...

GARIS PANDUAN KURIKULUM KELAB DOKTOR MUDA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

GARIS PANDUAN KURIKULUM KELAB DOKTOR MUDA
GARIS PANDUAN KURIKULUM
KELAB DOKTOR MUDA
KANDUNGAN
Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
......
2
Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
......
3
Panduan Penggunaan Garis Panduan
......
4
Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda
1
i.
Latar belakang
......
5
ii.
Rasional
......
5
iii.
Matlamat
......
6
iv.
Objektif
......
6
v.
Kurikulum
......
7
vi.
Peruntukan Akta / Surat Pekeliling Ikhtisas Berkaitan
......
8
vii.
Pelan Pelaksanaan Kelab Doktor Muda – Tahun 4
......
9
viii.
Pelan Pelaksanaan Kelab Doktor Muda – Tahun 5
......
15
ix.
Pelan Pelaksanaan Kelab Doktor Muda – Tahun 6
......
21
Jawatankuasa Penyediaan Garis Panduan Kurikulum
Kelab Doktor Muda
......
26
Penghargaan
......
27
KATA ALU-ALUAN
PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Saya merakamkan tahniah dan syabas kepada Pengurusan Sekolah yang telah memilih Kelab Doktor Muda sebagai salah satu aktiviti
kokurikulum di sekolah. Dengan pelaksanaan yang teratur dan berkesan, adalah diharapkan Kelab Doktor Muda ini dapat memenuhi
hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi muda yang peka kepada kesihatan dan mengamalkan cara hidup yang sihat.
Doktor Muda merupakan murid yang terlatih dengan pengetahuan dan kemahiran kesihatan dan mereka memainkan peranan sebagai
‘Pembimbing Rakan Sebaya’ di sekolah. Bagi memastikan Kelab Doktor Muda dapat dilaksanakan dengan terancang dan teratur,
Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Latihan Doktor Muda
dan bahan-bahan bantu mengajar untuk diguna pakai di peringkat sekolah.
Buku Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda ini pula memberi panduan kepada Guru Penasihat dalam mengendalikan aktiviti
Kelab Doktor Muda dengan menggunakan Modul Latihan Doktor Muda dan bahan-bahan bantu mengajar yang sedia ada.
Adalah menjadi harapan saya agar pihak Pengurusan Sekolah menjadikan Buku Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda sebagai
bahan rujukan dan panduan dalam melaksanakan Kelab Doktor Muda.
Selamat Maju Jaya
HAJI ABDUL JABAR BIN AHMAD
Pengarah
Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
2
KATA ALU-ALUAN
PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan usaha sama
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia atas penerbitan Buku Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda ini. Matlamat
Kelab Doktor Muda ini diperkenalkan di sekolah adalah untuk memperkasakan murid-murid dengan pengetahuan dan kemahiran
tentang kesihatan agar mereka dapat meningkatkan taraf kesihatan diri di samping dapat membimbing rakan sebaya, komuniti sekolah
dan ahli keluarga mereka.
Buku Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda ini adalah untuk panduan kepada Guru-Guru Penasihat dalam memastikan aktiviti
Kelab Doktor Muda dijalankan secara terancang dan menepati kurikulum yang perlu diajar bagi melahirkan Doktor Muda yang berjaya.
Maka adalah wajar Guru Penasihat menjadikan buku ini sebagai sumber rujukan utama dalam mengendalikan Kelab Doktor Muda di
sekolah.
Penggunaan buku ini di semua sekolah yang mempunyai Kelab Doktor Muda akan membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dan
Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemantauan, penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan Kelab Doktor Muda dari masa ke
semasa. Ini adalah penting bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan Kelab Doktor Muda di sekolah.
Saya berharap buku ini akan digunakan sepenuhnya bagi memastikan pelaksanaan pengurusan kelab ini berjalan dengan sistematik
dan melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Sekian, terima kasih.
HAJI ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR
Pengarah
Bahagian Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
3
PANDUAN PENGGUNAAN GARIS PANDUAN
1.
Garis panduan ini merupakan bahan rujukan bagi Guru Penasihat dalam mengendalikan aktiviti Kelab Doktor Muda.
2.
Garis panduan ini mengandungi Pelan Pelaksanaan Kelab Doktor Muda yang memperincikan aktiviti bagi setiap sesi
pertemuan Kelab Doktor Muda.
3.
