...

contoh : lampiran ix : keputusan pembebasan sementara dari

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

contoh : lampiran ix : keputusan pembebasan sementara dari
CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
STATISTISI
LAMPIRAN IX :
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
:
NOMOR
:
TANGGAL
:
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :...............……….../................/.............
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN STATISTISI
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
Menimbang : bahwa berhubung Saudara ….…….................. NIP. .……………… pangkat/ golongan
ruang …………………. , jabatan ………………, Berdasarkan Keputusan Nomor
……………….. tanggal …………………. dinyatakan …………………… ***)
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Statistisi;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/
4/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor................…………….….dan Nomor.....……………...................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...................................................................... membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama
: ......................................................................
b. NIP
: ......................................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ......................................................................
d. Unit kerja
: ......................................................................
dari jabatan.................................................................dengan angka kredit
sebesar................................. ( ............................................. ).
(diisi dengan angka dan huruf)
91
KEDUA
:
Saudara ..………………… dapat diangkat kembali dalam jabatan …………. apabila
telah ………………………….
KETIGA
:
**)
KEEMPAT
: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
akan
KELIMA
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.................……….............…..
pada tanggal.........................………........….
_____________________________
NIP
TEMBUSAN :
1.
2.
3.
4.
5.
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
Kepala Badan Pusat Statistik;
Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
---------------------------------------------*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi bila perlu
***) Alasan pembebasan sementara
92
Fly UP