...

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarla 10270
Telepon : (021) 5730316 Faximile : (021) 5733437
Jalan lr. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251)8324014' 83'l 1118
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NoMoR:
sK' 1 SlKffiAFlffi./KffiAH.1 /1 /201 6
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMULIHAN EKOSISTEM PADA KAWASAN KONSERVASI YANG
TERDEGRADASI SELUAS 100'000 HA PADA RPIM 2015-2Or9
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,
bahwa dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam Hdan Ekosistem ditetapkan indikator Kinerja Program 2015
- iotg salah satunya adalah Luas kawasan konservasi terdegradasi yang
dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha;
Menimbang
bahwa dalam rangka pencapaian indikator kinerja
program
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan
lokas-i pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi
seluas 100.000 ha melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Lokasi Pemulihan
Ekosistem Pada Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi Seluas 100'000
Ha pada RPJM 2015 - 2019.
Mengingat
:1,
)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
undang-undang Nomor 4l- Tahun 1999 tentang Kehutanan [Lembaran
NegariRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3BBB), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor L Tahun 2004 tentang
perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi undang-Undang ILembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a1'2);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4B/Menhut'll/2074 tentang
Tata Cara Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian AIam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.1B/MenLHK-ll/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan'
6.
peraturan l.-_
Peraturan Dirjen KSDAE No. P.12/KSDAE-Set/Z015 tanggal4 November
2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis
Dalam Rancka Pemulihan Ekosistem Daratan Pada Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
.f
Peraturan Dirjen KSDAE No. P.13/KSDAE-Set/2015 tanggal4 November
2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan
Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
B.
Rencana Strategis l(ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 20L5
9.
-
2019
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem Tahun 2015 - 201,9
MEMUTUST(AN:
Menetapkan
I{ESATU
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMULIHAN EKOSISTEM PADA
KAWASAN KONSERVASI YANG TERDEGRADASI SELUAS IOO.OOO HA PADA
RPIM 2015-2019
Menetapkan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang
terdegrldasi seluas L00.000 ha sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
KEDUA
I(ETIGA
I{EEMPAT
surat Keputusan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja di
masing-masing UPT yang menjadi target pemulihan ekosistem'
Direktorat Kawasan Konservasi dan Sekretariat Direktorat fenderal KSDAE,
agar mengusahakan penyediaan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan
plmulihan ekosistem sesuai dengan target sebagaimana amar KESATU'
tidak menjadi target dalam keputusan ini' tetap melakukan
Bagi UPT yang-pemulihan
ekosistem yang wilayah kerjanya mengalami
uplyu-up"Va
degradasi.
I(ELIMA
Keputusaniniberlakusejaktanggalditetapkan,denganketentuanapabila
ini, akan
dikemudian hari ternyat" t".aupit kekeliruan dalam keputusan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya'
.:.1 ,
:lQitetapkan di
' 'i',ibidR
'il-;;:
L
NrP.
ranggal
: JAK?RTA
: 27 lanuari20l6
19560s29 L98202 1 001
Yth' :
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Kehutanan;
dan
Hidup
1-. Menteri Lingkungan
2.
3.
;.
;.
Sekretaris Jenderal KSDAE
lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Direktur Jenderal/Kepala Badan Iingkup Kemente-rian
KSDAEl
iekretaris/nirektur lingkup Direktorat Jenderal
xup"t" Unit Pelaksana femis Ditjen KSDAE se-lndonesia;
.
LAMPIRAN
I
KEPUTUSAN DIREKTUR IENDERAL I(ONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM
sx ./ 1ElKffiAlr/KK/K SnAE, 1 /
27 laruuan t'zu rb
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
UPT
Balai Besar/Balai Taman Nasion
1.
BBTN
BBTN
BBTN
BBTN
BBTN
a
J.
5,
6.
7.
B.
9.
10.
Gn Leuser
Kerinci Seblat
Bukit Barisan Selatan
Gn Gede Panqranqo
Bromo Tenqqer Semeru
BBTn Lore Lindu
BTN Batanq Gadis
BTN Bukit 30
BTN Sembilanq
11.
