...

Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim
Keadilan & Persamaan
Dalam Masyarakat Muslim
Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah
[ Indonesia – Indonesian – ]
Penyusun : Muhammad Ali al-Hasyimi
Terjemah : Muzaffar Sahidu
Editor : Muhammad Thalib
2009 - 1430
‫ ‬
‫ﻣﻦ ﻛﺘﺎ ﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻤﻟﺴﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻹﺳﻼ ﻲﻓ ﻟﻜﺘﺎ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪
:‬‬
‫‪ :‬‬
‫‪ :‬‬
‫‪2009 – 1430‬‬
‫‪2‬‬
Keadilan & Persamaan
Dalam Masyarakat Muslim
Syari'at
Islam
yang
diturunkan
dari
Allah
swt
telah
menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak
ada duanya, yang tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam
sejarah
mereka
dahulu,
dan
tidak
sampai
kepadanya
dalam
sejarahnya sekarang.
Hal ini karena ia mengaitkan terealisasinya keadilan dengan
Allah, Allah lah yang memerintah untuk berbuat adil, dan Dialah
yang mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, Dia yang
memberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan siksa
bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi.
Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dengan
semua orang, memerintah mereka berbuat adil dengan orang yang
mereka cintai dan orang yang mereka benci, ia menginginkan mereka
adil secara mutlak hanya karena Allah, bukan karena sesuatu yang
lain, standarnya tidak dipengaruhi oleh kecintaan dan kebencian;
rasa cinta tidak mendorong umat Islam yang bertakwa meninggalkan
kebenaran dan condong kepada kebatilan karena orang yang mereka
cintai, dan kebencian tidak menghalangi mereka melihat kebenaran
dan memperhatikannya karena orang yang mereka benci.
banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan manhaj Islam yang
lurus dalam masalah keadilan kepada semua manusia, orang yang
kita cintai, dan orang yang kita benci, dalam setiap situasi dan
kondisi.
Allah swt berfirman dalam berbuat adil pada orang yang kita
cintai: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (QS. An
Nisaa': 135)
3
dan Allah berfirman dalam berbuat adil terhadap orang-orang
yang kita benci: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al
Maidah: 8)
berbuat adillah karena Allah, bukan karena orang yang
disaksikan untuknya atau atasnya, bukan untuk kepentingan
seseorang atau suatu kelompok, atau terpengaruh kepada situasi dan
kondisi
yang
meliputi
persoalan
kesaksian
atau
putusan,
menjauhkan diri dari kecenderungan, hawa nafsu atau kepentingan
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu
Perintah Islam Untuk Adil
Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia
sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi,
dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia
ini: Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan . (QS. Al Hadid: 25)
alangkah agungnya keadilan! alangkah berat timbangannya di
sisi Allah! alangkah besar manfaatnya bagi manusia! karenanya
kitab-kitab diturunkan dari langit, karenanya para rasul diutus
kepada umat-umat dan kaum-kaum dan karenanya langit dan bumi
tegak.
Macam-macam Keadilan dalam Islam
4
Islam menyuruh adil dalam berbicara, walaupun perkataan ini
membuat keluarga kita marah: Dan apabila kamu berkata, Maka
hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) (QS.
al An'am: 152)
Islam menyuruh adil dalam kesaksian jika kita diminta untuk
bersaksi, walaupun kesaksian ini menyulitkan kita atau menyulitkan
orang yang disaksikan, karena ia adalah kesaksian karena Allah:
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. (QS. ath Thalaq: 2)
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. (QS. al Maidah: 8)
Islam
menyuruh
adil
dalam
memutuskan
hukum,
Allah
berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila
menetapkan
hukum di
antara
manusia
supaya kamu
menetapkan dengan adil. (QS. an Nisaa': 58)
Kedudukan pemimpin yang adil
jabatan pemimpin adalah amanat yang beras; karena ia
tergantung pada keadilan mutlak yang telah ditanamkan pondasinya
oleh Islam dalam masyarakat muslim, oleh karena itu kedudukan
pemimpin yang adil di sisi Allah sangat tinggi, karena ia menduduki
urutan pertama dalam tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh
Allah pada hari tidak ada naungan kecuali nauganNya, sebagaimana
sabda rasulullah :
«Tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari tidak
ada naugan kecuali naunganNya: pemimpin yang adil, pemuda yang
tumbuh dalam ibadah kepada Allah az, orang yang hatinya selalu
terpaut kepada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah,
keduanya berkumpul dan berpisah atas dasar kecintaan kepada Allah,
5
seorang lelaku yang diajak berbuat serong oleh wanita cantik lalu ia
berkata: sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan orang yang
bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan
kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan
orang yang mengingat Allah di waktu sepi lalu air matanya berlinang (Muttafaq alaih)
Celaan terhadap kezaliman dan orang-orang zalim
sebagaimana Islam menganjurkan keadilan dan memuji orangorang yang berbuat adil, ia juga mencela kezaliman dan orang-orang
yang berbuas zalim atas kezaliman mereka, mengancam mereka
dengan siksa yang sangat pedih, apapun bentuk kezalimannya, baik
kezaliman dengan kata-kata atau dengan perbuatan, baik zalim
terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain, baik
kezaliman orang-orang kuat atas orang-orang lemah, atau kezaliman
orang-orang kaya atas orang-orang miskin, atau kezaliman para
penguasa terhadap rakyatnya, dan berbagai macam kezaliman
lainnya yang banyak terjadi pada manusia. semakin lemah orang
yang dizalimi maka kezalimannya semakin buruk, oleh karena itu doa
orang yang teraniaya dikabulkan, tidak ada penghalang anranya
dengan Allah, sebagaimana sabda rasulullah :
! " # $ %
«Hindarilah doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang
antaranya dengan Allah» (Muttafaq alaih)
dalam riwayat imam Ahmad: «Hindarilah doa orang yang teraniaya,
walaupun ia kafir, karena ia tidak terhalang»
Keadilan mutlak dalam Islam
6
masyarakat muslim yang benar adalah masyarakat yang
memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga
martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil,
memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja
sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja
dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang
yang bisa mencuri hasil usahanya.
dengan
demikian
terciptalah
keadilan
social
yang
menyelamatkan orang-orang fakir miskin dari kezaliman orang-orang
kaya, inilah yang telah dicapai oleh Islam sejak lima belas abad yang
lalu, pada periode Mekah ketika orang-orang kaya dan kasar
mengancam saudara-saudara mereka yang miskin bahwa mereka
penghuni neraka, sebagaimana dalam firman Allah swt: "Apakah
yang
memasukkan
menjawab:
"Kami
kamu
ke
dahulu
dalam
tidak
Saqar
(neraka)?"
termasuk
Mereka
orang-orang
yang
mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang
miskin, (QS. al Mudatstsir: 42-44)
tidak cukup memberi makan orang-orang miskin, akan tetapi
harus
berbuat
adil
padanya,
memelihara
dan
memenuhi
keperluannya, agar tercipta suatu keadilan yang dimaksudkan oleh
Islam dalam menegakkan agama: Tahukah kamu (orang) yang
mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. al Ma'uun:
1-3)
semua yang mampu merealisasikan keadilan sosial ini dan ia
tidak melaksanakannya, maka al-Qur'an mengkategorikan sebagai
orang
kufur
kepada
Allah
yang
berhak
mendapat
azabnya:
"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian
masukkanlah
dia
ke
dalam
api
neraka
yang
menyala-nyala.
