...

seksyen pembangunan dasar

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

seksyen pembangunan dasar
BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
TATACARA PEROLEHAN
SECARA SEBUT HARGA
DISEDIAKAN OLEH:
SEKSYEN PEMBANGUNAN DASAR PEROLEHAN
BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
TATACARA PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA
[SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP) BIL 5 TAHUN 2009]
A.
HAD NILAI SEBUT HARGA
Sebut Harga hendaklah dipelawa bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja tertakluk
kepada nilai seperti berikut:-
1.1
a.
Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000
hingga RM100,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembuat/pembekal tempatan
bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan
dalam kod bidang yang berkaitan.
b.
Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000
hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembuat/pembekal tempatan
yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang
berkaitan.
Sebut
harga
hendaklah
terbuka
kepada
pembuat/pembekal bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera.
Syarikat pembuat/pembekal bertaraf Bumiputera hendaklah diberi
keutamaan harga berdasarkan SPP yang berkuat kuasa.
c.
Maksud pembuat/pembekal tempatan bagi perolehan bekalan dan
perkhidmatan adalah pembuat/pembekal yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan dan beralamat di negeri berkaitan. Sekiranya
bilangan pembuat/pembekal di negeri berkenaan tidak mencukupi,
pembuat/pembekal di negeri berhampiran/sempadan boleh dipelawa.
Perolehan Kerja
a.
Perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah
struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan
Awam yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000
hendaklah dipelawa secara sebut harga di kalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan Kelas F yang berdaftar
dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kepala dan sub
kepala yang berkaitan dan Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang
berkenaan.
b.
Perolehan kerja yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000
hendaklah dipelawa secara sebut harga di kalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan Kelas E yang berdaftar
dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan dan
LPIPM/CIDB dalam gred dan kategori yang berkenaan.
2
1.2
c.
Semua perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50,000
hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor elektrik tempatan
yang berdaftar dengan PKK di bawah kelas elektrik yang berkaitan
dan LPIPM/CIDB dalam gred dan kategori yang berkenaan.
d.
Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor
Kelas F adalah kontraktor yang berdaftar dengan PKK di daerah
berkenaan dan LPIPM/CIDB. Sekiranya bilangan kontraktor di daerah
berkenaan
tidak
mencukupi
kontraktor
di
daerah
berhampiran/sempadan boleh dipelawa. Maksud kontraktor
tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas E adalah
kontraktor yang berdaftar dengan PKK di negeri berkenaan dan
LPIPM/CIDB. Sekiranya bilangan kontraktor di negeri berkenaan tidak
mencukupi kontraktor di negeri berhampiran/sempadan boleh
dipelawa.
e.
Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehan secara pakej
merangkumi kerja induk dan kerja yang lazimnya dipelawa secara
Wang Kos Prima seperti kerja-kerja mekanikal dan elektrik. Walau
bagaimanapun, Agensi hendaklah mensyaratkan kontraktor induk
melantik subkontraktor yang berdaftar dengan PKK dalam kelas,
kepala dan sub kepala yang bersesuaian serta LPIPM/CIDB dalam gred
dan kategori yang berkaitan.
Dalam menentukan kaedah perolehan secara sebut harga, Agensi
hendaklah mengambil kira nilai perolehan tahunan atau nilai kontrak.
Agensi adalah dilarang memecah kecilkan perolehan bekalan,
perkhidmatan atau kerja bagi mengelakkan pelawaan sebut harga/tender.
B.
PELAWAAN SEBUT HARGA
1.1
Borang sebut harga
Sebut harga boleh dipelawa dengan menggunakan borang Lampiran Q
kepada Arahan Perbendaharaan/SPP Bil.5/2009 bagi bekalan dan
perkhidmatan. Bagi perolehan kerja, borang/format Jabatan Kerja
Raya(JKR)/Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) boleh digunakan. Borangborang tersebut boleh diubahsuai mengikut keperluan Jabatan.
1.2
Kelayakan Menyertai Sebut Harga
a.
Bekalan/Perkhidmatan
3
Dokumen
sebut
harga
hendaklah
diedarkan
kepada
pembuat/pembekal yang bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera dan
berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang
berkaitan.
b.
