cukai input sebanyak
RM900. Pada akhir tahun, INSURCO telah menggunakan mesin fotostat
untuk menyediakan insurans am. INSURCO boleh menuntut kurang tuntutan
CBP sebanyak RM900 sebagai cukai inputnya dalam borang cukai di mana
perubahan penggunaan berlaku.
Contoh 79:
Pada Januari 2011, INSURCO Sdn. Bhd, sebuah syarikat insurans yang
berdaftar CBP membeli 3 mesin fotostat berjumlah RM15,000 dan ditanggung
CBP sebanyak RM600 yang akan digunakan dalam menyediakan insurans
hayat dan am. Pada masa pembelian, INSURCO telah menuntut 70%
daripada cukai input sebanyak RM630. Walau bagaimanapun, penggunaan
sebenar penyediaan insurans am adalah 80% iaitu RM720. Syarikat adalah
55
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
layak untuk menuntut 10% (CBP RM90) sebagai cukai inputnya dalam
penyata cukai di mana perubahan penggunaan berlaku.
CUKAI INPUT BERHUBUNG DENGAN ASAS PERAKAUNAN
Perubahan Asas Perakaunan
74.
Apabila perubahan dalam asas perakaunan iaitu dari asas invois epada asas
pembayaran atau sebaliknya telah diluluskan oleh Ketua Pengarah, orang berdaftar
dikehendaki:
(a)
mengira cukai yang kena dibayar atau dikembalikan;
(b)
membuat pelarasan yang perlu untuk cukai dengan memasukkan
cukai yang kena dibayar atau dikembalikan; dan
(c)
memberitahu Ketua Pengarah dalam penyata yang pertama di mana
perubahan asas perakaunan berlaku.
75.
Pengiraan ini memerlukan suatu senarai pemiutang dan senarai penghutang
disediakan yang mengenalpasti jumlah yang terhutang oleh dan kepada orang yang
berdaftar pada hari terakhir tempoh bercukai sebelum perubahan berlaku. Pelarasan
kepada cukai output dan cukai input kemudiannya dikira dengan merujuk kepada
senarai ini.
Contoh 80:
Seorang peruncit, Schaltz Sdn. Bhd. mengakaunkan cukai menggunakan
asas invois. Beliau telah diberi kelulusan menggunakan asas pembayaran
bermula 1 Julai 2016. Pada 30 Jun 2016, jumlah amaun terhutang kepada
pemiutang ialah RM50,000 termasuk CBP dan jumlah yang dihutang oleh
penghutang adalah RM250,000 termasuk CBP. Senarai pemiutang dan
penghutang pada 30 Jun 2016 adalah seperti berikut:
PEMIUTANG
Bil.
1.
Nama
Lisa Sdn Bhd.
PENGHUTANG
Amaun
(RM)
6,240
Nama
Yus Sdn Bhd
Amaun
(RM)
50,000
56
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
2.
Hani Sdn Bhd
15,000
Faz Sdn Bhd
70,000
3.
Suri Sdn. Bhd
9,000
Zie Sdn Bhd
70,000
4.
Sari Sdn Bhd
8,000
Rie Sdn Bhd
40,000
5.
Kari Sdn Bhd
12,000
Tin Sdn Bhd
20,000
JUMLAH
50,000
JUMLAH
250,000
Cukai dikembalikan kepada orang yang berdaftar adalah RM11,320.75 dikira
seperti berikut:
Pemiutang – Penghutang
RM50,000 – RM250,000 = (RM200,000)
(RM200,000) x 6/106
= (RM11,320.75)
Jumlah RM11,320.75 akan diikrarkan sebagai cukai input dalam penyata
pertama selepas asas pembayaran berlaku.
Dalam kes apabila Schaltz Sdn. Bhd. telah diluluskan untuk mengubah asas
perakaunan daripada pembayaran kepada asas invois beliau perlu membuat
pelarasan seperti berikut:
Penghutang – Pemiutang
RM250,000 – RM50,000
= RM200,000
RM200,000 x 6/106
= RM11,320.75
Schaltz Sdn. Bhd hendaklah mengakaunkan cukai output sebanyak
RM11,320.75 dalam penyata pertama selepas asas invois berlaku.