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh
hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang
7
Maha besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk
memberi makan orang miskin. (QS. al Haaqqah: 30-34)
masyarakat muslim adalah masyarakat yang memuliakan anak
yatim, memberi makan orang-orang miskin, sebaliknya masyarakat
matrealis yang tamak dan rakus, dimana orang-orang kaya tidak
berpikir kecuali mengumpulkan harta dan menumpuk kekayaan:
Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan
anak yatim, Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang
miskin, Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur
baurkan (yang halal dan yang bathil), Dan kamu mencintai harta
benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. al Fajr: 17-20)
keadilan sosial ini dalam masyarakat muslim tidak hanya bagi
umat Islam saja, akan tetapi untuk seluruh penduduk dengan
berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit, itulah keistimewaan
Islam yang tidak didapatkan dalam akidah yang lain. dan itulah
puncak
keadilan,
yang
tidak
dicapai
oleh
undang-undang
internasional atau regular hingga sekarang, yang tidak percaya hal ini
maka hendaklah memperhatikan keadilan orang-orang kuat terhadap
orang-orang lemah di mana saja, keadilan kulit putih atas kulit hitam
di amerika serikat, keadilan kulit putih terhadap kulit berwarna di
afrika selatan, dan ini adalah kondisi sekarang yang diketahui oleh
semua manusia.
perlu juga diingatkan di sini bahwa ini semua tidak bisa dicapai
dengan panampilan luarnya seperti pergi ke masjid, merayakan harihari besar Islam, acar dzikir dan menyanyikan nasyid, akan tetapi ia
bisa terealisasi apabila kehidupan mereka diatur oleh Islam, dan
Islam diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat baik
nilai-nilai maupun hukumnya, karena nilai-nilai dah hukum Islam
mengandung keadilan mutlak dalam memberikan hak masingmasing, dan mengatur hubungan sosial antara sesame manusia
dengan aturan yang adil.
Dua bentuk keadilan: negative dan positif
8
dalam masyarakat muslim keadilan ada dua bentuk: bentuk
negative, yaitu mencegah kezaliman dan menghilangkannya dari
orang-orang yang teraniaya, dengan mencegah tangan orang zalim
dan menghalanginya merampas hak-hak orang, baik nyawa, harga
diri dan harta mereka, dan menghilangkan akibat kezaliman jika
terjadi
pada
mereka,
mengambalikan
hak-hak
mereka
dan
menghukum orang-orang yang berbuat zalim. ini semua dilakukan
oleh Negara.
adapun bentuk positif bagi keadilan dalam masyarakat muslim,
untuk
merealisasikannya
membela
hak-hak
juga
terkait
warganya,
dengan
menjamin
Negara,
kebebasan
dengan
mereka,
menyediakan kehidupan yang layak bagi mereka, sehingga tidak ada
orang lemah yang dilupakan, orang susah yang diabaikan, orang
miskin tidak diperdulikan dan orang takut yang terancam.
Keadialan mutlak dalam masyarakat muslim
Keadilan dalam masyarakat muslim mempunyai akar yang
mendalam; karena ia bersumber dari syari'at Allah, bukan buatan
seseorang, bukan pula buatan sekelompok orang, ia terbebas dari
pengaruh hawa nafsu, terbebas dari kesalahan, dan tidak bisa
dicurigai. setelah dilaksanakan, lalu ada pengawasan, setiap individu
dalam masyarakat muslim bertanggung jawab untuk mengawasi
pelaksanaan
hukum
syari'at,
bertanggung
jawab
mencegah
kezaliman, harus mengingatkan penguasa jika ia melampaui batas,
mengingatkan hakim jika ia bersalah, dan ia berdosa apabila tidak
melakukan pengawasan, atau menyembunyikan kesaksian yang
benar, atau mendiamkan kesalahan, tidak mengingatkan dan tidak
mengingkari jika mendengar atau melihatnya.
Inilah yang menjadikan keadilan meluas dalam masyarakat
muslim yang tunduk pada peringah Allah. sejarah Islam telah
mencatat banyak contoh-contoh keadilan mutlak yang direalisasikan
9
oleh para hakim Islam, kaerna hakim muslim menjadi pemegang
amanat bagi keadilan, ia mendapat kekuatan dari rasa takut kepada
Allah dan siksanya jika mengabaikan, atau menipu, atau curang,
atau mendiamkan kezaliman, sebagaimana ia mendapat kekuatan
dari syari'at yang ia terapkan, ia telah memberikan kekuatan dan
kemandirian
kepada
hakim,
yang
menjadikan
ia
menegakkan
kebenaran walaupun salah satu yang bersengketa adalah amirul
mukminin.
berikut sebagian contoh keadilan mutlak yang dicatat oleh
sejarah Islam:
Contoh-contoh keadilan mutlak dalam sejarah umat Islam
1- Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan baju besinya di
tangan seorang nasrani, maka beliau mengajukan perkara kepada
Qadhi Syuraih, belitu berkata: itu adalah baju besiku, aku tidak
menjualnya
dan
tidak
menghibahkannya.
lalu
Qadhi
Syuraih
bertanya kepada orang nasrani: apa komentarmu atas apa yang
dikatakan amirul mukminin? orang nasrani berkata: baju besi ini
milikku,
dan
menurutku
amirul
mukminin
bukanlah
seroang
pendusta.
lalu Syuraih menoleh kepada Ali bertanya kepada beliau:
wahai Amiru mukminin, apakah anda mempunyai bukti? Ali berkata:
aku tidak mempunyai bukti. maka Qadhi syuraih memenangkan
perkara bagi orang nasrani, maka ia mengambil baju besi itu
kemudian pergi… akan tetapi setelah berjalan beberapa langkah ia
kembali dan berkata: aku bersaksi bahwa ini adalah putusan para
nabi!Amirul mukminin mengadukan aku kepada hakimnya, dan
hakim itu memenangkan aku! aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan
selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan
rasulnya. baju besi ini milikmu wahai Amirul mukminin, aku berjalan
di belakang pasukan ketika engkau pergi meninggalkan shiffin, dan
baju besi itu keluar dari untamu yang coklat, maka Ali berkata:
10
karena engkau telah masuk Islam maka baju besi itu menjadi
milikmu, dan beliau menaikkannya di atas kuda
(1).
2- Abu Yusuf duduk di kursi hakim, lalu datang seseorang bersama
al Hadi, raja abbasiyah mempersengketakan sebuah kebun, Abu
Yusuf melihat bahwa kebenaran ada di tangan orang itu, sedangkan
sultan datang membawa para saksi, maka Qadhi berkata: lawan anda
meminta agar anda bersumpah bahwa para saksi itu jujur. maka al
Hadi tidak ingin bersumpah, karena hal itu menurunkan wibawanya,
maka Abu Yusuf mengembalikan ketun itu kepada pemiliknya
(2).
3- Qadhi Muhammad bin Umar at thalhi memanggil khalifah al
manshur al Abbasi dan beberapa kuli angkut ke majlis pengadilan di
halaman
masjid,
beliau
mendudukkan
kedua
belah
pihak
di
hadapannya, lalu beliau memenangkan perkara untuk para kuli
angkut tersebut.
(3)
5- Penduduk Samarkand menyampaikan pengaduan kepada Amirul
mukminin Umar bin Abdul aziz atas panglima pasukannya Qutaibah,
karena pasukan Islam masuk Negara mereka dan memeranginya
tanpa peringatan sebelumnya sebagaimana diwajibkan oleh syari'at
al-Qur'an, maka amirul mukminin mengalihkan pengaduan mereka
kepada Qadhi, lalu penduduk Samarkand memenangkan perkara,
karena Qadhi membuat putusan agar
umat Islam keluar dari
Samarkand.
setelah penduduk samarkand melihat puncak keadilan ini,
mereka mengumumkan keIslaman mereka, dan memuji pengadilan
Islam dan pasukan penaklukan, dan menyampaikan penerimaan
mereka pada hukum Negara Islam
(4).
(1) Hayatus shahabah: 1/234.
(2) Tarikh Baghdad: 14/249.
(3) Khulaashat ad dzahab al masbuk al mukhtashar min siirat al muluuk, dinukil dari al madkhal al
fiqhi al aam, oleh usts. syaikh musthafa ahmad azzarqa : 169.
(4) Tarikh at Thabari: 4/69.
