...

Bab VIII – Kelulusan - Program Pasca Sarjana ITS

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Bab VIII – Kelulusan - Program Pasca Sarjana ITS
BAB VIII
KELULUSAN
Pasal 24
(1)
Mahasiswa program D‐III dinyatakan lulus tahap D‐III
apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi
sebanyak 110 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IP ≥ 2,0
tanpa nilai E, nilai D sebanyak‐banyaknya 12 sks untuk mata
kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi
pendukung dan/atau lain‐lain (yaitu mata kuliah dengan
kode AB0902yz dan/atau AB0901yz), dan memenuhi
persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing dan
Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM).
(2)
Mahasiswa program D‐IV dinyatakan lulus tahap D‐IV
apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi
sebanyak 144 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IP ≥ 2,0
tanpa nilai E, nilai D sebanyak‐banyaknya 12 sks untuk mata
kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pen‐
dukung dan/atau lain‐lain (yaitu mata kuliah dengan kode
AB0902yz dan/atau AB0901yz), dan memenuhi persyaratan
nilai minimum salah satu bahasa asing dan SKEM.
(3)
Mahasiswa sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila
berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144
sks termasuk tugas akhir, mempunyai IP ≥ 2,0 tanpa nilai E,
nilai D sebanyak‐banyaknya 12 sks untuk mata kuliah yang
termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/
atau lain‐lain (yaitu mata kuliah dengan kode AB0912yz
dan/atau AB0911yz), dan memenuhi persyaratan nilai mini‐
mum salah satu bahasa asing dan SKEM.
(4)
Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah
27
berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 36
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
sks termasuk tesis; mempunyai IP ≥ 2,75 tanpa nilai E, D,
dan nilai C sebanyak‐banyaknya 20% dari jumlah sks yang
disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang‐
kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai
minimum salah satu bahasa asing.
(5)
Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah
berhasil menyelesaikan seluruh beban studi di program
doktor termasuk disertasi, mempunyai IP ≥ 3,0 dengan nilai
ujian setiap mata kuliah sekurang‐kurangnya B; mempu‐
nyai publikasi ilmiah sekurang‐kurangnya satu judul di jur‐
nal internasional atau dua judul di jurnal nasional terakredi‐
tasi; dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu
bahasa asing.
(6)
Persyaratan nilai minimum bahasa asing dan SKEM
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (5)
adalah sebagai berikut:
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
28
D‐III
D‐IV
Sarjana
Magister
Doktor
Bahasa
Inggris
450
450
477
477
500
Bahasa
Jepang
240
240
280
280
320
Bahasa
Jerman
Bahasa
Perancis
Bahasa Cina‐
Mandarin
60
60
66
66
71
60
60
66
66
71
60
60
66
66
71
Bahasa Arab
60
60
66
66
71
SKEM
750
1.000
1.000
‐
‐
(7)
Kelulusan program diploma, sarjana, dan magister
ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan
hasil sidang yudisium dalam rapat senat fakultas.
(8)
Kelulusan program doktor ditetapkan melalui surat
keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium dalam
rapat senat komisi guru besar.
Pasal 25
Predikat Kelulusan
(1)
Kepada lulusan ITS diberikan predikat kelulusan yang terdiri
dari tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan,
dan dengan pujian.
(2)
Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa
studi seperti berikut:
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
28
a.
Program D‐III
Dengan pujian
: 3,51 ≤ IP ≤ 4,00
Sangat
memuaskan
: 3,51 ≤ IP ≤ 4,00
2,76 ≤ IP ≤ 3,50
Memuaskan
: 2,76 ≤ IP ≤ 3,50
dan masa studi ≤ 6
semester;
dan masa studi > 6
semester; atau
dan masa studi = 7
atau 8 semester;
dan masa studi > 8
semester; atau
2,00 ≤ IP ≤ 2,75;
b.
Program D‐IV dan program sarjana
Dengan pujian
: 3,51 ≤ IP ≤ 4,00
dan masa studi ≤ 8
semester;
Sangat
memuaskan
: 3,51 ≤ IP ≤ 4,00
dan masa studi > 8
semester; atau
dan masa studi = 9
atau 10 semester;
dan masa studi > 10
semester; atau
2,76 ≤ IP ≤ 3,50
Memuaskan
: 2,76 ≤ IP ≤ 3,50
2,00 ≤ IP ≤ 2,75;
c.
Program magister
Dengan pujian
: 3,75 ≤ IP ≤ 4,00
Sangat
memuaskan
: 3,75 ≤ IP ≤ 4,00
3,50 ≤ IP ≤ 3,74
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
dan masa studi ≤ 4
semester;
dan masa studi > 4
semester; atau
dan masa studi = 4
atau 5 semester;
29
Memuaskan
: 3,50 ≤ IP ≤ 3,74
dan masa studi > 5
semester; atau
2,75 ≤ IP ≤ 3,49;
d.
Program doktor
Dengan pujian
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
: 3,75 ≤ IP ≤ 4,00
dan (masa studi ≤ 6
semester bagi kandi‐
dat doktor dari prog‐
ram magister sebi‐
dang, atau masa studi
≤ 7 semester bagi
kandidat doktor dari
program magister ti‐
dak sebidang, atau
maa studi ≤ 8 semes‐
ter bagi kandidat dok‐
tor dari program sar‐
jana sebidang); atau
30
Sangat
memuaskan
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
3,75 ≤ IP ≤ 4,00
dan (masa studi = 7
atau 8 semester bagi
kandidat doktor dari
program magister se‐
bidang, atau masa
studi = 8 atau 9 se‐
mester bagi kandidat
doktor dari program
magister tidak sebi‐
dang, atau masa studi
= 9 atau 10 semester
bagi kandidat doktor
dari program sarjana
sebidang) dan mem‐
punyai publikasi da‐
lam jurnal internasio‐
nal;
: 3,75 ≤ IP ≤ 4,00
dan (masa studi > 6
semester bagi kandi‐
dat doktor dari prog‐
ram magister sebi‐
dang, atau masa studi
> 7 semester bagi
kandidat doktor dari
program magister ti‐
dak sebidang, atau
masa studi > 8 semes‐
ter bagi kandidat dok‐
tor dari program sar‐
jana sebidang); atau
31
Memuaskan
3,50 ≤ IP ≤ 3,74
dan (masa studi ≤
7 semester bagi
kandi‐ dat doktor dari
prog‐ ram magister
sebi‐ dang, atau masa
studi
≤ 8 semester bagi
kandidat doktor dari
program magister ti‐
dak sebidang, atau
masa studi ≤ 9
semes‐
ter
bagi
kandidat dok‐ tor dari
program sar‐ jana
sebidang);
: 3,50 ≤ IP ≤ 3,74
dan (masa studi > 7
semester bagi kandi‐
dat doktor dari prog‐
ram magister sebi‐
dang, atau masa
studi
> 8 semester bagi
kandidat doktor dari
program magister ti‐
dak sebidang, atau
masa studi > 9
semes‐
ter
bagi
kandidat dok‐ tor dari
program sar‐ jana
sebidang); atau
3,00 ≤ IP ≤ 3,49;
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
32
(3)
Predikat kelulusan dengan pujian hanya diberikan kepada
lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan
dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi
akademik.
Peraturan Akademik ITS Tahun 2009
33
Fly UP