SOALAN-SOALAN LAZIM
Kelayakan Cukai Input
S1:
Saya seorang peruncit dan orang berdaftar CBP. Saya melabur wang
lebihan saya dalam pelaburan hartanah dan unit amanah. Saya
menanggung CBP ke atas pelaburan ini. Adakah saya layak untuk
menuntut cukai input?
J1.
Ya, anda berhak untuk menuntut cukai input kerana pelaburan dalam unit
amanah adalah pembekalan kewangan sampingan dikecualikan dan sebagai
57
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
peruncit anda tidak berada dalam perniagaan menyediakan perkhidmatan
kewangan. Dalam kes harta, cukai input yang ditanggung dalam pelaburan
boleh dituntut jika terdapat hubungan langsung dan terus antara perolehan
dan pembekalan bercukai.
S2
Saya subkontraktor yang berdaftar CBP terlibat dalam aktiviti mengecat
perabot. Selain daripada menjalankan aktiviti mengecat perabot, syarikat
tersebut juga membekalkan bahan seperti cat, pencair bagi cat dan
bahan kimia. Saya menjalankan perniagaan dari premis yang disewa.
Adakah saya layak untuk menuntut cukai input?
J2:
Anda berhak untuk menuntut cukai input atas pembayaran sewa dan cukai
input lain yang ditanggung.
S3
Saya
sebuah
syarikat
pengilang
biskut
berdaftar
CBP.
Dalam
menjalankan perniagaan saya membeli 20 mesin penimbang digital pada
harga RM100,000 (tidak termasuk CBP RM6,000) untuk bahagian
pembungkusan. Selepas 5 tahun, saya menjual 10 mesin kepada pemilik
tunggal yang bukan orang berdaftar CBP. Apakah layanan CBP?
J3:
Oleh kerana anda seorang orang kena cukai dan mesin penimbang digital
yang digunakan adalah untuk penerusan perniagaan, anda berhak untuk
menuntut cukai input yang ditanggung ke atas mesin tersebut. Apabila anda
menjual mesin tersebut, anda perlu mengenakan CBP kerana ia merupakan
suatu pembekalan barang. Pemilik tunggal tidak berhak untuk menuntut cukai
input walaupun dia telah menanggung cukai input kerana beliau tidak
berdaftar CBP.
S4:
ABC Sdn. Bhd, seorang orang berdaftar CBP mengendalikan dana
pencen. Selain menyewa bangunan pejabat, ABC juga melabur dana
dalam pasaran modal untuk membayar dividen yang tinggi kepada
pencarum. ABC juga terlibat dalam sebagai pengurus dana luar untuk
pelaburan
dana
dan
mengenakan
yuran
pengurusan
untuk
perkhidmatan pelaburan yang diberikan oleh pengurus dana luaran.
Adakah ABC berhak menuntut CBP yang dibayar ke atas yuran
pengurusan yang dikenakan oleh pengurus dana luar?
58
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
J4:
ABC tidak berhak untuk menuntut cukai input ke atas yuran pengurusan yang
dikenakan oleh pengurus dana kerana pelaburan dana dalam pasaran modal
adalah suatu pembekalan dikecualikan.
Cukai Input Dibenarkan
S5:
Saya seorang pengumpul duit syiling. Saya dikenakan CBP setiap duit
syiling yang saya beli. Bolehkah saya menuntut CBP yang dibayar?
J5:
Anda tidak boleh menuntut CBP yang dibayar pada syiling-syiling yang dibeli
kerana pengumpulan koleksi duit syiling adalah hobi dan bukannya suatu
perniagaan. Anda boleh membuat tuntutan CBP pada syiling tersebut jika
anda menjalankan perniagaan duit syiling.
S6:
Saya sebuah syarikat perunding berdaftar CBP dan membeli satu set
perabot antik dari Itali yang akan digunakan dalam ruang perniagaan
berjumlah RM100,000 dan CBP RM6,000 pada Julai 2016. Bolehkah saya
menuntut cukai input?
J6:
Anda boleh menuntut cukai input berjumlah RM6,000 dalam tempoh bercukai
pada tarikh anda membeli perabot.
S7.