11
ketika manusia dalam masyarakat muslim merasa yakin bahwa
undang-undang yang diberlakukan atas mereka merupakan buatan
tuhan mereka yang maha adil, dan penguasa yang memimpin mereka
tidak mempunyai hak yang lebih dari hak mereka, dan aturan ini
merupakan agama mereka, dan bahwa Qadhi yang menangani
pengadilan tidak membuat hukum berdasarkan hawa nafsu, akan
tetapi berdasarkan syari'at Allah dan takut kepada Allah… ketika itu
hati mereka tenang, dan mereka merasa bahwasanya mereka hidup
dalam masyarakat yang adil.
masyarakat yang adil ini dibentuk oleh al-Qur'an al karim dan
hadits nabi, dimana manusia tidak mengenal dalam sejarahnya hal
yang serupa, cukup bagi kita menghayati ayat-ayat Allah yang
mengisahkan kisah keadilan yang unik, yang membuktikan bahwa
bagaimanapun manusia tidak akan bisa sampai ke tingkat keadilan
yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini yang turun untuk memberikan
kepada orang yang yahudi yang dituduh mencuri secara zalim:
Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia
dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah
kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena
(membela) orang-orang yang khianat, Dan mohonlah ampun kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang
mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang
yang
selalu
berkhianat
lagi
bergelimang
dosa,
Mereka
bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari
Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam
mereka menetapkan Keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. dan
adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka
kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang
berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka
siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada
hari
kiamat?
atau
siapakah
yang
12
menjadi
pelindung
mereka
(terhadap siksa Allah)? Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan
dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah,
niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Barangsiapa
yang
mengerjakan
dosa,
Maka
Sesungguhnya
ia
mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada
orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia Telah berbuat
suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
Sekiranya bukan Karena
karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari
mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka
tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak
dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena)
Allah Telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah
mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah
karunia Allah sangat besar atasmu. (QS. An Nisaa': 105-113)
sayyid Quthb rahimahullah menelaah ayat-ayat ini dan dengan
seksama dan beliau menyimpulkan makna keadilan, kebersihan,
istiqamah,
saya
melihat
sangat
berguna
mencantumkan
perkataannya dalam kitabnya fi dzilal al-Qur'an:
((Ayat ini menceritakan suatu kisah yang tidak ada bandingnya di
dunia, dan manusia tidak mengenal kisah serupa… ia memberikan
kesaksian bahwa al-Qur'an ini dan agama ini pasti dari Allah; karena
manusia -walau mempunyai gambaran yang tinngi, walau rohnya
jernih, walau tabi'atnya lurus- tidak mungkin sampai ke tingkat yang
disebutkan oleh ayat ini; kecuali melalui wahyu dari Allah…
tingkatan ini yang membuat garis di ufuk tidak ada manusia yang
sampai kepadanya -kecuali melalui manhaj ini- dan tidak akan
mampu naik ke sana kecuali di bawah naungan manhaj ini!.
pada waktu orang-orang yahudi di madinah meluncurkan
anak-anak panahya yang beracun, yang tersimpan di bawah baju
hina mereka, kepada umat Islam, yang dikisahkan oleh surat ini,
surat al baqarah dan surat Ali Imran di barisan umat Islam.
13
pada waktu mereka menyebarkan kedustaan, berkomplot
dengan orang-orang musyrik, menghasud orang-orang munafik,
memberi jalan bagi mereka, menebarkan isu, menyesatkan akal,
menfitnah kepemimpinan nabi, membuat keraguan terhadap wahyu
dan kerasulan, mereka berusaha mengotori masyarakat muslim dari
dalam, pada waktu mereka menghasud musuh-musuhnya agar
menyerangnya dari luar.. di mana Islam tumbuh di madinah, sisasisa adapt jahiliyah masih melekat dalam jiwa, hubungan keluarga
dan kepentingan antara sebagian umat Islam dan sebagian orangorang musyrik dan orang-orang munafik, dan juga orang-orang
yahudi, ini mengancam kesolidan shaf umat Islam.
pada waktu yang sangat genting ini, ayat-ayat ini semua turun
kepada rasulullah dan kepada jamaah umat Islam, untuk
memberikan keadilan kepada seorang yahudi yang dituduh mencuri,
dan menyalahkan orang-orang yang menuduhnya, mereka adalah
salah satu keluarga anshar di madinah, pada waitu itu orang-orang
anshar merupakan pembela dan tentara rasulullah ,dalam melawan
tipuan yang ada di sekelilingnya, dan sekeliling risalah, agama dan
akidah yang baru.
alangkah tingginya kesucian dan keadilan ini! kemudian
perkataan yang mana yang bisa sampai kepada kedudukan ini?
semua kata-kata, semua komentar, runtuh di bawah puncak yang
tinggi ini; yang tidak bisa dicapai oleh manusia, bahkan tidak dikenal
oleh manusia kecuali jika mereka dipimpin dengan manhaj Allah,
kepada ufuk yang tinggi, mulia dan bersinar?
kisah yang diriwayatkan dari berbagai sumber tentang sebab
turunnya ayat-ayat ini, bahwasanya beberapa orang anshar -Qatadah
bin Nu'man dan pamannya Rifa'ah- ikut serta bersama rasulullah dalam sebagian peperangan, lalu baju besi salah seorang mereka
(rifa'ah) dicuri. dugaan kuat jatuh kepada seorang anshar dari
keluarga bani Ubairiq. pemilik baju besi datang kepada rasulullah dan berkata: sesungguhnya Thu'mah bin Ubairiq telah mencuri baju
besiku. dalam riwayat lain: Basyir bin Ubairiq… dalam riwayat
14
disebutkan: bahwasanya Basyir ini adalah munafik, ia menggubah
syair yang isinya mencaci sahabat dan ia nisbatkan kepada sebagian
orang arab! tatkala pencurinya melihat hal itu, maka ia mengambil
baju besi dan melemparkannya ke rumah seorang yahudi (namanya
Zaid bin Samin), ia berkata kepada beberapa orang keluarganya: aku
telah menyembunyikan baju besi dan aku melemparkannya ke rumah
fulan, dan akan ditemukan di sana.
lalu mereka pergi menemui rasulullah dan berkata: wahai
nabi Allah, teman kami tidak bersalah, dan yang mencuri baju besi
adalah fulan, dan kami telah mengetahui hal itu, maka bebaskanlah
sahabat kami dari tuduhan itu di depan orang banyak dan belalah
dia, karena jika Allah tidake mlindunginya denganmu ia akan binasa.
tatkala rasulullah mengetahui bahwa baju besi itu diketemukan di
rumah orang yahudi, beliau berdiri dan membebaskan ibn Ubairiq
dari tuduhan di hadapan orang banyak.
sebelum baju besi itu ditemukan di runah orang yahudi,
keluarganya telah berkata kepada nabi : sesungguhnya Qatadah bin
Nu'man dan pamannya telah sengaja menuduh keluarga kami orang
Islam dan orang baik-baik, mereka menuduhnya mencuri tanpa ada
saksi dan bukti! Qatadah berkata: maka aku pergi menemui
rasulullah dan aku berbicara dengannya, beliau berkata: engkau
telah menuju kepada suatu keluarga muslim dan baik-baik lalu
engkau menuduhnya mencuri tanpa saksi dan bukti?
ia berkata: maka aku kembali, sungguh aku ingin kalau
seandainya aku mengeluarkan sebagian hartaku dan aku tidak
berbicara dengan rasulullah tentang hal itu. lalu pamanku Rif'a'ah
datan kepadaku dan berkata: wahai anak saudaraku, apa yang telah
engkau lakukan? aku memberitahunya tentang apa yang dikatakan
oleh rasulullah kepadaku, maka ia berkata: aallah al musta'aan.
tidak lama setelah itu turunlah wahyu: Sesungguhnya kami Telah
menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya
kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang
15
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat, yakni bani Ubairiq, penantang: maksudnya pembela mereka, dan
mohon ampunlah kepada Allah, yakni atas apa yang engkau
katakana kepada Qatadah, sesungguhnya Allah maha pengampun
lagi
maha
penyayang.