BTN Uiunq Kulon
BTN Halimun Salak
I2
BTN Gn Merbabu
IJ
BTN Gn Merapi
BTN Meru Betiri
BTN Alas Purwo
BTN Gn Riniani
BTN Kelimutu
BTN Laiwanqi
BTN Gn Paluno
BTN Sebanqau
T4
15
16
77
LB
20
2T
22
23
24
25
26
27
2B
29
30
31
37
33
34
35
36
37
2o1 6
PENETAPAN LOI(ASI
A.
4.
/
PEMULIHAN EKOSISTEM PADA KAWASAN KONSERVASI
YANG TERDEGRADASI SELUAS lOO.OOO HA PADA
RPIM 2015-2019
No.
2.
1
BTN
Taniuno Puttinq
BTN Bukit Baka Bukit Raya
BTN Rawa Aopa
BTN Boqaninani Waftabone
BTN Akataiawe Lolobata
BTN Berbak
BTN
BTN
BTN
BTN
Manusela
Lorenz
Way Kambas
Bukit 12
BTN Tesso Nilo
BTN Gn Ciremai
BTN Baluran
BTN Kutai
BTN Manupeu
BTN Bali'Barat
Lokasi PE
2015 - 2019
(Ha)
Keterangan
9,103
10,500
525
2.000
7,260
2,722
400
3,000
4,200
8,200 Termasuk eradikasi
1,945
1.000
482.13
1,000
480
250
98.5
500
770 Termasuk eradikasi
5.000
5.000
581
2.000
2,r43.55
7,735
1.350
300
3,555
65
100
3200
169.5
1,660
10,665
300
Termasuk eradikasi
250 Termasuk eradikasi
No.
Lokasi PE
2015 - 2019
(Ha)
UPT
B.
Balai Besar/Balai KSDA
1.
BBKSDA Jabar
Keterangan
7,97L.46
CA Bojong Larang
Jayanti,
CA
Burangrang, CA
Kamojang,
CA
Papandayan CA Rawa
Danau, SM Cikepuh,
SM G. Sawal, TB
Masigit Keureumbi,
2.
TWA papandavan
BBKSDA Jatim,
6B
CAITWA Kawah Ijien,
SM Datarang
Tinggi
Yang, SM P. Bawean,
2
J.
CA. G.Sigogor, CA. Gua
Nqlirip , CA P. Sempu
BBKSDA Sulsel
131.5
Tb. Ko'mara,
SM
Ko'mara
4.
BBKSDA NTT
669,35
5.
6,
BKSDA Aceh
BKSDA Jatenq
BKSDA Sultra
73.45
TWA Ruteng, Tb Bena,
TWA Tuti Adagae, SM
Eoon Ilimedo
7.
BO
392.92
SM Rawa Sinokil
CA Kelinq
I/II
TWA Mangolo, SM Tj.
Batikolo, CA Lamedai,
SM Lambusango/ TWAL
Kep. Padawarang,
B
q
200
6,7LO.36
BKSDA Maluku
BKSDA Kalbar
SM
Buton Utara
SA. G. Sahuwai
CA Raya Pasi,
Mandor, TWA
Liku,
CA
Sungai
CA
Kendawangan, Hutan
Wisata Beninq
10,
BKSDA Kalteng
11
13
14.
15.
BKSDA Kalsel
BKSDA SuIut
BKSDA NTB
BKSDA Benqkulu
BKSDA Sulteng
16
BKSDA SumscI
I2
1,605
300
2.400
28I,79
1,100
1,505
5.545
1O8,923.51
Tota Usulan PE 2015 - 2019
SM Lamandau,
CA
SM Bakiriang,
SM
Pararawen I & II
SM Kuala Lupak
CA Ti. Panianq,
TB Movo. TN Tambora
Pinjan Tanjung MatoP,
SM Ti. Santiqi
SM Padanq Suqihan
_,,'.:
'..:.
.,.',i ,.,
.-l;
..,.!.
..
'
.1.
,'.],
RIEilDERAL
.
IT.I,TACHRIR FATITONI, M'SC
NrP. 1.9560929
t98202 L 00r
Fly UP