Pelan Pelaksanaan Kelab Doktor Muda menggariskan aktiviti Kelab untuk 20 sesi pertemuan dalam setahun. Pelan ini
memberikan penekanan dan input yang berbeza bagi murid-murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. Guru Penasihat
boleh melaksanakan aktiviti seperti mana yang disarankan mengikut kesesuaian di sekolah masing-masing.
4.
Doktor Muda tahun 6 diberi peluang untuk menjadi fasilitator bagi melatih Doktor Muda tahun 4 dan 5.
5.
Sekiranya sesuatu penyakit merupakan masalah kesihatan semasa di sesuatu tempat, maka topik berkaitan dengan
penyakit tersebut perlu dimasukkan sebagai skop / unit pengajaran Kelab Doktor Muda.
6.
Aktiviti Operasi Tandas (Ops Tandas), Operasi Kantin (Ops Kantin) dan Operasi Denggi (Ops Denggi) hendaklah
dilakukan secara berkumpulan dan dijadualkan secara berkala.
7.
Penilaian bagi tahap kecekapan Doktor Muda (Doktor Muda Harapan, Doktor Muda Cemerlang dan Doktor Muda
Gemilang) dilakukan sekali bagi setiap tahun.
8.
Dokumen sokongan dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda adalah seperti berikut :
i.
ii.
9.
Modul Latihan Doktor Muda Edisi Ketiga, 2008.
DVD Kit Latihan dan Pengajaran
Guru Penasihat adalah juga digalakkan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti Kelab mengikut kreativiti dan
sumber yang ada di sekolah masing-masing.
4
KELAB DOKTOR MUDA
LATAR BELAKANG
Kelab Doktor Muda ialah satu program mempromosikan aspek kesihatan secara menyeluruh kepada murid sekolah rendah.
Semua maklumat asas kesihatan tersebut akan disampaikan melalui modul yang terancang merangkumi kefahaman,
kemahiran serta pengalaman murid. Matlamat kelab ini adalah untuk melahirkan murid yang mengutamakan kesihatan dan
berperanan sebagai agen mempromosikan kesihatan yang baik kepada rakan sebaya, sekolah, ahli keluarga serta
masyarakat.
Doktor muda adalah sekumpulan murid yang dipilih oleh pihak sekolah berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
Murid ini kemudian dilatih daripada segi pengetahuan dan kemahiran dalam beberapa aspek kesihatan yang relevan
berdasarkan kepada Modul Latihan Kelab Doktor Muda. Seterusnya murid ini akan bertindak sebagai pembimbing rakan
sebaya atau agen perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan.
Penubuhan kelab ini merupakan hasil perkongsian bijak antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pelajaran
Malaysia.
RASIONAL
Penubuhan Kelab Doktor Muda ini menepati konsep healthy setting yang diperkenalkan bagi tujuan mempertingkatkan
pengetahuan dalam aspek kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat.
5
MATLAMAT
Penubuhan Kelab Doktor Muda ini mempunyai matlamat untuk memperkasakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran
kesihatan supaya mereka dapat meningkatkan taraf kesihatan diri dan rakan mereka.
OBJEKTIF
1.
Melahirkan murid yang berwawasan serta modal insan yang diimpikan oleh negara.
2.
Membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan anggota keluarga ke arah mengamalkan cara hidup sihat.
3.
Membolehkan murid menjadi pembimbing dan contoh (role model) ke arah amalan cara hidup sihat.
4.
Membolehkan murid membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti kesihatan di sekolah.
5.
Memperkukuhkan penglibatan guru serta warga sekolah dalam usaha meningkatkan kesihatan murid.
6.
Menggalakkan ibu bapa / penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan murid.
7.
Mempertingkatkan usahasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
menggalakkan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan murid.
6
KURIKULUM
Kurikulum Kelab Doktor Muda berpandukan Modul Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah yang diterbitkan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia tahun 2003 yang merangkumi skop seperti berikut:
1.
Saya Doktor Muda
2.
Amalan Kebersihan Diri
3.
Amalan Kebersihan Persekitaran
4.
Amalan Kesihatan Pergigian
5.
Amalan Kesihatan Mental Yang Baik
6.
Mencegah Penyakit Semasa
7.
Promosi Keselamatan dan Pencegahan Kecederaan
8.
Amalan Makan Yang Sihat
9.
Amalan Cara Hidup Sihat
10. Amalan Kesihatan Remaja
7
PERUNTUKAN AKTA / SURAT PEKELILING IKHTISAS BERKAITAN
1.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 / 1985
Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.