Dan
janganlah
kamu
berdebat
(untuk
membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya, hingga firman
Allah: Maha pengasih, yakni kalau mereka mohon ampun kepada
Allah
niscaya
Allah
mengampuni
mereka-
Barangsiapa
yang
mengerjakan dosa, Maka Sesungguhnya ia mengerjakannya untuk
(kemudharatan) dirinya sendiri- hingga firmanNya: dosa yang nyata…
Sekiranya bukan Karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamuhingga firmannya: Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang
besar.
setelah al-Qur'an turun, senjata tersebut dibawa kepada
rasulullah
,
maka
beliau
mengembalikannya
kepada
Rifa'ah.
qatadah berkata: tatkala aku membawa senjata itu kepada pamanku
-beliau adalah orang tua yang telah buta- di masa jahiliyah, dan aku
melihat bahwa keIslamannya meragukan, setelah aku membawa
senjata itu kepadanya ia berkata: wahai anak saudaraku, senjata itu
untuk di sedekahkan fi sabilillah. maka aku tahu bahwa Islamnya
benar! tatkala turun al-Qur'an, Basyir bergabung dengan orang-orang
musyrik,
maka
Allah
menurunkan:
Dan
barangsiapa
yang
menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti
jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan
ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat
kembali.
Sesungguhnya
Allah
tidak
mengampuni
dosa
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa
yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang
mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia
Telah tersesat sejauh-jauhnya. (QS. an Nisaa': 115, 116)
masalahnya bukan sekedar membenarkan orang yang benar,
dimana
sekelompok
orang
berusaha
16
menjatuhkannya
kepada
tuduhan -walaupun membenarkan oran yang benar merupakan
suatu hal yang besar dan berat timbangannya di sisi Allah- akan
tetapi lebih besar dari itu. yaitu menegakkan timbangan yang tidak
condong mengikuti hawa nafsu, atau fanatisme, dan tidak memihak
karena
kecintaan
dan
kebencian,
bagaimanapun
situasi
dan
kondisinya.
persoalannya adalah membersihkan masyarakat baru ini, dan
mengobati unsure kelemahan manusia dan mengobati sisa-sisa
jahiliyah dan fanatisme -dalam segala bentuknya hinga dalam bentuk
akidah, karena persoalannya berkaitan dengan keadilan antara
sesame manusia- dan mendirikan masyarakat baru ini, yang
unik
dalam sejarah kemanusiaan atas kaidah yang baik, bersih, solid dan
kuat, yang tidak dikotori oleh hawa nafsu, kepentingan dan
fanatisme, dan tidak goncang bersama hawa nafsu dan miring
bersama syahwat.
sebenarnya
persoalan,
atau
mengungkapkannya
banyak
alasan
untuk
mengenyampingkan
tidak
bersikap
keras
dan
kepada
semua
tegas
pandangan.
serta
bahkan
membongkarnya di hadapan orang banyak dengan cara yang keras
ini.
ada banyak alasan kalau seandainya pertimbangan bumi yang
menguasai dan mengatur, kalau saja timbangan manusia dan
ukurannya yang menjadi rujukan bagi manhaj ini.
ada sebab yang jelas dan lebar bahwa tersangkanya adalah
"orang yahudi"… yahudi yang tidak membiarkan anak panah beracun
kecuali dilepaskan untuk memerangi isalam dan pemeluknya. orang
yahudi yang telah menyababkan banyak penderitaan bagi umat Islam
pada masa itu (dan Allah berkehendak hal itu terjadi pada setiap
masa), orang yahuhi yang tidak mengenal hak, keadilan dan
kejujuran, mereka tidak pernah memperhatikan sato norma pun dari
norma-norma akhlak dalam berintekrasi dengan umat Islam.
17
ada juga sebab lain; yaitu masalah ini berkaitan dengan kaum
anshar. orang-orang anshar yang telah memberikan tempat tinggal
dan menolong, dimana kejadian ini mungkin saja menyebabkan
terjadinya
kebencian
pada
sebagian
mereka,
sementara
kalau
tuduhan ini diarahkan kepada orang yahudi akan menhindarkan
terjadinya perpecahan.
ada sebab ketiga yaitu tidak memberikan kesempatan bagi
orang-orang yahudi untuk mengarahkan anak panah baru kepada
orang-orang anshar. yaitu bahwa mereka saling mencuri satu sama
lain, kemudian mereka menuduh orang yahudi! mereka tidak akan
menyia-nyiakan kesempatan ini hilang untuk membuat propaganda
dan menipu.
akan tetapi persoalannya lebih besar dari ini semua. ia lebih
besar
dari
pertimbangan-perimbangan
kecil
ini,
kecil
dalam
pandangan Islam. masalah mendidik jamaah baru uni untuk bisa
memanggul beban dalam menjadi khalifah di muka bumi dan
memimpin umat manusia. ia tidak akan bisa mengemban khilafah di
muka bumi dan tidak bisa memimpin umat manusia hingga jelas
baginya manhaj yang benar, yang mengungguli semua yang telah
dikenal oleh manusia, dan agar manhaj ini tegak dalam kehidupan
nyata mereka, dan untuk betul-betul menguji umat ini, serta
membersihkan
darinya
membersihkannya
timbangan
dengannya-
dari
keadilan
terlepas
kekurangan-kekurangan
sisa-sisa
kotoran
ditegakkan
-untuk
dari
manusia
jahiliyah,
dan
mengadili
pertimbangan-pertimbangan
dan
agar
manusia
bumi,
kepentingan sesaat dan nyata, dan persoalan yang dipandang besar
oleh orang dimana mereka tidak bisa membiarkannya.
Allah swt telah memilih kejadian ini pada waktunya… bersama
orang yahudi… dari orang yahudi yang telah banyak memberikan
penderitaan kepada umat Islam di madinah, yang menghasut orangorang musyrik untuk memusuhi umat Islam, mencari dukungan
orang-orang munafik, menyiapkan semua tipu daya yang mereka
miliki seperti penipuan, pengalaman dan pengetahuan tentang agama
18
ini, dan pada masa yang sulit bagi umat Islam di madinah,
permusuhan mengintai mereka dari segala arah, dan di belakang
semua permsuhan ini adalah orang-orang yahudi.
Allah swt memilih kejadian ini dalam kondisi ini, untuk
mengatakan kepada jamaah muslimah apa yang hendak dikatakan,
dan untuk mengajarkan padanya apa yang mestinya mereka palajari.
oleh
karena
itu
tidak
ada
tempat
untuk
kepandaian,
kecerdasan, kecerdikan dan pengalaman untuk menyembunyikan hal
yang memalukan dan menutupi keburukan.
tidak ada ruang untuk kepentingan umat Islam secara dzahir,
memperhatikan kondisi sesaat yang meliputinya. masalahnya benarbenar
serius,
tidak
mungkin
kompromi
atau
basa-basi.
dan
keseriusan ini adalah persoalan manhaj rabbani ini dan dasarnya,
persoalan umat ini yang dipersiapkan untuk bangkit mengemban
manhaj
ini
dan
menyebarkannya,
persoalan
keadilan
antara
manusia, keadilan pada tingkat ini yang tidak pernah dicapai oleh
manusia -bahkan tidak pernah dikenal oleh manusia- kecuali dengan
wahyu dari Allah dan pertolongan dariNya.
manusia melihat dari puncak yang tinggi ini ke lereng yang
dalam -pada semua umat sepanjang masa- ia melihatnya di sana… di
sana di lereng… ia melihat batu berjatuhan antara puncak yang
tinggi dan lereng yang dalam, di sini dan di sana, ia melihat
kecerdikan,
perdebatan,
kepandaian,
kejeniusan,
pengalaman,
kepentingan Negara, kepentingan tanah air, kepentingan orang
banyak… dan nama-nama dan judul-judul lainnya… jika manusia
memperhatikan
dengan
teliti,
ia
melihat
ulat
di
bawahnya…
kemudian manusia melihat sekali lagi, maka ia melihat contoh umat
Islam naik dari lereng ke puncak… bertebaran sepanjang sejarah
untuk mencapai puncak yang diarahkan padanya oleh manhaj yang
unik.
