...

PERMA No.2 Tahun 2012

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

PERMA No.2 Tahun 2012
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIKINDONESIA
PERATURAN
MAHKAMAHAGUNGREPUBLIK
INDONESIA
N O M O R: 0 2 T A H U N2 0 1 2
TENTANG
PENYESUAIAN
BATASAN
TINDAKPIDANARINGAN
DANJUMLAHDENDADALAMKUHP
MAHKAMAHAGUNGREPUBLIK
INDONESIA
Menimbang: a.
Bahwa sejak tahun 1960 seluruhnilai uang yang terdapat dalam KUHp
belum pernahdisesuaikan
kembali.Hal ini berimplikasi
padadigunakannya
pasalpencurianbiasayangdiaturdalampasal362 KUHpatastindakpidana
y a n gd i a t u rd a l a mp a s a3l 6 4 K U H P ;
b.
Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHp tersebut disesuaikan
dengan kondisisaat ini maka penangananperkaratindak pidana ringan
seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapanringan dan
sejenisnyadapat ditangani secara proporsionalmengingat ancaman
hukumanpalingtinggiyangdapatdijatuhkanhanyalahtiga bulanpenjara,
dan terhadaptersangkaatau terdakwatidak dapat dikenakanpenahanan,
sertaacarapemeriksaan
yangdigunakanadalahAcarapemeriksaan
cepat.
selain itu perkara-perkara
tersebut tidak dapat diajukanupaya hukum
Kasasi;
BahwamateriperubahanKUHppadadasarnyamerupakanmateriundangundang,namun mengingatperubahanKUHpdiperkirakan
akan memakan
waktu yang cukup lama sementaraperkara-perkara
terus masuk ke
pengadilan,MahkamahAgungmemandangperlu melakukanpenyesuaian
nilai rupiahyang ada dalam KUHpberdasarkan
hargaemas yang berlaku
padatahun 1960;
d.
Bahwasejaktahun 1960 nilai rupiahtelah mengalamipenurunansebesar
hargaemas pada saat ini. Untuk itu maka
1 10.000kalijika dibandingkan
seluruhbesaranrupiahyangada dalamKUHpkecualipasal303 dan 303bis
perludisesuaikan;
e.
Bahwa PeraturanMahkamahAgung ini sama sekali tidak bermaksud
mengubahKUHP,MahkamahAgung hanya melakukanpenyesuaiannilai
uang yang sudahsangattidak sesuaidengankondisisekarangini. Hal ini
dimaksudkanmemudahkanpenegak hukum khususnyahakim, untuk
memberikankeadilanterhadapperkarayangdiadilinya.
Mengingat:
1.. Pasal24 Undang-undang
DasarTahun1945sebagaimana
telah diubahdan
KeempatTahun2002;
ditambah,denganPerubahan
2 . Undang-undang
Nomor1 Tahun1946tentangHukumPidana;
3 . PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang
Nomor 16 Tahun 1960
HukumPidana
tentangBeberapaPerubahanDalamKitabUndang-Undang
sebagaimana
telah ditetapkandenganUndang-Undang
melaluiUndangU n d a n gN o m o rl T a h u n1 9 6 L ;
4.
PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang
Nomor 18 Tahun 1960
tentang PerubahanJumlahHukumanDendadalam Kitab Undang-Undang
HukumPidanadan Ketentuan-Ketentuan
PidanaLainnyayang Dikeluarkan
Sebelum17 Agustus1945sebagaimana
telahditetapkanmenjadiUndangUndangdenganUndang-Undang
Nomor1 Tahun1961
5.
Nomor 14 Tahun1985sebagaimana
Undang-undang
telah diubahdengan
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang-undang
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung dan terakhir
denganUndang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua
atasUndang-undang
NomorL4 Tahun1985tentangMahkamahAgung;
6.
Undang-undang
Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcaraPidana.
MEMUTUSKAN:
MenetApkan :
PENYESUAIAN
BATASAN
TINDAKPIDANARINGANDANJUMLAHDENDADALAM
KUHP
BABI
TINDAKPIDANARINGAN
P a s aLl
Kata-kata"dua ratus lima puluh rupiah"dalam pasal354, 373,379,384, 4O7dan pasal482 KUHP
(duajuta lima ratusribu rupiah);
dibacamenjadiRp 2.500.000,00
Pasal2
Penadahandari
1 . Dalam menerima pelimpahanperkara Pencurian,Penipuan,Penggelapan,
nilai barangatau uangyang menjadi
wajib memperhatikan
PenuntutUmum, KetuaPengadilan
Pasal1 di atas.
obyekperkaradan memperhatikan
(duajuta lima
2 . Apabilanilai barangatau uangtersebutbernilaitidaklebihdari Rp 2.500.000,00
ratus ribu rupiah) Ketua PengadilansegeramenetapkanHakim Tunggaluntuk memeriksa,
Cepatyang diatur dalam
mengadilidan memutusperkaratersebutdenganAcaraPemeriksaan
Pasal205-210KUHAP.