Kerja
Dokumen sebut harga hendaklah diedarkan kepada kontraktor Kelas
F atau Kelas E yang berdaftar dengan PKK dalam kepala dan sub
kepala yang berkaitan dan LPIPM/CIDB dalam gred dan kategori yang
berkenaan.
Dokumen sebut harga juga boleh diedarkan kepada syarikat yang memohon
untuk mengambil bahagian di dalam sesuatu pelawaan sebut harga setelah
syarikat menunjukkan sijil pendaftaran asal yang masih berkuat kuasa.
1.2
1.4
Bilangan Pembuat/Pembekal
a.
Dipelawa daripada sekurang-kurangnya lima (5) pembuat/ pembekal
tempatan.
b.
Sekiranya bilangan pembuat/pembekal di negeri berkenaan tidak
mencukupi, pembuat/pembekal di negeri berhampiran/sempadan
boleh dipelawa.
Tatacara Menguruskan Sebut Harga
a.
Pelawaan dibuat dengan menggunakan dokumen sebut harga kepada
pembuat/pembekal/kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan atau PKK/CIDB, yang mana berkenaan.
b.
Notis pelawaan di pamer di papan kenyataan Kementerian/ Jabatan.
Sekiranya ada yang berminat, ia dibenarkan mengambil bahagian.
c.
Tempoh minimum pelawaan sebut harga sekurang-kurangnya tujuh
(7) hari berturut-turut.
d.
Kaedah pelawaan sebut harga hendaklah dilaksanakan sama ada
melalui pos berdaftar, pos laju atau serahan tangan. Agensi
hendaklah menentukan bahawa cara yang sama digunakan bagi
setiap urusan sebut harga.
e.
Satu daftar hendaklah diselenggarakan untuk mencatatkan senarai
edaran sebut harga atau pembuat/pembekal/kontraktor yang telah
mengambil sendiri dokumen sebut harga.
f.
Semua borang sebut harga hendaklah diberi nombor siri untuk
pengawalan.
4
g.
Mensyaratkan kepada penyebut harga supaya mengemukakan satu
tawaran sebut harga sahaja. Tawaran alternatif adalah tidak
dibenarkan.
h.
Mensyaratkan kepada penyebut harga supaya mengemukakan
tawaran harga dan tawaran teknikal dalam dua (2) sampul surat yang
berasingan berlakri bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut harga
kerja memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul berlakri
sahaja.
i.
Notis sebut harga di papan kenyataan awam Agensi hendaklah
menyatakan:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
1.3
Agensi yang memanggil sebut harga;
Tajuk sebut harga;
Syarat kelayakan penyebut harga;
Bidang/kelas/kepala/sub kepala/gred pendaftaran; dan
Tempat sebut harga perlu dihantar, tarikh dan waktu tutup.
Penjualan Dokumen Sebut Harga
Tidak digalakkan menjual dokumen sebut harga. Walau bagaimanapun,
sekiranya Agensi mengenakan bayaran, maka kadar harga semuka dokumen
hendaklah mengikut kadar yang ditetapkan bagi dokumen tender yang
berkuat kuasa tertakluk kepada bayaran maksimum RM50.00 bagi satu (1) set
dokumen sebut harga.
1.4
Tempoh Sah Laku Sebut Harga
Tempoh sah laku tawaran sebut harga hendaklah tidak melebihi 90 hari dari
tarikh tutup sebut harga. Tempoh sah laku tawaran sebut harga tidak boleh
dilanjutkan. Jika tempoh sah laku tawaran telah tamat atau keputusan tidak
dibuat dalam tempoh sah laku tawaran, sebut harga hendaklah dipelawa
semula.
C.
PENERIMAAN SEBUT HARGA
1.1
Peti Tawaran
a.
Peti tawaran hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk/rujukan
sebut harga, tarikh dan waktu tawaran ditutup.
5
1.2
1.3
b.
Peti tawaran hendaklah dikunci dengan dua kunci yang berbeza dan
anak kuncinya hendaklah dipegang secara berasingan oleh dua orang
pegawai kanan Agensi.
c.
Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap
sebut harga dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum
tarikh tutup sebut harga.
d.