19
adapun kebusukan yang mereka katakan "keadilan" pada umat
jahiliyah dahulu dan sekarang, maka tidak layak untuk dibuka
bungkusnya pada udara yang bersih dan mulia ini…
(5).
sebagaimana kita telah mempelajari ayat-ayat kitab Allah
tentang keadilan mutlak, kita pelajari satu hadits saja yang
menggambarkan keadilan mutlak ini yang hanya dimiliki oleh Islam,
yaitu hadits yang mana nabi menjawab kesayangannya Usamah bin
Zaid yang didorong oleh sebagian sahabat untuk memberikan
bantuan kepada wanita dari bani makhzum yang mencuri, mereka
mengira bahwa rasulullah tidak akan menolak harapan orang
kesayangannya, adapun teks hadits ini:
/
0 1 2 /
34 5 '6 7
( /
8 9 :
. ; < … &
# ' ( ') * + , %.
=' <
«apakah engkau memberi syafa'at dalam masalah hukum Allah?
Kemudian
demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad
mencuri niscaya akan aku potong tangannya» (HR. Bukhari dan
Muslim)
Maka tidak heran jika tegaknya masyarakat muslim menjadi
penjaga
keadilan,
melakukan
kejujuran
bagi
manusia,
dan
merealisasikan keamanan dan kebahagiaan bagi manusia, dimana
orang-orang Yunani dan Romawi di masa dahulu tidak pernah
mencapainya, tidak pula orang-orang yang mengikuti jejak langkah
mereka pada masa sekarang.
Di antara buah kedilan adalah persamaan
Di antara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah:
persamaan, yaitu persamaan yang berdiri di atas dasar akidah, ia
lebih
menjamin
untuk
dilaksanakan,
(5) Fi dzilal al-Qur'an: 751-754.
20
tetap
dan
kekal
dalam
kehidupan nyata di masyarakat muslim yang melaksanakan hukum
yang diturunkan oleh Allah, jauh dari permainan hawa nafsu.
Persamaan dalam Islam
manusia
bangsa,
warna
dengan
kulit,
segala
ras
perbedaannya,
dan
bahasa,
dan
dengan
berbagai
dengan
berbagai
kedudukan sosial, pekerjaan yang mereka kerjakan dan harta yang
mereka miliki, semuanya adalah hamba Allah, asal mereka satu dan
pencipta mereka satu, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai
manusia, juga dalam hak-hak dan kewajiban.
ini merupakan kenyataan dalam masyarakat muslim, dan ini
adalah salah satu akidah Islam yang mendasar.
berdasarkan akidah ini, penguasa dan rakyat sama dalam
pandangan syari'at Islam dari segi hak-hak dan kewajiban sebagai
manusia, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal
dan penciptaan, perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat,
amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan
perbedaan profesi.
oleh karena itu kita melihat Umar bin Khattab pada waktu
terjadi kelaparan, beliau sama seperti umumnya umat Islam, beliau
meraskan apa yang mereka rasakan, hingga warna beliau berubah
dan kesehatannya memburuk.
pada waktu ada pembagian pakaian kepada rakyat, beliau
mengambil sepotong, sama seperti rakyat biasa, padahal beliau
memerlukan dua poton karena badannya tinggi, dan beliau terpaksa
mengambil bagian putranya Abdullah untuk disambungkan dengan
miliknya, untuk bisa dibuat satu baju yang panjang yang sesuai
dengan badan beliau.
perbuatan ini telah menyebabkan beliau dipertanyakan oleh
salah satu rakyat; pada suatu hari beliau berdiri dan berkata kepada
rakyatnya: dengarkan dan taatlah, salah satu dari mereka berkata:
tidak akan mendengar dan tidak akan taat, maka umar berkata
21
dengan heran: mengapa? ia berkata: engkau memberi kami semua
sepotong pakaian dan engkau mengambil dua, maka Umar berkata
kepada putranya: berdirilah wahai Abdullah dan beritahu dia apa
yang kita lakukan. maka Abdullah berdiri dan berkata: sesungguhnya
bapakku adalah orang yang berperawakan tinggi, tidak cukup
baginya
sepotong
menyambungnya
kain,
menjadi
lalu
beliau
satu,
pada
mengambil
waktu
bagianku
itu
orang
dan
yang
menentangnya berkata: sekarang, kami mendengar dan kami taat,
wahai amirul mukminin
(6).
umar tidak merasa gengsi ketika pada suatu hari mengobati
unta hasil pengumpulan zakat, padahal beliau adalah kepala Negara
terbesar pada masanya; kedudukan beliau sebagai kepala Negara
tidak menghalangi beliau merasa seperti rakyat biasa, bahkan beliau
melihat bahwa beliau lebih berhak untuk menjaga harta umat Islam
karena tanggung jawab beliau secara umum
(7).
Persamaan, tidak ada keistimewaan bagi seseorang
dengan pengertian ini, tanggung jawab merata dan mencakup
seluruh manusia, tidak ada seorang pun yang terbebas darinya,
semua anggota masyarakat bertangung jawab atas perbuatannya,
tidak ada yang mempunyai kekebalan hukum yang membaskannya
dari tanggung jawab atau melindunginya dari akibat perbuatannya di
hadapan kebenaran.
dalam masyarakat muslim tidak ada seseorang atau kelompok
tertentu yang harus dipatuhi secara mutlak tanpa batas; karena
kepatuhan mutlak yang tak terbatas hanyalah kepada Allah, pencipta
langit dan bumi, alam semesta, kehidupan dan manusia.
adapun hubungan antara seseorang dengan pemimpin yang
berkuasa, atau antara Negara dan rakyat, itu hanyalah hubungan
organisasi dan administrasi, terkadang hal ini mengharuskan taat
(6) At Thabari: 5/24.
(7) Lihat: Akhbar Umar, oleh at Thanthawi: 343.
22
pada aturan yang ada, akan tetapi ketaatan dalam batas syari'at
Allah yang mengatur masyarakat muslim, ia bukanlah ketundukan,
akan tetapi ketaatan yang dibatasi oleh aturan tertentu, tidak ada
kekuasaan bagi pemimpin untuk merubahnya, karena ia adalah
aturan ilahi, ialah hakim antara kedua pihak jika terjadi perbedaan
pendapat dan perselisihan antara keduanya.
dalam masyarakat muslim yang menerapkan hukum Allah,
tidak ada keistimewaan bagi penguasa, bagi para ulama maupun
lainnya, dalam Islam tidak ada kelas yang dinamakan "kependetaan",
mereka hanyalah ulama syari'at dan ahli fiqh, orang-orang meminta
fatwa pada mereka, lalu mereka memberi fatwa sesuai dengan apa
yang mereka ketahui dari hukum syari'at, akan tetapi mereka tidak
memiliki kekuasaan atas siapun dalam melaksanakan hukum ini,
akan tetapi membawa manusia kepada suatu pendapat berdasarkan
ilmu yang benar, pemahaman yang lurus dan dalil-dalil dari alQur'an dan hadits rasul, dengan syarat mereka bersifat taqwa,
istiqamah dan berbudi luhur, jauh dari hawa nafsu dan kepentingan
pribadi.