2.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 / 1986
Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.
3.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8 / 1988
Keselamatan diri pelajar di sekolah.
4.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 / 1991
Penceramah jemputan untuk majlis dan aktiviti Agama Islam di sekolah.
5.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 / 1997
Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan atau pungutan
wang.
6.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12 / 2000
Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan.
7.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 / 2000
Lawatan sekolah pada hari Persekolahan.
8
PELAN PELAKSANAAN KELAB DOKTOR MUDA MURID TAHUN 4
Perjumpaan
1
9
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Pendaftaran Ahli
dan Pemilihan
AJK.
Aktiviti
1. Mendaftarkan ahli kelab
2. Sesi suai kenal.
3. Pelantikan AJK Induk
(Mesyuarat Agung)
4. Pembentangan rancangan.
5. Memperkenalkan perlembagaan
Doktor Muda
2
Saya Doktor
Muda
Skop 1 Unit 1
Skop 1 Unit 1
1. Penerangan tentang peranan dan
aktiviti Doktor Muda
2. Tayangan Video ‘Saya Doktor
Muda’
3. Panduan mengisi Buku Catatan
Aktiviti dan Buku Laporan Aktiviti.
3
Menyampaikan
Mesej kepada
Rakan Sebaya
Skop 1 Unit 3
Skop 1 Unit 4
1. Penerangan tentang
menyampaikan mesej secara
berkesan.
2. Pengucapan Awam
Catatan
Melibatkan
semua ahli
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
4
Menjamin
Kebersihan
Tangan
Skop 2 Unit 1
Skop 1 unit 1
1. Penerangan tentang kebersihan
tangan
2. Tayangan Video - 7 Langkah
Mencuci Tangan
3. Demonstrasi Mencuci Tangan
4. Permainan 7 Serangkai
5
Menjaga
Kebersihan
Badan dan
Rambut
Skop 2 Unit 2
Skop 2 Unit 2
1. Penerangan tentang menjaga
kebersihan badan dan rambut.
2. Pemeriksaan kebersihan diri rakan
sebaya.
6
Menjamin
Kebersihan Kuku
Skop 2 Unit 3
Skop 2 Unit 3
1. Penerangan tentang menjaga
kebersihan kuku.
2. Pemeriksaan kebersihan kuku
3. Memotong kuku secara betul
7
Mengekalkan
Berat Badan
Unggul
Skop 9 Unit 3
Skop 9 Unit 3
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang mengekalkan
berat badan yang sihat dan
timbangan sihat
2. Timbangan Sihat
3. Cara Mengukur Indeks Jisim
Tubuh (IJT )
Catatan
10
Perjumpaan
11
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
Catatan
8
Ketajaman
Penglihatan
Skop 2 Unit 4
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang ketajaman
penglihatan
2. Penglihatan Sihat (latihan dan
pemeriksaan penglihatan rakan
sebaya menggunakan Carta
Snellen)
9
Mari Berkawan
Skop 5 Unit 2
Skop 5 Unit 2
1. Penerangan tentang kepentingan
berkawan.
2. Prinsip Persahabatan.
10
Persekitaran
Bersih (sekolah /
rumah)
Skop 3 Unit 1
Skop 3 Unit 1
1. Penerangan tentang amalan
kebersihan persekitaran.
2. Xplore School
3. Teka Silang Kata Persekitaran
4. Teka Kata Persekitaran
5. Permainan Riang Ria
6. Ops Kantin
Ops Kantin
menggunakan
senarai semak.
11
Penggunaan
Tandas
Sempurna
Skop 3 Unit 2
Skop 3 Unit 2
1. Penerangan tentang penggunaan
tandas sempurna.
2. Ops Tandas
Ops tandas
menggunakan
senarai semak.
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
12
Mencegah
Demam Denggi
Skop 6 Unit 1
13
Mencegah
Demam Denggi
Skop 6 Unit 1
14
Senyuman Manis
Sepanjang Hayat
Skop 4 Unit 1
Skop 6 Unit 1
Skop 4 Unit 1
Aktiviti
Catatan
1. Penerangan tentang Demam
Denggi
2. Tayangan Video Cegah Aedes
3. Ops Cari
4. Teka Kata Denggi
Sekiranya
Denggi
merupakan
masalah
tempatan
semasa, unit ini
hendaklah
didahulukan.
1. Cari dan Musnah
Guru / Anggota
Kesihatan
memperkenalkan jentik-jentik
Aedes dan
tunjuk cara
memusnahkan
tempat
pembiakan.
