...

Bani Israil - GEOCITIES.ws

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Bani Israil - GEOCITIES.ws
YA BANI ISRAIL
002:040 Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang
telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah
janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku
kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut
(tunduk).
002:047 Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang
telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula)
bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala
umat.
002:083 Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari
Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain
Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta
ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,
dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu
tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil
daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
002:122 Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang
telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah
melabihkan kamu atas segala umat.
002:211 Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa
banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang
telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa
yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu
kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaNya.
002:246 Apakah kamu tidak memperhatikan pemukapemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika
mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:
"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami
berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi
mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti
diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang".
Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang
di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir
dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu
diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali
beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha
Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.
003:049 Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang
berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah
datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda
(mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk
kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku
meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan
seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta
sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak;
dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah;
dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan
apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada
yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran
kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh
beriman.
003:093 Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil
melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub)
untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.
Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang
diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah
Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang
benar".
005:012 Dan sesungguhnya Allah telah mengambil
perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat
diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah
berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu,
sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan
menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku
dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada
Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan
menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan
Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air
didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir
di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat
dari jalan yang lurus.
005:032 Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi.
005:070 Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian
dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasulrasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka
dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh
hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu
mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.
005:072 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang
berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera
Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani
Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu
dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah
ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
005:078 Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil
dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang
demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu
melampaui batas.
005:110 (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa
putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan
kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan
ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di
waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan
(ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah,
Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu
membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa
burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup
kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang
sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu
kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam
kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak
dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu
mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup)
dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku
menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka
membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orangorang kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak lain
melainkan sihir yang nyata".
007:105 wajib atasku tidak mengatakan sesuatu
terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku
datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata
dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil (pergi)
bersama aku".
007:134 Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah
diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa,
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhamnu dengan
(perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada
sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan
azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman
kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi
bersamamu".
007:137 Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah
ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan
bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya.
Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik
(sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran
mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat
Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun
mereka.
007:138 Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang
lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu
kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail
berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan
(berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa
tuhan (berhala)". Musa menjawab: "Sesungguh-nya
kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat
Tuhan)".
010:090 Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi
laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya,
karena hendak menganiaya dan menindas (mereka);
hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah
dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan
Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
010:093 Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan
Bani Israil di ternpat kediaman yang bagus dan Kami beri
mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak
berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka
pengetahuan
(yang
tersebut
dalam
Taurat).
Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara
mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka
perselisihkan itu.
017:002 Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat)
dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil
(dengan firman): "Janganlah kamu mengambil penolong
selain Aku,
017:004 Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil
dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat
kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan
menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar".
017:101 Dan sesungguhnya Kami telah memberikan
kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka
tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang
kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya:
"Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang
yang kena sihir".
017:104 dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani
Israil: "Diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa
berbangkit, niscaya Kami datangkan kamu dalam
keadaan bercampur baur (dengan musuhmu)".
020:047 Maka datanglah kamu berdua kepadanya
(Fir'aun) dan katakanlah: "Sesungguhnya kami berdua
adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil
bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka.
Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan
membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu.
Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang
mengikuti petunjuk.
020:080 Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah
menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami
telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian
(untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu dan Kami
telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan
salwa.
020:094 Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah
kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku;
sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata
(kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan
kamu tidak memelihara amanatku".
026:017 lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
026:022 Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah
(disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
026:059 demikianlah halnya dan Kami anugerahkan
semuanya (itu) kepada Bani Israil.
026:197 Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi
mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
027:076 Sesungguhnya Al Quran ini menjelaskan kepada
Bani lsrail sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang
mereka berselisih tentangnya.
032:023 Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada
Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu
(Muhammad) ragu menerima (Al-Quran itu) dan Kami
jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
040:053 Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk
kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani
Israil,
043:059 Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang
Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami
jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk
Bani lsrail
044:030 Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani
Israil dari siksa yang menghinakan,
045:016 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada
Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan
Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan
Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada
masanya).
046:010
Katakanlah:
"Terangkanlah
kepadaku,
bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari
sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang
saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa
dengan (yang tersebut dalam) Al Quran lalu dia beriman,
sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah
tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang
zalim".
061:006 Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata:
"Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat,
dan memberi khabar gembira dengan (datangnya)
seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang
namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu
datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti
yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang
nyata".
061:014 Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu
penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam
telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia:
"Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku
(untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut
yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong
agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman
dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan
kepada orang-orang yang beriman terhadap musuhmusuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang
menang.
Fly UP