Memelihara hak-hak non muslim
dalam masyarakat muslim, non muslim mempunyai hak-hak
yang terpelihara, tidak boleh diganggu atau dirampas, seperti hak
hidup, memiliki, memiliki, berbuat, dan mendapat keadilan. dalam
hak-hak ini mereka sama dengan umat Islam. dan ini berlaku bagi
non muslim, baik ia merupakan penduduk dalam masyarakat muslim
maupun bukan penduduk tetap, akan tetapi masuk ke negera Islam
dengan jaminan keamanan, dengan izin khusus atau umum, maka ia
aman selama tidak memerangi umat Islam, tidak boleh diganggu,
atau diambil haknya, dan ia berhak mendapat keadilan dari
pengadilan,
sama
seperti
penduduk
muslim.
bahkan
Islam
memberinya hak-hak yang tidak diberikan kepada umat Islam,
terutama apa yang halal dalam agamanya dan haram bagi umat
23
Islam, seperti khamr, Islam menganggapnya sebagai harta yang
berharga
jika
dimiliki
oleh
nasrani,
wajib
diganti
atas
yang
merusaknya, sedangkan jika dimiliki oleh orang Islam, ia tidak
dianggap harta yang berharga, dan tidak wajib mengganti bagi yang
merusaknya.
persamaan antara laki-laki dan wanita dalam kewajiban agama dan
lainnya
di antara bentuk persamaan yang telah lebih dahulu ada dalam
Islam sebelum aturan dan undang-undang yang dikenal oleh
manusia sepanjang masa adalah: persamaan antara laki-laki dan
wanita
dalam
hak
dan
kewajiban,
dimana
Islam
menjadikan
keduanya sama dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi,
martabat manusia, hak-hak sipil dalam mua'amalat dan kekayaan.
Islam telah mengantarkan pada kedudukan yang tinggi ini pada
mawa awal sekali, sebelum wanita di umat-umat lain sampai
kepadanya.
dalam
masyarakat
muslim
wanita mendapatkan
hak-hak
pribadi dengan sempurna, ia memiliki, dan menggunakan apa yang ia
miliki, ia bebas menjalankan hartanya sendiri tanpa laki-laki jika ia
baligh dan mengerti. ia berhak mendapat upah yang sama dengan
laki-laki jika megerjakan pekerjaan yang sama, sedangkan di eropa
dan amerika wanita mendapat upah yang lebih kecil dari laki-laki,
setelah melakukan perjuangan keras untuk mendapatkan hakhaknya.
Wanita muslimah berhak menjadi salah satu pihak dalam
masalah pengadilan, ia boleh menjadi pendakwa dan terdakwa,
walaupun lawannya adalah bapaknya, suaminya atau yang lainnya.
ia
berhak
bekerja
jika
ia
membutuhkan
pekerjaan,
atau
masyarakatnya membutuhkan pekerjaannya, sedangkan ia tidak
24
berkewajiban
memberi
nafkah
apabila
ada
pihak
yang
wajib
menafkahinya.
Perbedaan antara manusia dalam masyarakat muslim
demikianlah Islam menyamakan hak antara semua manusia,
antara laki-laki dan wanita, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat
biasa, semuanya di hadapan kebenaran, hak-hak dan martabat
manusia semuanya sama. adapun perbedaan antara mereka di sisi
Allah, maka hanya dengan takwa dan amal shalih: Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling taqwa diantara kamu (QS. Al Hujuraat: 13)
adapun
perbedaan
mereka
dalam
kehidupan
bermasyarakat
tergantung pada perbedaan mereka dalam amal, usaha, pengalaman,
bakat, ilmu dan produkyg bermanfaat, dan lain sebagainya dimana
manusia berbeda, dan menjadi sebab dalam perbedaan, penghargaan
atas usaha yang diberikan pada manusia.
Persamaan di hadapan hukum
dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undangundang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum.
Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara
undang-undang dan hukum.
rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya melalui
sejarah beliau bersama sahabat, dan pengarahan belian bagaimana
mereka
menghormati
hak
pendakwa
dalam
menuntut
haknya
walaupun ia menuntutnya dengan cara kasar, suatu hari seorang
yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada beliau, dan ia
menagihnya dengan kasar, ia berkata: "sungguh kalian adalah orangorang yang menunda-nunda hutang wahai bani abdil mutthalib"
tatkala beliau melihat para sahabatnya marah pada perkataan yang
25
tidak sopan ini, beliau berkata pada mereka: "biarkan dia, karena
orang yang mempunyai hak, punya bicara"(8).
para sahabat betul-betul paham nilai hak persamaan antara
manusia, dan sangat membekas di hati mereka, maka mereka
menebarkan
hak
ini
dan
menganjurkan
untuk
menerapkan
persamaan hak dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi
arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan
pengadilan, beliau berkata:
> ?
' " ( @
0A
<B < > CD ?
EA3 ?
F
( ?
G H C I
I
J
?
, C @
<4 + 1 <
«Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu,
sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang
mulia tidak mengharap kecuranganmu.» (HR. ad Daaruquthni)
Persamaan dalam memangku jabatan publik
Islam merealisasikan puncak persmaan dalam menduduki
jabatan public, ia telah melaksanakannya senyara nyata pada masamasa awal, rasulullah telah memberikan jabatan panglima,
gubernur pada banyak budak yang telah dimerdekakan, seperti zaid,
dan usamah setelahnya, dimana nabi melantiknya sebagai
panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi
romawi, namun rasulullah wafat sebelum pasukan berangkat, lalu
Abu Bakar rasulullah meneruskan perintah rasulullah , dan beliau
tetap memberikan jabatan panglima kepada Usamah bin Zaid, pada
waktu itu ia masih muda belia, sebagian sahabat merasa berat kalau
jabatan
panglima
dipegang
oleh
Usamah,
ia
menyampaikan
pendapatnya yang tidak setuju pada panglima pasukan, namun Abu
(8) Kanzul Ummal, oleh al muttaqi, dan lihat: Jami' al ushuul: 5/189, ini adalah hadits shahihain, dan
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i.
26
Bakar menjawab: «demi Allah, aku tidak akan mencabut bendera
yang telah diikatkan oleh rasulullah »
(9).
di antara puncak persamaan yang telah direalisasikan Islam
adalah apa yang dicatat oleh sejarah dari Umar bin Khattab di
waktu beliau menjelang wafat, ketika umat Islam meminta kepada
beliau agar mengangkat calon pengganti setelah beliau, beliau
berkata: "kalau seandainya Salim budak Abu Hudzaifah masih hidup,
niscaya aku mengangkatnya sebagai pengganti"(10).
hampir saja yang menjadi kepala Negara ketiga setelah nabi adalah salah seorang budak. alangkah tinnginya persamaan yang
dicapai oleh Islam dan menerapkannya dalam kehidupan.
Umar pernah shalat bermakmum kepada Salim budaknya
Abu Huzaifah di Madinah; karena ia adalah orang yang paling banyak
menghafal al-Qur'an. beliau tidak merasa berat shalat di belakang
budak. alangkah agungnya Islam, alangkah indahnya apa yang
dilukiskan dlam jiwa orang-orang yang beriman.
di antara bentuk persamaan dalam sejarah Islam dan
umat
Islam adalah bahwa kepala Negara merasa bahwa ia merupakan
bagian dari rakyat, ia mempunyai kewajiban sama dengan orang lain,
ditambah amanat tanggaung jawab terhadap umat, sebagaimana
yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah menjabat sebagai
khalifah: "aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, akan tetapi
aku adalah orang yang paling berat tanggung jawabnya"(11).
Persamaan yang didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia
umat Islam yang jujur yang mengerti petunjuk agama mereka
telah sampai ke puncak persamaan; karena mereka mengerti bahwa
persamaan sebagaimana ditetapkan Islam dibangun atas dasar
kesatuan asal penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah swt:
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang
(9) Lihat
(10) Al Isti'aab, oleh ibnu Abdil Barr: 2/68, Asad al ghaabah, oleh ibnu al atsir: 2/246.
(11) Siyar a'lam an Nubalaa': 5/127.