3 . Apabila terhadap terdakwa sebelumnyadikenakan penahanan,Ketua Pengadilantidak
penahanan.
n ataupunperpanjangan
menetapkanpenahana
BABII
DENDA
Pasal3
dalamKUHPkecualipasal303 ayat 1 dan
Tiapjumlah maksimumhukumandendayangdiancamkan
menjadi1.000(seribu)kali.
ayat 2, 303 bis ayatl dan ayat2, dilipatgandakan
Pasal4
Dalam menanganiperkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasalKUHPyang dapat
pasal3 diatas.
dijatuhkanpidanadenda,Hakimwajib memperhatikan
Pasal5
PeraturanMahkamahAgungini mulaiberlakupadahariditetapkan
Ditetapkan
DI JAKARTA
2012
Padatanggal : 27 FEBRUARI
MAHKAMAHAGUNG
K INDONESIA
IN A. TUMPA
PENJELASAN
UMUM
pencuriandengannilai barangyang kecil yang kini diadili di
Bahwa banyaknyaperkara-perkara
pengadilancukup mendapatkansorotan masyarakat.Masyarakatumumnya menilai bahwa
sangatlahtidak adil jika perkara-perkara
tersebutdiancamdengan ancamanhukuman 5 (lima)
tahun sebagaimana
diatur dalam Pasal362 KUHPoleh karenatidak sebandingdengannilaibarang
yangdicurinya.
juga telah membebanipengadilan,
perkara-perkara
Banyaknya
tersebutyang masukke pengadilan
baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsipublik terhadap pengadilan.Umumnya
masyarakattidak memahamibagaimanaprosesjalannyaperkarapidana sampaibisa masuk ke
pengadilan,pihak-pihakmana saja yang memiliki kewenangandalam setiap tahapan, dan
masyarakatpun umumnya hanya mengetahuiada tidaknyasuatu perkarapidana hanya pada saat
perkaratersebutdi sidangkandi pengadilan.
di
Dan oleh karenasudahsampaitahap persidangan
pengadilansorotan masyarakatkemudian hanya tertuju ke pengadilandan menuntut agar
pengadilan
mempertimbangkan
rasakeadilanmasyarakat.
pencurianringan sangatlahtidak tepat di dakwa dengan
Bahwa banyaknyaperkara-perkara
menggunakanPasal362 KUHPyang ancamanpidananyapaling lama 5 (lima) tahun. Perkaraperkarapencurianringanseharusnyamasukdalam kategoritindak pidanaringan(lichtemisdrijvenl
yangmanaseharusnya
lebihtepat didakwadenganPasal364 KUHPyangancamanpidananyapaling
lama 3 (tiga)bulanpenjaraatau dendapalingbanyakRp 250,00(dua ratuslima puluh rupiah).Jika
perkara-perkara
tersebutdidakwadenganPasal364 KUHPtersebutmaka tentunya berdasarkan
perkara-perkara
Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidanapara tersangka/terdakwa
tersebut
yangdigunakan
tidakdapatdikenakanpenahanan(Pasal21) sertaacarapemeriksaan
di pengadilan
haruslahAcaraPemeriksaan
Cepatyang cukupdiperiksaoleh HakimTunggalsebagaimana
diatur
dalam Pasal205-210KUHAP.Selainitu berdasarkan
Pasal45A Undang-Undang
MahkamahAgung
No.14Tahun1985sebagaimana
telah diubahdua kaliterakhirdenganUndang-Undang
No.3Tahun
2009 perkara-perkara
tersebuttidak dapatdiajukankasasikarenaancamanhukumannyadi bawah
L tahun penjara.
MahkamahAgungmemahamibahwamengapaPenuntutUmum saat ini mendakwaparaterdakwa
dalam perkara-perkara
tersebut dengan menggunakanPasal362 KUHP,oleh karena batasan
pencurianringanyangdiatur dalam Pasal364 KUHPsaatini adalahbarangatau uangyang nilainya
di bawah Rp 250,00(dua ratus lima puluh rupiah).Nilaitersebuttentunyasudahtidak sesuailagi
saatini, sudahhampirtidakada barangyangnilainyadi bawahRp250,00tersebut.BahwaangkaRp
250,00tersebut merupakanangkayang ditetapkanoleh Pemerintahdan DPRpada tahun 1960,
Hukum
DalamKitabUndang-Undang
melaluiPerpuNo.L6Tahun1960tentangBeberapaPerubahan
Pidanayang kemudiandisahkanmenjadiUndang-Undang
melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang
Pengesahan
SemuaUndang-Undang
Daruratdan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang
MenjadiUndang-Undang.
yang
Bahwauntuk mengefektifkan
kembaliPasal364 KUHPsehinggapermasalahan-permasalahan
yangsaatini menjadiperhatianmasyarakat
terjadidalamperkara-perkara
tersebutPemerintahdan
DPRperlu melakukanperubahanatas KUHP,khususnyaterhadapseluruh nilai rupiah yang ada
dalam KUHP.Namun mengingatsepertinyahal tersebutbelum menjadiprioritasPemerintahdan
DPR,selainitu prosesperubahanKUHPoleh Pemerintah
dan DPRakanmemakanwaktuyangcukup
lama, walaupun khusus untuk substansiini sebenarnyamudah, untuk itu MahkamahAgung
nilai uang
memandangperlu menerbitkanPeraturanMahkamahAgung ini untuk menyesuaikan
yangmenjadibatasantindak pidanaringan,baikyangdiaturdalamPasal364 KUHPmaupunpasalpasal lainnya,yaitu Pasal 373 (penggelapanringan),pasal 379 (penipuanringan),pasal 384
(penipuanringanoleh penjual),pasal407 ayat (1) (perusakanringan)dan pasal482 (penadahan
ringan).