Peti tawaran hendaklah ditutup pada tarikh dan waktu yang
ditetapkan. Waktu sebut harga ditutup hendaklah ditetapkan pada jam
12.00 tengah hari pada hari bekerja. Bagi tawaran yang diterima melalui
pos, Agensi hendaklah memastikan langkah-langkah diambil supaya
tawaran dimasukkan ke dalam peti tawaran sebaik sahaja tawaran
diterima dan hendaklah sebelum tarikh dan waktu tutup.
Pembukaan Peti Tawaran
a.
Peti tawaran hendaklah dibuka secepat mungkin selepas sebut harga
ditutup.
b.
Tawaran hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Bahagian secara bertulis.
Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah terdiri daripada
sekurang-kurangnya dua (2) pegawai yang mana seorang daripadanya
hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan
Profesional.
Tugas-Tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
a.
Membuka peti tawaran pada tarikh dan waktu yang ditetapkan;
b.
Memberi nombor kod untuk setiap dokumen tawaran sebut harga;
c.
Menandatangani ringkas pada lembaran yang menyatakan harga dan
pada apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran
sebut harga;
d.
Merekodkan pada borang jadual sebut harga dengan mencatatkan
nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan,
tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang
tersebut;
e.
Memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran teknikal telah
dikemukakan dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan
berlakri bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut harga kerja
memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul surat berlakri
sahaja; dan
6
f.
1.4
Mengesahkan penyebut harga telah mengemukakan semua dokumen
yang diperlukan seperti dalam Senarai Semakan.
Sebut Harga Yang Lewat
Dokumen sebut harga yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang
ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan.
D.
E.
PENILAIAN SEBUT HARGA
a.
Semua sebut harga yang diterima hendaklah dikaji dan dinilai sebelum
syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebut Harga. Sebut harga yang paling
menguntungkan Kerajaan hendaklah disyorkan.
b.
Dalam penilaian sebut harga, perkara-perkara seperti jangka masa siap, kadar
harga,
kekerapan
perkhidmatan,
kawasan
perlaksanaan,
kos
penyelenggaraan untuk tempoh tertentu dan sebagainya perlu diambil kira.
c.
Bagi semua sebut harga, jika perlu, nasihat daripada Jabatan Teknik seperti
Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengaliran dan Saliran atau Agensi yang
seumpamanya hendaklah diperoleh.
d.
Penilaian sebut harga hendaklah disiapkan dalam tempoh empat belas
(14) hari dari tarikh diterima daripada Urus Setia.
JAWATANKUASA
JAWATANKUASA
PENILAIAN
SEBUT
HARGA,
KEAHLIAN
DAN
TUGAS
Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga hendaklah dibuat secara bertulis
oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan sebut harga.
1.1
Penilaian Sebut Harga Bekalan Dan Perkhidmatan
Penilaian sebut harga bekalan/perkhidmatan hendaklah dibuat oleh dua
(2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut:
a)
Jawatankuasa Penilaian Teknikal
i)
Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah tidak
kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi dan
dua (2) orang ahli.
ii)
Ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri
daripada pegawai yang mahir, berpengalaman dan
berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut.
Sekiranya Agensi tidak mempunyai
kemahiran
dalaman,
kepakaran dari Jabatan Teknik atau Jabatan lain boleh
7
digunakan, seperti JKR, JPS, Jabatan Kimia, Jabatan
Perkhidmatan Haiwan, MAMPU dan sebagainya.
b)
iii)
Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat
penilaian berasaskan kepada spesifikasi perolehan dalam
dokumen sebut harga. Penilaian hendaklah dibuat
berdasarkan dokumen-dokumen
yang dikemukakan,
pernyataan
pematuhan
(statement
of
compliance)
dan/atau penilaian fizikal. Walau bagaimanapun, maklumat
dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan
tersebut boleh diambil kira.
iv)
Penilaian
teknikal
hendaklah
dilaksanakan
secara
bermesyuarat. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak
dibenarkan.