27
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (QS. al Hujurat: 13)
konsep ini tidak ada pada uma-umat dan bangsa-bangsa yang
mengadopsi peradaban yunani; karena mereka menganup paham
aristoteles yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua
golongan: para tuan, dan para budak, orang-orang yunani adalah
para tuan, Allah memberikan mereka akal dan kehendak, sedangkan
orang-orang barbar adalah para budak, Allah memberikan kepada
mereka kekuatan badan, untuk menjadi pelayan bagi manusia
pilihan yaitu: orang-orang yunani.
pantas konsep ini tidak ada pada umat-umat dan bangsabangsa dan masyarakat dimana manusia didik pada manhaj manusia
yang sempit yang pada pembuatannya banyak dipengaruhi oleh hawa
nafsu, kepentingan, dan paham-paham yang menyimpan dan sesat.
secara pemikiran dan kejiwaan ia tidak bisa memahami
persamaan sebagaimana digariskan oleh Islam antara ras, warna
kulit, adapt-istiadat dan tingkatan, seperti sabda rasulullah : «Tidak
ada kelebihan bagi orang arab atas orang non arab, dan tidak ada
kelebihan bagi non arab atas orang arab, dan tidak ada kelebihan
bagi warna merah atas warna hitam kecuali dengan takwa» (HR.
Imam Ahmad)
dan sabda nabi : «sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari
kalian
kesombongan
jahiliyah
dan
membanggakan
keturunan,
manusia ada yang beriman dan bertakwa, dan ada yang jahat dan
sengsara, kalian semua keturunan Adam, dan Adam tercipta dari
tanah, hendaklah seseorang meninggalkan kesombongan mereka,
mereka hanyalah salah satu arang neraka jahannam, atau sungguh
mereka akan menjadi lebih hidan di sisi Allah dari kumbang yang
menolak kebusukan dengan hidungnya»(12).
(12) Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab al Adad: 111.
28
Standar akurat bagi kepribadian muslim
standar yang akurat untuk mengukur kepada manusia dalam
masyarakat muslim adalah standar takwa dan amal shalih, jika
standar ini ada pada salah satu anggota masyarakat, maka ia
menjadi orang yang terhormat yang pantas untuk dicintai dan
mendapat kehormatan dan penghartaan, walaupun ia sebelumnya
seorang budak, atau orang miskin, inilah yang kita dapatkan dalam
perkataan Umar tentang Abu Bakar dan Bilal al Habasyi ketika Abu
Bakar memerdekakan Bilal:
«Abu Bakar adalah tuan kami, beliau memerdekakan tuan kami» (HR.
Muslim).
perasaan
persamaan
ini
dalam
diri
umat
Islam,
dan
diumumkannya di kalangan orang banyak merupakan salah satu
sebab terbesar yang menjadikan para tokoh dan pemuka orang-orang
qurais tidak mau menerima dakwah Islam; karena mereka tidak mau
dipersamakan antara mereka dengan orang-orang miskin dan lemah
seperti
Bilal,
Shuhaib,
Yasir,
Abdullah
bin
Mas'ud
dan
lain
sebagainya. mereka memandang bahwa duduk bersama orang-orang
Islam yang mereka anggap rendah adalah suatu kehinaan yang
bertentangan dengan kesombongan dan keangkuhan mereka. inilah
semua yang mereka miliki pada kehidupan dunia ini, oleh karena itu
mereka memerangi rasulullah dengan sengit, dan mengajak seluruh
kabilah
arab
untuk
memeranginya,
mereka
menganggap
menyerbarnya Islam dengan semua yang terkandung di dalamnya
dari nilai keadilan, kebebasan, persamaan dan kesempatan yang
sama
bagi
mereka
sebagai
persoalan
hidup
dan
mati,
kemenangannya berarti hilangnya warisan jahiliyah mereka.
29
dan
Orang-orang Barat mengambil persamaan dari umat Islam
Prinsip keadilan dan persamaan telah mendarah daging dalam
masyarakat muslim sejak pertama kali nabi berdakwah dengan
terang-terangan, dan dipraktekkan dalam kehidupan manusia di
semua tampat yang bernaund di bawah bendera Islam.
orang-orang eropa telah mengambil prinsip ini dari umat Islam
pada waktu perang salib, dimana orang-orang salibis melihat
persamaan dengan jelas dan nyata dalam kehidupan umat Islam,
antara ulama dan rakyat biasa, tidak ada orang yang makshum, tidak
ada ketaatan kecuali kepada Allah dan orang-orang yang menerapkan
syari'at Allah, mereka melihat perbedaan yang jauh antara apa yang
mereka lihat dari umat Islam dan sikap gereja yang memihak kepada
orang-orang yang kejam, maka apa yang mereka lihat ini menjadi
salah satu motivasi bagi mereka untuk berontak kepada gereja dan
kezaliman, dan kepada perbedaan antara kelas di masyarakat
mereka.
Diskriminasi ras di Amerika
adapun amerika, ia telah menderita penyakit diskriminasi ras
sejak jutaan orang-orang afrika kulit hitam didatangkan ke sana
untuk menjadi budak, mereka dipekerjakan dalam pertanian kapas.
orang-orang sengsara tersebut telah mengalami berbagi macam
siksaan dan hinaan, dimana mereka diperlakukan seperti
hewa,
dipukul, dihina dan dibunuh dan pelecehan lainnya.
lalu timbul banyak gerakan untuk menghilangkan diskriminasi
ras, akan tetapi diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam ini
masih tetap ada, setiap warna kulit ada daerahnya sendiri, hotel
tersendiri,
restoran
tersendiri,
transportasi
tersendiri,
sekolah
tesendiri, kran air minum tersendiri dan kamar mandi tersendiri.
30
setiap yang hidup di amerika hingga tahun delapan puluhan
tahu bahwa di sana ada daerah-daerah pemukiman dimana orang
kulit hitam tidak diperbolehkan membeli rumah di sana, walaupun
orang kulit hitam ini mampu membelinya, dan membayar dengan
harta lebih mahal dari yang dibayar oleh kulit putih, penduduk
daerah kulit putih menolak jika orang kulit hitam memiliki rumah di
perkampungan mereka. pernah terjadi seorang penduduk kulit hitam
bisa membeli rumah di pemukiman kulit putih, lalu orang-orang tak
dikenal membunuhnya.
tidak adanya persamaan ini bukan hanya menyangkut masalah
tempat tinggal, akan tetpi termasuk juga tidak adanya persamaan
antara kulit putih dan hitam dalam kesempatan mendapat pekerjaan.
jika ada lowongan pekerjaan, lalu dilamar oleh dua orang, yang satu
kulit hitam dan yang satu kulit putih, maka lowongan tersebut wajib
diberikan kepada kulit putih, walaupun kulit hitam lebih tinggi
pendidikannya dan lebih banyak pengalamannya.
oleh karena itu tingkat pengangguran di kalangan kulit h itam
sangat tinggi, lebih dari 50%.
kekerasan masyarakat amerika terhadap selain warna putih
tidak terbatas pada kulit hitam saja, akan tetapi juga kepada ras-ras
lain, terutama penduduk asli, yang menduduki daftar teratas orangorang terbuang dan tertindas, demikian pula orang-orang amerika
meksiko yang banyak menderita pendiskriminasian dalam berbagai
tingkat di masyarakat amerika
(13).
yang membaca lembaran-lembaran buku (amerika tahta al
qabdhah assauda') karangan Jean Sadaqah, dan buku (amerika: sirri
lilghayah) karangan Dr. Muhammad Khidir Arif, akan mendapatkan
dengan mendetail diskriminasi yang sangat kejam antara kulit hitam
dan kulit putih, para peneliti hampir tidak percaya hal ini terjadi
dalam masyarakat maju seperti masyarakat amerika, dan akan jelas
baginya persamaan yang begitu indah yang dibawa oleh Islam sejak
lima belas abad yang lalu.
(13) Amerika: sirri lilghayah, oleh DR. Muhammad Khidi arif: 37-41.
