...

Ke Kumu Mana`o`i`o Ke mana`o`i`o nei au i ke Akua ka Makua Mana

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Ke Kumu Mana`o`i`o Ke mana`o`i`o nei au i ke Akua ka Makua Mana
Ke Kumu Mana‘o‘i‘o
Ke mana‘o‘i‘o nei au i ke Akua ka
Makua Mana loa, näna i hana ka lani
ame ka honua, a iä Iesü Kristo, käna
Keiki hiwahiwa ko käkou Haku;
Ua ho ‘ohäpai ‘ia ‘o Maria kona
makuahine ke keikamahine
pu‘upa‘a e ka ‘Uhane Hemolele a
hänau ‘ia mai ‘O ia; ua hö‘eha‘eha ‘
ia ‘O ia e Pontio Pilato;
Kaulia ‘ia ma ke ke‘a a make, iho ‘O
ia i ka lua pö; i ke kolu o ka lä, ala
hou mai ka make mai;
Pi‘i ‘O ia i ka lani a ke noho nei la
ma ka lima ‘äkau o ke Akua ka
Makua Mana loa, mai laila mai ‘O
ia e hele mai ai e ho‘okolokolo i ka
po‘e ola ame ka po’e make.
Ke mana‘o‘i‘o nei au i ka ‘Uhane
Hemolele, ka ‘Ekalesia la‘a o Iesü
Kristo, ka launa pü ‘ana o ka po‘e pono;
ka huikala ‘ia o ka hewa, ke
alahou ‘ana o ke kino, ame ke Ola mau loa.
Amene.
DISCIPLES INTERNATIONAL
www.disciplesinternational.org
Email: [email protected]
(Hawaiian)
Courtesy of
Covenant Protestant Reformed Church
Ballymena, Northern Ireland
www.cprf.co.uk
Fly UP