1. Perbincangan kumpulan
2. Demonstrasi memberus gigi
dengan betul.
3. Latihan menggunakan flos gigi.
12
Perjumpaan
13
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
15
Penggunaan
Pelindung Mulut
Skop 4 Unit 2
Skop 4 Unit 2
1. Penerangan tentang penggunaan
pelindung mulut.
2. Demonstrasi penggunaan
pelindung mulut.
16
Menjamin
Keselamatan Diri
Skop 7 Unit 1
Skop 7 Unit 1
1. Penerangan tentang keselamatan
diri.
2. Ceramah
17
Lawatan Sambil
Belajar
Skop 1 Unit 2
18
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
Catatan
Penceramah
jemputan
seperti Polis,
Jabatan
Kebajikan
Masyarakat.
Lawatan ke lokasi yang mempunyai
kemudahan kesihatan ( Klinik
Kesihatan, Klinik Desa dan Klinik
Pergigian)
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan Bakat
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan peringkat
kebangsaan.
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
Catatan
7. Penulisan Esei
8. Melukis Poster
9. Tokoh Doktor Muda
19
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan Bakat
7. Penulisan Esei
8. Melukis Poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan peringkat
kebangsaan.
20
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan Bakat
7. Penulisan Esei
8. Melukis Poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan peringkat
kebangsaan.
14
PELAN PELAKSANAAN KELAB DOKTOR MUDA MURID TAHUN 5
Perjumpaan
15
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
1
Pendaftaran Ahli
dan Pemilihan
AJK.
2
Makan Secara
Sihat
Skop 8 Unit 1
3
Mengutamakan
Sarapan Pagi
Skop 8 Unit 2
Aktiviti
Catatan
1. Mendaftarkan ahli kelab.
2. Sesi suai kenal.
3. Pelantikan AJK Induk
(Mesyuarat Agung).
4. Pembentangan rancangan.
5. Memperkenalkan perlembagaan
Doktor Muda.
Melibatkan
semua ahli
Skop 8 Unit 1
1. Penerangan tentang pemakanan
sihat.
2. ‘Puzzle’ Piramid Makanan.
3. Permainan Sandwich Sihat.
Guru boleh
membuat
pilihan
permainan
mengikut
kesesuaian
Skop 8 Unit 2
1. Penerangan tentang kepentingan
sarapan pagi.
2. Sarapan Pagi Saya
3. Permainan Sampul Ajaib.
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
Catatan
4
Memilih Premis
Makanan Yang
Bersih dan
Selamat
Skop 8 Unit 3
Skop 8 Unit 3
1. Penerangan tentang ciri-ciri premis
makanan yang bersih dan selamat.
2. Permainan Di Mana Saya.
5
Memberi
Pertolongan
Cemas
Skop 7 Unit 3
Skop 7 Unit 3
1. Penerangan tentang pertolongan
cemas.
Penceramah
jemputan :
Guru PBSM,
Jabatan
Kesihatan
dan lain-lain.
6
Memberi
Pertolongan
Cemas
Skop 7 Unit 3
Skop 7 Unit 3
1. Demonstrasi pertolongan cemas.
2. Latihan pertolongan cemas.
Penceramah
jemputan : Guru
PBSM, Jabatan
Kesihatan
dan lain-lain.
7
Mencegah
Kecederaan
Skop 7 Unit 2
Skop 7 Unit 2
1. Penerangan tentang pencegahan
kemalangan dan mencegah
kecederaan.
2. Ceramah jemputan.
3. Jom Jalan-jalan (mengenal pasti
lokasi berisiko kemalangan).
Penceramah
jemputan
seperti Polis,
Jabatan
Keselamatan
Jalanraya.
16
Perjumpaan
17
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
8
Ketajaman
Penglihatan
Skop 2 Unit 4
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang ketajaman
penglihatan.
2. Demonstrasi dan latihan
penggunaan Carta Snellen.
9
Harga Diri
Skop 5 Unit 1
Skop 5 Unit 1
1. Penerangan tentang harga diri.
2. Cermin Diri.
10
Tegas Diri
Skop 5 Unit 3
Skop 5 Unit 3
1. Penerangan tentang kepentingan
tegas diri.
2. Perbincangan kumpulan.
11
Berfikiran Positif
Skop 5 Unit 4
Untuk Hidup Sihat
Skop 5 Unit 4
1. Penerangan tentang kepentingan
berfikiran positif.