Bahwauntuk melakukanpenyesuaian
nilai rupiahtersebutMahkamahAgung berpedomanpada
informasiyang diperoleh
hargaemasyang berlakupada sekitartahun 1960tersebut.Berdasarkan
dari MuseumBankIndonesiadiperolehinformasibahwapadatahun 1959 hargaemasmurni per 1
= Rp 50.510,80(lima puluh ribu lima ratussepuluhkoma delapanpuluh rupiah)atau
kilogramnya
setaradenganRp 50, 51 per gramnya.Sementaraitu hargaemas per 3 Februari2012 adalahRp
509.000,00(lima ratus sembilanribu rupiah) per gramnya.Berdasarkanhal itu maka dengan
demikianperbandingan
antara nilai emas pada tahun 1960 dengan2OI2adalah\0.077 (sepuluh
ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwadengandemikianbatasannilai barangyang diatur dalam
pasal-pasal
pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan
dengan kenaikantersebut.Bahwa
untuk mempermudahperhitunganMahkamahAgungmenetapkankenaikannilai rupiahtersebut
tidakdikalikanL0.077namuncukup10.000kali.
Bahwa sejalandengan penyesuaiannilai uang yang diatur dalam pasal-pasalpidana ringan,
MahkamahAgungmerasaperlu juga untuk sekaligus
seluruhnilai rupiahyang ada
menyesuaikan
dalam KUHPyang ditetapkanpadatahun 1960.BahwamengingatselainPerpuNo.16Tahun1960
tersebutPemerintahpadatahun yangsamajuga telah menyesuaikan
besarandendayangdiaturdi
pidanayang ada di KUHPyang dapat dijatuhkanpidanadenda,yaitu melalui
seluruhpasal-pasal
PerpuNo.18Tahun1960tentangPerubahan
JumlahHukumanDendadalam KitabUndang-Undang
Hukum Pidanadan Ketentuan-Ketentuan
PidanaLainnyayang DikeluarkanSebelum17 Agustus
1945,maka penyesuaian
nilai uang tersebutberlakujuga untuk seluquhketentuanpidanadenda
yangadadalamKUHP,kecualipasal303 dan 303 BisKUHPoleh karenaancamanpidanakeduapasal
tersebuttelah diubah pada tahun 1974 melaluiUU No.7 Tahun 1974 tentang PenertibanJudi.
Khususuntuk kedua pasalini akan dilakukanperhitungansecaratersendiribilamanadipandang
perlu.
penyesuaian
seluruhnilai uangyang ada dalam KUHPbaik terhadap
Bahwadengandilakukannya
pasal-pasal
tindak pidanaringanmaupunterhadapdendadiharapkankepadaseluruhPengadilan
hal
penyesuaian
ini dan sejauhmungkinmensosialisasikan
implikasiterhadap
untukmemperhatikan
ini kepada KejaksaanNegeri yang ada di wilayahnyaagar apabila terdapat perkara-perkara
pencurianringan maupun tindak pidanaringan lainnyatidak lagi mengajukandakwaandengan
yang sesuai
pasal362, 372,378, 383, 406, maupun480 KUHPnamun pasal-pasal
menggunakan
dengan mengacupada PeraturanMahkamahAgung ini. Selainitu iika Pengadilanmenemukan
terdapat terdakwatindak pidana ringanyang dikenakanpenahananagar segeramembebaskan
terdakwatersebutdari tahananoleh karenatidak lagi memenuhisyaratpenahanansebagaimana
juga diharapkandalammenerimapelimpahan
diaturdalampasal21 KUHAP.ParaKetuaPengadilan
perkaratindak pidana ringan tidak lagi menetapkanmajelis hakim untuk menanganiperkara
tersebut namun cukup menetapkanhakim tunggal sebagaimanadiatur dalam pasal 205-210
KUHAP.
Selain itu untuk mengefektifkankembali pidana denda serta mengurangibeban Lembaga
yangtelah menimbulkan
yang saatini telah banyakyangmelampauikapasitasnya
Pemasyarakatan
persoalanbaru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan
sanksidenda sebagaipilihan
pemidanaanyang akan dijatuhkannya,dengan tetap mempertimbangkanberat ringannya
perbuatanserta rasakeadilanmasyarakat.
Ditetapkan
DI JAKARTA
2012
Padatanggal : 27 FEBRUARI
(*t
HKAMAHAGUNG
INDONESIA
Fly UP