Jawatankuasa Penilaian Harga
i)
Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua
(2) orang, iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli.
ii)
Penilaian harga sesuatu sebut harga hendaklah mengambil
kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran, kadar
pembayaran, tempoh, diskaun, harga pasaran terbuka,
keupayaan penyebut harga dan sebagainya. Perbandingan
antara satu tawaran penyebut harga dengan tawaran
penyebut harga yang lain hendaklah dibuat berasaskan
kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing).
iii)
Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan,
jentera berat, sistem maklumat dan lain-lain hendaklah
berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total
cost bid), yang bermaksud mengambil kira harga barangan,
alat ganti, latihan, pentauliahan/pemasangan, jaminan,
penyenggaraan dan lain-lain.
iv)
Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat.
Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan.
c.
Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak kompleks
seperti perolehan pakaian sukan, kasut, perabot, ubat, rangsum atau
catuan basah/kering, beg, alat tulis, peralatan pejabat dan sebagainya
memadai Agensi menubuhkan satu Jawatankuasa Penilaian sahaja.
d.
Proses penilaian sebut harga hendaklah disiapkan dan dilaksanakan
seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh empat belas (14) hari dari
tarikh tawaran sebut harga dikemukakan kepada Jawatankuasa
Penilaian.
8
e.
1.2
1.3
Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli
Jawatankuasa.
Penilaian Sebut Harga Kerja
a.
Penilaian sebut harga kerja hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa
Penilaian sahaja.
b.
Penilaian sebut harga hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang
dianggotai oleh tidak kurang daripada tiga (3) orang pegawai. Salah
seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang pegawai teknikal
dalam bidang kerja tersebut.
c.
Proses penilaian sebut harga hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan
dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tawaran sebut harga
dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.
d.
Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli
Jawatankuasa.
Asas Penilaian Sebut Harga
Asas-asas penilaian sebut harga termasuklah perkara-perkara berikut:
F.
a.
Penyebut harga memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam
dokumen sebut harga.
b.
Keupayaan/kemampuan penyebut harga seperti pengalaman kerja
yang lepas, prestasi kerja/kontrak semasa, projek yang sedang
dilaksanakan/dalam tangan.
c.
Analisa harga dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran.
PENYEDIAAN KERTAS PERAKUAN/TAKLIMAT SEBUT HARGA
(AP 197.4)
Setelah laporan penilaian sebut harga diterima oleh Urus Setia Sebut Harga, kertas
taklimat sebut harga hendaklah disediakan dengan maklumat-maklumat seperti
berikut :a.
Salinan borang/notis sebut harga;
b.
Salinan spesifikasi sebut harga;
c.
Jadual sebut harga;
9
G.
d.
Senarai syarikat yang telah dijemput dan syarikat yang menjawab/tidak
menjawab;
e.
Laporan Penilaian Sebut Harga; dan
f.
Maklumat berkaitan yang mungkin dikehendaki atau yang disyaratkan oleh
Jawatankuasa Sebut Harga.
JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Penubuhan Dan Keahlian Jawatankuasa Sebut Harga
a.
H.
Semua ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh
Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan Persekutuan atau Pegawai
Kewangan Negeri bagi Jabatan-jabatan Negeri.
b.
Pegawai Pengawal atau Pegawai Kewangan Negeri boleh melantik secara
bertulis Pemegang Waran Peruntukan atau mana-mana pegawai daripada
Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebagai Pengerusi.
c.
Keahlian jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga
(3) orang pegawai di mana seorang (1) daripadanya hendaklah pegawai dari
Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Jawatankuasa Sebut Harga
hendaklah dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukan, sebagaimana
yang ditakrif oleh Arahan Perbendaharaan 94 atau mana-mana pegawai yang
dilantik oleh Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan Persekutuan atau
Pegawai Kewangan Negeri yang mana berkenaan. Bagi perolehan kerja,
seorang daripada ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah terdiri daripada
Pegawai Teknikal.
d.
Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dilantik atas nama
jawatan secara tahunan/dua tahun sekali.
e.
Sekiranya Jabatan tidak mempunyai pegawai Kumpulan Pengurusan dan
Profesional, Ketua Jabatan bolehlah melantik secara bertulis pegawai lain
bagi melaksanakan tugas tersebut.
f.
Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah bersidang secepat mungkin supaya
keputusan dapat dibuat dengan segera. Jawatankuasa Sebut Harga sebolehbolehnya hendaklah bersidang dalam tempoh dua (2) minggu selepas
penilaian dibuat.
g.