Saya telah membeli sebuah lukisan untuk pejabat saya di mana saya
telah menuntut cukai input yang ditanggung ke atas lukisan itu. Selepas
6 bulan, saya membuat keputusan tidak memerlukan lukisan tersebut di
pejabat dan mempamerkannya di rumah saya. Adakah saya perlu
membayar balik cukai input yang saya telah tuntut sebelumnya bagi
lukisan itu?
J7:
Apabila anda mengalihkan lukisan untuk hiasan pejabat kepada kegunaan
peribadi di rumah anda perlu mengakaunkan cukai output.
S8:
Saya seorang peruncit berdaftar CBP dan telah membeli 100 tin sardin
bernilai RM600, yang mana 95 tin kemudiannya dijual dan 5 tin
digunakan untuk penggunaan sendiri. Berapa banyak cukai input yang
boleh saya tuntut?
59
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
J8:
Anda hanya boleh menuntut cukai input untuk pembelian 95 tin. Dengan
mengandaikan kadar CBP sebanyak 6%, syarikat boleh membuat tuntutan
sebanyak RM34.20 (RM600 x 6% x 95/100).
S9:
Saya seorang yang berdaftar CBP menjalankan perniagaan perhotelan.
Kadang-kadang saya menyediakan bilik percuma kepada orang-orang
seperti agen pelancongan atau penulis pelancongan. Bolehkah saya
menuntut cukai input untuk bilik percuma?
J9:
Bilik percuma tidak tertakluk kepada CBP. Walau bagaimanapun, cukai input
yang ditanggung untuk bilik percuma boleh dituntut kerana ia adalah untuk
penerusan perniagaan.
S10: Saya sebuah syarikat pembuatan sabun dan didaftarkan di bawah Akta
CBP. Terdapat 75 pekerja di syarikat ini termasuk kakitangan
pentadbiran. Setiap bulan saya menghadiahkan sabun bernilai RM30
kepada setiap pekerja. Bolehkah saya menuntut cukai input yang
dilakukan ke atas hadiah sabun?
J10:
Hadiah barangan kepada orang yang sama dalam tahun yang sama di mana
jumlah kos tidak melebihi RM500 adalah bukan pembekalan. Oleh itu, hadiah
sabun
kepada
pekerja
bernilai
RM360
setahun
bukan
merupakan
pembekalan dan tidak tertakluk kepada CBP. Cukai input yang ditanggung ke
atas pembelian sabun tersebut boleh dituntut.
Cukai Input Disekat
S11. Saya adalah syarikat yang berdaftar CBP dan membeli sebuah kereta
untuk kegunaan pengarah saya. Saya tidak menuntut cukai input atas
pembelian kereta penumpang kerana ia disekat. Setiap 4 bulan saya
menanggung
CBP
pada
perkhidmatan
penyelenggaraan
kereta.
Bolehkah saya menuntut CBP yang dibayar ke atas perkhidmatan
penyelenggaraan kereta?
J11:
Anda boleh menuntut CBP yang telah dibayar ke atas perkhidmatan
penyelenggaraan kereta.
S12: Saya adalah syarikat yang berdaftar CBP. Saya ingin menganjurkan
kejohanan golf untuk pelanggan saya sempena ulang tahun kedua
60
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
penubuhan syarikat. Bolehkah saya menuntut cukai input ke atas yuran
padang dan makanan untuk pelanggan?
J12:
Anda hanya boleh membuat tuntutan cukai input yang ditanggung pada
kejohanan golf yang diadakan untuk pelanggan-pelanggan anda yang sedia
ada. Walau bagaimanapun, cukai input yang ditanggung bagi keraian untuk
ahli keluarga dan pelanggan yang berpotensi adalah disekat.
S13: Saya seorang pengimport kereta dan orang berdaftar CBP. Semasa
pengimportan kereta-kereta tersebut, saya telah membayar duti import,
duti eksais dan CBP. Bolehkah saya menuntut CBP yang dibayar ke atas
pengimportan kereta-kereta?
J13:
Anda boleh menuntut cukai input atas kereta yang diimport kerana
pengimportan kereta adalah sebahagian daripada stok perdagangan anda.