2. Mengenali perasaan.
12
Jangan Mula
Merokok
Skop 9 Unit 1
1. Penerangan tentang bahaya
merokok.
2. Katakan TAK NAK Merokok.
3. Melukis poster TAK NAK Merokok.
Skop 9 Unit 1
Catatan
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
13
Jangan Mula
Merokok
Skop 9 Unit 1
14
Mari Bersenam
Skop 9 Unit 2
15
Lawatan Sambil
Belajar
Skop 1 Unit 2
16
Mengekalkan
Berat Badan
Unggul
Skop 9 Unit 3
Aktiviti
Catatan
1. Teka Silang Kata katakan
TAK NAK Merokok.
2. Main Peranan ’Merokok Membawa
Padah’.
Skop 9 Unit 2
1. Penerangan tentang kepentingan
bersenam secara betul.
2. Mari Bersenam
Murid
dikehendaki
memakai
pakaian sukan.
Lawatan ke hospital.
Skop 9 Unit 3
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang mengekalkan
berat badan yang sihat dan
timbangan sihat.
2. Timbangan Sihat.
3. Cara Mengukur Indeks Jisim
Tubuh (IJT).
18
Perjumpaan
19
Tajuk
17
Ketajaman
Penglihatan
18
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Skop 2 Unit 4
Skop 1 Unit 3
Aktiviti
Catatan
1. Penerangan tentang ketajaman
penglihatan.
2. Penglihatan Sihat (latihan dan
pemeriksaan penglihatan rakan
sebaya menggunakan Carta
Snellen).
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan bakat
7. Penulisan esei
8. Melukis poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan
kebangsaan.
Perjumpaan
19
20
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
Catatan
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan bakat
7. Penulisan esei
8. Melukis poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan
kebangsaan.
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan bakat
7. Penulisan esei
8. Melukis poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
konvensyen
peringkat negeri
dan
kebangsaan.
20
PELAN PELAKSANAAN KELAB DOKTOR MUDA MURID TAHUN 6
Perjumpaan
21
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
1
Pendaftaran Ahli
dan Pemilihan
AJK.
2
Mengenali Alam
Remaja
Skop 10 Unit 1
3
Mengenali Alam
Remaja
Skop 10 Unit 1
1. Penulisan esei mengenai masalah
sosial remaja.
2. Perbincangan masalah sosial
remaja masa kini.
4
Mengenali Alam
Remaja
Skop 10 Unit 1
1. Ceramah Isu Remaja Dari
Perspektif Agama Dan Moral.
Skop 10 Unit 1
Catatan
1. Mendaftarkan ahli persatuan.
2. Sesi suai kenal.
3. Pelantikan AJK Induk
(Mesyuarat Agung).
4. Pembentangan rancangan.
5. Memperkenalkan perlembagaan
Doktor Muda
Melibatkan
semua ahli
1. Penerangan tentang perubahan
awal remaja dan persiapan diri dari
segi fizikal dan emosi.
2. Alami Alam Remaja
Murid lelaki dan
perempuan
diasingkan.
Penceramah
jemputan
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Skop 9 Unit 4
Aktiviti
5
Bijak Menangani
’Stres’
1.
2.
3.
4.
6
Kenali Bidang
Kerjaya
7
Lawatan Sambil
Belajar
Skop 1 Unit 2
8
Mengekalkan
Berat Badan
Unggul
Skop 9 Unit 3
Skop 9 Unit 3
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang mengekalkan
berat badan yang sihat dan
timbangan sihat.
2. Timbangan Sihat.
3. Cara Mengukur Indeks Jisim
Tubuh (IJT).
9
Ketajaman
Penglihatan
Skop 2 Unit 4
Skop 1 Unit 3
1. Penerangan tentang ketajaman
penglihatan.
2. Penglihatan Sihat ( latihan dan
pemeriksaan penglihatan rakan
sebaya menggunakan Carta
Snellen).
Catatan
Penerangan tentang ‘stres’.
Tangani ‘stres’ secara bijak
Api dan Air
Penawar Marah Saya
1. Ceramah kerjaya dalam bidang
kesihatan dan perubatan.
Penceramah
jemputan
1. Lawatan ke Fakulti Perubatan
Institut Pengajian Tinggi Awam.