31
Buah keadilan dan persamaan
di antara buah keadilan dan persamaan dalam masyarakat
muslim adalah: kesempatan yang sama, hal ini karena kesempatan
yang sama merupakan hasil nyata dari terciptanya keadilan dan
persamaan dalam masyarakat yang tidak membeda-bedakan antara
semua manusia, memimpin mereka dengna adil, dan membukukan
jalan agar bisa dimasuki oleh setiap manusia yang hidup di
dalamnya, berpartisipasi dalam membangun peradaban manusia
muslim sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.
Kesempatan yang sama dalam masyarakat muslim
dalam masyarakat muslim yang konsisten dengan agamanya
diberikan kesempatan yang sama bagi semua penduduknya, apabila
salah
seorang
mempunyai
kelebihan
dengan
bakat
dan
kesungguhannya, maka ialah yang paling berhak yang diakui oleh
Islam.
tidak ada orang yang lebih baik dari yang lain hanya karena ia
dilahirkan di rumah si fulan atau fulan, lahir di rumah mana saja
baik tinggi maupun rendah tidak memberikan kelebihan apa-apa
pada seseorang, dan tidak bisa mencabut kelebihan yang ada. Islam
tidak membenci sesuatu seperti kebenciannya pada perbedaan ras.
merupakan hak setiap anak yang lahir dalam masyarakat
muslim, lahir dalam keadaan sehat, terbebas dari penyakit turunan
seperti anak-anak lainnya, hal ini dengan terjaminnya kedua orang
tua yang sehat sedapat mungkin, maka tidak ada persamaan
kesempatan yang hakiki antara anak yang menderita penyakit
keturunan yang berbahaya dengan anak yang sehat, jadi persamaan
kesempatan dalam masyarakat muslim tidak dimulai dari lahir akan
tetapi dimulai sebelumnya.
32
setiap anak yang lahir berhak mendapat makanan, asuhan dan
pendidikan yang cukup, seperti apa yang didapatkan oleh setiap anak
yang lain dalam masyarakat. jika penghasilan orang tuanya atau
kondisi
ekonomi
kedua
orang
tuanya
tidak
memungkinkan
mendapatkan kesempatan ini, maka Negara dan masyarakat wajib
memberikan apa yang dibutuhkannya, kalau tidak maka prinsip
persamaan kesehatan bagi anak tersebut menjadi khurafat, jika ia
tumbuh kekurangan makanana atau pendidikannya terabaikan,
dimana yang lain mendapat kesempatan ini sedangkan ia tidak
mendapatkannya, dan prinsip persamaan kesempatan merupakan
suatu kewajiban dalam masyarakat muslim.
setiap anak yang tumbuh berhak mendapatkan ilmu dan
kesehatan, setelah itu ia berhak mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan kemampuan dan bakatnya, lebih dari itu tidak masalah kalau
terjadi perbedaan, karena itu adalah perbedaan alami yang tidak bisa
dihindari, karena Allah tidak menciptakan manusia sama persis.
banyak sekali contoh kesuksesan yang dicapai oleh seseorang hingga
ke puncaknya padahal mereka tumbuh di rumah yang miskin, karena
tingginya bapak pribadi yang diberikan padanya, yang memberikan
hasil gemilang.
merupakan kezaliman yang tiada taranya keistimewaan palsu
yang
diberikan
kepada
sebagian
anak
hanya
karena
mereka
dilahirkan di ruman tertentu atau di keluarga tertentu, ini diberi
kesempatan
untuk
diterima di fakultas militer sebelum anak
sebayanya hanya karena ia berasal dari keluarga besar, ini diberikan
kesempatan belajar di luar negeri, bukan karena ia paling pandai ata
paling layak, akan tetapi karena ia berasal dari rumah orang tertentu.
ini semua bertentangan dengan salah satu prinsip dasar Islam yang
adil, dan hal ini tidak bisa diterima dalam masyarakat muslim yang
konsisten dengan hukum agama yang benar.
dalam
kesuksesan
masyarakat
terbukan
di
muslim
depannya,
warganya
ia
tidak
mendapat
jalan
terhalang
untuk
memasukinya oleh bahasa, agama, ras, kemiskinan atau rendahnya
33
nasab, seperti halangan-halangan yang diletakkan di depan orangorang jenius dan berbakat dalam banyak Negara dan masyarakat
sekarang, karena mereka tidak seagama dengan penguasa, atau beda
ras atau golongannya, atau kemiskinanya, atau rendahnya nasabnya
menghalanginya untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan dan
diinginkan oleh bakat dan kemampuan mereka.
prinsip kesempatan yang sama telah meluas dalam kehidupan
umat Islam, sehingga ia mencakup semua warga yang hidup dalam
Negara Islam, dengan demikian pemikiran manusia dari berbagai ras,
warna kulit dan bahasa berkumpul untuk membangun peradaban
Islam, dan tertampung di dalamnya buah dari semua golongan
sepanjang masa, maka ia mejadi peradaban kemanusiaan secara
umum, tidak untuk ras tertentu dan bahasa tertentu. kalau tidak
karena pandangan kemanusiaan yang menyeluruh terhadap bakat
manusia, niscaya peradaban manusia tidak sampai tingkat yang
dicapainya selama ini.
peradaban Islam terus berjalan pada jalan ini karena Islam
adalah agama semua manusia, bukan untuk umat tertentu: Dan
tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam. (QS. al Anbiya': 107)
Islam berbicara kepada seluruh manusia dengan berbagai ras,
agama, dan bahasa mereka dengan (wahai manusia)
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan
isterinya;
dan
dari
pada
keduanya
Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. an Nisaa': 1)
(14)
tidak sesuatu yang lebih penting dari prinsip persamaan
kesempatan
dalam
meningkatkan
masyarakat
dan
mengembangkannya, dan mendorong roda peradaban manusia ke
depan.
(14) Lihat persamaan kesempatan dalam buku: wamadhaat al khathir, oleh pengarang: 137.
34
Oleh karena itu maka harus ada syarat-syarat kecakapan,
ilmiah dan kepribadian dalam setiap pekerjaan dan kedudukan,
dimana kecerdasan padanya yang menjadi dasar tanpa melihat pada
factor lain, walaupun ketakwaan yang merupakan pembeda utama
yang dijadikan dasar dalam keutamaan seseorang dalam Islam, inilah
pemahaman Islam yang benar bagi keadilan dan persamaan, dan
kesempatan yang sama.
Abu Bakar ash Shiddiq -orang yang paling mengerti terhadap
roh Islam- setelah rasulullah menulis surat kepada Abu Ubaidah
bin Al Jarrah yang diberi gelar oleh rasulullah : Amiin al ummah,
belitu berkata:
Bismillahirrahmaanirrahim
Dari Abdullah bin Abi Quhafah kepada Abu Ubaidah bin Al
Jarrah, assalamu alaikum.
amma ba'du, aku telah mengangkat khalid untuk memerangi musuh
di Syam, maka janganlah engkau melanggarnya, dengarkan dan
taatlah kepadanya, aku mengangkatnya atasmu dan aku tahu bahwa
engkau lebih baik darinya dan lebi baik agamanya, akan tetapi aku
melihat bahwa ia memiliki keahlian dalam peperangan yang tidak
engkau miliki, Allah mengendaki bagi kami dan engkau jalan
petunjuk, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
(15).
inilah masyarakat muslim, masyarakat adil, persamaan dan
kesamaan kesempatan: kedilan mutlak yang tidak dipengaruhi oleh
kecintaan dan kebencian, persamaan yang mana semua manusia
sama dengan berbagai bahasa, warna kulit, ras, agama dan
kedudukan sosial, kesamaan kesempatan yang membuka keahlian,
menumbuhkan kemampuan, agar semuanya berpartisipasi dalam
membangun peradaban tanpa ada halangan dan rintangan.
sungguh ini adalah tingkat yang sangat tinggi, yang tidak
mungkin dicapai oleh manusia kecuali jika mereka menerapkan
prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat muslim.
(15) Futuh as syaam: 74.
35
Fly UP