Pengerusi atau Ahli Jawatankuasa Sebut Harga tidak boleh menganggotai
Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga atau mana-mana Jawatankuasa
Penilaian.
PERTIMBANGAN SEBUT HARGA
a.
Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang sebut harga dan memilih
sebut harga yang paling menguntungkan Kerajaan. Jawatankuasa Sebut
10
Harga hendaklah berpuas hati semua penyebut harga telah diberi peluang
yang saksama.
I.
b.
Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah bersidang/bermesyuarat untuk
memutuskan sebut harga. Pertimbangan sebut harga secara edaran tidak
dibenarkan.
c.
Perbincangan dan keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah
dicatatkan dalam minit dan ditandatangani oleh pengerusi dan ahli
Jawatankuasa Sebut Harga. Asas-asas pemilihan sebut harga hendaklah
dicatatkan dengan jelas.
d.
Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah sebulat suara. Keputusan
yang tidak sebulat suara dan/atau melebihi had nilai hendaklah dikemukakan
kepada Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan untuk keputusan.
KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA
a.
Setelah menerima keputusan Jawatankuasa Sebut Harga, pesanan
Kerajaan/inden kerja hendaklah dikeluarkan dengan segera kepada
pembuat/pembekal/kontraktor yang berjaya.
b.
Bagi bekalan/perkhidmatan/kerja di mana kontrak formal tidak sesuai,
memadai pesanan Kerajaan atau inden kerja dikeluarkan. Walau
bagaimanapun, dokumen sebut harga hendaklah disertakan bersama
pesanan
tempatan atau inden supaya kontraktor jelas mengenai obligasinya.
J.
c.
Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal bagi perolehan
bekalan/perkhidmatan bermasa selaras dengan AP 176.1 (c).
d.
Keputusan muktamad Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dipamerkan di
papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya,
harga tawaran dan tempoh siap/penghantaran secepat mungkin selepas
pesanan Kerajaan/inden kerja dikeluarkan.
PENTADBIRAN KONTRAK
1.1
Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak
Agensi hendaklah memastikan pengurusan dan pentadbiran kontrak bagi
perolehan yang diuruskan secara sebut harga juga diberi perhatian yang
serius. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan
yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.
1.2
Bon Pelaksanaan
11
Bon Pelaksanaan hendaklah dikenakan bagi perolehan bekalan,
perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM200,000 mengikut
peraturan yang berkuat kuasa. Bagi perolehan yang bernilai sehingga
RM200,000 Bon Pelaksanaan adalah dikecualikan. Sekiranya kontraktor tidak
mengemukakan bon pelaksanaan bagi kontrak kerja, kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan (WJP) hendaklah diguna pakai seperti mana ditetapkan dalam
peraturan mengenai tatacara pengurusan tender yang berkuat kuasa.
1.3
Bayaran Pendahuluan
a.
b.
Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan
i)
Bagi pembuat atau pembekal tempatan, bayaran
pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai
kontrak atau maksimum RM100,000 mengikut mana yang
lebih rendah; dan
ii)
Bagi pembekal perkhidmatan, bayaran pendahuluan boleh
diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum
RM50,000 mengikut mana yang lebih rendah.
Kontrak kerja
i.
1.4
Bagi kontrak kerja, bayaran pendahuluan boleh diberi
sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work)
atau maksimum RM100,000 mengikut mana yang lebih
rendah.
Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut, syarat-syarat
berikut hendaklah dipatuhi:
a.
b.
Dibenarkan bagi kontrak yang bernilai melebihi RM200,000 hingga
RM500,000;
Inden Kerja/Pesanan Kerajaan telah ditandatangani dan dikeluarkan;
c.
Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat
kontrak telah dikemukakan;
d.
Jaminan bagi bayaran pendahuluan bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja
hendaklah dikemukakan seperti ditetapkan dalam AP 200.2 (b).
Jaminan hendaklah sama nilainya dengan bayaran pendahuluan;
e.
Bayaran pendahuluan hendaklah dipohon pada peringkat awal
kontrak dan tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh Inden
Kerja/Pesanan Kerajaan di mana berkaitan; dan
f.