S14: Saya seorang peniaga tunggal dan orang berdaftar CBP. Dalam
menjalankan perniagaan saya, saya telah menyewa kereta bagi tujuan
penghantaran barang kepada pelanggan saya. Bolehkah saya menuntut
CBP yang dibayar ke atas kereta yang disewa?
J14:
Anda boleh menuntut CBP yang dibayar ke atas kereta yang disewa untuk
tujuan perniagaan tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah.
S15: Saya sebuah syarikat berhad. Setiap tahun saya mengadakan Mesyuarat
Agung Tahunan di mana para pemegang saham akan hadir dan
melaksanakan hak mengundi mereka. Biasanya makan tengah hari akan
disediakan. Adakah saya layak untuk menuntut cukai input atas
perbelanjaan keraian yang disediakan kepada pemegang saham?
J15:
Anda berhak untuk menuntut cukai input ke atas perbelanjaan keraian yang
disediakan kepada para pemegang saham kerana ia adalah untuk penerusan
perniagaan.
Pembekalan Kewangan Sampingan dikecualikan
S16: Saya sebuah syarikat telekomunikasi berdaftar CBP. Dalam usaha untuk
meningkatkan
modal,
syarikat
telah
menerbitkan
sukuk.
Dalam
mengeluarkan sukuk ini, syarikat menanggung cukai input atas
61
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
perkhidmatan
pengurusan.
Bolehkah
saya
menuntut
CBP
yang
dikenakan ke atas bayaran perkhidmatan pengurusan?
J16:
Oleh kerana anda adalah sebuah syarikat telekomunikasi dan terbitan sukuk
merupakan sampingan kepada perniagaan anda, anda dibenarkan untuk
menuntut CBP yang dikenakan ke atas bayaran perkhidmatan pengurusan
yang berkaitan dengan penerbitan sukuk.
Cara Untuk Menuntut Cukai Input
S17: Dalam tempoh bercukai September 2016, saya kehilangan semua invois
pembelian saya akibat banjir kilat. Adakah saya masih layak untuk
menuntut cukai input bagi tempoh cukai itu?
J17:
Jika anda boleh mendapatkan salinan invois daripada pembekal anda, anda
boleh menuntut cukai input bagi tempoh bercukai September 2012. Jika anda
gagal untuk menuntut dalam tempoh bercukai September 2012, anda masih
boleh membuat tuntutan cukai input dalam tempoh enam tahun dari tarikh
pembekalan.
Cukai Input Berkaitan Dengan Pendaftaran
S18: Saya sebuah syarikat pengangkutan dan pada 1 Januari 2016 saya telah
membeli sebuah lori berharga RM250,000 dan saya telah membayar CBP
sebanyak RM15,000. Saya menjadi orang berdaftar pada 1 Jun 2017.
Nilai buku lori itu pada 1 Jun 2017 adalah RM200,000. Bolehkah saya
menuntut CBP yang dibayar ke atas lori?
J18:
Anda tidak boleh menuntut jumlah keseluruhan CBP yang dibayar ke atas lori
kerana anda hanya mendaftar untuk CBP pada 1 Jun 2010. Walau
bagaimanapun, anda boleh menuntut sebahagian daripada CBP yang dibayar
berdasarkan nilai buku iaitu RM12,000 (6% x RM200, 000).
MAKLUM BALAS ATAU KOMEN
76.
Sebarang maklum balas atau komen sangat dihargai. Sila e-mel maklum
balas atau komen anda kepada Mohd Hisham B. Mohd Nor (m_hisham.nor @
62
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
PANDUAN KREDIT CUKAI INPUT
Deraf sehingga 27 Okt 2013
customs.gov.my) atau Aminul Izmeer B. Mohd Sohaimi (izmeer.msohaimi @
customs.gov.my).
BANTUAN DAN MAKLUMAT LANJUT
77.
Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada:
(a)
Laman Web GST
:
(b)
Pusat Panggilan Kastam :
www.gst.customs.gov.my
•
Tel
:
03- 7806 7200/ 1-300-888-500
•
Fax
:
03- 7806 7599
•
E-mel
:
[email protected]
63
Hak Cipta Terperlihara © 2013 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
Fly UP