22
Perjumpaan
23
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
10
Harga Diri
Skop 5 Unit 1
Skop 5 Unit 1
1. Penerangan tentang harga diri.
2. Cermin Diri.
11
Mari Berkawan
Skop 5 Unit 2
Skop 5 Unit 2
1. Penerangan tentang kepentingan
berkawan.
2. Prinsip Persahabatan.
12
Tegas Diri
Skop 5 Unit 3
Skop 5 Unit 3
1. Penerangan tentang kepentingan
tegas diri.
2. Perbincangan kumpulan
13
Berfikiran Positif
Skop 5 Unit 4
Untuk Hidup Sihat
Skop 5 Unit 4
1. Penerangan tentang kepentingan
berfikiran positif.
2. Mengenali perasaan.
14
Jangan Mula
Merokok
Skop 9 Unit 1
1. Penerangan tentang bahaya
merokok
2. Katakan TAK NAK Merokok
3. Melukis poster TAK NAK Merokok
Skop 9 Unit 1
Catatan
Perjumpaan
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
15
Jangan Mula
Merokok
Skop 9 Unit 1
16
Makan Secara
Sihat
Skop 8 Unit 1
Skop 8 Unit 1
1. Penerangan tentang pemakanan
sihat.
2. ‘Puzzle’ Piramid Makanan.
3. Permainan Sandwich Sihat.
17
Mengutamakan
Sarapan Pagi
Skop 8 Unit 2
Skop 8 Unit 2
1. Penerangan tentang kepentingan
sarapan pagi.
2. Sarapan Pagi Saya
3. Permainan Sampul Ajaib.
18
Memberi
Pertolongan
Cemas
Catatan
1. Teka Silang Kata TAK NAK
Merokok.
2. Main Peranan ’Merokok Membawa
Padah’.
1. Demonstrasi pertolongan cemas.
2. Latihan pertolongan cemas.
Guru boleh
membuat
pilihan
permainan
mengikut
kesesuaian
Penceramah
jemputan :
Guru PBSM,
Jabatan
Kesihatan
dan lain-lain.
24
Perjumpaan
25
Tajuk
Isi Kandungan
Kit Latihan
Modul Latihan
(Slaid)
Aktiviti
Catatan
19
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan Bakat
7. Penulisan Esei
8. Melukis poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
Konvensyen
peringkat negeri
dan
kebangsaan.
20
Persiapan
Konvensyen
Doktor Muda
1. Penerangan tentang Konvensyen
Doktor Muda.
2. Sekolah Cemerlang Doktor Muda
3. Buku Skrap
4. Pameran
5. Bercerita
6. Persembahan Bakat
7. Penulisan Esei
8. Melukis poster
9. Tokoh Doktor Muda
Rujukan :
Garis panduan
penyertaan
Konvensyen
peringkat negeri
dan
kebangsaan.
JAWATANKUASA PENYEDIAAN GARIS PANDUAN KURIKULUM KELAB DOKTOR MUDA
Penasihat
Pengarah
Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Ahli-ahli :
1.
En. Munshi B. Abdullah
Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
2.
En. Imtiaz Ahmad B. Ghulam Kadir
SK Permatang Tok Mahat, Seberang Prai Selatan.
3.
En. Che Mohd Khalib B. Che Omar
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
4.
Cik Norhidayahtun Fadhilah Mohd Nor
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
5.
En. Yusaini B. Hashim
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
6.
Pn. Khauthar Bt. Ahmad
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
7.
Cik Melor Bt. Selar
Jabatan Kesihatan Negeri Johor
Fasilitator
1.
Pn. Maznun Bt. Mohd Isa
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
2.
HJ. Wan Rokman B. HJ. Wan Yaacob
Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
3.
En. Aminullah B. Zakaria
Jabatan Pelajaran Perlis
4.
En. Faridon Kamal B. Radzi
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang
5.
En. Zulkefli B. Manaf
SMK Bukit Kepayang , Seremban , Negeri Sembilan.
6.
En. Mokhtar B. Husin
SMK Dato’ Abdul Razak, Seremban, Negeri Sembilan
7.
Pn. Samsiah Bt. Awang
SMK Shahbandaraya Klang, Selangor
8.
En. Chan Kau Chai
SK Jelai 1( F), Gemas, Negeri Sembilan
9.
En. Putra B. Hj. Ahmad
SK Bangsar , Kuala Lumpur
26
PENGHARGAAN
Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam
menyediakan Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda ini, khususnya :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
Jabatan Pelajaran Negeri Perlis
Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor
Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
Jabatan Kesihatan Negeri Johor
Fly UP