Bayaran
pendahuluan
tidak
dibenarkan
bagi
perolehan
bekalan/perkhidmatan/kerja
jika
tempoh
penghantaran/
perkhidmatan/siap kerja tidak melebihi tiga (3) bulan.
12
1.5
Bayaran Interim/Kemajuan Bagi Kontrak Kerja
a.
1.6
Bayaran Balik Pendahuluan
a.
1.7
Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke
atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut
peringkat bekalan/perkhidmatan yang telah disempurnakan. Bagi
kontrak kerja, potongan hendaklah selesai dibuat selewat-lewatnya
semasa projek siap pada tahap 75%. Bagi kontrak bekalan/
perkhidmatan juga potongan hendaklah selesai pada tahap 75%
bekalan atau perkhidmatan disempurnakan.
Perubahan Dan Pelanjutan Tempoh Kontrak Untuk Kontrak Bekalan dan
Perkhidmatan
a.
1.8
Kontraktor yang melaksanakan kontrak kerja secara sebut harga
boleh diberi bayaran interim/kemajuan sehingga kerja-kerja siap
dilaksanakan.
Perubahan kontrak dan perlanjutan tempoh kontrak bekalan dan
perkhidmatan boleh diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan
sebut harga asal dengan syarat-syarat berikut:
i)
Dibenarkan bagi kontrak yang bernilai melebihi RM200,000
hingga RM500,000;
ii)
Kontrak masih berkuat kuasa semasa pelanjutan tempoh
kontrak dipertimbangkan;
iii)
Perubahan kontrak dan pelanjutan tempoh kontrak tidak
melibatkan perubahan kadar harga dan syarat-syarat lain
dalam kontrak;
iv)
Pelanjutan tempoh kontrak hanya diberi sekali sahaja dan
tempoh maksimum adalah sehingga dua (2) tahun; dan
v)
Bagi kontrak bekalan, tambahan kuantiti tidak melebihi 50%
daripada kontrak asal tertakluk kepada nilai maksimum
RM250,000 dengan syarat jumlah keseluruhan tambahan ini
dan nilai kontrak asal tidak melebihi RM750,000; atau
vi)
Bagi kontrak perkhidmatan, nilai tambahan tidak melebihi
50% daripada kontrak asal tertakluk kepada nilai maksimum
RM250,000 dengan syarat jumlah tambahan ini dan nilai
kontrak asal tidak melebihi RM750,000.
Perubahan Kerja dan Pelanjutan Masa Untuk Kontrak Kerja
a.
Perubahan kerja dibenarkan sekiranya perlu tertakluk kepada syaratsyarat berikut:
13
i)
Peruntukan mencukupi;
ii)
Kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga diperolehi terlebih dahulu
sebelum perubahan kerja dilaksanakan. Seorang daripada ahli
Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah terdiri daripada Pegawai
Teknikal; dan
iii)
Jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan tidak
melebihi 20% daripada nilai kontrak atau tidak melebihi
RM100,000 mengikut mana yang terendah.
Cadangan
perubahan kerja terkumpul melebihi 20% daripada nilai kontrak
atau RM100,000 hendaklah dirujuk untuk kelulusan
Kementerian
Kewangan terlebih dahulu.
1.9
K.
Definisi dan kriteria Perubahan Kerja adalah sama seperti ditetapkan dalam AP
202.
REKOD SEBUT HARGA
Agensi hendaklah menyediakan rekod lengkap yang mengandungi maklumat
antaranya tajuk perolehan, nama pembuat/pembekal/ kontraktor, nilai perolehan dan
sebagainya. Rekod tersebut hendaklah disimpan dan dikemas kini oleh Agensi dan
dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan setiap bulan dan satu (1)
salinan dikemukakan kepada Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian
Kewangan dan Unit Audit Dalam Agensi. Pemantauan dan auditan pelaksanaan
perolehan secara sebut harga oleh Agensi hendaklah dilaksanakan oleh Unit Audit
Dalam masing-masing.
L.
PENGECUALIAN
Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan hendaklah
mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau
Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.
Seksyen Pembangunan Dasar Perolehan
Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
PUTRAJAYA
14
(Pindaan AP. 170, 180, 190 - SPP 5 Tahun 2009)
15
Fly UP